فرصت های شغلی (عمومی)

۳۱۹۵

فرصت های شغلی (عمومی)

ردیف تاریخ   متن آگهی
توضیحات
۳۶۰۹ ۹۹/۰۹/۰۶

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۶۰۸ ۹۹/۰۹/۰۶

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۶۰۷ ۹۹/۰۹/۰۶

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۴۰۲۰

۳۶۰۶ ۹۹/۰۹/۰۶

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۶۰۵ ۹۹/۰۹/۰۶

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۶۰۴ ۹۹/۰۹/۰۶

صندوقدار

محدوده شمس آبادی

۰۹۱۴۹۸۸۹۱۷۲

۳۶۰۳ ۹۹/۰۹/۰۶

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۱۸۸۸۱۶۷

۳۵۳۰۴۸۲۹

۳۶۰۲ ۹۹/۰۹/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار امین

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۲۲۴۹۵۴۸۲

۳۶۰۱ ۹۹/۰۹/۰۶

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ توحید

۰۹۱۳۳۷۶۵۵۶۳

۳۶۲۷۵۲۷۷

۳۶۰۰ ۹۹/۰۹/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار امین

ساعت کار تمام وقت

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۶۳۰۶۰۶۳

۰۳۱۳۷۷۳۷۰۴۳

۳۵۹۹ ۹۹/۰۹/۰۶

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۲۲۲۵۵۴۶۴

۳۵۹۸ ۹۹/۰۹/۰۶

کمک حسابدار

خانم

۳۶۶۱۰۰۰۳

۳۵۹۷ ۹۹/۰۹/۰۶

حسابدار

خانم

۳۶۶۱۰۰۰۳

۳۵۹۷ ۹۹/۰۹/۰۵

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۰۹۱۳۴۴۶۶۶۰۱

۳۵۹۶ ۹۹/۰۹/۰۵

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۱۵۸

۳۷۷۱۳۰۸۱

۳۵۹۵ ۹۹/۰۹/۰۵

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۴:۰۰ الی ۲۲:۰۰

خ هشت بهشت غربی

۰۹۱۳۲۹۴۰۲۹۱

۳۵۹۴ ۹۹/۰۹/۰۵

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۵۹۳ ۹۹/۰۹/۰۵

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۵۹۲ ۹۹/۰۹/۰۵

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۴۰۲۰

۳۵۹۱ ۹۹/۰۹/۰۵

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۵۹۰ ۹۹/۰۹/۰۵

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۵۸۹ ۹۹/۰۹/۰۵

صندوقدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۱۸۸۸۱۶۷

۳۵۳۰۴۸۲۹

۳۵۸۸ ۹۹/۰۹/۰۵

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار امین

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۲۲۴۹۵۴۸۲

۳۵۸۷ ۹۹/۰۹/۰۵

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ توحید

۰۹۱۳۳۷۶۵۵۶۳

۳۶۲۷۵۲۷۷

۳۵۸۶ ۹۹/۰۹/۰۵

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۲۲۲۵۴۶۴

۳۵۸۵ ۹۹/۰۹/۰۵

کمک حسابدار

خانم

۳۶۶۱۰۰۰۳

۳۵۸۴ ۹۹/۰۹/۰۵

حسابدار

خانم

۳۶۶۱۰۰۰۳

۳۵۸۳ ۹۹/۰۹/۰۴

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۵۸۲ ۹۹/۰۹/۰۴

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۵۸۱ ۹۹/۰۹/۰۴

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۵۸۰ ۹۹/۰۹/۰۴

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۱۸۸۸۱۶۷

۳۵۳۰۴۸۲۹

۳۵۷۹ ۹۹/۰۹/۰۴

صندوقدار

خانم

چهار باغ خوجو

۰۹۹۱۱۶۶۱۷۲۰

۰۳۱۳۲۷۳۳۴۶۶

۳۵۷۸ ۹۹/۰۹/۰۴

صندوقدار

محدوده شمس آبادی

۰۹۱۴۹۸۸۹۱۷۲

۳۵۷۷ ۹۹/۰۹/۰۴

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۴۰۲۰

۳۵۷۶ ۹۹/۰۹/۰۴

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ توحید

۰۹۱۳۳۷۶۵۵۶۳

۳۶۲۷۵۱۷۷

۳۵۷۵ ۹۹/۰۹/۰۴

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۹۹۰۷۹۱۸

۳۵۷۴ ۹۹/۰۹/۰۴

حسابدار

خانم

دروازه تهران

۳۳۳۹۱۴۷۸

۳۳۳۹۰۶۰۹

۳۵۷۳ ۹۹/۰۹/۰۴

حسابدار

آقا

۲سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۲۲۲۵۴۶۴

۳۵۷۲ ۹۹/۰۹/۰۴

انباردار

خانم/آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی سجزی

۰۹۱۳۰۹۱۰۶۵۲

۳۵۷۱ ۹۹/۰۹/۰۴

انباردار

خانم/آقا

۰۹۹۲۶۶۳۴۷۵۷

۳۵۷۰ ۹۹/۰۹/۰۴

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۹۲۶۶۳۴۷۵۷

۳۵۶۹ ۹۹/۰۹/۰۳

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۵۶۸ ۹۹/۰۹/۰۳

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۵۶۷ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۵۶۶ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۴۰۲۰

۳۵۶۵ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۵۶۴ ۹۹/۰۹/۰۳

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۱۸۸۸۱۶۷

۳۵۳۰۴۸۲۹

۳۵۶۳ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

خانم

نرم افزار هلو

محدوده شیخ مفید

۳۶۶۲۸۳۴۷-۸

۳۵۶۲ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ توحید

۰۹۱۳۳۷۶۵۵۶۳

۳۶۲۷۵۲۷۷

۳۵۶۱ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

آقا

۳ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۲۰۶۹۶۰۹

۳۵۶۰ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

محدوده شیخ مفید

۳۶۶۵۰۹۷۶

۳۵۵۹ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۷۰۰۴۰۳۹

۳۵۵۸ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

فلکه ارتش

۰۳۱۳۷۷۶۱۹۴۰

۳۲۵۷ ۹۹/۰۹/۰۳

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۲۲۲۵۴۶۴

۳۲۵۶ ۹۹/۰۹/۰۲

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۲۵۵ ۹۹/۰۹/۰۲

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۲۵۴ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۲۵۳ ۹۹/۰۹/۰۲

صندوقدار

خانم

چهار باغ خواجو

۰۹۹۱۱۶۶۱۷۲۰

۰۳۱۳۲۷۳۳۴۶۶

۳۲۵۲ ۹۹/۰۹/۰۲

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۱۸۸۸۱۶۷

۳۵۳۰۴۸۲۹

۳۲۵۱ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

آقا

۳ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۲۰۶۹۶۰۹

۳۲۵۰ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

محدوده شیخ مفید

۳۶۶۵۰۹۷۶

۳۲۴۹ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۲۴۸ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۴۰۲۰

۳۲۴۷ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۷۰۰۴۰۳۹

۳۲۴۶ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۹۹۰۷۹۱۸

۳۲۴۵ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

خانم

محدوده دروازه تهران

۳۳۳۹۱۴۷۸

۳۳۳۹۰۶۰۹

۳۲۴۴ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ توحید

۰۹۱۳۳۷۶۵۵۶۳

۳۶۲۷۵۲۷۷

۳۲۴۳ ۹۹/۰۹/۰۲

کمک حسابدار

خانم

۳۶۶۱۰۰۰۳

۳۲۴۲ ۹۹/۰۹/۰۲

حسابدار

خانم

۳۶۶۱۰۰۰۳

۳۲۴۱ ۹۹/۰۹/۰۱

حسابدار

خانم

نرم افزار نو آوران

ساعت کار تمام وقت

۲ سال سابقه کار

۰۹۱۴۰۲۳۰۷۳۲

۳۲۴۰ ۹۹/۰۹/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

با سابقه کار

شهرک صنعتی مورچه خورت

۰۹۱۳۳۶۶۷۳۹۶

۳۲۳۹ ۹۹/۰۹/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی کمشچه

۰۳۱۹۵۰۱۵۹۶۸

۳۲۳۸ ۹۹/۰۹/۰۱

حسابدار

خانم

۱ سال سابقه کار

ساعت کار۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

محدوده احمد آباد

۰۹۱۳۸۱۴۴۵۳۷

۳۲۳۷ ۹۹/۰۹/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی سجزی

۰۹۳۳۴۱۹۳۰۳۸

۳۲۳۶ ۹۹/۰۸/۲۹

انبار دار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۲۳۵ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

محدوده امام خمینی

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۲۳۴ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۴۰۲۰

۳۲۳۳ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۲۳۲ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۹۹۰۷۴۹۷

۳۲۳۱ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

محدوده شیخ مفید

۳۶۶۵۰۹۷۶

۳۲۳۰ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۲۲۹ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم

نرم افزار هلو

محدوده شیخ مفید

۳۶۶۲۸۳۴۷-۸

۳۲۲۸ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ توحید

۰۹۱۳۳۷۶۵۵۶۳

۳۶۲۷۵۲۷۷

۳۲۲۷ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

دروازه شیراز

۰۹۱۳۷۵۰۵۰۳۹

۳۶۶۱۹۰۶۹

۳۲۲۶ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۷۰۰۴۰۳۹

۳۲۲۵ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

خانم

محدوده فلکه ارتش

۰۹۱۳۴۸۰۴۱۵۰

۳۷۷۶۴۹۳۴

۳۲۲۴ ۹۹/۰۸/۲۹

کمک حسابدار

خانم

خ هشت بهشت غربی

۰۹۱۳۱۹۴۶۱۰۰

۳۹۹۰۷۴۳۷

۳۲۲۳ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

نرم افزار پارسیان

فلکه ارتش

۰۳۱۳۷۷۶۱۹۴۰

۳۲۲۲ ۹۹/۰۸/۲۹

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۲۲۲۵۴۶۴

۳۲۲۱ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۲۴۰۲۰

۳۲۲۰ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

خ امام خمینی -خ بسیج

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۲۱۹ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۲۱۸ ۹۹/۰۸/۲۸

صندوقدار

خانم

چهار باغ خواجو

۰۹۹۱۱۶۶۱۷۲۰

۰۳۱۳۲۷۳۳۴۶۶

۳۲۱۷ ۹۹/۰۸۲۸

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۱۸۸۸۱۶۷

۳۵۳۰۴۸۲۹

۳۲۱۶ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم/آقا

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۷۰۰۴۰۳۹

۳۲۱۵ ۹۹/۰۸/۲۸

کمک حسابدار

خانم

خ هشت بهشت غربی

۰۹۱۳۱۹۴۶۱۰۰

۳۹۹۰۷۴۳۷

۳۲۱۴ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم

محدوده فلکه ارتش

۰۹۱۳۴۸۰۴۱۵۰

۳۷۷۶۴۹۳۴

۳۲۱۳ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم

نرم افزار هلو

محدوده شیخ مفید

۳۶۶۲۸۳۴۷-۸

۳۲۱۲ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

خ امام خمینی

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۹۹۰۷۴۹۷

۳۲۱۱ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۵:۳۰

دروازه شیراز

۰۹۱۳۷۵۰۵۰۳۹

۳۶۶۱۹۰۶۹

۳۲۱۰ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۹۹۰۷۹۱۸

۳۲۰۹ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم/آقا

نرم افزار پارسیان

فلکه ارتش

۰۳۱۳۷۷۶۱۹۴۰

۳۲۰۸ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم

دروازه تهران

۳۳۳۹۰۶۰۹

۳۳۳۹۱۴۷۸

۳۲۰۷ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم/آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۲۰۶ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۲۲۲۵۴۶۴

۳۲۰۵ ۹۹/۰۸/۲۸

انباردار

خانم/ آقا

۰۹۹۲۶۶۳۴۷۵۷

۳۲۰۴ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۹۲۶۶۳۴۷۵۷

۳۲۰۳ ۹۹/۰۸/۲۸

کمک حسابدار

خانم

محدوده خیابان فیض

۳۶۶۱۰۰۰۳

۳۲۰۲ ۹۹/۰۸/۲۸

حسابدار

خانم

محدوده خیابان فیض

۳۶۶۱۰۰۰۳

۳۲۰۱ ۹۹/۰۸/۲۷

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۲۰۰ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

خ امام خمینی – خ بسیج

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۱۹۹ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۱۹۸ ۹۹/۰۸/۲۷

صندوقدار

خانم

چهار باغ خواجو

۰۹۹۱۱۶۶۱۷۲۰

۰۳۱۳۲۷۳۳۴۶۶

۳۱۹۷ ۹۹/۰۸/۲۷

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۱۸۸۸۱۶۷

۳۵۳۰۴۸۲۹

۳۱۹۶ ۹۹/۰۸/۲۷

صندوقدار

آقا

خ شیخ صدوق

۰۹۱۳۰۳۳۳۱۲۳

۳۱۹۵ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

۳۲۳۳۴۰۲۰

۳۱۹۴ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۹۹۰۷۹۷۸

۳۱۹۳ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

خانم

محدوده فلکه ارتش

۰۹۱۳۴۸۰۴۱۵۰

۳۷۷۶۴۹۳۴

۳۱۹۲ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

دروازه شیراز

۰۹۱۳۷۵۰۵۰۳۹

۳۶۶۱۹۰۶۹

۳۱۹۱ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۹۹۰۷۴۹۷

۳۱۹۰ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۰۳۷۷۱۳۰۱

۳۶۹۰۷۰۷۵

۳۱۸۹ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۱۸۷ ۹۹/۰۸/۲۷

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۲۲۲۲۵۴۶۴

۳۱۸۶ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۱۸۵ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

خانم

ساعت کارپاره وقت

خ امام خمینی _خ بسیج

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۱۸۴ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۱۸۳ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۹۱۲۶۳۳۰

۳۹۹۰۷۴۹۷

۳۱۸۲ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۰۳۷۷۱۳۰۱

۳۶۹۰۷۰۷۵

۳۱۸۱ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

خ توحید

۰۳۱۳۷۷۶۱۹۴۰

۳۱۸۰ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ توحید

۰۹۱۳۳۷۶۵۵۶۳

۳۶۲۷۵۲۷۷

۳۱۷۹ ۹۹/۰۸/۲۶

کمک حسابدار

دروازه تهران

۳۳۳۹۰۶۰۹

۳۳۳۹۱۴۷۸

۳۱۷۸ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

خانم

فلکه دانشگاه صنعتی

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۹۹۰۷۹۱۸

۳۱۷۷ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

خانم/آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۱۷۶ ۹۹/۰۸/۲۶

حسابدار

خانم

محدوده فلکه ارتش

۰۹۱۳۴۸۰۴۱۵۰

۳۷۷۷۶۴۹۳۴

۳۱۷۵ ۹۹/۰۸/۲۵

حسابدار

خانم/ آقا

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۱۷۴ ۹۹/۰۸/۲۵

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

خ امام خمینی _خ بسیج

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۱۷۳ ۹۹/۰۸/۲۵

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲۰

۳۱۷۲ ۹۹/۰۸/۲۵

صندوقدار

خانم

چهار باغ خواجو

۰۹۹۱۱۶۶۱۷۲

۰۳۱۳۲۷۳۳۴۶۶

۳۱۷۱ ۹۹/۰۸/۲۵

صندوقدار

خانم

خوراسگان

۰۹۱۳۱۸۸۸۱۶۷

۳۵۳۰۴۸۲۹

۳۱۷۰ ۹۹/۰۸/۲۵

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۰۳۷۷۱۳۰۱

۳۶۹۰۷۰۷۵

۳۱۶۹ ۹۹/۰۸/۲۵

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۱۶۸ ۹۹/۰۸/۲۵

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ توحید

۰۹۱۳۳۷۶۵۵۶۳

۳۶۲۷۵۲۷۷

۳۱۶۷ ۹۹/۰۸/۲۵

حسابدار

آقا

نرم افزار پارسیان

۳۱۳۷۷۶۱۹۴۰

۳۱۶۶ ۹۹/۰۸/۲۵

حسابدار

خانم

محدوده فلکه ارتش

۰۹۱۳۴۸۰۴۱۵۰

۳۷۷۶۴۹۳۴

۳۱۶۵ ۹۹/۰۸/۲۵

کمک حسابدار

خانم/ آقا

دروازه تهران

۳۳۳۹۱۴۷۸

۳۳۳۹۰۶۰۹

۳۱۶۴ ۹۹/۰۸/۲۵

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

خ صارمیه

۰۳۱۳۲۳۶۴۲۷۲

۳۱۶۳ ۹۹/۰۸/۲۵

حیسابدار

خانم

فلکه دانشگاه

۰۹۱۳۱۶۷۳۴۰۹

۳۹۹۰۷۹۱۸

۳۱۶۲ ۹۹/۰۸/۲۲

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۱۶۱ ۹۹/۰۸/۲۲

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۱۶۰ ۹۹/۰۸/۲۲

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۱۵۹ ۹۹/۰۸/۲۲

حسابدار

خانم

۲سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۱۵۸ ۹۹/۰۸/۲۲

انباردار

آقا

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۱۵۷ ۹۹/۰۸/۲۲

صندوقدار

خانم

چهار باغ خواجو

۰۹۹۱۱۶۶۱۷۲۰

۳۲۷۳۳۴۶۶

۳۱۵۶ ۹۹/۰۸/۲۲

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

ساعت کار پاره وقت

خ صارمیه

۰۳۱۳۲۳۶۴۲۷۲

۳۱۵۵ ۹۹/۰۸/۲۲

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۱۵۴ ۹۹/۰۸/۲۲

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

خ بهارستان

۰۹۱۳۱۶۴۶۴۳۲

۳۶۹۰۷۱۱۲

۳۱۵۳ ۹۹/۰۸/۲۲

حسابدار

خانم

نرم افزار آسا سیستم

۳۳۳۷۴۹۲۵

۳۱۵۲ ۹۹/۰۸/۲۲

حسابدار

خانم نرم افزار هلو

ساعتت کار پاره وقت

خمینی شهر

۰۹۱۳۳۱۲۳۲۹۳

۳۳۵۱۷۷۳۴

۳۱۵۱ ۹۹/۰۸/۲۲

حسابدار

خانم/ آقا

خ بسیج

۰۹۱۳۹۰۴۰۹۵۸

۳۳۶۸۶۴۶۱

۳۱۵۰ ۹۹/۰۸/۲۱

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۴:۰۰ الی ۲۲:۰۰

خ هشت بهشت غربی

۰۹۱۳۲۹۴۰۲۹۱

۳۱۴۹ ۹۹/۰۸/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۱۴۸ ۹۹/۰۸/۲۱

حسابدار

خانم

خ امام خمینی، خ بسیج

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۱۴۷ ۹۹/۰۸/۲۱

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۱۴۶ ۹۹/۰۸/۲۱

انباردار

آقا

ساعت کار۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۱۴۵ ۹۹/۰۸/۲۱

صندوقدار

خانم

خ چهار باغ خواجو

۰۹۹۱۱۶۶۱۷۲۰

۰۳۱۳۲۷۳۳۴۶۶

۳۱۴۴ ۹۹/۰۸/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۱۴۳ ۹۹/۰۸/۲۱

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

خ بهارستان

۰۹۱۳۱۶۴۶۴۳۲

۳۶۹۰۷۱۱۲

۳۱۴۲ ۹۹/۰۸/۲۱

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۳۵۲۴۳۳۰۷

۳۱۴۱ ۹۹/۰۸/۲۱

حسابدار

خانم

نرم افزار هلو

ساعت کار پاره وقت

خمینی شهر

۰۹۱۳۳۱۲۳۲۹۳

۳۳۵۱۷۷۳۴

۳۱۴۰ ۹۹/۰۸/۲۱

حسابدار

خانم

نرم افزار آسا سیستم

۳۳۳۷۴۹۲۵

۳۱۳۹ ۹۹/۰۸/۲۱

حسابدار

خانم/ آقا

خ بسیج

۰۹۱۳۹۰۴۰۹۵۸

۳۳۶۸۶۴۶۱

۳۱۳۸ ۹۹/۰۸/۲۰

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۱۳۷ ۹۹/۰۸/۲۰

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۱۳۶ ۹۹/۰۸/۲۰

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۱۳۵ ۹۹/۰۸/۲۰

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۳۵۲۴۳۳۰۷

۳۱۳۴ ۹۹/۰۸/۲۰

حسابدار

خانم/ آقا

۱ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۱۳۳ ۹۹/۰۸/۲۰

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

شهرک بهارستان

۰۹۱۳۱۶۴۶۴۳۲

۳۶۹۰۷۱۱۲

۳۱۳۲ ۹۹/۰۸/۲۰

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

خمینی شهر

۰۹۱۳۳۱۲۳۲۹۳

۳۳۵۱۷۷۳۴

۳۱۳۱ ۹۹/۰۸/۲۰

حسابدار

خانم

نرم افزار آسا سیستم

۳۳۳۷۴۹۲۵

۳۱۳۰ ۹۹/۰۸/۲۰

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

خ امام خمینی و خ بسیج

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۱۲۹ ۹۹/۰۸/۲۰

صندوقدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

میدان انقلاب

۰۹۱۲۰۸۶۵۲۵۷

۳۱۲۸ ۹۹/۰۸/۱۹

حسابدار

خانم

ساعت کار نیمه وقت

خ امام خمینی ،خ بسیج

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۱۲۷ ۹۹/۰۸/۱۹

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۱۲۶ ۹۹/۰۸/۱۹

صندوقدار

خانم

خ چهار باغ خواجو

۰۹۹۱۱۶۶۱۷۲۰

۳۲۷۳۳۴۶۶

۳۱۲۵ ۹۹/۰۸/۱۹

صندوقدار

خانم

۰۹۱۲۰۸۶۵۲۵۷

۳۹۹۰۴۷۸۹

۳۱۲۴ ۹۹/۰۸/۱۹

انباردار

آقا

ساعت کار۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۰۹۱۳۳۶۶۶۹۵۷

۳۱۲۳ ۹۹/۰۸/۱۹

حسابدار

خانم/آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۱۲۲ ۹۹/۰۸/۱۹

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۴۳۰۸۰۰۳

۳۱۲۱ ۹۹/۰۸/۱۹

حسابدار

خانم

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۹۱۹۸۲۱۸۳۶

۳۳۲۱۹۳۸۵

۳۱۲۰ ۹۹/۰۸/۱۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

بهارستان

۰۹۱۳۱۶۴۶۴۳۲

۳۶۹۰۷۱۱۲

۳۱۱۹ ۹۹/۰۸/۱۹

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۳۵۲۴۳۳۰۷

۳۱۱۸ ۹۹/۰۸/۱۸

حسابدار

خانم/ آقا

با سابقه کار

شهرک صنعتی مورچه خورت

۹۱۰۳۶۰۶۸۲۱

۳۱۱۷ ۹۹/۰۸/۱۸

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

خ بهارستان

۰۹۱۳۱۶۴۶۴۳۲

۳۶۹۰۷۱۱۲

۳۱۱۶ ۹۹/۰۸/۱۸

حسابدار

آقا

با سابقه کار

ساعت کار پاره وقت

۰۹۱۳۲۲۷۵۱۵۸

۳۱۱۵ ۹۹/۰۸/۱۸

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۱۱۴ ۹۹/۰۸/۱۸

حسابدار

خانم

ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۷:۰۰

خ امام خمینی

۰۹۹۱۹۸۲۱۸۳۶

۳۳۲۱۹۳۸۵

۳۱۱۳ ۹۹/۰۸/۱۸

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

۳۵۲۴۳۳۰۷

۳۱۱۲ ۹۹/۰۸/۱۸

صندوقدار

خانم

ساعت کار۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۱۱۱ ۹۹/۰۸/۱۸

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۱۱۰ ۹۹/۰۸/۱۸

حسابدار

خانم

ساعت کارنیمه وقت

خ امام خمینی،خ بسیج

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۱۰۹ ۹۹/۰۸/۱۸

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۱۰۸ ۹۹/۰۸/۱۱

صندوقدار

خانم

اتوبان فرودگاه

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

۰۹۱۳۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۱۰۷ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۱۰۶ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۱۰۵ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۵۷۷۷۹۱۲

۳۳۸۶۲۵۲۹

۳۱۰۴ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۱۰۳ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۴۳۰۸۰۰۳

۳۱۰۲ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۴۴۶۶۱۲۳

۳۲۲۴۷۹۷۶

۳۱۰۱ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده احمد آباد

۳۲۲۵۸۰۰۸

۳۱۰۰ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۱۱۷۸۷۶

۴۵۸۳۶۳۵۸

۳۰۹۹ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۴۵۸

۳۷۷۱۳۰۸۱

۳۰۹۸ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

خ بسیج

۰۹۱۳۹۰۴۰۹۵۸

۳۳۶۸۶۴۶۱

۳۰۹۷ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم/ آقا

شهرک صنعتی مورچه خورت

۹۱۰۳۶۰۶۸۲۱

۳۰۹۶ ۹۹/۰۸/۱۱

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۲۱۱۳۱۷۷۱

۳۲۳۷۰۰۱۹۳

۳۰۹۵ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم /آقا

ساعت کار تمام وقت

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۳۲۶۶۳۰

۳۰۹۴ ۹۹/۰۸/۱۰

صندوقدار

خانم

ساعت کار ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰

اتوبان فرودگاه

۰۹۱۳۰۹۰۶۵۶۷

۳۹۹۰۴۹۷۳

۳۰۹۳ ۹۹/۰۸/۱۰

صندوقدار

خانم

۳۶۶۹۲۸۷۰

۰۹۹۰۲۳۵۰۷۹۷

۳۰۹۲ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

۰۳۱۳۵۰۴۰

۳۰۹۱ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۰۹۰ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۵۷۷۷۹۱۲

۳۳۸۶۲۵۲۹

۳۰۸۹ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۲۱۱۳۱۷۷۱

۳۲۳۷۰۱۹۳

۳۰۸۸ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم/ آقا

با سابقه کار

شهرک صنعتی مورچه خورت

۰۹۱۰۳۶۰۶۸۲۱

۳۰۸۷ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۱۵۸

۳۷۷۱۳۰۸۱

۳۰۸۶ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۴۳۰۸۰۰۳

۳۰۸۵ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده احمد آباد

۳۲۲۵۸۰۰۸

۳۰۸۴ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم/ آقا

خ بسیج

۰۹۱۳۹۰۴۰۹۵۸

۳۳۶۸۶۴۴۶۱

۳۰۸۳ ۹۹/۰۸/۱۰

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۰۸۲ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

ساعت کار تمام وقت

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۰۸۱ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

۲ سال سابقه کار

۰۳۱۳۵۰۴۰

۳۰۸۰ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۰۷۹ ۹۹/۰۸/۰۸

صندوقدار

خانم/ آقا

با سابقه کار

ساعت کار ۱۰:۳۰ الی ۱۷:۳۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۶۴۷۹۵۹

۳۰۷۸ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۴۳۰۸۰۰۳

۳۰۷۷ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

۵ سال سابقه کار

۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲

۳۰۷۶ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم

با سابقه کار

۰۹۱۳۱۱۱۷۸۷۶

۴۵۸۳۶۳۵۸

۳۰۷۵ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۱۵۸

۳۷۷۱۳۰۸۱

۳۰۷۴ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

محدوده بسیج

۰۹۱۳۹۰۴۹۵۸

۳۳۶۸۶۴۶۱

۳۰۷۳ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم/ آقا

با سابقه کار

شهرک صنعتی مورچه خورت

۰۹۱۰۳۶۰۶۸۲۱

۳۰۷۲ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰

میدان امام

۰۹۱۳۱۱۸۱۴۶۸

۳۲۱۰۳۲۳۲

۳۰۷۱ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۲۱۱۳۱۷۷۱

۳۲۳۷۰۱۹۳

۳۰۷۰ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۵۷۷۷۹۱۲

۳۳۸۶۲۵۲۹

۳۰۶۹ ۹۹/۰۸/۰۸

حسابدار

آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده احمد آباد

۳۲۲۵۸۰۰۸

۳۰۶۸ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۱۵۸

۳۷۷۱۳۰۸۱

۳۰۶۷ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۰۹۱۳۴۴۶۶۶۰۱

۰۳۱۳۱۷۰۲۵۰

۳۰۶۶ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

ساعت کار تمام وقت

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۰۶۵ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

۲سال سابقه کار

۰۳۱۳۵۰۴۰

۳۰۶۴ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

میدان چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۰۶۳ ۹۹/۰۸/۰۷

صندوقدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۱۰:۳۰ الی ۱۷:۳۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۶۴۷۹۵۹

۳۰۶۲ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۱۱۹۳۷۲۵

۳۰۶۱ ۹۹/۰۸/۰۷

صندوقدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۱۱۹۳۷۲۵

۳۰۶۰ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۴۳۰۸۰۰۳

۳۰۵۹ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم

با سابقه کار

۰۹۱۳۱۱۷۸۷۷۶

۴۵۸۳۶۳۵۸

۳۰۵۸ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۲۱۱۳۱۷۷۱

۳۲۳۷۰۱۹۳

۳۰۵۷ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده احمد آباد

۳۲۲۵۸۰۰۸

۳۰۵۶ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

خ بسیج

۰۹۱۳۹۰۴۰۹۵۸

۳۳۶۸۶۴۶۱

۳۰۵۵ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۱۵۸

۳۷۷۱۳۰۸۱

۳۰۵۴ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰

میدان امام

۰۹۱۳۱۱۸۴۶۸

۳۲۱۰۳۲۳۲

۳۰۵۳ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۵۷۷۷۹۱۲

۳۳۸۶۲۵۲۹

۳۰۵۲ ۹۹/۰۸/۰۷

حسابدار

خانم/ آقا

با سابقه کار

شهرک صنعتی مورچه خورت

۰۹۱۰۳۶۰۶۸۲۱

۳۰۵۱ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

۰۳۱۳۵۰۴۰

۳۰۵۰ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

خانم/آقا

ساعت کار تمام وقت

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۰۴۹ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

خ چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۰۴۸ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۲۱۱۳۱۷۷۱

۳۲۳۷۰۱۹۳

۳۰۴۷ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

آقا

ساعت کار تمام وقت

محدوده احمد آباد

۳۲۲۵۸۰۰۸

۳۰۴۶ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

خانم

با سابقه کار

۰۹۱۳۱۱۱۷۸۷۶

۴۵۸۳۶۳۵۸

۳۰۴۵ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

خانم

۰۹۱۳۵۱۱۳۵۷۵۲

۳۵۷۲۲۹۴۰

۳۰۴۴ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۵۷۷۷۹۱۲

۳۳۸۶۲۵۲۹

۳۰۴۳ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰

میدان امام

۰۹۱۳۱۱۸۱۴۶۸

۳۲۱۰۳۲۳۲

۳۰۴۲ ۹۹/۰۸/۰۶

حسابدار

خانم/ آقا

۰۹۱۳۴۳۰۸۰۰۳

۳۰۴۱ ۹۹/۰۸/۰۵

حسابدار

خانم/آقا

۱ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۰۴۰ ۹۹/۰۸/۰۵

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

۰۳۱۳۵۰۴۰

۳۰۳۹ ۹۹/۰۸/۰۵

حسابدار

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۱۵۸

۳۰۳۸ ۹۹/۰۸/۰۵

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

خ چمران

۰۹۳۸۰۹۰۳۷۶۲

۳۰۳۷ ۹۹/۰۸/۰۳

صندوقدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۱۰:۳۰ الی ۱۷:۳۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۶۴۷۹۵۹

۳۰۳۶ ۹۹/۰۸/۰۳

صندوقدار

خانم

۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷

۳۲۳۳۷۷۶۳

۳۰۳۵ ۹۹/۰۸/۰۳

صندوقدار

خانم/آقا

ساعت کار ۱۱:۳۰ الی ۱۸:۰۰

خ شیخ بهایی

۰۹۳۷۰۹۸۴۳۱۰

۳۰۳۴ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم /آقا

۱ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۰۳۳ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

۲ سال سابقه کار

۰۳۱۳۵۰۴۰

۳۰۳۲ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۱۵۸

۳۰۳۱ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم

با سابقه کار

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۴

چهار راه جهاد

۰۹۱۳۲۱۷۶۸۱۵

۳۰۳۰ ۹۹/۰۸/۰۳

صندوقدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۱۱:۳۰ الی ۱۸:۰۰

خ شیخ بهایی

۰۹۳۷۰۹۸۴۳۱۰

۳۰۲۹ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم/ آقا

باسابقه کار

شهرک صنعتی مورچه خورت

۰۹۱۰۳۶۰۶۸۲۱

۳۰۲۸ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم

باسابقه کار

۰۹۱۳۱۱۷۸۷۶

۴۵۸۳۶۳۵۸

۳۰۲۷ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

شاهپور جدید

۰۹۱۳۴۶۰۲۰۶۰

۳۶۹۰۲۰۲۱

۳۰۲۶ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم

ساعت کار نیمه وقت

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۹۹۰۳۷۹۷

۳۰۲۵ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۲۱۱۳۱۷۷۱

۳۲۳۷۰۱۹۳

۳۰۲۴ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم

محدوده آتشگاه

۰۹۱۳۵۷۷۷۹۱۲

۳۳۸۶۲۵۲۹

۳۰۲۳ ۹۹/۰۸/۰۳

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰

۰۹۱۳۱۱۸۱۴۶۸

۳۲۱۰۳۲۳۲

۳۰۲۲ ۹۹/۰۸/۰۱

صندوقدار

خانم/ آقا

ساعت کار ۱۱:۳۰ الی ۱۸:۰۰

محدوده شیخ بهایی

۰۹۳۷۰۹۸۴۳۱۰

۳۰۲۱ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

۱ سال سابقه کار

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۳۰۲۰ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم/آقا

۲ سال سابقه کار

۰۳۱۳۵۰۴۰

۳۰۱۹ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

۰۹۱۳۲۱۷۶۸۱۵

چهار راه جهاد

۳۰۱۸ ۹۹/۰۸/۰۱

صندوقدار

خانم

۳۲۳۳۷۷۶۳

۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷

۳۰۱۷ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم

۳ سال سابقه کار

۰۹۱۲۸۳۵۰۹۴۹

۳۲۳۷۰۶۱۲

۳۰۱۶ ۹۹/۰۸/۰۱

صندوقدار

خانم/ آقا

ساعت کار۱۰:۳۰ الی ۱۷:۳۰

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۶۴۷۹۵۹

۳۰۱۵ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم/ آقا

با سابقه کار

۰۹۱۳۱۱۱۷۸۷۶

۴۵۸۳۶۳۵۸

۳۰۱۴ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم/آقا

۰۹۱۳۴۳۰۸۰۰۳

۳۰۱۳ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم

۰۹۳۵۱۱۳۵۷۵۲

۳۵۷۲۲۹۴۰

۳۰۱۲ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم

ساعت کار تمام وقت

شاهپور جدید

۰۹۱۳۴۶۰۲۰۶۰

۳۶۹۰۲۰۲۱

۳۰۱۱ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم

خ فردوسی

۰۹۳۷۳۳۸۱۵۰۹

۳۲۲۲۱۸۹۹

۳۰۱۰ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۱۵۸

۳۷۷۱۳۰۸۱

۳۰۰۹ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم

ساعت کار نیمه وقت

خ امام خمینی

۰۹۱۳۱۲۹۸۰۳۲

۳۹۹۰۷۳۹۷

۳۰۰۸ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم

ساعت کار۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۳۵۵۵۱۰۱۳

۳۶۹۰۴۳۰۷

۳۰۰۷ ۹۹/۰۸/۰۱

انباردار

آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۹۱۸۵۶۱۳۶۴

۳۰۰۶ ۹۹/۰۸/۰۱

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان و هلو

ساعت کار تمام وقت

۰۹۱۳۷۹۶۱۷۷۲

۳۲۶۰۶۴۰۹

۳۰۰۵ ۹۹/۰۷/۲۹

صندوقدار

خانم/آقا

ساعت کار ۱۱:۳۰ الی ۱۸:۰۰

شیخ بهایی

۰۹۳۷۰۹۸۴۳۱۰

۳۰۰۴ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

شهرک صنعتی محمود آباد

۰۹۱۳۵۵۵۱۰۱۳

۳۶۹۰۴۳۰۷

۳۰۰۳ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم/آقا

با سابقه کار

شهرک صنعتی مورچه خورت

۰۹۱۰۳۶۰۳۸۲۱

۳۰۰۲ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

۰۹۳۵۱۱۳۵۷۵۲

۳۵۷۲۲۹۴۰

۳۰۰۱ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

ساعت کار پاره وقت

۰۹۰۲۲۱۱۳۱۷۷۱

۳۲۳۷۰۱۹۳

۳۰۰۰ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان

۰۹۱۹۴۹۴۸۱۵۸

۲۹۹۹ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

۱ سال سابقه کار

۰۹۰۳۳۲۰۳۴۶۲

۳۶۹۰۱۲۱۷

۲۹۹۸ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

با سابقه کار

خ فردوسی

۰۹۳۷۳۳۸۱۵۰۹

۳۲۲۲۱۸۹۹

۲۹۹۷ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

با سابقه کار

۰۹۱۳۱۱۷۸۷۶

۴۵۸۳۶۳۵۸

۲۹۹۶ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

نرم افزار پارسیان و هلو

۰۹۱۳۷۹۶۱۷۷۲

۳۲۶۰۶۴۰۹

۲۹۹۵ ۹۹/۰۷/۲۹

انباردار

آقا

شهرک صنعتی جی

۰۹۹۱۸۵۶۱۳۶۴

۲۹۹۴ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

آقا

۲ سال سابقه کار

۰۹۹۲۱۵۵۸۲۶۱

۲۹۹۳ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

خمینی شهر

۰۹۰۱۴۵۹۳۰۳۸

۲۹۹۲ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

نرم افزار امین

۱  سال سابقه کار

۰۹۱۳۵۶۸۸۷۸۱

۲۹۹۱ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم/آقا

۲ سال سابقه کار

شهرک صنعتی کمشچه

۰۳۱۹۵۰۱۵۹۶۸

۲۹۹۰ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

ساعت کار ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۰۹۱۳۴۴۶۶۶۰۲

۳۱۳۱۷۰۲۵۰

۲۹۸۹ ۹۹/۰۷/۲۹

صندوقدار

خانم/آقا

۳۵۵۵۸۶۶۱

۲۹۸۸ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم

ساعت کار ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

چهار راه جهاد

۰۹۱۳۲۱۷۶۸۱۵

۲۹۸۷ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم/آقا

۲ سال سابقه کار

۰۳۱۳۵۰۴۰

۲۹۸۶ ۹۹/۰۷/۲۹

حسابدار

خانم/آقا

۱ سال سابقه کار

ساعت کار تمام وقت

۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰

۴۵۲۲۶۶۳۰

۲۹۸۵ ۹۹/۰۴/۱۹

حسابدار

خانم

دارای سابقه کار

مسلط به قوانین امور مالیاتی و حقوق دستمزد

۰۹۱۳۳۱۵۳۳۳۵

۳۲۲۰۸۳۵۴

۲۹۸۴ ۹۹/۰۴/۱۹

حسابدار

خانم/اقا

اشنا به نرم افزار اسا سیستم

روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه

محدوده کاوه

۹۱۳۸۱۹۸۳۵۳

۲۹۸۳ ۹۹/۰۴/۱۹

حسابدار انبار

اقا

دارای ۸ سال سابقه کار

مسلط به نرم افزار اسا سیستم و اکسل

۰۹۰۳۰۵۲۷۱۱۲

۲۹۸۲ ۹۹/۰۴/۱۹

حسابدار

خانم/اقا

مسلط به کامپیوتر

ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۷

شهرک صنعتی بختیار دشت محمود آباد

۰۹۱۳۱۲۹۷۳۶۶

۲۹۸۱ ۹۹/۰۴/۱۹

کاراموز حسابدار

اقا

دارای سابقه کار

ارسال رزومه به:

۰۹۳۹۷۴۴۷۱۵۷

۳۶۶۳۵۹۶

۲۹۸۰ ۹۹/۰۴/۱۹

حسابدار

اقا/خانم

دارای سابقه کارمصاحبه حضوری از ساعت ۱۱ الی ۱۶

روزهای شنبهف یکشنبهف دوشنبه

شهرک صنعتی سه راهی مبارکه

ارسال رزومه به ادرس:

estekhdam93@gmail.com

۰۹۰۱۸۱۰۵۹۵۸

۲۹۷۹ ۹۹/۰۳/۲۱

حسابدار

خانم/اقا

تحصیلات لیسانس

سرویس از بهارستان و سپاهانشهر

ارتباط از طریق واتس اپ:

۰۹۱۳۹۲۵۵۳۹۵

۲۹۷۸ ۹۹/۰۳/۲۱

حسابدار

خانم

با سابقه

محدوده کهندژ

۰۳۱۳۷۳۸۳۲۷۰

۲۹۷۷ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

اقا/خانم

دارای مدرک کارشناسی

۸ الی ۱۷

اشنا به دفاتر رسمی و امور مالیاتی

سن:۲۸ الی ۳۵ سال

حقوق توافقی +بیمه

e.eitra@yahoo.com

۰۹۱۳۲۲۳۸۳۶۵

۲۹۷۶ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

لیسانس حسابداری

۸ الی ۱۶

با بیمه و سرویس رفت و برگشت از پل بزرگمهر

۱ سال سابقه کار

مسلط به نرم افزار نواوران

اطلاعات تماس:

e.eitra@yahoo.com

۰۹۱۳۲۲۳۸۳۶۵

۲۹۷۵ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

اقا/خانم

تحصیلات مرتبط

حداگثر ۳۲ ساله

اطلاعات تماس:

matris.ir35040

اطلاعات تماس:

۳۵۰۴۰

داخلی ۱۰

۲۹۷۴ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

اقا/خانم

دارای کاردانی یا کارشناسی حسابداری

حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با حسابداری و حسابرسی

اشنا با امور مالیاتی و ارزش افزوده

حداکثر ۴۰ ساله

اطلاعات تماس:

estekhdam@farhadytradng.ir

۲۹۷۳ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم/اقا

اژانس هواپیمایی

۰۹۳۵۳۳۱۸۵۸۶

۲۹۷۲ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

اشنا به نرم افزار مالی و crm

۰۹۱۳۰۸۷۹۶۳۵

۲۹۷۱ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار انبار

خانم

۳ سال سابقه کار

محدوده شهرک صنعتی جی

ارسال رزومه به ایمیل:

kalaykhaneh@gmail.com

۲۹۷۰ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

با شابقه

ساعت تماس ۹ الی ۱۷

۰۹۱۴۰۴۳۱۲۶۲

۰۳۱۳۶۶۹۶۱۶۴

۲۹۶۹ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

۳ نفر خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

مسلط به پشتیبانی

برنامه های وب سایت و دیکام

حقوق اداره کار، بیمه، حق مسئولیت، پورسانت فروش، هزینه ایاب و ذهاب

ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۷

شهرک صنعتی دولت آباد۰۹۱۴۰۴۳۱۲۶۲

۵_۰۳۱۳۶۶۹۶۱۶۴

۲۹۶۸ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

با سابقه

ساعت تماس ۹ الی ۱۷

۰۹۱۴۰۴۳۱۲۶۲

۰۳۱۳۶۶۹۶۱۶۴

۲۹۶۷ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم/اقا

اشنا به اسا سیستم

ارسال رزومه:

estekhdam.alu@gmail.com

۲۹۶۶ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

اقا

مسلط به نرم افزار حسابداری

شهرک صنعتی جی

۳۵۷۲۲۲۹۴

۲۹۶۵ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

۲ روز در هفته

۲ ساعت

۰۹۱۳۶۸۳۸۰۸۷

۳۲۲۳۷۵۴۹

۲۹۶۴ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

دارای سابقه کار

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۸۳۸۸۵۵۷

۲۹۶۳ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم/اقا

با سرویس از بهارستان و سپاهان شهر

ارتباط از طریق واتس اپ:

/۹۱۳۹۲۵۵۳۹۵

۲۹۶۲ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

نیمه وقت

۰۹۱۲۰۹۵۹۱۴۹

۳۲۲۲۷۵۶۵

۲۹۶۱ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار اسا سیستم

۵ سال سابقه کار

محدوده خ بسیج

۰۹۹۱۳۷۹۸۰۸۳

۳۹۹۰۷۶۵۹

۲۹۶۰ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

مسلط ه نرم افزار

محدوده فلکه شهدا

۳۴۴۶۱۶۰۹

۲۹۵۹ ۹۹/۰۳/۲۰

حسابدار

خانم

دارای سابقه

ساعت تماس ۹ الی ۱۷

۰۹۱۴۰۴۳۱۲۶۲

۵_۰۳۱۳۶۶۹۶۱۶۴

۲۹۵۸ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

خانم

با سابقه

ساعت تماس ۹ الی ۱۷

۰۹۱۴۰۴۳۱۲۶۲

۰۳۱۳۶۶۹۶۱۶۴

۲۹۵۷ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

خانم

پاره وقت

۰۹۱۲۰۹۵۹۱۴۹

۳۲۲۲۷۵۶۵

۲۹۵۶ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

خانم

۲ روز در هفته

۲ ساعت

۰۹۱۳۶۸۳۸۰۸۷

۳۲۲۲۳۷۵۴۹

۲۹۵۵ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

اقا/خانم

با سرویس از بهارستان و سپاهانشهر

ارتباط از طریق واتس اپ:

۰۹۱۳۹۲۵۵۳۹۵

۲۹۵۴ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

خانم/اقا

مسلط به نرم افزار اسا سیستم

شاهپور جدید

۰۹۰۳۰۵۲۷۱۱۲

۳۳۸۶۲۰۳۶

۲۹۵۳ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

خانم/اقا

مسلط به امور حسابداری شرکت ها

دارای سابقه کار شرکتی

تسلط کامل به پارسیان

دروازه تهران

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۱۱۸۳۲۰۵

۲۹۵۲ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار آسا سیستم

۵ سال سابقه کار

محدوده خ بسیج

۰۹۹۱۳۷۹۸۰۸۳

۳۹۹۰۷۶۵۹

۲۹۵۱ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

اقا

مسلط به نرم افزار حسابداری

شهرک صنعتی جی

۳۵۷۲۲۲۹۴

۲۹۵۰ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

خانم

اشنا به نرم افزار نوآوران

۳ الی ۴ سال سابقه کار

شاهپور جدید

۳۳۸۶۳۹۴۲

داخلی ۳

۲۹۴۹ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

خانم/اقا

حداقل ۱ سال سابقه کار

شهرک صنعتی اشترجان

۳۷۶۰۸۷۰۱_۵

داخلی ۱۱۳

۲۹۴۸ ۹۹/۰۳/۱۸

حسابدار

خانم/اقا

با سابقه کار

حقوق اداره کار

بیمه + مزایا

ساعت تماس ۱۰ الی ۱۶

یک مجموعه غذایی

۰۹۱۹۴۵۵۶۵۰۰

۳۵۱۳۳

داخلی ۷

۲۹۴۷ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم/اقا

با سرویس از بهارستان و سپاهانشهر

ارسال رزومه از طریق واتس اپ:

۰۹۱۳۹۵۵۳۹۵

۲۹۴۶ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم/اقا

با سابقه

حقوق توافقی

بیمه

ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۷

خ امام خمینی

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۲۹۴۵ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

اقا

مسلط به نرم افزار حسابداری

شهرک صنعتی جی

۳۵۷۲۲۲۹۴

۲۹۴۴ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم

نیمه وقت

۰۹۱۲۰۹۵۹۱۴۹

۳۲۲۲۷۵۶۵

۲۹۴۳ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم/اقا

مسلط به امور حسابداری شرکت ها

دارای سابقه ار شرکتی

تسلط کامل به پارسیان

دروازه تهران

ارسال رزومه در واتس اپ:

۰۹۱۳۱۱۸۳۲۰۵

۲۹۴۲ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم

کاردانی یا کارشناسی حسابداری

اشنا به ارزش افزوده، انبار، حقوق دستمزد و مباحث مالیاتی

۲ سال سابقه کار

خ بزرگمهر

۰۹۱۳۱۰۷۷۸۵۰

۲۹۴۱ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم

لیسانس حسابداری

۸ الی ۱۶

با بیمه و سرویس رفت و برگشت از پل بزرگمهر

۱ سال سابقه کار

مسلط به نرم افزار نواوران

اطلاعات تماس:

e.letra.yahoo.com

۰۹۱۳۲۲۳۸۳۶۵

۲۹۴۰ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم

لیسانس حسابداری

اشنا به دفاتر رسمی و امور مالیاتی

شرایط سنی ۲۸ تا ۳۵ سال

دارای سابقه کار

حقوق توافقی +  بیمه

ساعت کار ۸ الی ۱۷

محدوده دروازه شیراز

۰۹۱۳۵۷۲۳۹۵۶

۲۹۳۹ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم

۸ الی ۱۵

مسلط به نرم افزار های پیشرفته و بهای تمام شده

مسلط به امور مالیاتی

حداقل ۲ سال سابقه کار

حقوق اداره کار + پشت لیستی

دریافتی در ماه ۳ میلیون تومان

۰۹۰۲۱۱۸۸۹۱۸

۲۹۳۸ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم

۲ سال سابقه کار

ساعت تماس ۹ الی۱۷

۰۹۱۴۰۴۳۱۲۶۲

۰۳۱۳۶۶۹۶۷۱۶۴

۲۹۳۷ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم

۰۹۲۱۹۶۷۰۹۷۶

۲۹۳۶ ۹۹/۰۳/۱۷

انباردار

اقا

با سابقه انبارداری

شاهپور جدید

۰۹۰۳۰۵۲۷۱۱۲

۲۹۳۵ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار اسا سیستم

۵ سال سابقه کار

محدوده خ بسیج

۰۹۹۱۳۷۹۸۰۸۳

۳۹۹۰۷۶۵۹

۲۹۳۴ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

اقا

مسلط به نرم افزار حسابداری

شهرک صنعتی جی

۳۵۷۲۲۲۹۴

۲۹۳۳ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابار

خانم/اقا

لیسانس حسابداری

مسلط به اسا سیستم

۶ سال سابقه کار

شاهپور جدید

۰۹۰۳۰۵۲۷۱۱۳

۳۳۸۶۲۰۳۶

۲۹۳۲ ۹۹/۰۳/۱۷

حسابدار

خانم

لیسانس حسابداری

مسلط به نرم افزار نوآوران

۳ الی ۴ سال سابقه کار

شاهپور جدید

۳۳۸۶۳۹۴۲

داخلی ۳

۲۹۳۱ ۹۹/۰۳/۱۷

انباردار

اقا

با سابقه کار مرتبط

حقوق توافقی

مجموعه مواد غذایی

ارسال رزومه و حقوق درخواستی به واتس اپ:

۰۹۱۳۷۱۰۵۱۴۹

۲۹۳۰ ۹۹/۰۳/۱۳

انباردار

آقا

دارای سابقه کار انبارداری

شاهپور جدید

۰۹۰۳۰۵۲۷۱۱۲

۲۹۲۹ ۹۹/۰۳/۱۳

حسابدار

خانم/اقا

با سابقه

حقوق توافقی

بیمه

ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۷

خ امام خمینی

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۲۹۲۸ ۹۹/۰۳/۱۳

حسابدار

خانم/اقا

مسلط به امور حسابداری شرکت ها

دارای سابقه کارشرکتی

تسلط کامل به پارسیان

دروازه تهران

ارسال رز.مه در واتس اپ:

۰۹۱۳۱۱۸۳۲۰۵

۲۹۲۷ ۹۹/۰۳/۱۳

حسابدار

اقا

مسلط به نرم افزار حسابداری

شهرک صنعتی جی

۳۵۷۲۲۲۹۴

۲۹۲۶ ۹۹/۰۳/۱۳

حسابدار

خانم/اقا

اشنایی کامل با نرم افزار آسا سیستم

حداقل ۶ سال سابقه کار

شاهپور جدید

۰۹۰۳۰۵۲۷۱۱۲

۳۳۸۶۲۰۳۶

۲۹۲۵ ۹۹/۰۳/۱۳

حسابدار

خانم/اقا

دارای مدرک کارشناسی

۱ سال سابقه کار

شهرک صنعتی اشترجان

۵_۳۷۶۰۸۷۰۱

داخلی ۱۱۳

۲۹۲۴ ۹۹/۰۳/۱۲

حسابدار

خانم

نیمه وقت

۰۹۱۲۰۹۵۹۱۴۹

۳۲۲۲۷۵۶۵

۲۹۲۳ ۹۹/۰۳/۱۲

حسابدار

اقا

مسلط به نرم افزار حسابداری

شهرک صنعتی جی

۳۵۷۲۲۲۹۴

۲۹۲۲ ۹۹/۰۳/۱۲

حسابدار

خانم

لیسانس حسابداری

مسلط به نرم افزار نوآوران

۳ الی ۴ سال سابقه کار

شاهپور جدید

۳۳۸۶۳۹۴۲

داخلی ۳

۲۹۲۱ ۹۹/۰۳/۱۲

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

ترجیحا ساکن نجف اباد و حومه

۰۹۱۳۱۱۷۲۸۰۴

۴۲۳۲۳۳۴۲

۲۹۲۰ ۹۹/۰۳/۱۲

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

دارای سابقه کار

محدوده خ باهنر

اطلاعات تماس:

idepardazanactiv.co@gmail.com

۰۳۱۳۳۳۷۱۴۰۰

۲۹۱۹ ۹۹/۰۳/۱۲

کارشناس حسابداری یا مدیریت

خانم/اقا

اشنا به نرم افزار نوآوران

اشنا به حسابداری انبار

حداقل ۲ سال سابقه کار

حقوق بالاتر از اداره کار + بیمه + مزایا

ساعت کار ۸ الی ۱۷

شهرک مورچه خورت

۰۹۱۰۷۵۱۷۵۸۸

۲۹۱۸ ۹۹/۰۳/۱۲

حسابدار

اقا/خانم

اشنا به دفاتر رسمی و امور مالیاتی

مدرک کارشناسی

دارای سابقه کار

شرایط سنی از ۲۸ تا ۳۵

حقوق توافقی + بیمه

ساعت کار ۸ الی ۱۷

محدوده دروازه شیراز

۰۹۱۳۵۷۲۳۹۵۶

۲۹۱۷ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

اقا/خانم

تحصیلات لیسانس

سرویس از بهارستان و سپاهانشهر

ارتباط از طریق واتس اپ:

۰۹۱۳۹۲۵۵۳۹۵

۲۹۱۶ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

نیمه وقت

۰۹۱۲۰۹۵۹۱۴۹

۳۲۲۲۷۵۶۵

۲۹۱۵ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

ترجیحا ساکن نجف اباد و حومه

۰۹۱۳۱۱۷۲۸۰۴

۴۲۳۲۳۳۴۲

۲۹۱۴ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

دارای سابقه کار

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۸۳۸۸۵۵۷

۲۹۱۳ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

اقا

تمام وقت

مسلط به نرم افزار پارسیان

حقوق اداره کار + بیمه

خیابان سروش

۰۹۱۳۴۰۲۱۶۶۲

۲۹۱۲ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

اقا

مسلط به نرم فزار حسابداری

شهرک صنعتی جی

۳۵۷۲۲۲۹۴

۲۹۱۱ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

اشنا به امور حسابداری و اینترنت

روابط عمومی بالا

تایم صبح و عصر

خ امام خمینی

۰۹۱۳۵۶۵۱۶۰۰

۰۳۱۵۲۴۰۲۰۴۳

۲۹۱۰ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم/اقا

اشنا به امور مالیاتی و دفاتر رسمی

ارسال رزومه به شماره زیر:

۰۹۱۳۵۷۲۳۹۵۶

۲۹۰۹ ۹۹/۰۳/۱۰

کارشناس حسابداری یا مدیریت

خانم/اقا

اشنا به نرم افزار نوآوران

اشنا به حسابداری انبار

حداقل ۲ سال سابقه کار

حقوق بالاتر از اداره کار + بیمه + مزایا

ساعت کاری ۸ الی ۱۷

شهرک مورچه خورت

۰۹۱۰۷۵۱۷۵۸۸

۲۹۰۸ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

دارای سابقه کار

محدوده خ باهنر

اطلاعات تماس:

idepardazanactiv.co@gmail.com

۲۹۰۷ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم/اقا

کارشناسی حسابداری

اطلاعات تماس:

Sepahanlifter.com

۲۹۰۶ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

اقا

کارشناسی

محدوده سنی ۳۰ الی ۳۵ سال

۲ سال سابقه کار

اشنا بانرم افزار حسابداری و انبار

ترجیحا ساکن نجف اباد

حقوق توافقی

۰۳۱۴۲۶۹۴۰۰۱

۲۹۰۵ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم/اقا

با سابقه

حقوق توافقی

بیمه

ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۷

خ امام خمینی

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۲۹۰۴ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

اشنا به نرم افزار پارسیان و اکسل

به همراه سرویس

جاده فرودگاه

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۲۰۳۵۱۶۴

۳۵۷۲۲۱۳۹

۲۹۰۳ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

حقوق اداره کار

بیمه

۰۹۱۳۸۹۳۹۴۵۹

۳۴۳۹۷۶۷۹

۲۹۰۲ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

دارای ۵ سال سابقه کار

توضیحات بیشتر در واتس اپ:

۰۹۱۳۴۳۲۰۴۶۰

۳۶۶۱۵۷۵۹

۲۹۰۱ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم

با سابقه

مسلط به نرم افزار پارسیان

حقوق ثابت ۲ میلیون تومان

ساعت کاری ۸ الی ۱۴

خانه اصفهان

۰۹۱۳۱۶۵۳۶۲۷

۰۳۱۳۴۲۱۸۰۵۸

۲۹۰۰ ۹۹/۰۳/۱۰

حسابدار

خانم/اقا

پاره وقت

گل فروشی

محدوده کهندژآتشگاه

۰۹۱۳۲۱۲۰۱۱۳

۲۸۹۹ ۹۹/۰۳/۰۷

انباردار

۳ سال سابقه کار

حداکثر ۳۵ سال

۰۹۱۳۴۶۱۶۸۹۲

۳۷۸۶۰۶۸۸

 ۲۸۹۸ ۹۹/۰۳/۰۷

حسابدار

خانم/اقا

با سابقه

حقوق توافقی

بیمه

ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۷

خ امام خمینی

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۲۸۹۷ ۹۹/۰۳/۰۷

حسابدار

اقا/خانم

دارای لیسانس

به همراه سرویس از بهارستان و سپاهانشهر

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۹۲۵۵۳۹۵

۲۸۹۶ ۹۹/۰۳/۰۷

حسابدار

خانم

آشنا به نرم افزار پارسیان و اکسل

به همراه سرویس

جاده فرودگاه

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۲۰۳۵۱۶۴

۳۵۷۲۲۱۳۹

۲۸۹۵ ۹۹/۰۳/۰۷

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

دارای سابقه کار

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۸۳۷۸۵۵۷

۲۸۹۴ ۹۹/۰۳/۰۷

حسابدار

خانم/اقا

مسلط به نرم افزار سپیدار

محدوده خ امام خمینی

۰۹۰۲۶۶۶۱۰۵۵

۲۸۹۳ ۹۹/۰۳/۰۷

خانم

مسلط به امور حسابداری

محدوده فلکه سهروردی

۰۹۱۳۵۵۵۴۵۲۰

۳۷۸۶۰۱۴۷

۲۸۹۲ ۹۹/۰۳/۰۷

حسابدار

خانم

۵ سال سابقه کار

مسلط و کارآمد

محدوده سنی ۳۵ سال

شرکت صنایع ریخته گری اصفهان

ارسال رزومه به ادرس زیر:

ici_company.com

۲۸۹۱ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

اقا

لیسانس

مسلط به امور مالیاتی

اشنا به نرم افزارهلو

محدوده شهرک صنعتی جی

۳۵۷۲۰۱۰۳

۲۸۹۰ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم

حقوق و مزایای اداره کار

محدوده مرداویج

۰۹۱۳۸۷۰۰۰۹۵

۳۹۹۰۳۷۶۴

۲۸۸۹ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم/آقا

پاره وقت

جاده فرودگاه

برای دریافت اطلاعات بیشتر باشماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۳۵۸۸۵۸۸۲۷

۲۸۸۸ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم

با سابقه کار

تمام وقت

ارسال رزومه به شماره زیر:

۰۹۱۳۶۹۶۷۰۵۴

۳۳۲۰۸۴۳۰

۲۸۸۷ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم/اقا

پاره وقت

گل فروشی

محدوده کهندژآتشگاه

۰۹۱۳۲۱۲۰۱۱۳

۲۸۸۶ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم/اقا

با مدرک کارشناسی مرتبط

مسلط به نرم افزارهای مالی و حسابداری

۵ سال سابقه کار مرتبط

حداکثر ۳۵ ساله

محل سکونت شاهین شهر یا شمال اصفهان

محدوده شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

ارسال رزومه به تلگرام یا واتس اپ:

۰۹۱۳۶۰۹۱۲۰۷

۹۵۰۱۴۲۷۵

۲۸۸۵ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

اقا

کارشناسی

محدوده سنی ۳۰ الی ۳۵ سال

۳ سال سابقه کار

اشنا با نرم افزار حسابداری و انبار

ترجیحا ساکن نجف اباد

حقوق توافقی

۰۳۱۴۲۶۹۴۰۰۱

۲۸۸۴ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم

با سابقه

مسلط به نرم افزار نواوران

حقوق ثابت ۲ میلیون

ساعت کاری ۸ الی ۱۴

خانه اصفهان

۰۹۱۳۱۶۵۳۶۲۷

۰۳۱۳۴۲۱۸۰۵۸

۲۸۸۳ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم

حقوق اداره کار

بیمه

۰۹۱۳۸۹۳۹۴۵۹

۳۴۳۹۷۶۷۹

۲۸۸۲ ۹۹/۰۳/۶

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار نوآوران

۳ سال سابقه کار

ساعت کار ۸ الی ۱۷ و پنجشنبه ها تعطیل

۸۹_۹۱۰۰۴۵۸۸

داخلی ۱۰۶

۲۸۸۱ ۹۹/۰۳/۰۶

حسابدار

خانم

سپاهان شهر

۰۹۱۳۴۲۰۸۰۷۳

۳۶۵۱۶۵۱۱

۲۸۸۰ ۹۹/۰۳/۰۱

حسابدار

خانم

حقوق و مزایای اداره کار

محدوده مرداویج

۰۹۱۳۸۷۰۰۰۹۵

۳۹۹۰۳۷۶۴

۲۸۷۹ ۹۹/۰۳/۰۱

حسابدار

خانم

تمام وقت

محدوده خ مدرس

۰۹۱۳۵۶۶۷۲۴۰

۳۴۴۶۹۲۱۰

۲۸۷۸ ۹۹/۰۳/۰۱

حسابدار

خانم

دارای ۵ سال سابقه کار

توضیحات بیشتر در واتس اپ:

۰۹۱۳۴۳۲۰۴۶۰

۳۶۶۱۵۷۵۹

۲۸۷۷ ۹۹/۰۳/۰۱

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

دارای سابقه کار

ارسال رزومه در واتس اپ:

۰۹۱۳۸۳۷۸۵۵۷

۲۸۷۶ ۹۹/۰۳/۰۱

حسابدار

خانم

با سابقه کار

تمام وقت

ارسال رزومه به شماره زیر:

۰۹۱۳۶۹۶۷۰۵۴

۳۳۲۰۸۴۳۰

۲۸۷۵ ۹۹/۰۳/۰۱

حسابدار

خانم

حقوق و مزایای اداره کار

محدوده مرداویج

۰۹۱۳۸۷۰۰۰۹۵

۳۹۹۰۳۷۶۴

۲۸۷۴ ۹۹/۰۳/۰۱

حسابدار

اقا

اشنا به مسائل مالیاتی

اشنا به نرم افزار هلو

شهرک صنعتی جی

۰۳۱۳۵۷۲۰۱۰۳

۲۸۷۳ ۹۹/۰۳/۰۱

حسابدار

خانم

حقوق اداره کار

بیمه

۰۹۱۳۸۹۳۹۴۵۹

۳۴۳۹۷۶۷۹

۲۸۷۲ ۹۹/۰۳/۰۱

منشی و حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

پاره وقت

شاهپور جدید

۰۹۱۳۳۱۷۳۶۱۷

۳۳۸۷۴۴۴۰

۲۸۷۱ ۹۹/۰۳/۰۱

کارشناس ارشد حسابداری

خانم

دارای بیش از ۵ سال سابقه کار

ارسال رزومه در واتس اپ:

۰۹۱۳۴۴۴۳۱۷۵

۳۶۶۲۰۹۷۵

تماس با:

۰۹۱۳۳۳۹۲۸۶۸

۲۸۷۰ ۹۹/۰۳/۰۱

حسابدار

خانم/آقا

حداقل لیسانس

دارای ۳ سال سابقه کار

ساعت تماس ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰

۰۹۳۶۷۴۷۷۶۲۵

۲۸۶۹ ۹۹/۰۲/۳۱

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

دارای سابقه کار

محدوده خ باهنر

اطلاعات تماس:

ideapardazanactive.co@gmail.com

۰۳۱۳۳۳۷۱۴۰۰

۲۸۶۸ ۹۹/۰۲/۳۱

حسابدار

خانم/آقا

کارشناس حسابداری

اطلاعات تماس:

info@sepahanlifter.com

۲۸۶۷ ۹۹/۰۲/۳۱

حسابدار

خانم

تمام وقت

محدوده خیابان مدرس

۰۹۱۳۵۶۶۷۲۴۰

۳۴۴۶۹۲۱۰

۲۸۶۷ ۹۹/۰۲/۳۱

حسابدار و منشی

خانم

آشنا به نرم افزار پارسیان

پاره وقت

شاهپور جدید

۰۹۱۳۳۱۷۳۶۱۷

۳۳۸۷۴۴۴۰

۲۸۶۶ ۹۹/۰۲/۳۱

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

دارای سابقه کار

حقوق ۲ میلیون تومان

ساعت کاری ۸ الی ۱۴

خانه اصفهان

۰۹۱۳۱۶۵۳۶۲۷

۰۳۱۳۴۲۱۸۰۵۸

۲۸۶۵ ۹۹/۰۲/۳۱

حسابدار

اقا

اشنا به مسائل مالیاتی

ترجیحا آشنا به نرم افزار هلو

شهرک صنعتی جی

۰۳۱۳۵۷۲۰۱۰۳

۲۸۶۴ ۹۹/۰۲/۳۱

حسابدار

خانم

با سابقه کار

تمام وقت

ارسال رزومه به شماره زیر:

۰۹۱۳۶۹۶۷۰۵۴

۳۳۲۰۸۴۳۰

۲۸۶۳ ۹۹/۰۲/۳۱

حسابدار

خانم

شرکت تولیدی بازرگانی

با سابقه کار

مسلط به نرم افزار نوآوران

ساعت کار ۸ الی ۱۷ و پنج شنبه ها تعطیل

۸۹_۹۱۰۰۴۵۸۸

داخی ۱۰۶

۲۸۶۲ ۹۹/۰۲/۳۰

کارشناس حسابداری یا مدیریت

خانم

مدرک کارشناسی حسابداری یا مدیریت

با سابقه کار

روابط عمومی بالا

مسلط به نرم افزارهای مالی، حقوق و دستمزد، منابع انسانی و بیمه

مسلط به OFFICE و ICDL

شهرک صنعتی دولت اباد

اطلاعات تماس:

Maliedari98@yahoo.com

۲۸۶۱ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم/اقا

پاره وقت

جاده فرودگاه

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۳۵۸۸۵۸۸۲۷

۲۸۶۰ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

اشنا به امور مالیاتی

محدوده میرزا کوچک خان

۰۹۱۳۳۱۵۸۸۷۲

۰۳۱۳۳۳۷۴۳۰۰

۲۸۵۹ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

۴۰ سال به بالا

با سابقه کار

پاره وقت

محدوده چهارباغ بالا،مجتمع پارک

۰۹۱۳۲۱۱۰۰۱۷

۲۸۵۸ ۹۹/۰۲/۳۰

انباردار

اقا

حداکثر ۴۰ ساله

با سابقه کار

تسلط به افیس

حقوق اداره کار + بیمه

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۲۰۲۵۰۵۱۷

۲۸۵۷ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم/اقا

حقوق توافقی+ بیمه

با سابقه کاری

ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۷

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۸۱۳۹۳۳۴

۳۳۳۳۲۳۲۳

۲۸۵۶ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

پاره وقت

ساعت کاری ۹ الی ۱۳

شهرک صنعتی دولت آباد

۰۹۱۳۱۱۵۱۷۹۶

۴۵۸۳۸۴۷۵

۲۸۵۵ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

اقا/خانم

با تجربه

محدوده خیابان امام خمینی

۰۹۳۹۷۴۴۷۱۵۷

۳۶۶۱۳۵۹۶

۲۸۵۴ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

حداقل ۵ سال سابقه کار

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۴۳۲۰۴۶۰

۳۶۶۱۵۷۵۹

۲۸۵۳ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار و منشی

خانم

پاره وقت

اشنا به نرم افزار پارسیان

شاهپور جدید

۰۹۱۳۳۱۷۳۶۱۷

۳۳۸۷۴۴۴۰

۲۸۵۲ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

کارشناس ارشد حسابداری

۵ سال سابقه کار

ارسال رزومه به واتس اپ:

۰۹۱۳۴۴۴۳۱۷۵

تماس:

۰۹۱۳۳۳۹۲۸۶۸

۳۶۶۲۰۹۷۵

۲۸۵۱ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم

مسلط به قوانین مالیاتی،اظهارنامه مالیاتی،دفاتر نویسی و…

خیابان طیب

۰۹۱۳۲۶۵۶۸۴۷

۳۲۳۵۵۶۶۵

۲۸۵۰ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

اقا

مسلط به مسائل مالیاتی

اشنا به نرم افزار هلو

شهرک صنعتی جی

۰۳۱۳۵۷۲۰۱۰۳

۲۸۴۹ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم/آقا

پاره وقت

گل فروشی

محدوده کهندژ آتشگاه

۰۹۱۳۲۱۲۰۱۱۳

۲۸۴۸ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم/آقا

اشنا به نرم افزار پارسیان

جاده فرودگاه

۰۹۳۵۸۸۵۸۸۲۷

۲۸۴۷ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

خانم/آقا

با مدرک کارشناسی مرتبط

مسلط به نرم افزارهای مالی و حسابداری

۵ سال سابقه کار مرتبط

حداکثر ۳۵ ساله

محل سکونت شاهین شهر یا شمال اصفهان

محدوده شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

۰۹۱۳۶۰۹۱۲۰۷

۹۵۰۱۴۲۷۵

۲۸۴۶ ۹۹/۰۲/۳۰

حسابدار

آقا

با سابقه کار ۳ ساله

پخش مواد غذایی

محدوده خیابان امام خمینی

۰۹۱۳۹۳۷۸۴۹۴

۲۸۴۵ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

اقا

مسلط به نرم افزار نوآوران و آفیس

مسلط به اصول حسابداری

حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری

حداکثر سن ۳۵ سال

۳ سال سابقه کاری

ارسال رزومه به  fazil1532@yahoo.com

۲۸۴۴ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم/اقا

توانایی کار با ورد و اکسل

مسلط به سیستم حقوق و دستمزد، بیمه، امور مالیاتی و گزارشات فصلی

حداقل ۳ سال سابقه کار

روابط عمومی بالا

حقوق توافقی+بیمه

۳۶۶۳۰۲۲۹

۳۶۶۲۲۸۸۱

۲۸۴۳ ۹۹/۰۲/۰۶

کارشناس حسابداری مالی

خانم

در زمینه حسابداری مالی

ترجیحا اشنا به حسابداری در شرکت های پیمانکاری

سابقه کار حداکثر ۵ سال

مسلط به کلیه برنامه های مربوط به حسابداری

ارسال رزومه به واتس‌اپ

۰۹۹۰۵۶۳۹۰۲۷

۲۸۴۲ ۹۹/۰۲/۰۶

کمک حسابدار

اقا

یک سال سابقه کار

حداکثر سن ۳۰ سال

داخلی ۲  ۳۳۹۳۲۲۳۳

۲۸۴۱ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

اقا

جوان و با تجربه

ترمینال کاوه

۰۹۱۳۶۹۱۷۲۶۴

۲۸۴۰ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار حسابداری، ورد و اکسل

محدوده شاهپور جدید

۳۳۸۶۲۹۸۶

۰۹۱۳۱۱۹۴۴۲۴

۲۸۳۹ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

ترجیحا یک سال سابقه کار

ساکن بهارستان

محدوده شهرک صنعتی سگزی

ارسال رزومه به

۰۹۰۲۳۲۶۳۴۷۲

۲۸۳۸ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

اقا

حداقل ۶ سال سابقه اشنایی کامل با نرم افزار آساسیستم

محدوده شاهپور جدید

۰۹۰۳۰۵۲۷۱۱۲

۲۸۳۷ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

جهت کار در شرکت اهن و فولاد

محدوده فلکه جوان اتوبان اقابابایی

۳۵۶۶۷۰۴۱

۲۸۳۶ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

حقوق و مزایای عالی

محدوده چهارراه گلزار

۳۲۲۹۲۵۴۲

۰۹۱۳۷۰۰۰۹۱۱

۲۸۳۵ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

مسلط به حسابداری

متعهد

۳۶۶۱۵۷۵۹

۰۹۱۳۴۳۲۰۴۶۰

۲۸۳۴ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

مسلط به امور مالیاتی، دفاتر نویسی، اظهارنامه، گزارشات مالی و بودجه

با سابقه

۳۶۹۰۱۴۸۰

۰۹۱۶۴۲۱۱۷۱۴

۲۸۳۳ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان

با سابقه کار و متعهد

ارسال رزومه به واتس‌اپ

۰۹۱۳۸۳۷۸۵۵۷

۲۸۳۲ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم

مسلط به ورد و اکسل

حقوق و مزایای اداره کار

ساعت کاری ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

محدوده خ امام خمینی

۳۳۲۴۶۶۲۴

۲۸۳۱ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم/اقا

جهت کار در شرکت تولیدی

۲ سال سابقه کاری

محدوده خ فردوسی

ارسال رزومه به تلگرام

۰۹۱۳۰۵۲۱۵۵۰

۳۲۲۲۷۶۴۶

۲۸۳۰ ۹۹/۰۲/۰۶

حسابدار

خانم/اقا

مدرک کارشناسی یا بالاتر (مرتبط)

مسلط به نرم افزارهای مالی و حسابداری

حداکثر سن ۳۵ سال

محدوده شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

ارسال رزومه به تلگرام

۰۹۱۳۶۰۹۱۲۰۷

۲۸۲۹ ۹۹/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم/اقا

مدرک کارشناسی یا بالاتر(مرتبط)

مسلط به نرم افزارهای مالی و حسابداری

۵ سال سابقه کار مرتبط

حداکثر سن ۳۵ سال

محدوده شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

ارسال رزومه به تلگرام ۰۹۱۳۶۰۹۱۲۰۷

۲۸۲۸ ۹۹/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم/اقا

جهت کار در شرکت تولیدی

۲ سال سابقه کاری

محدوده خ فردوسی

ارسال رزومه به تلگرام ۰۹۱۳۰۵۲۱۵۵۰

۳۲۲۲۷۶۴۶

۲۸۲۷ ۹۹/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم/اقا

۲ سال سابقه کاری

محدوده شهرک صنعتی شمال اصفهان(شهرک صنعتی بزرگ)

ارسال رزومه به iacc.pg@gmail.com

۲۸۲۶ ۹۹/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار حسابداری

مسلط به آفیس

با سابقه

تمام وقت

همراه با بیمه و مزایا

۳۳۸۷۶۳۷۴

۳۳۸۷۶۳۷۳

۲۸۲۵ ۹۹/۰۲/۰۲

کارشناس حسابداری

خانم/اقا

دارای سابقه کار مرتبط در حوزه حسابداری صنعتی و بهای تمام شده

مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد حسابداری یا مدیریت صنعتی

ارسال رزومه به hrm@golnoor.com

۲۸۲۴ ۹۹/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار پارسیان و امور مالیاتی

لیسانس حسابداری و بالاتر

دارای سابقه کار با نرم افزار پارسیان

دارای مدرک ICDL

روابط عمومی بالا و مسئولیت پذیر

ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰

حقوق اداره کار

محدوده سه راه سیمین

رزومه خود را در قسمت استخدامی سایت زیر ارسال فرمایید

www.ayeghesharghesfahan.com

۲۸۲۳ ۹۹/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم/اقا

مسلط به ورد و اکسل

حقوق ومزایای اداره کار

ساعت کاری ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

محدوده خ امام خمینی

۳۳۲۴۶۶۲۷

۳۳۲۴۶۶۲۴

۲۸۲۲ ۹۹/۰۲/۰۲

صندوق دار

خانم

تمام وقت و نیمه وقت

محدوده کهندژ

۳۷۶۵۰۶۰۸

۰۹۲۱۳۴۶۸۴۰۰

۲۸۲۱ ۹۹/۰۲/۰۲

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار نوآوران

لیسانس حسابداری

۳ سال سابقه کار

محدوده شاهپور جدید

۳۳۸۶۳۹۴۲  داخلی ۳

۲۸۲۰ ۹۹/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم

فارغ التحصیل دانشگاه دولتی

۰۹۱۳۲۳۱۴۳۳۶

۲۸۱۹ ۹۹/۰۲/۰۱

حسابدار

اقا

مسلط به نرم افزار نوآوران و آفیس

مسلط به اصول حسابداری

حداقل مدرک کارشناسی حسابداری

حداکثر سن ۳۵ سال

۳ سال سابقه کاری

ارسال رزومه به fazil1532@yahoo.com

۲۸۱۸ ۹۹/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم

شرکت اهن و فولاد

۳۵۶۶۷۰۴۱

۲۸۱۷ ۹۹/۰۲/۰۱

کارشناس مالی صنعتی

خانم/اقا

حداقل کارشناسی

۵ سال سابقه کار در شرکت های تولیدی

ارسال رزومه به estekhdam97@gmail.com

۲۸۱۶ ۹۹/۰۲/۰۱

مدیر مالی

خانم/اقا

حداقل کارشناسی

۱۰ سال سابقه کار در شرکت های تولیدی

ارسال رزومه به estekhdam97@gmail.com

۲۸۱۵ ۹۹/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم/اقا

لیسانس

۵ سال سابقه کاری

جهت تکمیل فرم گزینش مدارک را به ادرس خ خواجه عمید، کوچه ۳۱، پ ۳۸ تحویل نمایید.

۲۸۱۴ ۹۹/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم/اقا

مسلط به نرم افزار پیرامید

۰۹۳۷۱۰۱۴۰۴۴

۲۸۱۳ ۹۹/۰۲/۰۱

حسابدار

اقا

اشنایی با نرم افزار

اشنایی با امور مالیاتی

ساعت کاری ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

سرویس و نهار دارد

محدوده شهرک صنعتی سجزی

۰۹۳۶۵۰۳۳۳۰۸

۲۸۱۲ ۹۹/۰۲/۰۱

حسابدار

خانم/اقا

اشنایی کامل به دفاتر دولتی

۳۳۸۰۱۶۶۷

۲۸۱۱ ۹۹/۰۱/۳۰

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار نوآوران

لیسانس حسابداری

۳ سال سابقه کار

محدوده شاهپور جدید

۳۳۸۶۳۹۴۲  داخلی ۳

۲۸۱۰ ۹۹/۰۱/۳۰

مدیر مالی و حسابدار

خانم/اقا

مسلط به امور مالیاتی، مالی، گزارشات مالی

۵ سال سابقه

محدوده شهرک صنعتی نجف آباد

ارسال رزومه به hrm@fartest.ir

۲۸۰۹ ۹۹/۰۱/۳۰

کارشناس حسابداری

خانم/اقا

دارای سابقه کار مرتبط در حوزه حسابداری صنعتی و بهای تمام شده

مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد حسابداری یا مدیریت صنعتی

ارسال رزومه به hrm@golnoor.com

۲۸۰۸ ۹۹/۰۱/۲۷

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار حسابداری

مسلط به Office

روابط عمومی بالا

حداکثر سن ۳۰

۰۹۳۶۸۵۸۶۲۰۴

۲۸۰۷ ۹۹/۰۱/۲۶

حسابدار

خانم/اقا

مدرک کارشناسی حسابداری

مسلط به نرم افزار پارسیان

سابقه کار در شرکت‌های پخش

ارسال رزومه به واتس‌اپ

۰۹۱۳۵۷۵۳۲۰۰

۲۸۰۶ ۹۹/۰۱/۲۶

مدیرمالی و حسابدار

خانم/اقا

مسلط به امور مالیاتی، مالی، گزارشات مالی

۵ سال سابقه

محدوده شهرک صنعتی نجف اباد

ارسال رزومه به

hrm@fartest.ir

۲۸۰۵ ۹۹/۰۱/۲۶

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار حسابداری

مسلط به Office

ساعت کاری تمام وقت

با سابقه

۳۳۸۷۶۳۷۴

۲۸۰۴ ۹۹/۰۱/۲۶

مدیرمالی و حسابدار

خانم/اقا

آشنا به حسابداری پیمانکاری و بازرگانی و تولیدی

مسلط به ICDL

تمام وقت

حقوق توافقی+بیمه

۲ سال سابقه

محدوده خ امام خمینی

ارسال رزومه به واتس‌اپ

۰۹۳۵۴۰۵۸۴۷۹

۲۸۰۳ ۹۹/۰۱/۲۶

رئیس حسابداری

خانم/اقا

مدرک کارشناسی حسابداری

مسلط به نرم افزارهای حسابداری

اشنایی با فروش مویرگی،حقوق و دستمزد

۳ سال سابقه کار مرتبط

محدوده شهرک صنعتی مورچه خورت

ارسال رزومه به

sfi.employ@gmail.com

۲۸۰۲ ۹۹/۰۱/۲۶

سرپرست حسابداری

خانم/اقا

مدرک کارشناسی حسابداری و بالاتر

مسلط به نرم افزارهای حسابداری

اشنایی با فروش مویرگی،حقوق و دستمزد و انبار

۵ سال سابقه کار مرتبط

محدوده شهرک صنعتی مورچه خورت

ارسال رزومه به

sfi.employ@gmail.com

۲۸۰۱ ۹۹/۰۱/۲۶

کمک حسابدار

اقا

مسلط به نرم افزارهای حسابداری

اشنایی با امورمالیاتی، ثبت دفاتر، ارزش ازوده

حداکثر سن ۳۰ سال

محدوده شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

ارسال رزومه به

fmestekhdam@phj-co.com

۲۸۰۰ ۹۹/۰۱/۲۶

حسابدارمالی و مالیاتی

خانم/اقا

حقوق طبق توانمندی شروع از اداره کار+بیمه

سرویس رفت و برگشت

۰۳۱۳۳۴۶۰۵۱۶

۰۹۱۳۰۱۵۵۰۰۴

۲۷۹۹ ۹۹/۰۱/۲۵

حسابدار

خانم

تسلط کامل به نرم افزار پارسیان

تسلط کامل به امور مالیاتی و بیمه

ساعت کاری سه روز در هفته فقط صبح ها

دارای سابقه کار مرتبط

۰۹۱۳۵۶۵۳۸۳۲

۲۷۹۸ ۹۹/۰۱/۲۵

حسابدار

خانم

مسلط به نرم افزار حسابداری و office

ساعت کاری تمام وقت

با سابقه

۳۳۸۷۶۳۷۴

۲۷۹۷ ۹۹/۰۱/۱۹

حسابدار مالی و مالیاتی

خانم/آقا

حقوق طبق توانمندی شروع از اداره کار + بیمه

سرویس رفت و برگشت دارد

۰۳۱۳۳۴۶۰۵۱۶

۰۹۱۳۰۱۵۵۰۰۴

۲۷۹۶ ۹۹/۰۱/۱۹

حسابدار انبار

خانم

۳ سال سابقه

محدوده شهرک صنعتی جی

تماس با داخلی ۲۰۲  ۰۳۱۳۷۳۷

۲۷۹۵ ۹۹/۰۱/۱۹

حسابدار

خانم

مسلط به پارسیان و انجام امور مالیاتی

محدوده دولت آباد

۰۳۱۴۵۸۳۹۰۸۶

۲۷۹۴ ۹۹/۰۱/۱۹

کارشناس حسابداری

خانم/آقا

مدرک کارشناسی حسابداری

۲سال سابقه کار مرتبط

محدوده شهرک صنعتی مورچه خورت

ارسال رزومه به ایمیل sfi.employ@gmail.com

۲۷۹۳ ۹۹/۰۱/۱۹

رئیس حیابداری

خانم/آقا

مدرک کارشناسی حسابداری و بالاتر

۵ سال سابقه کار مرتبط

محدوده شهرک صنعتی مورچه خورت

ارسال رزومه به ایمیل sfi.employ@gmail.com

۲۷۹۲ ۹۹/۰۱/۱۹

مدیرمالی و حسابدار

خانم/آقا

آشنا به حسابداری پیمانکاری و بازرگانی و تولیدی

مسلط به ICDL

تمام وقت

حقوق توافقی + بیمه

۲ سال سابقه

محدوده خ امام خمینی

ارسال رزومه به واتس‌اپ  ۰۹۳۵۴۰۵۸۴۷۹

۲۷۹۱ ۹۸/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم

جهت کار در امور مالیاتی رسمی

با سابقه کار

محدوده فلکه دانشگاه صنعتی

پیام در واتس‌اپ ۰۹۱۳۱۰۰۰۳۸۷

۲۷۹۰ ۹۸/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم

شرکت بازرگانی

حقوق اداره کار

بیمه دارد

محدوده شهرک صنعتی محموداباد

ساعت تماس ۸ الی ۱۷

۳۳۸۰۱۴۸۳

۲۷۸۹ ۹۸/۱۲/۱۲

صندوقدار

اقا

۲۵ الی ۳۵ سال

تمام وقت ساعت ۱۱:۳۰ الی ۲۴:۳۰

بیمه دارد

محدوده شیخ بهایی

۰۹۳۹۳۶۵۶۱۶۵

۲۷۸۸ ۹۸/۱۲/۱۲

صندوقدار

خانم

جهت کار در فست فود

نیمه وقت

۳۲۲۰۲۶۴۷

۲۷۸۷ ۹۸/۱۲/۱۲

انباردار

اقا

۱۰ نفر

مدرک حداقل کارشناسی

۳۳۶۳۶۰۰۸

۲۷۸۶ ۹۸/۱۲/۱۲

کمک انباردار

اقا

۲۰ نفر

مدرک حداقل دیپلم

۳۳۶۳۶۰۰۸

۲۷۸۵ ۹۸/۱۲/۱۲

صندوقدار

خانم

۳۰ نفر

مدرک حداقل کاردانی

۳۳۶۳۶۰۰۸

۲۷۸۴ ۹۸/۱۲/۱۲

انباردار

خانم/اقا

۲ سال سابقه

محدوده شهرک صنعتی سه راه مبارکه

ارسال رزومه در واتس‌اپ ۰۹۳۹۱۷۲۳۶۷۲

۲۷۸۳ ۹۸/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم

با سابقه در شرکت های پیمانی و صنعتی

مدرک لیسانس یا بالاتر

سن بین ۲۳ الی ۳۰ سال

حقوق اداره کار

بیمه دار

ارسال رزومه به aliramazani8041@gmail.com

۲۷۸۲ ۹۸/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم

روابط عمومی بالا

محدوده سپاهان شهر

ساعت تماس ۹ الی ۱۴

۰۹۱۳۸۱۹۹۴۷۲

۲۷۸۱ ۹۸/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم

مسلط به امور حسابداری

حقوق اداره کار

بیمه دارد

۳۲۷۳۷۰۴۲

۲۷۸۰ ۹۸/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم/اقا

با سابقه کار مفید

ساعت تماس ۹:۳۰ الی ۱۶:۳۰

۳۶۶۱۳۵۹۶

۲۷۷۹ ۹۸/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم مسلط به پارسیان

حقوق توافقی

محدوده خانه اصفهان

۳۲۳۷۰۶۲۱

۲۷۷۸ ۹۸/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم

مسلط به پارسیان

۳۳۸۰۸۳۵۷

۰۹۱۳۵۶۸۰۰۶۳

۲۷۷۷ ۹۸/۱۲/۱۲

حسابدار

خانم

شرکت بازرگانی

ساعت تماس ۸:۳۰ الی ۱۹

۳۶۶۹۹۲۵۷

۰۹۱۳۸۱۵۰۸۶۸

۲۷۷۶ ۹۸/۰۵/۱۷ حسابدار
خانم
مسلط به حقوق دستمزد و office
۳۶۹۰۴۲۸۳
۰۹۱۳۲۶۵۶۸۴۷
۲۷۷۵ ۹۸/۰۵/۱۷ حسابدار
خانم
اشنا به نرم افزار سپیدار
ساعت کاری ۸:۳۰-۱۷
۳۲۳۵۵۵۷۰
۲۷۷۴ ۹۸/۰۵/۱۷ حسابدار
خانم
مسلط به فتوشاپ
محدوده فلکه دانشگاه صنعتی
۰۹۱۳۱۸۸۲۶۴۳
۲۷۷۳ ۹۸/۰۵/۱۷ حسابدار
خانم
اداره کار +سابقه بیمه
ساعت کاری:۸:۳۰-۱۷
ارسال رزومه :۰۹۲۱۶۶۱۸۵۷۶
۲۷۷۲ ۹۸/۰۵/۱۷ حسابدار
خانم/اقا
دارای مدرک کارشناسی
مسلط به قوانین مالی مالیاتی
اشنا به قوانین حقوق دستمزد
مسلط به نرم افزار امین
۰۳۱۹۵۰۱۱۴۱۶
۲۷۷۱ ۹۸/۰۵/۱۷ حسابدار/خانم
به صورت پاره وقت
محدوده خیام
۰۹۱۳۱۶۶۲۳۰۲
۰۳۱۳۲۳۵۹۲۹۰
۲۷۷۰ ۹۷/۱۲/۱۲ کارمند ترجیحا خانم مسلط به سیستم حسابداری و فروش جهت کار در دفتر فروش قهوه و تجهیزات
محدوده آتشگاه
۰۹۰۲۸۶۱۴۴۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۹ ۹۷/۱۲/۱۲ کارمند حسابداری به صورت تمام وقت
آشنا به امور مالی و مالیاتی
حداکثر سن ۳۰ سال
حداقل لیسانس
با ۲ سال سابقه کار
۰۳۱۳۴۴۱۵۱۱۹
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۸ ۹۷/۱۲/۱۲ نیازمند حسابدار با تجربه کاری
به مدت ۳ یا ۴ روز کاری
با حقوق توافقی
۰۹۰۳۹۲۰۰۸۰۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۷ ۹۷/۱۲/۱۲ حسابدار خانم تسلط کامل به حسابداری، حداقل مدرک لیسانس
دارای سابقه کار مفید
آشنا به حسابداری صنعتی
آشنا به امور خزانه داری
مسلط به نرم افزار پارسیان
۰۹۱۳۰۱۰۰۰۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۶ ۹۷/۱۲/۱۲ حسابدار دارای حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط، مسلط به نرم افزار پارسیان
تسلط به حسابداری انبار و نرم افزار های مرتبط
۰۹۳۹۹۶۶۷۱۹۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۵ ۹۷/۱۲/۱۲ حسابدار خانم دارا بودن مدرک حسابداری، آشنا به نرم افزار پارسیان
مسلط به آفیس، آشنا به حسابداری پیمانکاری
۰۳۱۳۶۶۵۱۲۹۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۴ ۹۷/۱۲/۱۲ حسابدار خانم به صورت نیمه وقت جهت قنادی ناپلئون
۰۹۱۳۸۷۶۶۴۰۰
۰۳۱۳۵۸۱۹۶۸۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۳ ۹۷/۱۲/۱۲ استخدام حسابدار آقا
تمام وقت محل کار شهرک صنعتی کمشچه
۰۹۱۰۱۷۷۷۵۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۲ ۹۷/۱۲/۱۲ حسابدار خانم برای شرکت بازرگانی دارای لیسانس حسابداری حداقل ۱ سال سابقه کار
حقوق و بیمه
۳۲۵۰۵۱۶۸
۰۹۱۳۱۲۵۴۵۸۴
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۱ ۹۷/۱۲/۱۲ حسابدار مسلط به امور منشی گری، با حداقل ۳ سال سابقه کار ساکن اصفهان
۰۳۱۳۳۹۳۲۱۲۱
داخلی ۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۶۰ ۹۷/۱۲/۱۲ استخدام حسابدار آقا
تمام وقت محل کار شهرک صنعتی کمشچه
۰۹۱۰۱۷۷۷۵۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۹ ۹۷/۱۲/۱۲ کمک حسابدار خانم با روابط عمومی بالا مسلط به پارسیان، تمام وقت
حقوق اداره کار
۳۵۵۵۶۱۷۷
۰۹۹۱۶۰۳۴۴۲۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۸ ۹۷/۱۲/۱۲ حسابدار خانم برای شرکت بازرگانی دارای لیسانس حسابداری حداقل ۱ سال سابقه کار
حقوق و بیمه
۳۲۵۰۵۱۶۸
۰۹۱۳۱۲۵۴۵۸۴
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۷ ۹۷/۱۲/۱۲ خانم نیمه وقت، حقوق ثابت واقعی
۱ میلیون تومان و بیمه
۳۶۲۱۲۰۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۶ ۹۷/۱۲/۱۲ نیروی حسابدار با مدرک کارشناسی محدوده بابلدشت
۰۹۰۵۳۲۴۹۰۳۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۵ ۹۷/۱۲/۱۲ حسابدار با سابقه کار
محدوده شهرک صنعتی جی
۰۳۱۳۵۷۲۴۰۴۶
۰۹۱۳۸۲۲۴۳۶۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۴ ۹۷/۱۲/۱۲ سرپرست مالی خانم آشنا به حسابداری و امور مالیاتی با ۱۰ سال سابقه
ارسال رزومه به
۰۹۰۱۹۴۱۹۹۵۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۳ ۹۷/۱۲/۱۲ حسابدار خانم یا آقا تمام وقت حداکثر ۳۵ سال آشنا به ورد و اکسل
و پارسیان
منطقه صنعتی دولت آباد
۴۵۸۴۷۰۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۲ ۹۷/۱۲/۱۲ کارآموز حسابدار خانم تمام وقت، شهرک صنعتی کمشچه
حقوق ثابت و سرویس
۰۹۱۳۲۱۶۹۳۹۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۱ ۹۷/۱۲/۰۹ حسابدار خانم با سابقه کار محدوده ولیعصر
۳۳۴۵۴۱۰۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۵۰ ۹۷/۱۲/۰۹ کارمند ترجیحا خانم مسلط به سیستم حسابداری و فروش جهت کار در دفتر فروش قهوه و تجهیزات
محدوده آتشگاه
۰۹۰۲۸۶۱۴۴۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۹ ۹۷/۱۲/۰۹ کارمند خانم جهت فروش و حسابداری
در کلینیک ساختمانی محدوده پروین
۰۳۱۳۲۳۰۲۲۷۵
۰۹۱۳۲۲۲۲۸۲۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۸ ۹۷/۱۲/۰۹ شرکت تجهیزات پزشکی نیازمند حسابدار خانم، حقوق اداره کار، ۲ سال سابقه کار، مسلط به نوآوران
۰۹۱۳۵۶۴۰۴۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۷ ۹۷/۱۲/۰۹ حسابدار جهت شرکت اعلام حریق
۰۹۱۲۰۴۳۴۶۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۶ ۹۷/۱۲/۰۹ حسابدار با سابقه کار
محدوده شهرک صنعتی جی
۰۳۱۳۵۷۲۴۰۴۶
۰۹۱۳۸۲۲۴۳۶۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۵ ۹۷/۱۲/۰۹ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان با سابقه کار و روابط عمومی بالا
محدوده خ امام خمینی
۰۳۱۳۹۹۰۵۷۳۶
۰۹۱۳۰۰۰۲۰۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۴ ۹۷/۱۲/۰۹ تعدادی خانم جهت حسابداری
۰۹۳۵۸۸۵۸۸۲۷
۰۳۱۳۶۹۰۱۵۱۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۳ ۹۷/۱۲/۰۹ حسابدار خانم تسلط کامل به حسابداری، حداقل مدرک لیسانس
دارای سابقه کار مفید
آشنا به حسابداری صنعتی
آشنا به امور خزانه داری
مسلط به نرم افزار پارسیان
۰۹۱۳۰۱۰۰۰۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۲ ۹۷/۱۲/۰۹ کارمند حسابداری به صورت تمام وقت
آشنا به امور مالی و مالیاتی
حداکثر سن ۳۰ سال
حداقل لیسانس
با ۲ سال سابقه کار
۰۳۱۳۴۴۱۵۱۱۹
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۱ ۹۷/۱۲/۰۹ حسابدار دارای حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط، مسلط به نرم افزار پارسیان
تسلط به حسابداری انبار و نرم افزار های مرتبط
۰۹۳۹۹۶۶۷۱۹۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۴۰ ۹۷/۱۲/۰۹ حسابدار آقا یا خانم جهت فروشگاه فروشگاه لوازم یدکی
فقط افراد با سابقه تماس بگیرن
محدوده پل فلزی ۰۹۱۳۱۰۹۹۹۶۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۹ ۹۷/۱۲/۰۹ استخدام حسابدار خانم با سابقه
و مسلط به نرم افزار پارسیان
محدوده‌ آتشگاه
۰۹۰۳۸۱۲۵۹۰۰
۳۳۶۹۰۴۹۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۸ ۹۷/۱۲/۰۹ نیازمند کمک‌ حسابدار و امور دفتری
به صورت تمام وقت، محل کار شهرک صنعتی جی
ساعت تماس ۹ الی ۱۲ ظهر
۰۹۱۳۲۶۶۹۰۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۷ ۹۷/۱۲/۰۹ نیازمند حسابدار با تجربه کاری
به مدت ۳ یا ۴ روز کاری
با حقوق توافقی
۰۹۰۳۹۲۰۰۸۰۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۶ ۹۷/۱۲/۰۹ نیازمند نیروی حسابدار
۰۹۱۳۱۱۹۴۱۰۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۵ ۹۷/۱۲/۰۹ تعدادی خانم جهت حسابداری
۰۹۳۵۸۸۵۸۸۲۷
۰۳۱۳۶۹۰۱۵۱۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۴ ۹۷/۱۲/۰۹ استخدام نیروی حسابدار خانم
۴ باغ بالا ۴ راه نظر جنب تالار بورس بن بست داریوش مجتمع سپیدار واحد ۱
شرکت صفاهان
مراجعه فقط ۹ الی ۱۴
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۳ ۹۷/۱۲/۰۹ خانم نیمه وقت، حقوق ثابت واقعی
۱ میلیون تومان و بیمه
۳۶۲۱۲۰۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۲ ۹۷/۱۲/۰۹ نیازمند کمک‌ حسابدار و امور دفتری
به صورت تمام وقت، محل کار شهرک صنعتی جی
ساعت تماس ۹ الی ۱۲ ظهر
۰۹۱۳۲۶۶۹۰۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۱ ۹۷/۱۲/۰۹ کمک حسابدار خانم /آقا به صورت تمام وقت در شرکت پیمان کاری
مسلط به ورد و اکسل
مکان شاهپور جدید، خ مشیرالدوله
۰۹۱۳۸۳۳۰۰۹۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۳۰ ۹۷/۱۲/۰۵ حسابدار خانم مسلط به پارسیان با سابقه کار و روابط عمومی بالا
خ امام خمینی
تماس در ساعت اداری
۰۹۱۳۰۰۰۲۰۰۸
۳۹۹۰۵۷۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۹ ۹۷/۱۲/۰۵ استخدام حسابدار با سابقه کار
در شهرک صنعتی جی
۰۹۱۳۸۲۲۴۳۶۵
۳۵۷۲۴۰۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۸ ۹۷/۱۲/۰۵ استخدام حسابدار خانم با سابقه
و مسلط به نرم افزار پارسیان
محدوده‌ آتشگاه
۰۹۰۳۸۱۲۵۹۰۰
۳۳۶۹۰۴۹۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۷ ۹۷/۱۲/۰۵ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان با سابقه کار و روابط عمومی بالا
محدوده خ امام خمینی
۰۳۱۳۹۹۰۵۷۳۶
۰۹۱۳۰۰۰۲۰۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۶ ۹۷/۱۲/۰۵ کارمند حسابداری به صورت تمام وقت
آشنا به امور مالی و مالیاتی
حداکثر سن ۳۰ سال
حداقل لیسانس
با ۲ سال سابقه کار
۰۳۱۳۴۴۱۵۱۱۹
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۵ ۹۷/۱۲/۰۵ حسابدار دارای حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط، مسلط به نرم افزار پارسیان
تسلط به حسابداری انبار و نرم افزار های مرتبط
۰۹۳۹۹۶۶۷۱۹۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۴ ۹۷/۱۲/۰۵ استخدام حسابدار با سابقه کار
در شهرک صنعتی جی
۰۹۱۳۸۲۲۴۳۶۵
۳۵۷۲۴۰۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۳ ۹۷/۱۲/۰۵ حسابدار جهت شرکت اعلام حریق
۰۹۱۲۰۴۳۴۶۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۲ ۹۷/۱۲/۰۵ شرکت تجهیزات پزشکی نیازمند حسابدار خانم، حقوق اداره کار، ۲ سال سابقه کار، مسلط به نوآوران
۰۹۱۳۵۶۴۰۴۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۱ ۹۷/۱۲/۰۵ کارمند خانم جهت فروش و حسابداری
در کلینیک ساختمانی محدوده پروین
۰۳۱۳۲۳۰۲۲۷۵
۰۹۱۳۲۲۲۲۸۲۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۲۰ ۹۷/۱۲/۰۵ کارمند خانم جهت فروش و حسابداری
در کلینیک ساختمانی محدوده پروین
۰۳۱۳۲۳۰۲۲۷۵
۰۹۱۳۲۲۲۲۸۲۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۹ ۹۷/۱۲/۰۵ حسابدار خانم با سابقه کار محدوده ولیعصر
۳۳۴۵۴۱۰۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۸ ۹۷/۱۲/۰۵ حسابدار نیمه وقت در شرکت معتبر تجهیزات پزشکی
۰۹۳۹۱۱۸۵۴۱۴
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۷ ۹۷/۱۲/۰۵ استخدام حسابدار مسلط به پارسیان
محدوده قائمیه
۳۷۸۰۱۳۶۸
۰۹۱۳۲۰۴۹۴۸۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۶ ۹۷/۱۲/۰۵ حسابدار با سابقه کار
محدوده شهرک صنعتی جی
۰۳۱۳۵۷۲۴۰۴۶
۰۹۱۳۸۲۲۴۳۶۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۵ ۹۷/۱۲/۰۵ حسابدار با حداقل ۵سال سابقه کار
و حسابدار جهت حقوق و دستمزد
با ۳ سال سابقه کار
جهت شرکت پیمانکاری
۰۳۱۳۳۳۸۴۹۶۹
۰۳۱۳۳۳۷۴۹۲۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۴ ۹۷/۱۲/۰۵ حسابدار خانم با مدرک تحصیلی لیسانس، جهت یک شرکت معتبر
محدوده خ امام خمینی
ساعت تماس ۱۴الی ۱۶
۰۹۱۳۸۱۱۴۴۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۳ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار خانم با پوشش مناسب
۰۳۱۳۲۳۱۹۰۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۲ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار خانم با پوشش مناسب
۰۳۱۳۲۳۱۹۰۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۱ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار خانم ترجیحا مسلط به نرم افزار هلو و سپیدار حقوق و مزایا اداره کار و بیمه
محدوده فلکه جوان
۳۵۶۶۷۹۵۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۱۰ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار خانم جهت شرکت ساختمانی شیخ صدوق
ساعت تماس ۱۵ الی ۱۷
۰۹۱۳۳۰۳۲۰۴۹
۳۶۶۵۰۶۱۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۹ ۹۷/۱۲/۰۱ شرکت تجهیزات پزشکی نیازمند حسابدار خانم، حقوق اداره کار، ۲ سال سابقه کار، مسلط به نوآوران
۰۹۱۳۵۶۴۰۴۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۸ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار خانم با مدرک تحصیلی لیسانس، جهت یک شرکت معتبر
محدوده خ امام خمینی
ساعت تماس ۱۴الی ۱۶
۰۹۱۳۸۱۱۴۴۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۷ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار با حداقل ۵سال سابقه کار
و حسابدار جهت حقوق و دستمزد
با ۳ سال سابقه کار
جهت شرکت پیمانکاری
۰۳۱۳۳۳۸۴۹۶۹
۰۳۱۳۳۳۷۴۹۲۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۶ ۹۷/۱۲/۰۱ کارمند حسابداری به صورت تمام وقت
آشنا به امور مالی و مالیاتی
حداکثر سن ۳۰ سال
حداقل لیسانس
با ۲ سال سابقه کار
۰۳۱۳۴۴۱۵۱۱۹
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۵ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار نیمه وقت در شرکت معتبر تجهیزات پزشکی
۰۹۳۹۱۱۸۵۴۱۴
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۴ ۹۷/۱۲/۰۱ شرکت تجهیزات پزشکی نیازمند حسابدار خانم، حقوق اداره کار، ۲ سال سابقه کار، مسلط به نوآوران
۰۹۱۳۵۶۴۰۴۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۳ ۹۷/۱۲/۰۱ خانم نیمه وقت، حقوق ثابت واقعی
۱ میلیون تومان و بیمه
۳۶۲۱۲۰۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۲ ۹۷/۱۲/۰۱ کمک حسابدار خانم با مدرک تحصیلی مرتبط جهت کار در سنگبری
۳۳۸۰۲۳۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۱ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار خانم با تجربه تمام وقت با روابط عمومی بالا
حقوق ۷۰۰ تا ۱ میلیون
محدوده دولت آباد
۰۹۱۳۵۹۴۵۴۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۷۰۰ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار خانم با روابط عمومی بالا جهت شرکت تولیدی، محدوده شهرک صنعتی جی
شماره تلگرام جهت ارسال رزومه
۰۹۲۲۴۵۸۴۲۸۲
۳۵۷۲۳۴۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۹ ۹۷/۱۲/۰۱ استخدام حسابدار مسلط به پارسیان
محدوده قائمیه
۳۷۸۰۱۳۶۸
۰۹۱۳۲۰۴۹۴۸۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۸ ۹۷/۱۲/۰۱ کمک حسابدار خانم با روابط عمومی بالا و مسلط به نرم افزار پارسیان تمام وقت
محدوده پل تمدن
۰۹۱۳۳۱۷۲۱۶۰
۳۶۳۰۲۵۵۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۷ ۹۷/۱۲/۰۱ استخدام نیروی حسابدار
آشنا به نرم افزار پارسیان
حقوق توافقی
۰۹۱۳۱۱۹۶۳۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۶ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار خانم تمام وقت حقوق طبق اداره کار شهرک صنعتی سروش بادران همراه با سرویس ارسال مشخصات و رزومه به تلگرام یا واتس آپ
۰۹۱۳۷۴۳۴۹۲۳
۳۸۵۹۷۰۱۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۵ ۹۷/۱۲/۰۱ حسابدار خانم آشنا به امور مالیاتی محدوده خ کاوه
۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰
۳۳۴۵۴۱۰۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۴ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار جهت همکاری
۰۳۱۳۲۲۰۵۱۹۰
۰۹۳۳۲۷۴۲۸۳۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۳ ۹۷/۱۱/۲۷ کارشناس حسابداری خانم
۰۳۱۳۵۷۲۰۹۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۲ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار خانم با پوشش مناسب
۰۳۱۳۲۳۱۹۰۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۱ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار خانم حقوق اداره کار
مسلط به نوآوران حداقل دارای دو سال سابقه کار
۰۹۱۳۵۶۴۰۴۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۹۰ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار خانم با سابقه کار مسلط به حقوق و دستمزد ارزش افزوده
۰۹۱۳۳۹۴۱۹۴۲
۰۳۱۹۵۰۲۴۹۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۹ ۹۷/۱۱/۲۷ تعدادی نیروی حسابدار با تجربه خانم و آقا
۰۳۱۳۳۴۵۸۷۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۸ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار خانم تمام وقت حقوق طبق اداره کار شهرک صنعتی سروش بادران همراه با سرویس ارسال مشخصات و رزومه به تلگرام یا واتس آپ
۰۹۱۳۷۴۳۴۹۲۳
۳۸۵۹۷۰۱۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۷ ۹۷/۱۱/۲۷ کمک حسابدار خانم با روابط عمومی بالا و مسلط به نرم افزار پارسیان تمام وقت
محدوده پل تمدن
۰۹۱۳۳۱۷۲۱۶۰
۳۶۳۰۲۵۵۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۶ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار خانم مجرب جهت شرکت صنایع دستی
۰۹۰۵۷۸۰۶۱۲۲
۹۵۰۵۰۱۰۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۵ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار خانم با روابط عمومی بالا جهت شرکت تولیدی، محدوده شهرک صنعتی جی
شماره تلگرام جهت ارسال رزومه
۰۹۲۲۴۵۸۴۲۸۲
۳۵۷۲۳۴۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۴ ۹۷/۱۱/۲۷ خانم نیمه وقت، حقوق ثابت واقعی
۱ میلیون تومان و بیمه
۳۶۲۱۲۰۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۳ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار خانم جهت امور حسابداری ،اظهارنامه ،و گزارشات فصلی و ارزش افزوده ،لیست حقوق و بیمه ،جهت شرکت ساختمان
۲ روز در هفته ۹ الی ۱۴
خ هزار جریب
۳۶۶۹۲۶۸۲
۰۹۳۰۷۹۷۳۵۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۲ ۹۷/۱۱/۲۷ به تعدادی نیروی حسابدار با تجربه خانم و آقا نیازمندیم
۳۳۴۵۸۷۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۱ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار مجرب آقا یا خانم
۳۳۴۵۸۷۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۸۰ ۹۷/۱۱/۲۷ کمک حسابدار خانم با مدرک تحصیلی مرتبط جهت کار در سنگبری
۳۳۸۰۲۳۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۹ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار خانم محدوده خ جی
۳۵۲۴۲۳۴۴
۰۹۱۶۲۳۷۷۳۱۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۸ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار آقا یا خانم جهت فروشگاه فروشگاه لوازم یدکی
فقط افراد با سابقه تماس بگیرن
محدوده پل فلزی ۰۹۱۳۱۰۹۹۹۶۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۷ ۹۷/۱۱/۲۷ حسابدار با حداقل‌ ۲ سال سابقه کار
مسلط به امور مالیاتی ارسال رزومه
۰۹۳۰۵۲۹۴۸۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۶ ۹۷/۱۱/۲۷ صندوق دار خانم تمام وقت ترجیحا محدوده دروازه تهران و چهارراه وفایی
۳۳۳۲۲۸۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۵ ۹۷/۱۱/۲۷ صندوق دار خانم ، جهت کار در فروشگاه مواد غذایی، محدوده خ زینبیه
۰۹۱۳۸۰۰۶۲۳۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۴ ۹۷/۱۱/۲۷ خانم آشنا به امور حسابداری، ورد، اکسل، خ بسیج
حقوق اداره کار و بیمه
۳۳۲۴۶۴۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۳ ۹۷/۱۱/۲۴ صندوق دار خانم ، جهت کار در فروشگاه مواد غذایی، محدوده خ زینبیه
۰۹۱۳۸۰۰۶۲۳۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۲ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم جهت کار در فروشگاه مواد غذایی واقع در صارمیه، حقوق اداره کار و بیمه
ساعت کاری ۸_۱۷
ارسال رزومه به شماره تلگرام ۰۹۱۳۳۰۸۹۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۱ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار آقا یا خانم جهت فروشگاه فروشگاه لوازم یدکی
فقط افراد با سابقه تماس بگیرن
محدوده پل فلزی ۰۹۱۳۱۰۹۹۹۶۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۷۰ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم با پوشش مناسب
۰۳۱۳۲۳۱۹۰۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۹ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم، حداقل کارشناسی و رشته حسابداری و مدیریت مالی
حداقل ۱ سال، تسلط بر اکسل، با حوصله و دقت، مسلط به برنامه حسابداری پارسیان و انبار داری
۰۳۱۳۲۶۶۱۰۷۵
۰۳۱۳۲۶۶۱۰۷۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۸ ۹۷/۱۱/۲۴ کارشناس حسابداری، ۲ سال سابقه کار
مسلط به نرم افزار آسا، حقوق و مزایای اداره کار و بیمه
خ بسیج ک ۱۰۰
۳۳۶۸۷۳۷۹
۰۹۱۳۰۸۸۷۶۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۷ ۹۷/۱۱/۲۴ استخدام حسابدار خانم با تجربه کار
ساعت کاری ۹ الی ۱۳:۳۰
۰۹۱۳۵۹۵۹۴۴۰
۳۲۲۳۴۹۲۴
س. ت ۱۷الی ۲۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۶ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم مسلط به پارسیان محدوده امیر کبیر
۰۹۳۸۶۷۲۴۸۷۲
۳۳۸۶۲۰۳۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۵ ۹۷/۱۱/۲۴ عاملیت سایپا یدک، حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان تمام وقت خ امام خمینی
۳۳۶۸۶۷۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۴ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم با سابقه آشنا به امور مالیاتی
۳۲۶۶۵۵۸۵
۹۵۰۲۵۹۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۳ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم مسلط به پارسیان، به صورت نیمه وقت س کاری ۹ الی ۱۴
محدوده لاله
۰۹۳۳۳۱۵۳۰۳۳
۳۴۴۵۰۸۲۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۲ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم تمام وقت حقوق طبق اداره کار شهرک صنعتی سروش بادران همراه با سرویس ارسال مشخصات و رزومه به تلگرام یا واتس آپ
۰۹۱۳۷۴۳۴۹۲۳
۳۸۵۹۷۰۱۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۱ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم مجرب جهت شرکت صنایع دستی
۰۹۰۵۷۸۰۶۱۲۲
۹۵۰۵۰۱۰۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۶۰ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم با روابط عمومی بالا، جهت استخدام در شرکت تولیدی محدوده شهرک صنعتی جی
شماره تلگرام جهت ارسال رزومه
۰۹۲۲۴۵۸۴۲۸۲
۳۵۷۲۳۴۲۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۹ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم مسلط به پارسیان محدوده امیر کبیر
۰۹۳۸۶۷۲۴۸۷۲
۳۳۸۶۲۰۳۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۸ ۹۷/۱۱/۲۴ خانم نیمه وقت، حقوق ثابت واقعی
۱ میلیون تومان و بیمه
۳۶۲۱۲۰۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۷ ۹۷/۱۱/۲۴ استخدام حسابدار خانم با تجربه کار
ساعت کاری ۹ الی ۱۳:۳۰
۰۹۱۳۵۹۵۹۴۴۰
۳۲۲۳۴۹۲۴
س. ت ۱۷الی ۲۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۶ ۹۷/۱۱/۲۴ حسابدار خانم با سابقه کار در زمینه حسابداری صنعتی و آشنا به امور مالیاتی
۳۵۷۲۴۰۵۰
۰۹۳۵۱۰۷۵۵۳۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۵ ۹۷/۱۱/۲۴ کارشناس حسابداری، ۲ سال سابقه کار
مسلط به نرم افزار آسا، حقوق و مزایای اداره کار و بیمه
خ بسیج ک ۱۰۰
۳۳۶۸۷۳۷۹
۰۹۱۳۰۸۸۷۶۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۴ ۹۷/۱۱/۲۴ صندوق دار ترجیحا خانم
جهت فست فود شیفت بعد از ظهر
۱۷الی ۲۴ محدوده سپاهان شهر
۳۶۵۰۶۰۰۱
۰۹۱۳۹۷۴۵۰۰۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۳ ۹۷/۱۱/۲۴ صندوق دار خانم تمام وقت ترجیحا محدوده دروازه تهران و چهارراه وفایی
۳۳۳۲۲۸۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۲ ۹۷/۱۱/۰۳ خانم مسلط به حسابداری پارسیان
مسلط به فتوشاپ و اینترنت
باسابقه، تماس ۱۰الی ۱۳
۳۲۳۷۳۲۹۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۱ ۹۷/۱۱/۰۳ نیروی خانم با سابقه کار مسلط به حقوق و دستمزد
و حسابداری پیمان کاری خ طیب
۳۲۳۵۵۶۶۵
۰۹۱۳۲۶۵۶۸۷۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۵۰ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار با لیسانس حسابداری زیر ۲۵ سال جهت همکاری در پرده سرا
محدوده بزرگمهر
۰۹۱۳۱۱۸۱۵۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۹ ۹۷/۱۱/۰۳ آقا جوان ۲۱_۲۶سال، آشنا به حسابداری پارسیان جهت ثبت فاکتور. امور دفتری
تمام وقت حقوق مکفی +بیمه
محدوده خ امام خمینی
۰۹۳۶۵۰۲۸۰۶۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۸ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار انبار جهت یک شرکت تولیدی، حقوق توافقی +بیمه و اضافه کاری
۰۹۱۳۵۷۰۲۸۹۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۷ ۹۷/۱۱/۰۳ لیسانس حسابداری خانم آشنا به ICDL
۰۹۱۳۱۱۴۰۱۲۸
۰۳۱۳۲۳۴۷۱۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۶ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار خانم با سابقه کار، حداقل ۳سال،جهت کار در آژانس هواپیمایی
ساعت تماس ۱۴تا ۱۸
۳۶۲۹۵۶۵۷
۰۹۳۵۳۳۱۸۵۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۵ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار خانم الزاما مسلط به نرم افزار کارا، جهت شرکت آب معدنی سپیدان
مراجعه حضوری ۹_۱۴
خ امام خمینی، بسیج
۰۳۱۳۳۶۸۷۵۰۲
۰۹۱۳۶۰۹۹۷۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۴ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار خانم مسلط به حسابداری و ماده ۱۶۹ دارایی ممیز بازنشسته اداره دارایی
۳۲۶۴۶۴۲۸
۰۹۱۳۸۱۰۸۹۸۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۳ ۹۷/۱۱/۰۳ کارشناس حسابداری مسلط به انبار خانم جهت شرکت تولیدی
۰۳۱۳۶۶۱۹۷۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۲ ۹۷/۱۱/۰۳ نیروی حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان با سابقه کار
محدوده شاهپور جدید
۰۹۱۳۲۰۰۶۰۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۱ ۹۷/۱۱/۰۳ تعدادی حسابدار، ساعت کاری ۹_۱۷
۰۳۱۳۶۶۲۸۹۳۲
۰۹۱۰۹۸۸۹۸۲۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۴۰ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
۲ نوبت صبح و عصر
۰۹۱۳۳۱۸۹۲۸۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۹ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار با تجربه آقا و خانم
۰۳۱۳۶۲۴۸۹۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۸ ۹۷/۱۱/۰۳ نیرو آشنا به حسابداری
۰۹۱۳۸۲۰۵۰۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۷ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار خانم با سابقه کار، با تجربه، منظم حداقل ۵ سال سابقه کار
مسلط به نرم افزار سپیدار و بهای تمام شده، مسلط به امور مالیاتی
۰۹۳۳۶۳۵۹۷۴۱
تلگرام و واتساپ
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۶ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار دارای حداقل ۳ سال سابقه کار، آمادگی حضور در پروژه های خارج از محل شرکت
جهت همکاری با شرکت آرمان حساب اسپادانا
۰۳۱۳۴۰۰۸
داخلی ۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۵ ۹۷/۱۱/۰۳ حسابدار انبار جهت یک شرکت تولیدی، حقوق توافقی +بیمه و اضافه کاری
۰۹۱۳۵۷۰۲۸۹۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۴ ۹۷/۱۱/۰۳ خانم مسلط به حسابداری در شرکت بیمه حداقل ۲ تا ۳ سال سابقه کار
حقوق ۱۳۰۰ با بیمه
شهرک صنعت محمود آباد
۳۳۸۱۳۳۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۳ ۹۷/۱۱/۰۳ کمک حسابدار خانم جهت کار در شهرک صنعتی کمشچه
۹۵۰۱۱۸۵۸
۰۹۱۳۹۳۳۴۶۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۲ ۹۷/۱۰/۲۹ دو نفر حسابدار خانم لیسانس حسابداری با سابقه کار مرتبط ۲ سال جهت شرکت متو پاس
۳۷۷۱۹۴۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۱ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار خانم الزاما مسلط به نرم افزار کارا، جهت شرکت آب معدنی سپیدان
مراجعه حضوری ۹_۱۴
خ امام خمینی، بسیج
۰۳۱۳۳۶۸۷۵۰۲
۰۹۱۳۶۰۹۹۷۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۳۰ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار خانم مسلط به حسابداری و ماده ۱۶۹ دارایی ممیز بازنشسته اداره دارایی
۳۲۶۴۶۴۲۸
۰۹۱۳۸۱۰۸۹۸۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۹ ۹۷/۱۰/۲۹ استخدام حسابدار با حقوق توافقی
۰۹۱۳۸۱۰۱۴۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۸ ۹۷/۱۰/۲۹ استخدام حسابدار آقا یا خانم نیمه وقت آشنا به پارسیان
محدوده شیخ مفید
۳۶۶۴۲۸۶۶
۰۹۱۳۳۱۵۰۳۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۷ ۹۷/۱۰/۲۹ نیروی خانم آشنا به امور حسابداری
و اداری ترجیحا با سابقه
۰۳۱۳۶۶۷۳۶۸۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۶ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار خانم با سابقه کار مسلط به نرم افزار پارسیان نیمه وقت ۸_۱۳
بلوار ارغوانیه
۰۹۱۳۳۲۸۵۷۸۲
۰۳۱۳۵۲۹۴۸۴۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۵ ۹۷/۱۰/۲۹ کارشناس حسابداری مسلط به انبار خانم جهت شرکت تولیدی
۰۳۱۳۶۶۱۹۷۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۴ ۹۷/۱۰/۲۹ تعدادی حسابدار، ساعت کاری ۹_۱۷
۰۳۱۳۶۶۲۸۹۳۲
۰۹۱۰۹۸۸۹۸۲۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۳ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
۲ نوبت صبح و عصر
۰۹۱۳۳۱۸۹۲۸۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۲ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار خانم با سابقه کار، با تجربه، منظم حداقل ۵ سال سابقه کار
مسلط به نرم افزار سپیدار و بهای تمام شده، مسلط به امور مالیاتی
۰۹۳۳۶۳۵۹۷۴۱
تلگرام و واتساپ
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۱ ۹۷/۱۰/۲۹ خانم مسلط به حسابداری در شرکت بیمه حداقل ۲ تا ۳ سال سابقه کار
حقوق ۱۳۰۰ با بیمه
شهرک صنعت محمود آباد
۳۳۸۱۳۳۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۲۰ ۹۷/۱۰/۲۹ نیروی حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان با سابقه کار
محدوده شاهپور جدید
۰۹۱۳۲۰۰۶۰۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۹ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار خانم تمام وقت با ۲ سال سابقه کار
حقوق مزایا اداره کار
ساعت تماس ۸_۱۷
۳۳۸۷۶۶۶۰
محدوده خ امام خمینی
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۸ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار خانم با سابقه کار، حداقل ۳سال،جهت کار در آژانس هواپیمایی
ساعت تماس ۱۴تا ۱۸
۳۶۲۹۵۶۵۷
۰۹۳۵۳۳۱۸۵۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۷ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار خانم با سابقه کار، حداقل ۳سال،جهت کار در آژانس هواپیمایی
ساعت تماس ۱۴تا ۱۸
۳۶۲۹۵۶۵۷
۰۹۳۵۳۳۱۸۵۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۶ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار خانم مسلط به پارسیان محدوده پروین
۰۹۰۲۱۵۷۷۷۸۰
۳۵۵۵۶۸۴۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۵ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار نیمه وقت خانم جهت کار در شهرک صنعتی کمشچه نیازمندیم
۹۵۰۱۱۸۵۸
۰۹۱۳۹۳۳۴۶۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۴ ۹۷/۱۰/۲۹ حسابدار پاره وقت شاهپور جدید
۰۹۱۳۵۷۶۸۴۳۶
۰۹۳۷۳۳۱۷۱۷۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۳ ۹۷/۱۰/۲۹ استخدام حسابدار با حقوق توافقی
۰۹۱۳۸۱۰۱۴۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۲ ۹۷/۱۰/۲۹ نیروی خانم با سابقه کار مسلط به حقوق و دستمزد
و حسابداری پیمان کاری خ طیب
۳۲۳۵۵۶۶۵
۰۹۱۳۲۶۵۶۸۷۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۱ ۹۷/۱۰/۲۹ صندوق دار آقا جهت فست‌فود با روابط عمومی بالا تمام وقت /پاره وقت
۰۹۹۰۴۰۰۱۷۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۱۰ ۹۷/۱۰/۲۹ خانم مسلط به امور حسابداری، ورد و اکسل، خ بسیج
حقوق اداره کار +بیمه
۳۳۲۴۶۴۳۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۹ ۹۷/۱۰/۲۵ استخدام حسابدار آقا یا خانم نیمه وقت آشنا به پارسیان
محدوده شیخ مفید
۳۶۶۴۲۸۶۶
۰۹۱۳۳۱۵۰۳۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۸ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم با سابقه کار، حداقل ۳سال،جهت کار در آژانس هواپیمایی
ساعت تماس ۱۴تا ۱۸
۳۶۲۹۵۶۵۷
۰۹۳۵۳۳۱۸۵۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۷ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم مسلط به پارسیان محدوده پروین
۰۹۰۲۱۵۷۷۷۸۰
۳۵۵۵۶۸۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۶ ۹۷/۱۰/۲۵ نیروی خانم با سابقه کار مسلط به حقوق و دستمزد
و حسابداری پیمان کاری خ طیب
۳۲۳۵۵۶۶۵
۰۹۱۳۲۶۵۶۸۷۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۵ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم با تجربه حسابداری و مالیاتی در آژانس هواپیمایی
۰۹۱۳۲۶۵۹۴۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۴ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم با سابقه کار، با تجربه، منظم حداقل ۵ سال سابقه کار
مسلط به نرم افزار سپیدار و بهای تمام شده، مسلط به امور مالیاتی
۰۹۳۳۶۳۵۹۷۴۱
تلگرام و واتساپ
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۳ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
۲ نوبت صبح و عصر
۰۹۱۳۳۱۸۹۲۸۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۲ ۹۷/۱۰/۲۵ نیروی با سابقه خانم مسلط به حقوق و دستمزد و حسابداری پیمانکاری
۳۲۳۵۵۶۶۵
۰۹۱۳۲۶۵۶۸۷۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۱ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
۰۹۰۲۱۵۷۷۷۸۰
۳۵۵۵۶۸۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۶۰۰ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم الزاما مسلط به نرم افزار کارا، جهت شرکت آب معدنی سپیدان
مراجعه حضوری ۹_۱۴
خ امام خمینی، بسیج
۰۳۱۳۳۶۸۷۵۰۲
۰۹۱۳۶۰۹۹۷۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۹ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار مسلط به امور حسابداری و حسابرسی
محدوده حکیم نظامی
۰۹۱۲۷۰۰۳۶۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۸ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم بدون سابقه کار
۰۹۱۳۶۰۲۴۴۹۸
۰۳۱۳۶۲۲۸۵۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۷ ۹۷/۱۰/۲۵ صندوقدار خانم جهت کار در رستوران
محدوده شاهپور جدید
ساعت کاری ۱۱_۱۶
۳۳۸۶۳۰۴۹
۰۹۱۳۳۸۴۵۶۳۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۶ ۹۷/۱۰/۲۵ صندوقدار آقا با روابط عمومی بالا
تمام وقت و نیمه وقت
محدوده توحید
۰۹۹۰۴۰۰۱۷۱۰
۳۴۳۴۶۵۵۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۵ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار با لیسانس حسابداری زیر ۲۵ سال جهت همکاری در پرده سرا
محدوده بزرگمهر
۰۹۱۳۱۱۸۱۵۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۴ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم با سابقه کار تمام وقت
۳۲۶۸۳۶۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۳ ۹۷/۱۰/۲۵ دو نفر حسابدار خانم لیسانس حسابداری با سابقه کار مرتبط ۲ سال جهت شرکت متو پاس
۳۷۷۱۹۴۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۲ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار تمام وقت خانم
۰۳۱۳۳۸۷۶۶۶۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۱ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم جهت همکاری
۰۹۱۳۸۹۰۰۷۸۸
۰۳۱۳۲۲۸۳۳۵۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۹۰ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار خانم بدون سابقه کار
۰۹۱۳۶۰۲۴۴۹۸
۰۳۱۳۶۲۲۸۵۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۹ ۹۷/۱۰/۲۵ حسابدار پاره وقت مسلط به پارسیان
۰۹۱۳۰۰۹۰۹۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۸ ۹۷/۱۰/۲۳ حسابدار خانم مجرد با حقوق ۱۵۰۰ تومان و ساعت کار ۸_۱۳ و ۱۶_۲۱
در هایپر گوشت رباط سوم
۰۹۱۳۱۱۸۶۷۱۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۷ ۹۷/۱۰/۲۳ خانم مسلط به حسابداری در شرکت بیمه با حداقل با ۳ سال سابقه کار در شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۱۳۳۹۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۶ ۹۷/۱۰/۲۳ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان، نیمه وقت محدوده ارغوانیه
روشن دشت
۳۶۹۰۲۵۱۵
۰۹۱۳۸۸۹۳۲۳۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۵ ۹۷/۱۰/۲۳ حسابدار خانم با ۲ سال سابقه کار
حقوق و مزایای اداره کار ۸_۱۷
خ امام خمینی
۳۳۸۷۶۶۶۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۴ ۹۷/۱۰/۲۳ استخدام حسابدار آقا یا خانم نیمه وقت آشنا به پارسیان
محدوده شیخ مفید
۳۶۶۴۲۸۶۶
۰۹۱۳۳۱۵۰۳۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۳ ۹۷/۱۰/۲۳ حسابدار با سابقه خانم جهت گروه صنعتی پارت پلیمر
۳۳۶۸۶۴۵۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۲ ۹۷/۱۰/۲۳ حسابدار خانم با ۳ سال سابقه کار مسلط به نرم افزار آسا ساعت تماس
۱۴_۱۶بجز پنجشنبه
۳۳۳۵۶۱۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۱ ۹۷/۱۰/۲۳ حسابدار خانم با ۳ سال سابقه کار مسلط به نرم افزار آسا
ساعت کار ۸ _۱۷
۰۹۱۳۳۰۹۲۷۱۳
۳۳۳۵۶۱۴۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۸۰ ۹۷/۱۰/۲۳ نیاز به لیسانس حسابداری جهت همکاری در پرده سرا
محدوده بزرگمهر
۰۹۱۳۱۱۸۰۰۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۷۹ ۹۷/۱۰/۲۳ صندوقدار آقا با روابط عمومی بالا
تمام وقت و نیمه وقت
محدوده توحید
۰۹۹۰۴۰۰۱۷۱۰
۳۴۳۴۶۵۵۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۷۸ ۹۷/۱۰/۲۳ حسابدار با لیسانس حسابداری زیر ۲۵ سال جهت همکاری در پرده سرا
محدوده بزرگمهر
۰۹۱۳۱۱۸۱۵۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۷۷ ۹۷/۱۰/۲۳ حسابدار خانم با سابقه کار تمام وقت
۳۲۶۸۳۶۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۷۶ ۹۷/۱۰/۲۳ صندوق دار خانم و آقا جهت مجموعه
آقای برگر اداره کار +بیمه
محدوده خ میر
۳۶۶۴۱۶۷۴
۰۹۳۶۳۷۹۱۴۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۷۵ ۹۷/۱۰/۲۳ صندوقدار خانم جهت کار در رستوران
محدوده شاهپور جدید
ساعت کاری ۱۱_۱۶
۳۳۸۶۳۰۴۹
۰۹۱۳۳۸۴۵۶۳۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۷۴ ۹۷/۱۰/۲۳ حسابدار خانم ساعت کار ۹_۱۶
میدان امام علی خ ولی عصر
۰۹۱۳۸۹۰۰۷۸۸
۳۲۲۸۳۳۵۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۷۳ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار خانم با پوشش مناسب
۰۳۱۳۲۳۱۹۰۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۷۲ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار جهت شرکت پخش لوازم بهداشتی
۰۹۹۱۳۳۳۴۵۱۶@BazarHesabdari
۲۵۷۱ ۹۷/۱۰/۱۷ شرکت آریان لیان پخش نمایندگی انحصاری لوازم آرایشی بهداشتی
حسابدار آقا وخانم ۲سال سابقه
۰۳۱-۳۵۵۸۲۵۶۵
ارسال رزومه
cv@appldc.ir
@BazarHesabdari
۲۵۷۰ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار خانم جهت شرکت لوازم جانبی موبایل و کامپیوتر
۰۹۱۳۶۸۶۸۲۶۹
۳۲۵۰۵۷۲۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۹ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار آقا و خانم محدوده بزرگمهر
مسلط به نرم افزار پارسیان
۰۹۱۳۹۱۹۳۵۳۱
۳۲۷۲۴۸۶۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۸ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار تمام وقت خانم با سابقه کار
۰۳۱۳۲۶۸۳۶۹۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۷ ۹۷/۱۰/۱۷ استخدام حسابدار جهت صنایع غذایی چینود باسابقه مسلط به حقوق و دستمزد
۳۲۳۳۵۹۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۶ ۹۷/۱۰/۱۷ آقا جوان ۲۱_۲۶سال، آشنا به حسابداری پارسیان جهت ثبت فاکتور. امور دفتری
تمام وقت حقوق مکفی +بیمه
محدوده خ امام خمینی
۰۹۳۶۵۰۲۸۰۶۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۵ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار آقا و خانم محدوده بزرگمهر
مسلط به نرم افزار پارسیان
۰۹۱۳۹۱۹۳۵۳۱
۳۲۷۲۴۸۶۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۴ ۹۷/۱۰/۱۷ نیازمند حسابدار خانم جهت کار در سوپر مارکت محدوده عبدالرزاق
۳۴۷۱۹۴۰۰
۰۹۰۱۲۳۱۱۰۰۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۳ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار به صورت تمام وقت
لیسانس یا فوق لیسانس
۲ سال سابقه کار حسابداری، تسلط کامل به برنامه های ماکروسافت آفیس، تسلط کامل به فتوشاپ
۰۹۱۳۳۶۶۷۸۲۱تلگرام و واتس آپ@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۲ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار خانم با تجربه حسابداری
و مالیاتی در آژانس هواپیمایی
۰۹۱۳۲۶۵۹۴۲۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۱ ۹۷/۱۰/۱۷ شرکت پخش مواد غذایی به حسابدار با حقوق ثابت بیمه، پورسانت
۰۹۱۳۵۴۵۴۱۲۹
۳۴۵۲۷۷۴۰
۰۹۱۳۵۴۵۴۱۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۶۰ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار امین جهت حسابداری در سنگبری
۰۹۱۳۰۳۸۶۷۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۹ ۹۷/۱۰/۱۷ نیرو آشنا به حسابداری جهت ثبت فاکتور و امور دفتری
۰۹۱۳۹۷۴۸۰۴۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۸ ۹۷/۱۰/۱۷ شرکت ره آورد نیازمند حسابدار دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
مسلط به اکسل
تایم کاری ۸ صبح تا ۱۶:۱۵عصر
حقوق توافقی
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷
داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۷ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار خانم نیمه وقت از ۸الی ۱۳ به جز پنج شنبه ها مسلط به امور بازرگانی دولت آباد
۰۹۰۲۳۱۹۰۵۷۷
۴۵۸۳۸۴۶۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۶ ۹۷/۱۰/۱۷ کارشناس حسابداری مسلط به انبار، خانم جهت واحد تولیدی
۰۳۱۳۶۶۱۹۷۷۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۵ ۹۷/۱۰/۱۷ حسابدار آقا حداقل مدرک کارشناسی
رشته حسابداری
سابقه کار ۳ سال مرتبط
مسلط به نوآوران
۳۶۲۵۷۳۶۵الی ۶
۰۹۳۷۱۰۰۴۷۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۴ ۹۷/۱۰/۱۷ کارمند خانم آشنا به حسابداری جهت شرکت معتبر بازرگانی
۰۳۱۳۱۳۱۵۱۲۱
۰۹۱۳۴۰۲۲۶۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۳ ۹۷/۱۰/۱۵ حسابدار لیسانس یا فوق لیسانس جهت شرکت مهندسی
۳۶۶۳۰۵۲۴
۰۹۱۲۹۷۵۰۵۵۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۲ ۹۷/۱۰/۱۵ حسابدار به صورت تمام وقت
لیسانس یا فوق لیسانس
۲ سال سابقه کار حسابداری، تسلط کامل به برنامه های ماکروسافت آفیس، تسلط کامل به فتوشاپ
۰۹۱۳۳۶۶۷۸۲۱تلگرام و واتس آپ@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۱ ۹۷/۱۰/۱۵ نیازمند کارشناس حسابداری
۰۹۱۲۶۸۴۹۹۶۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۵۰ ۹۷/۱۰/۱۵ کارمند خانم آشنا به حسابداری جهت شرکت معتبر بازرگانی
۰۳۱۳۱۳۱۵۱۲۱
۰۹۱۳۴۰۲۲۶۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۹ ۹۷/۱۰/۱۵ حسابدار خانم با پوشش مناسب
۰۳۱۳۲۳۱۹۰۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۸ ۹۷/۱۰/۱۵ نیروی حسابدار با ۱۰ سال، سابقه کار مسلط به نرم افزار نوآوران و امور مالی و دارایی با حقوق بالا شهرک صنعتی جی
سرویس فقط چمران
۰۳۵۷۲۰۷۰۰داخلی ۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۷ ۹۷/۱۰/۱۵ تعدادی حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان
۰۹۱۳۱۳۹۱۷۰۰
۳۲۲۱۷۷۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۶ ۹۷/۱۰/۱۵ حسابدار خانم مسلط به پارسیان و سابقه کار محدوده آتشگاه
۳۷۷۱۶۷۶۳
۰۹۱۳۲۱۳۹۰۴۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۵ ۹۷/۱۰/۱۵ حسابدار آقا مسلط به پارسیان حقوق اداره کار +بیمه
۴۵۸۴۷۰۸۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۴ ۹۷/۱۰/۱۵ استخدام حسابدار جهت صنایع غذایی چینود باسابقه مسلط به حقوق و دستمزد
۳۲۳۳۵۹۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۳ ۹۷/۱۰/۱۵ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۲ ۹۷/۱۰/۱۵ کمک حسابدار، محدوده ارغوانیه
۳۵۳۱۸۸۲۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۱ ۹۷/۱۰/۱۵ حسابدار خانم با دو سال سابقه کار
محدوده کار خ باهنر
۳۲۲۴۵۰۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۴۰ ۹۷/۱۰/۱۵ شرکت ره آورد نیازمند حسابدار دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
مسلط به اکسل
تایم کاری ۸ صبح تا ۱۶:۱۵عصر
حقوق توافقی
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷
داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۹ ۹۷/۱۰/۱۵ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان، نیمه وقت محدوده ارغوانیه
روشن دشت
۳۶۹۰۲۵۱۵
۰۹۱۳۸۸۹۳۲۳۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۸ ۹۷/۱۰/۱۵ آقا جوان ۲۱_۲۶سال، آشنا به حسابداری پارسیان جهت ثبت فاکتور. امور دفتری
تمام وقت حقوق مکفی +بیمه
محدوده خ امام خمینی
۰۹۳۶۵۰۲۸۰۶۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۷ ۹۷/۱۰/۱۵ حسابدار خانم با ۳ سال سابقه کار مسلط به نرم افزار آسا ساعت تماس
۱۴_۱۶بجز پنجشنبه
۳۳۳۵۶۱۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۶ ۹۷/۱۰/۱۵ صندوق دار خانم و آقا جهت مجموعه
آقای برگر اداره کار +بیمه
محدوده خ میر
۳۶۶۴۱۶۷۴
۰۹۳۶۳۷۹۱۴۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۵ ۹۷/۱۰/۱۵ نیازمند حسابدار خانم جهت کار در سوپر مارکت محدوده عبدالرزاق
۳۴۷۱۹۴۰۰
۰۹۰۱۲۳۱۱۰۰۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۴ ۹۷/۱۰/۱۵ خانم مسلط به حسابداری در شرکت بیمه با حداقل با ۳ سال سابقه کار در شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۱۳۳۹۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۳ ۹۷/۱۰/۱۱ حسابدار جهت همکاری
۰۳۱۹۵۰۱۳۹۵۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۲ ۹۷/۱۰/۱۱ حسابدار خانم آشنا به امور حسابداری تمام وقت با پوشش مناسب بیمه
و حقوق توافقی
۳۲۳۱۹۰۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۱ ۹۷/۱۰/۱۱ آقا ۲۰ تا ۲۶ سال آشنا به حسابداری پارسیان جهت ثبت فاکتور و امور دفتری
تمام وقت خ امام خمینی
۰۹۱۳۹۷۴۸۰۴۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۳۰ ۹۷/۱۰/۱۱ صندوق دار خانم شیفت عصر
۱۸ الی ۲۳ شب، محدوده پل آذر
۳۲۳۶۸۶۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۹ ۹۷/۱۰/۱۱ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار امین جهت حسابداری در سنگبری
۰۹۱۳۰۳۸۶۷۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۸ ۹۷/۱۰/۱۱ نیروی خانم آشنا به امور حسابداری و اداری ترجیحا با سابقه
۳۶۶۷۲۴۹۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۷ ۹۷/۱۰/۱۱ حسابدار آقا حداقل مدرک کارشناسی
رشته حسابداری
سابقه کار ۳ سال مرتبط
مسلط به نوآوران
۳۶۲۵۷۳۶۵الی ۶
۰۹۳۷۱۰۰۴۷۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۶ ۹۷/۱۰/۱۱ شرکت ره آورد نیازمند حسابدار دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
مسلط به اکسل
تایم کاری ۸ صبح تا ۱۶:۱۵عصر
حقوق توافقی
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷
داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۵ ۹۷/۱۰/۱۱ صندوق دار خانم جهت فست فود از ۱۷:۳۰_۲۳:۳۰
سیتی سنتر سپاهان شهر
۳۶۵۵۰۴۵۵
۰۹۱۳۱۱۶۱۲۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۴ ۹۷/۱۰/۱۱ خانم مسلط به حسابداری در شرکت بیمه با حداقل با ۳ سال سابقه کار در شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۱۳۳۹۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۳ ۹۷/۱۰/۱۱ خانم حسابدار آشنا به امور حسابداری و اداری ترجیحا با سابقه
۳۶۶۷۲۴۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۲ ۹۷/۱۰/۱۱ حسابدار خانم با دو سال سابقه کار
محدوده کار خ باهنر
۳۲۲۴۵۰۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۱ ۹۷/۱۰/۱۱ استخدام حسابدار جهت صنایع غذایی چینود باسابقه مسلط به حقوق و دستمزد
۳۲۳۳۵۹۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۲۰ ۹۷/۱۰/۱۱ استخدام حسابدار خانم نیمه وقت یا تمام وقت
۳۲۳۵۶۶۷۹
۰۹۱۳۵۶۸۵۳۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۹ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار آقا جهت شرکت بازرگانی
۰۹۱۳۶۵۸۳۸۷۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۸ ۹۷/۱۰/۱۰ صندوق دار خانم جهت فست فود از ۱۷:۳۰_۲۳:۳۰
سیتی سنتر سپاهان شهر
۳۶۵۵۰۴۵۵
۰۹۱۳۱۱۶۱۲۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۷ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار آقا حداقل مدرک کارشناسی
رشته حسابداری
سابقه کار ۳ سال مرتبط
مسلط به نوآوران
۳۶۲۵۷۳۶۵الی ۶
۰۹۳۷۱۰۰۴۷۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۶ ۹۷/۱۰/۱۰ شرکت ره آورد نیازمند حسابدار دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
مسلط به اکسل
تایم کاری ۸ صبح تا ۱۶:۱۵عصر
حقوق توافقی
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷
داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۵ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار آقا مسلط به نرم افزار پارسیان با حقوق اداره کار +بیمه
۴۵۸۴۷۰۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۴ ۹۷/۱۰/۱۰ سرپرست مالی خانم آشنا به حسابداری و امور مالیاتی با ۱۰ سال سابقه کار
۰۹۰۱۹۴۱۹۹۵۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۳ ۹۷/۱۰/۱۰ تعدادی حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان
۰۹۱۳۱۳۹۱۷۰۰
۳۲۲۱۷۷۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۲ ۹۷/۱۰/۱۰ خانم مسلط به حسابداری در شرکت بیمه حداقل ۲ تا ۳ سال سابقه کار
حقوق ۱۳۰۰ با بیمه
شهرک صنعت محمود آباد
۳۳۸۱۳۳۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۱ ۹۷/۱۰/۱۰ نیاز به لیسانس حسابداری جهت همکاری در پرده سرا
محدوده بزرگمهر
۰۹۱۳۱۱۸۰۰۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۱۰ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار خانم آشنا به برنامه حسابداری آزاد محدوده عبدالرزاق
۳۴۴۹۷۰۸۵
۰۹۱۱۷۲۰۱۳۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۹ ۹۷/۱۰/۱۰ صندوق دار خانم با آموزش جهت کار در سوپر مارکت بزرگ
تماس ۹ صب به بعد
۳۲۳۳۷۷۶۳
۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۸ ۹۷/۱۰/۱۰ صندوق دار خانم و آقا جهت مجموعه
آقای برگر اداره کار +بیمه
محدوده خ میر
۳۶۶۴۱۶۷۴
۰۹۳۶۳۷۹۱۴۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۷ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار خانم با مدرک لیسانس با سابقه کار نیمه وقت محدوده آتشگاه
با حقوق ۸۰۰
۰۹۰۳۵۳۰۰۷۳۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۶ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار خانم مسلط به پارسیان و سابقه کار ساکن محدوده آتشگاه
۰۹۱۳۲۱۳۹۰۴۷
۳۷۷۱۶۷۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۵ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار خانم مسلط به پارسیان و سابقه کار ساکن محدوده آتشگاه
۰۹۱۳۲۱۳۹۰۴۷
۳۷۷۱۶۷۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۴ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار خانم با مدرک لیسانس با سابقه کار نیمه وقت محدوده آتشگاه
با حقوق ۸۰۰
۰۹۰۳۵۳۰۰۷۳۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۳ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار خانم
۳۵۲۷۳۰۶۲
۰۹۱۳۳۰۲۰۳۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۲ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار خانم با دو سال سابقه کار
محدوده کار خ باهنر
۳۲۲۴۵۰۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۱ ۹۷/۱۰/۱۰ استخدام حسابدار جهت صنایع غذایی چینود باسابقه مسلط به حقوق و دستمزد
۳۲۳۳۵۹۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۵۰۰ ۹۷/۱۰/۱۰ استخدام حسابدار خانم نیمه وقت یا تمام وقت
۳۲۳۵۶۶۷۹
۰۹۱۳۵۶۸۵۳۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۹ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار تمام وقت مسلط به نرم افزار شایگان
۰۹۱۳۳۱۴۲۵۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۸ ۹۷/۱۰/۱۰ حسابدار خانم محدوده صمدیه لباف
س کار ۹ الی ۱۴
تماس ۸الی ۱۴
۰۹۰۲۷۹۱۸۲۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۷ ۹۷/۱۰/۱۰ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار آشنا به کلیه امور مالیاتی شرکتها جهت کار در موسسه حسابداری جاوید
۳۲۲۰۰۲۶۹
۰۹۱۳۲۱۹۷۱۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۶ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار آقا حداقل مدرک کارشناسی
رشته حسابداری
سابقه کار ۳ سال مرتبط
مسلط به نوآوران
۳۶۲۵۷۳۶۵الی ۶
۰۹۳۷۱۰۰۴۷۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۵ ۹۷/۱۰/۰۸ نیروی حسابدار خانم
۳۵۲۷۳۰۶۲
۰۹۱۳۳۰۲۰۳۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۴ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار خانم با دو سال سابقه کار
محدوده کار خ باهنر
۳۲۲۴۵۰۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۳ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار تمام وقت مسلط به نرم افزار شایگان
۰۹۱۳۳۱۴۲۵۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۲ ۹۷/۱۰/۰۸ صندوق دار خانم با آموزش جهت کار در سوپر مارکت بزرگ
تماس ۹ صب به بعد
۳۲۳۳۷۷۶۳
۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۱ ۹۷/۱۰/۰۸ صندوق دار خانم جهت فست فود از ۱۷:۳۰_۲۳:۳۰
سیتی سنتر سپاهان شهر
۳۶۵۵۰۴۵۵
۰۹۱۳۱۱۶۱۲۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۹۰ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار مسلط به نرم افزار پارسیان با حقوق اداره کار +بیمه
۴۵۸۴۷۰۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۹ ۹۷/۱۰/۰۸ فروشگاه پرده معتبر نیازمند
دو نفر نیروی حسابدار خانم مجرب
۰۹۱۳۲۸۸۱۰۷۹
۳۲۶۵۰۱۶۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۸ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار آقا جوان با تجربه مسلط به پارسیان، حداکثر ۲۶ سال با روابط عمومی بالا، جهت حسابداری و امور دفتری، تمام وقت با حقوق اداره کار
محدوده امام خمینی
۰۹۳۶۵۰۲۸۰۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۷ ۹۷/۱۰/۰۸ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار آشنا به کلیه امور مالیاتی شرکتها جهت کار در موسسه حسابداری جاوید
۳۲۲۰۰۲۶۹
۰۹۱۳۲۱۹۷۱۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۶ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار خانم محدوده صمدیه لباف
س کار ۹ الی ۱۴
تماس ۸الی ۱۴
۰۹۰۲۷۹۱۸۲۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۵ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار آقا در شرکت یک و یک آشنا به سیستم حسابداری شرکت های پخش
۳۵۵۸۵۴۴۴
۳۵۵۸۵۴۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۴ ۹۷/۱۰/۰۸ شرکت ارمغان سلامت، نیازمند حسابدار فوق دیپلم به بالا خانم
محدوده فلکه دانشگاه صنعتی
۰۹۱۳۳۰۳۳۳۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۳ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار خانم مسلط به امور حسابداری با حداقل ۵ سال سابقه کار
خانم جهت امور دفتری با حداقل ۵ سال سابقه کار
۰۹۱۹۸۸۱۹۱۰۲
۳۶۶۱۵۷۵۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۲ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار خانم جهت همکاری
۳۵۲۷۳۰۶۲
۰۹۱۳۳۰۲۰۳۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۱ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار آقا جهت شرکت بازرگانی
۰۹۱۳۶۵۸۳۸۷۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۸۰ ۹۷/۱۰/۰۸ خانم جوان مسلط به نرم افزار حسابداری امین کار در کارخانه سنگبری ساکن شاهین شهر
۳۳۸۰۰۵۶۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۹ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار خانم تمام وقت، حداکثر سن ۳۵سال، مسئولیت پذیری و روحیه بالا
مسلط به پارسیان، آشنا به کامپیوتر و اینترنت
آشنا به امور اداری و دفتری
ساعت کار ۸ صبح تا ۵یا ۶ عصر
حقوق اداره کار و بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۸ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار خانم با سابقه جهت فروشگاه پخش لوازم آشپزخانه امیر
۳۴۴۹۵۸۸۷
۰۹۱۳۸۱۹۰۶۹۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۷ ۹۷/۱۰/۰۸ حسابدار مسلط به نرم افزار پارسیان با حقوق اداره کار +بیمه
۴۵۸۴۷۰۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۶ ۹۷/۱۰/۰۵ شرکت ره آورد نیازمند حسابدار دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
مسلط به اکسل
تایم کاری ۸ صبح تا ۱۶:۱۵عصر
حقوق توافقی
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷
داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۵ ۹۷/۱۰/۰۵ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۴ ۹۷/۱۰/۰۵ حسابدار خانم با تجربه مسلط به پارسیان و اکسل
نیمه وقت در رستوران در بلوار کشاورز
۰۹۱۳۸۲۷۴۱۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۳ ۹۷/۱۰/۰۵ صندوق دار خانم با آموزش جهت کار در سوپر مارکت بزرگ
تماس ۹ صب به بعد
۳۲۳۳۷۷۶۳
۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۲ ۹۷/۱۰/۰۵ صندوقدار خانم جهت کارواش
۰۹۱۳۳۸۸۳۷۴۷
۳۷۷۵۸۰۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۱ ۹۷/۱۰/۰۵ حسابدار تمام وقت مسلط به نرم افزار شایگان
۰۹۱۳۳۱۴۲۵۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۷۰ ۹۷/۱۰/۰۵ حسابدار آقا با ۳ سال سابقه کار جهت کار در شرکت بازرگانی
ارسال رزومه از طریق تلگرام و واتس آپ
۰۹۱۳۶۵۸۳۸۷۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۹ ۹۷/۱۰/۰۵ حسابدار آقا حداقل مدرک کارشناسی
رشته حسابداری
سابقه کار ۳ سال مرتبط
مسلط به نوآوران
۳۶۲۵۷۳۶۵الی ۶
۰۹۳۷۱۰۰۴۷۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۸ ۹۷/۱۰/۰۵ حسابدار خانم با دو سال سابقه کار
محدوده کار خ باهنر
۳۲۲۴۵۰۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۷ ۹۷/۱۰/۰۵ حسابدار خانم
۳۵۲۷۳۰۶۲
۰۹۱۳۳۰۲۰۳۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۶ ۹۷/۱۰/۰۵ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار آشنا به کلیه امور مالیاتی شرکتها جهت کار در موسسه حسابداری جاوید
۳۲۲۰۰۲۶۹
۰۹۱۳۲۱۹۷۱۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۵ ۹۷/۱۰/۰۵ حسابدار آقا جوان با تجربه مسلط به پارسیان، حداکثر ۲۶ سال با روابط عمومی بالا، جهت حسابداری و امور دفتری، تمام وقت با حقوق اداره کار
محدوده امام خمینی
۰۹۳۶۵۰۲۸۰۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۴ ۹۷/۱۰/۰۵ حسابدار آقا جوان حداکثر ۲۶ سال مسلط به پارسیان جهت امور دفتری شرکت پخش امام خمینی
۰۹۱۳۲۱۲۴۹۲۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۳ ۹۷/۱۰/۰۵ خانم جوان مسلط به نرم افزار حسابداری امین کار در کارخانه سنگبری ساکن شاهین شهر
۳۳۸۰۰۵۶۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۲ ۹۷/۱۰/۰۵ نیازمند حسابدار متعهد به نرم افزار
پارسیان محدوده اشکاوند
۰۹۱۲۳۱۹۷۳۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۱ ۹۷/۱۰/۰۵ فروشگاه پرده معتبر نیازمند
دو نفر نیروی حسابدار خانم مجرب
۰۹۱۳۲۸۸۱۰۷۹
۳۲۶۵۰۱۶۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۶۰ ۹۷/۱۰/۰۴ شرکت ارمغان سلامت، نیازمند حسابدار فوق دیپلم به بالا خانم
محدوده فلکه دانشگاه صنعتی
۰۹۱۳۳۰۳۳۳۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۹ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار خانم جهت همکاری
۳۵۲۷۳۰۶۲
۰۹۱۳۳۰۲۰۳۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۸ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار تمام وقت مسلط به نرم افزار شایگان
۰۹۱۳۳۱۴۲۵۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۷ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار خانم جهت کار حسابداری
۰۹۰۲۷۹۱۸۲۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۶ ۹۷/۱۰/۰۴ شرکت ره آورد نیازمند حسابدار دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
مسلط به اکسل
تایم کاری ۸ صبح تا ۱۶:۱۵عصر
حقوق توافقی
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷
داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۵ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار خانم جهت کار در شرکت ساخت ادوات دامپروری
۳۳۸۰۴۶۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۴ ۹۷/۱۰/۰۴ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۳ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار خانم با سابقه جهت رستوران
۳۶۲۷۳۴۳۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۲ ۹۷/۱۰/۰۴ صندوق دار خانم با آموزش جهت کار در سوپر مارکت بزرگ
تماس ۹ صب به بعد
۳۲۳۳۷۷۶۳
۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۱ ۹۷/۱۰/۰۴ خانم جوان مسلط به نرم افزار حسابداری امین کار در کارخانه سنگبری ساکن شاهین شهر
۳۳۸۰۰۵۶۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۵۰ ۹۷/۱۰/۰۴ فروشگاه پرده معتبر نیازمند
دو نفر نیروی حسابدار خانم مجرب
۰۹۱۳۲۸۸۱۰۷۹
۳۲۶۵۰۱۶۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۹ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار آقا جوان حداکثر ۲۶ سال مسلط به پارسیان جهت امور دفتری شرکت پخش امام خمینی
۰۹۱۳۲۱۲۴۹۲۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۸ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار خانم محدوده صمدیه لباف
س کار ۹ الی ۱۴
تماس ۸الی ۱۴
۰۹۰۲۷۹۱۸۲۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۷ ۹۷/۱۰/۰۴ شرکت پخش یک ویک حسابدار مجرب با یکسال سابقه
۳۵۵۸۵۴۴۴
۳۵۵۸۵۴۰۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۶ ۹۷/۱۰/۰۴ صندوقدار خانم جهت کارواش
۰۹۱۳۳۸۸۳۷۴۷
۳۷۷۵۸۰۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۵ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار خانم با تجربه مسلط به پارسیان و اکسل
نیمه وقت در رستوران در بلوار کشاورز
۰۹۱۳۸۲۷۴۱۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۴ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار آقا با ۳ سال سابقه کار جهت کار در شرکت بازرگانی
ارسال رزومه از طریق تلگرام و واتس آپ
۰۹۱۳۶۵۸۳۸۷۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۳ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار آقا حداقل مدرک کارشناسی
رشته حسابداری
سابقه کار ۳ سال مرتبط
مسلط به نوآوران
۳۶۲۵۷۳۶۵الی ۶
۰۹۳۷۱۰۰۴۷۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۲ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار خانم تمام وقت، حداکثر سن ۳۵سال، مسئولیت پذیری و روحیه بالا
مسلط به پارسیان، آشنا به کامپیوتر و اینترنت
آشنا به امور اداری و دفتری
ساعت کار ۸ صبح تا ۵یا ۶ عصر
حقوق اداره کار و بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۱ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار متعهد مسلط به پارسیان
۰۹۱۲۳۱۹۷۳۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۴۰ ۹۷/۱۰/۰۴ حسابدار آقا جهت شرکت بازرگانی
۰۹۱۳۶۵۸۳۸۷۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۹ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار مسلط به پارسیان
محدوده خ پروین
۳۵۵۷۳۲۷۷
۰۹۱۳۸۰۸۰۴۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۸ ۹۷/۰۹/۲۸ استخدام حسابدار خانم نیمه وقت
ساعت کار ۹ الی ۱۴
محدوده لاله، حقوق ۵۰۰ تومان
۰۹۳۳۳۱۵۳۰۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۷ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار تمام وقت آقا مسلط به پارسیان
۰۹۱۳۸۱۰۷۰۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۶ ۹۷/۰۹/۲۸ صندوق دار خانم با آموزش جهت کار در سوپر مارکت بزرگ
تماس ۹ صب به بعد
۳۲۳۳۷۷۶۳
۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۵ ۹۷/۰۹/۲۸ صندوق دار خانم و آقا جهت مجموعه
آقای برگر اداره کار +بیمه
محدوده خ میر
۳۶۶۴۱۶۷۴
۰۹۳۶۳۷۹۱۴۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۴ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار حداقل ۱ سال سابقه کار آشنا به نرم افزار نوآوران یا آسا سیستم
تماس ۱۸_۲۰
۰۹۱۳۲۶۶۸۳۵۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۳ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار مسلط به برنامه ته حساب ساعت کاری ۸_۱۸
محدوده میدان امام
۳۲۲۳۶۱۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۲ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار خانم ۲ سال سابقه کار آشنا به پارسیان
۳۲۲۱۴۸۱۴
۰۹۱۳۳۱۷۹۲۶۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۱ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار آسا با سابقه منطقه صنعتی اشترجان
۰۹۱۳۲۱۹۹۷۷۲
۳۷۶۰۷۴۸۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۳۰ ۹۷/۰۹/۲۸ شرکت ره آورد نیازمند حسابدار دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
مسلط به اکسل
تایم کاری ۸ صبح تا ۱۶:۱۵عصر
حقوق توافقی
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷
داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۹ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار خانم تمام وقت، حداکثر سن ۳۵سال، مسئولیت پذیری و روحیه بالا
مسلط به پارسیان، آشنا به کامپیوتر و اینترنت
آشنا به امور اداری و دفتری
ساعت کار ۸ صبح تا ۵یا ۶ عصر
حقوق اداره کار و بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۸ ۹۷/۰۹/۲۸ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۷ ۹۷/۰۹/۲۸ کارمند آقا و خانم حسابدار
۳۲۳۵۱۹۰۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۶ ۹۷/۰۹/۲۸ واحد تولیدی به سرپرست حسابداری دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در شرکت های تولیدی
۳۶۶۱۹۷۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۵ ۹۷/۰۹/۲۸ نیروی خانم آشنا به نرم افزار حسابداری پاره وقت محدوده کاوه
۰۹۱۳۲۱۱۳۸۷۷
۳۴۵۰۰۱۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۴ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار خانم با ۵ سال سابقه کار شهرک صنعتی جی
۰۹۳۹۳۱۱۹۳۱۸
۳۵۷۲۰۱۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۳ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار آقا و خانم روبه روی شهرک آزمایش
ارسال رزومه به واتس آپ
۰۹۹۱۴۷۳۶۴۱۳
۳۶۵۴۱۳۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۲ ۹۷/۰۹/۲۸ حسابدار خانم با سابقه جهت کار در شرکت تولیدی
اداره کار +بیمه
انتهای خ آتشگاه
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۱ ۹۷/۰۹/۲۸ استخدام حسابدار خانم و آقا مسلط به پارسیان در یک شرکت خصوصی تمام وقت
۳۶۶۰۵۰۷۲_۱
۰۹۳۳۷۲۰۰۵۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۲۰ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۱۹ ۹۷/۰۹/۲۷ شرکت ره آورد نیازمند حسابدار دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
مسلط به اکسل
تایم کاری ۸ صبح تا ۱۶:۱۵عصر
حقوق توافقی
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷
داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۱۸ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار تمام وقت آقا مسلط به پارسیان
۰۹۱۳۸۱۰۷۰۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۱۷ ۹۷/۰۹/۲۷ کارمند آقا و خانم حسابدار
۳۲۳۵۱۹۰۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۱۶ ۹۷/۰۹/۲۷ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۱۵ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار خانم تمام وقت، حداکثر سن ۳۵سال، مسئولیت پذیری و روحیه بالا
مسلط به پارسیان، آشنا به کامپیوتر و اینترنت
آشنا به امور اداری و دفتری
ساعت کار ۸ صبح تا ۵یا ۶ عصر
حقوق اداره کار و بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۱۴ ۹۷/۰۹/۲۷ شرکت تولیدی صنعتی اشترجان
رییس حسابداری اقا۴۵ساله سه سال سابقه مسلط به همکاران سیستم
۰۳۱-۳۷۶۰۸۷۰۱
@BazsrHesabdari
۲۴۱۳ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار مسلط به پارسیان
محدوده خ پروین
۳۵۵۷۳۲۷۷
۰۹۱۳۸۰۸۰۴۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۱۲ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار حداقل ۱ سال سابقه کار آشنا به نرم افزار نوآوران یا آسا سیستم
تماس ۱۸_۲۰
۰۹۱۳۲۶۶۸۳۵۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۱۱ ۹۷/۰۹/۲۷ واحد تولیدی به سرپرست حسابداری دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در شرکت های تولیدی
۳۶۶۱۹۷۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۱۰ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار خانم با ۵ سال سابقه کار شهرک صنعتی جی
۰۹۳۹۳۱۱۹۳۱۸
۳۵۷۲۰۱۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۹ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار آقا مسلط به سپیدار با حداقل ۵سال سابقه کار
۰۹۱۳۲۳۴۷۷۱۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۸ ۹۷/۰۹/۲۷ استخدام در شرکت تولیدی بازرگانی
کمک حسابدار خانم
حقوق عالی و بیمه
۳۴۴۳۲۶۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۷ ۹۷/۰۹/۲۷ صندوق دار خانم و آقا جهت مجموعه
آقای برگر اداره کار +بیمه
محدوده خ میر
۳۶۶۴۱۶۷۴
۰۹۳۶۳۷۹۱۴۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۶ ۹۷/۰۹/۲۷ نیروی خانم آشنا به نرم افزار حسابداری پاره وقت محدوده کاوه
۰۹۱۳۲۱۱۳۸۷۷
۳۴۵۰۰۱۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۵ ۹۷/۰۹/۲۷ استخدام حسابدار خانم و آقا مسلط به پارسیان در یک شرکت خصوصی تمام وقت
۳۶۶۰۵۰۷۲_۱
۰۹۳۳۷۲۰۰۵۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۴ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار مسلط به برنامه ته حساب ساعت کاری ۸_۱۸
محدوده میدان امام
۳۲۲۳۶۱۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۳ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار خانم با سابقه جهت کار در شرکت تولیدی
اداره کار +بیمه
انتهای خ آتشگاه
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۲ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار خانم مسلط به امور مالیاتی شهرک صنعتی جی
۰۹۱۳۳۰۲۰۸۵۵
۳۶۲۲۸۵۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۱ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار آقا و خانم روبه روی شهرک آزمایش
ارسال رزومه به واتس آپ
۰۹۹۱۴۷۳۶۴۱۳
۳۶۵۴۱۳۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۴۰۰ ۹۷/۰۹/۲۷ استخدام حسابدار خانم نیمه وقت
ساعت کار ۹ الی ۱۴
محدوده لاله، حقوق ۵۰۰ تومان
۰۹۳۳۳۱۵۳۰۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۹ ۹۷/۰۹/۲۷ حسابدار آقا مسلط به نرم افزار پارسیان، تمام وقت
۰۹۱۳۸۱۰۷۰۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۸ ۹۷/۰۹/۲۵ حسابدار خانم تمام وقت، حداکثر سن ۳۵سال، مسئولیت پذیری و روحیه بالا
مسلط به پارسیان، آشنا به کامپیوتر و اینترنت
آشنا به امور اداری و دفتری
ساعت کار ۸ صبح تا ۵یا ۶ عصر
حقوق اداره کار و بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۷ ۹۷/۰۹/۲۵ صندوق دار خانم با آموزش جهت کار در سوپر مارکت بزرگ
تماس ۹ صب به بعد
۳۲۳۳۷۷۶۳
۰۹۱۳۵۴۸۸۱۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۶ ۹۷/۰۹/۲۵ حسابدار لیسانس یا فوق لیسانس جهت شرکت مهندسی
۳۶۶۳۰۵۲۴
۰۹۱۲۹۷۵۰۵۵۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۵ ۹۷/۰۹/۲۵ حسابدار مسلط به برنامه ته حساب ساعت کاری ۸_۱۸
محدوده میدان امام
۳۲۲۳۶۱۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۴ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۳ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار لیسانس به بالا به صورت تمام وقت با ۳ سال سابقه کار آشنا به نرم افزار پخش
۰۹۱۳۸۹۳۵۴۳۰
۳۳۳۹۲۳۹۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۲ ۹۷/۰۹/۲۴ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۱ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار آقا در شرکت معتبر تولید و تامین و تهیه قطعات و خدمات خودرو
۰۹۱۳۲۳۸۴۱۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۹۰ ۹۷/۰۹/۲۴ شرکت ره آورد نیازمند حسابدار دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
مسلط به اکسل
تایم کاری ۸ صبح تا ۱۶:۱۵عصر
حقوق توافقی
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷
داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۹ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار پاره وقت جهت کار در محدوده شاهپور جدید
۰۹۳۷۳۳۱۷۱۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۸ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار پاره وقت خانم جهت همکاری
۰۹۱۳۷۱۶۵۰۱۴
۳۳۸۷۷۰۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۷ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار با سابقه جهت شرکت تولیدی لوله و اتصالات
۰۹۱۶۲۴۲۰۸۰۰
۳۳۲۷۲۹۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۶ ۹۷/۰۹/۲۴ صندوق دار خانم و آقا جهت مجموعه
آقای برگر اداره کار +بیمه
محدوده خ میر
۳۶۶۴۱۶۷۴
۰۹۳۶۳۷۹۱۴۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۵ ۹۷/۰۹/۲۴ نیروی خانم آشنا به نرم افزار حسابداری پاره وقت محدوده کاوه
۰۹۱۳۲۱۱۳۸۷۷
۳۴۵۰۰۱۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۴ ۹۷/۰۹/۲۴ نیازمند نیروی لیسانس حسابداری با سابقه کار جهت کار در پرده سرا محدوده خ بزرگمهر
۰۹۱۳۱۱۸۰۰۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۳ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار خانم جهت کار در منزل حقوق توافقی محدوده پروین
۰۹۱۳۵۶۱۳۰۰۴
۳۵۵۹۷۱۴۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۲ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار خانم با حقوق ۱میلیون
۰۹۱۳۱۱۹۸۶۸۳
۳۶۵۹۲۰۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۱ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار خانم پاره وقت محدوده خ امام خمینی
۳۳۸۷۷۰۴۵
۰۹۱۳۷۱۶۵۰۱۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۸۰ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار خانم با سابقه جهت کار در شرکت تولیدی
اداره کار +بیمه
انتهای خ آتشگاه
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۹ ۹۷/۰۹/۲۴ واحد تولیدی به سرپرست حسابداری دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در شرکت های تولیدی
۳۶۶۱۹۷۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۸ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار پاره وقت شاهپور جدید
۰۹۱۳۵۷۶۸۴۳۶
۰۹۳۷۳۳۱۷۱۷۲
ارسال رزومه و مشخصات به واتس آپ@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۷ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار آقا جوان حداکثر ۲۶ سال مسلط به پارسیان جهت امور دفتری شرکت پخش امام خمینی
۰۹۱۳۲۱۲۴۹۲۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۶ ۹۷/۰۹/۲۴ حسابدار آقا و خانم روبه روی شهرک آزمایش
ارسال رزومه به واتس آپ
۰۹۹۱۴۷۳۶۴۱۳
۳۶۵۴۱۳۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۵ ۹۷/۰۹/۲۴ کمک حسابدار تمام وقت جهت شرکت پخش خ امام خمینی بابوکان بعد فلکه حمزه
۰۹۱۲۰۱۳۰۸۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۴ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
جهت فروشگاه لوستر محدوده خ فردوسی نیمه وقت، بدون بیمه
۳۲۲۴۰۶۰۲
۰۹۱۳۷۴۰۰۶۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۳ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار خانم مسلط به امور مالیاتی شهرک صنعتی جی
۰۹۱۳۳۰۲۰۸۵۵
۳۶۲۲۸۵۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۲ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار آقا جهت امور دفتری با سابقه کار در زمینه حسابرسی و انبارداري پخش مسلط به پارسیان
۲۴ الی ۲۸ سال ترجیحا متاهل در شرکت پخش روشنایی
تمام وقت، حقوق حداقل ۱/۱۰۰
محدوده امام خمینی
۰۹۱۳۸۷۴۸۰۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۱ ۹۷/۰۹/۲۱ کمک حسابدار خانم مسلط به کامپیوتر
خ سعادت آباد
۳۶۶۳۸۴۸۴
۰۹۱۴۰۱۲۶۵۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۷۰ ۹۷/۰۹/۲۱ توزیع لبنیات محمد
نیازمند حسابدار ماهر آشنا به کامپیوتر
۰۹۱۲۰۱۳۰۸۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۶۹ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۶۸ ۹۷/۰۹/۲۱ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۶۷ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار آسا
با سابقه اشتر جان
۰۹۱۳۲۱۹۹۷۷۲
۳۷۶۰۷۴۸۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۶۶ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار خانم ۲ سال سابقه کار آشنا به پارسیان
۳۲۲۱۴۸۱۴
۰۹۱۳۳۱۷۹۲۶۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۶۵ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار و کمک حسابدار
۰۹۹۱۳۱۸۸۷۰۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۶۴ ۹۷/۰۹/۲۱ نیروی خانم آشنا به نرم افزار حسابداری پاره وقت محدوده کاوه
۰۹۱۳۲۱۱۳۸۷۷
۳۴۵۰۰۱۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۶۳ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار خانم مسلط به امور مالیاتی شهرک صنعتی جی
۰۹۱۳۳۰۲۰۸۵۵
۳۶۲۲۸۵۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۶۲ ۹۷/۰۹/۲۱ نیروی حسابدار خانم جهت کار در حسابداری و دفتری
محدوده دولت آباد
۰۹۱۳۳۰۸۹۳۲۲
۰۳۱۴۵۸۳۷۰۴۸@mohaseban.org
۲۳۶۱ ۹۷/۰۹/۲۱ تعدادی حسابدار خانم آشنا به پارسیان
۳۲۲۱۷۷۲۸
۰۹۱۳۱۳۹۱۷۰۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۶۰ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار آقا جوان حداکثر ۲۶ سال مسلط به پارسیان جهت امور دفتری شرکت پخش امام خمینی
۰۹۱۳۲۱۲۴۹۲۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۹ ۹۷/۰۹/۲۱ کمک حسابدار تمام وقت جهت شرکت پخش خ امام خمینی بابوکان بعد فلکه حمزه
۰۹۱۲۰۱۳۰۸۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۸ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار آقا و خانم روبه روی شهرک آزمایش
ارسال رزومه به واتس آپ
۰۹۹۱۴۷۳۶۴۱۳
۳۶۵۴۱۳۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۷ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار خانم پاره وقت
محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۷۱۶۵۰۱۴
۳۳۸۷۷۰۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۶ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار پاره وقت شاهپور جدید
۰۹۱۳۵۷۶۸۴۳۶
۰۹۳۷۳۳۱۷۱۷۲ارسال رزومه@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۵ ۹۷/۰۹/۲۱ واحد تولیدی به سرپرست حسابداری دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در شرکت های تولیدی
۳۶۶۱۹۷۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۴ ۹۷/۰۹/۲۱ حسابدار خانم با سابقه جهت کار در شرکت تولیدی
اداره کار +بیمه
انتهای خ آتشگاه
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۳ ۹۷/۰۹/۱۹ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۲ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار آقا
۰۹۱۳۲۳۸۴۱۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۱ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار لیسانس به بالا به صورت تمام وقت با ۳ سال سابقه کار آشنا به نرم افزار پخش
۰۹۱۳۸۹۳۵۴۳۰
۳۳۳۹۲۳۹۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۵۰ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار و کمک حسابدار
۰۹۹۱۳۱۸۸۷۰۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۹ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۸ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار خانم با ۲ سال سابقه کار
آشنا به پارسیان
۳۲۲۱۴۸۱۴
۰۹۱۳۳۱۷۹۲۶۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۷ ۹۷/۰۹/۱۹ استخدام حسابدار و کمک حسابدار
۰۹۹۱۳۱۸۸۷۰۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۶ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار خانم مسلط به امور مالیاتی شهرک صنعتی جی
۰۹۱۳۳۰۲۰۸۵۵
۳۶۲۲۸۵۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۵ ۹۷/۰۹/۱۹ تعدادی حسابدار خانم آشنا به پارسیان
۳۲۲۱۷۷۲۸
۰۹۱۳۱۳۹۱۷۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۴ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار آقا جهت امور دفتری با سابقه کار در زمینه حسابرسی و انبارداري پخش مسلط به پارسیان
۲۴ الی ۲۸ سال ترجیحا متاهل در شرکت پخش روشنایی
تمام وقت، حقوق حداقل ۱/۱۰۰
محدوده امام خمینی
۰۹۱۳۸۷۴۸۰۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۳ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار آقا و خانم روبه روی شهرک آزمایش
ارسال رزومه به واتس آپ
۰۹۹۱۴۷۳۶۴۱۳
۳۶۵۴۱۳۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۲ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار خانم آشنا به بهای تمام شده جهت کار در شرکت تولیدی انتهای آتشگاه با سرویس
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۱ ۹۷/۰۹/۱۹ توزیع لبنیات محمد
نیازمند حسابدار ماهر آشنا به کامپیوتر
۰۹۱۲۰۱۳۰۸۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۴۰ ۹۷/۰۹/۱۹ کمک حسابدار خانم مسلط به کامپیوتر
خ سعادت آباد
۳۶۶۳۸۴۸۴
۰۹۱۴۰۱۲۶۵۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۳۹ ۹۷/۰۹/۱۹ استخدام حسابدار مسلط به امور دفتری حقوق اداره کار +بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۳۸ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۳۷ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار خانم آشنا به بهای تمام شده جهت کار در شرکت تولیدی انتهای آتشگاه با سرویس
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۳۶ ۹۷/۰۹/۱۹ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
جهت فروشگاه لوستر محدوده خ فردوسی نیمه وقت، بدون بیمه
۳۲۲۴۰۶۰۲
۰۹۱۳۷۴۰۰۶۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۳۵ ۹۷/۰۹/۱۹ واحد تولیدی به سرپرست حسابداری دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در شرکت‌های تولیدی
۳۶۶۱۹۷۹۹
حسابدار خانم مسلط به پارسیان
جهت فروشگاه لوستر
۰۹۱۳۷۴۰۰۶۴۳
۳۲۲۴۰۶۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۳۴ ۹۷/۰۹/۱۹ نیروی حسابدار خانم جهت کار در حسابداری و دفتری
محدوده دولت آباد
۰۹۱۳۳۰۸۹۳۲۲
۰۳۱۴۵۸۳۷۰۴۸@mohaseban.org
۲۳۳۳ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
جهت فروشگاه لوستر
۰۹۱۳۷۴۰۰۶۴۳
۳۲۲۴۰۶۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۳۲ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۳۱ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار آقا حداقل لیسانس
با سابقه کار آشنا به امور مالیاتی
۳۴۴۱۵۱۱۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۳۰ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار با سابقه
۳۳۳۲۴۸۲۴
۰۹۱۳۶۹۳۲۳۸۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۹ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۸ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار آقا
۰۹۱۳۲۳۸۴۱۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۷ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار پاره وقت جهت شرکت فنی مهندسی
۰۹۱۳۰۷۸۴۱۱۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۶ ۹۷/۰۹/۱۸ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۵ ۹۷/۰۹/۱۸ توزیع لبنیات محمد
نیازمند حسابدار ماهر آشنا به کامپیوتر
۰۹۱۲۰۱۳۰۸۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۴ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار خانم با حقوق ۱میلیون
۰۹۱۳۱۱۹۸۶۸۳
۳۶۵۹۲۰۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۳ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار به صورت پاره وقت جهت شرکت فنی مهندسی
تماس ۸/۳۰الی ۱۴
۰۹۱۳۰۷۸۴۱۱۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۲ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار خانم جهت کار در کارگاه تولید لوازم برقی محدوده خ فردوسی با حداقل ۲سال سابقه کار در شرکت های تولیدی
۰۹۱۳۳۶۷۴۵۳۰
۳۵۲۹۳۱۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۱ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار آقا در کارگاه طلاسازی
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۳۶۱۳۹۸۲۶۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۲۰ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار خانم آشنا به بهای تمام شده جهت کار در شرکت تولیدی انتهای آتشگاه با سرویس
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۱۹ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار خانم مسلط به امور دفتری
حقوق اداره کار +بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۱۸ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار خانم ترجیحا زیر ۳۰ سال محدوده شاهپور جدید
۳۷۶۴۵۷۲۵ تماس ۹ صبح الی ۱۶
۰۹۱۳۶۹۹۲۵۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۱۷ ۹۷/۰۹/۱۸ کمک حسابدار تمام وقت جهت شرکت پخش خ امام خمینی بابوکان بعد فلکه حمزه
۰۹۱۲۰۱۳۰۸۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۱۶ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار آقا جهت امور دفتری با سابقه کار در زمینه حسابرسی و انبارداري پخش مسلط به پارسیان
۲۴ الی ۲۸ سال ترجیحا متاهل در شرکت پخش روشنایی
تمام وقت، حقوق حداقل ۱/۱۰۰
محدوده امام خمینی
۰۹۱۳۸۷۴۸۰۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۱۵ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار خانم
۰۹۱۳۴۰۰۲۶۶۹
۴۵۸۳۸۱۹۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۱۴ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار خانم محدوده شریعتی
با تجربه پیمان کاری
تماس۸_۱۷
۰۹۹۰۱۶۴۸۳۳۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۱۳ ۹۷/۰۹/۱۸ کمک حسابدار خانم مسلط به کامپیوتر
خ سعادت آباد
۳۶۶۳۸۴۸۴
۰۹۱۴۰۱۲۶۵۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۱۲ ۹۷/۰۹/۱۸ حسابدار نیمه وقت جهت کار در فروشگاه دروازه تهران ابتدای خ امام خمینی
۳۳۳۲۸۳۱۰
۰۹۱۳۳۰۵۱۰۷۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۱۱ ۹۷/۰۹/۱۷ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۱۰ ۹۷/۰۹/۱۷ حسابدار آقا مسلط به سپیدار با حداقل ۵سال سابقه کار
۰۹۱۳۲۳۴۷۷۱۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۰۹ ۹۷/۰۹/۱۷ حسابدار خانم با حقوق ۱میلیون
۰۹۱۳۱۱۹۸۶۸۳
۳۶۵۹۲۰۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۰۸ ۹۷/۰۹/۱۷ صندوقدار آقا با روابط عمومی بالا جهت فست فود تمام وقت و نیمه
۳۴۳۴۶۵۵۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۰۷ ۹۷/۰۹/۱۷ حسابدار نیمه وقت جهت کار در فروشگاه دروازه تهران ابتدای خ امام خمینی
۳۳۳۲۸۳۱۰
۰۹۱۳۳۰۵۱۰۷۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۰۶ ۹۷/۰۹/۱۷ حسابدار آقا در کارگاه طلاسازی
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۳۶۱۳۹۸۲۶۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۰۵ ۹۷/۰۹/۱۷ کمک حسابدار تمام وقت جهت شرکت پخش خ امام خمینی بابوکان بعد فلکه حمزه
۰۹۱۲۰۱۳۰۸۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۰۴ ۹۷/۰۹/۱۷ حسابدار خانم مسلط به پارسیان جهت فروشگاه لوستر
محدوده فردوسی نیمه وقت و بدون بیمه
۳۲۲۴۰۶۰۲
۰۹۱۳۷۴۰۰۶۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۰۱ ۹۷/۰۹/۱۷ حسابدار خانم محدوده شریعتی
با تجربه پیمان کاری
تماس۸_۱۷
۰۹۹۰۱۶۴۸۳۳۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۳۰۰ ۹۷/۰۹/۱۷ کمک حسابدار خانم مسلط به کامپیوتر
خ سعادت آباد
۳۶۶۳۸۴۸۴
۰۹۱۴۰۱۲۶۵۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۹۹ ۹۷/۰۹/۱۷ حسابدار آقا و خانم روبه روی شهرک آزمایش
ارسال رزومه به واتس آپ
۰۹۹۱۴۷۳۶۴۱۳
۳۶۵۴۱۳۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۹۸ ۹۷/۰۹/۱۷ نیروی خانم حسابدار جهت کار حسابداری و دفتری محدوده دولت آباد
۰۹۱۳۳۰۸۹۳۲۲
۰۳۱۴۵۸۳۷۰۴۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۹۷ ۹۷/۰۹/۱۷ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۹۶ ۹۷/۰۹/۱۷ حسابدار خانم مسلط به امور دفتری حقوق اداره کار +بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۹۵ ۹۷/۰۹/۱۷ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۹۴ ۹۷/۰۹/۱۷ حسابدار خانم آشنا به بهای تمام شده جهت کار در شرکت تولیدی انتهای آتشگاه با سرویس
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۹۳ ۹۷/۰۹/۱۷ توزیع لبنیات محمد
نیازمند حسابدار ماهر آشنا به کامپیوتر
۰۹۱۲۰۱۳۰۸۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۹۲ ۹۷/۰۹/۱۷ کمک حسابدار خانم مسلط به کامپیوتر و اینترنت روابط عمومی عالی خ کهندژ
۰۹۱۳۳۰۸۴۸۳۹
۳۷۶۵۰۸۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۹۱ ۹۷/۰۹/۱۷ تعدادی حسابدار خانم آشنا به پارسیان
۳۲۲۱۷۷۲۸
۰۹۱۳۱۳۹۱۷۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۹۰ ۹۷/۰۹/۱۷ حسابدار صنعتی خانم نیمه وقت
جهت کار در شرکت تولید دستگاه
خ امام خمینی
۳۳۲۰۴۷۱۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۸۹ ۹۷/۰۹/۱۳ حسابدار خانم مسلط به نوآوران جهت کارگاه تولیدی خ بسیج
۳۳۶۸۷۷۶۸
۰۹۱۲۸۴۷۶۰۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۸۸ ۹۷/۰۹/۱۳ صندوقدار خانم دارای سابقه کار در رستوران ۸ساعت کاری
خ پروین خ عطار غذای ناتا
۳۵۶۵۵۲۱۱
۰۹۱۱۹۴۴۰۴۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۸۷ ۹۷/۰۹/۱۳ حسابدار خانم مجرب ماهر در پوشاک عمده فروشی تمام وقت بازار عبدالرزاق
۰۹۱۳۴۰۲۱۴۰۰
۳۲۲۱۲۶۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۸۶ ۹۷/۰۹/۱۳ حسابدار با تجربه جهت همکاری در شرکت مواد غذایی
۰۹۱۲۰۷۶۹۰۹۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۸۵ ۹۷/۰۹/۱۳ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۸۴ ۹۷/۰۹/۱۳ حسابدار خانم جهت همکاری تماس ۱۸به بعد
خ آتشگاه
۳۳۳۸۸۷۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۸۳ ۹۷/۰۹/۱۳ حسابدار جهت کار در شرکت تولیدی در شهرک صنعتی جی
۹۵۰۱۸۲۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۸۲ ۹۷/۰۹/۱۳ نیرو در رشته حسابداری
۰۹۱۳۶۰۳۰۴۳۵
۳۶۸۵۵۱۶۶
۳۶۸۵۵۱۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۸۱ ۹۷/۰۹/۱۳ حسابدار آقا مسلط به سپیدار با حداقل ۵سال سابقه کار
۰۹۱۳۲۳۴۷۷۱۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۸۰ ۹۷/۰۹/۱۳ توزیع لبنیات محمد
نیازمند حسابدار ماهر آشنا به کامپیوتر
۰۹۱۲۰۱۳۰۸۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۷۹ ۹۷/۰۹/۱۳ حسابدار آقا مسلط به سپیدار با حداقل ۵سال سابقه کار
۰۹۱۳۲۳۴۷۷۱۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۷۸ ۹۷/۰۹/۱۳ شرکت آرمان پخش
کمک حسابدار مجرب آقا
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۹۴۰۴۳۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۷۷ ۹۷/۰۹/۱۳ حسابدار خانم با حقوق ۱میلیون
۰۹۱۳۱۱۹۸۶۸۳
۳۶۵۹۲۰۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۷۶ ۹۷/۰۹/۱۳ استخدام حسابدار
۰۹۱۳۴۰۰۲۶۶۹
۴۵۸۳۸۱۹۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۷۵ ۹۷/۰۹/۱۳ استخدام حسابدار و کمک حسابدار
۰۹۱۳۰۸۰۱۷۲۰
۳۵۴۹۲۰۴۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۷۴ ۹۷/۰۹/۱۳ حسابدار خانم محدوده شریعتی
با تجربه پیمان کاری
تماس۸_۱۷
۰۹۹۰۱۶۴۸۳۳۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۷۳ ۹۷/۰۹/۱۳ صندوقدار آقا با روابط عمومی بالا جهت فست فود تمام وقت و نیمه
۳۴۳۴۶۵۵۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۷۲ ۹۷/۰۹/۱۳ حسابدار نیمه وقت جهت کار در فروشگاه دروازه تهران ابتدای خ امام خمینی
۳۳۳۲۸۳۱۰
۰۹۱۳۳۰۵۱۰۷۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۷۱ ۹۷/۰۹/۱۳ کمک حسابدار خانم مسلط به کامپیوتر
خ سعادت آباد
۳۶۶۳۸۴۸۴
۰۹۱۴۰۱۲۶۵۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۷۰ ۹۷/۰۹/۱۳ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۶۹ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار مجرب خانم جهت پوشاک عمده فروش
۰۹۱۳۴۰۲۱۴۰۰
۳۲۲۱۲۶۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۶۸ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار خانم و آقا با تحصیلات مرتبط و سابقه کار با سرویس و بیمه
شرکت تیوا
۳۵۷۲۲۵۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۶۷ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار آقا با تجربه مسلط به پارسیان منطقه صنعتی دولت آباد
۰۹۱۳۲۰۴۴۰۹۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۶۶ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار خانم مسلط به نوآوران جهت کارگاه تولیدی خ بسیج
۳۳۶۸۷۷۶۸
۰۹۱۲۸۴۷۶۰۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۶۵ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار امین و فتوشاپ خ امام خمینی ساعت تماس ۸:۳۰الی ۱۴
۳۳۸۶۸۲۱۵
۰۹۰۲۱۱۵۲۲۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۶۴ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار خانم مجرب ماهر در پوشاک عمده فروشی تمام وقت بازار عبدالرزاق
۰۹۱۳۴۰۲۱۴۰۰
۳۲۲۱۲۶۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۶۳ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار خانم آشنا به پارسیان
حقوق و بیمه
۰۹۱۳۸۰۳۹۹۵۰
۳۶۶۲۲۱۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۶۲ ۹۷/۰۹/۱۱ صندوقدار آقا با روابط عمومی بالا جهت فست‌فود تمام وقت یا نیمه وقت
۳۴۳۴۶۵۵۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۶۱ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار آقا در شرکت معتبر
حداقل لیسانس با سابقه کار
آشنا به امور مالیاتی
۳۴۴۱۵۱۱۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۶۰ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۵۹ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار با تجربه جهت همکاری در شرکت مواد غذایی
۰۹۱۲۰۷۶۹۰۹۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۵۸ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار فروش جهت همکاری با شرکت معتبر پخش موادغذایی
۰۹۱۳۲۲۴۶۷۰۰
۳۳۷۷۰۷۰۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۵۷ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۵۶ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار خانم جهت همکاری تماس ۱۸به بعد
خ آتشگاه
۳۳۳۸۸۷۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۵۵ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار جهت کار در شرکت تولیدی در شهرک صنعتی جی
۹۵۰۱۸۲۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۵۴ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار خانم جهت کار در شرکت تولیدی تمام وقت یا نیمه وقت
با سرویس رفت و برگشت حقوق +بیمه
۴۵۸۳۸۸۵۰
۰۹۱۳۱۶۴۵۱۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۵۳ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار خانم مسلط به نوآوران جهت کارگاه تولیدی خ بسیج
۳۳۶۸۷۷۶۸
۰۹۱۲۸۴۷۶۰۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۵۲ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار خانم حداقل ۳سال سابقه کار تمام وقت ساکن شاهین شهر
۰۹۳۶۶۰۲۵۵۰۵
۴۵۲۰۶۱۱۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۵۱ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار خانم آشنا به پارسیان
حقوق و بیمه
۰۹۱۳۸۰۳۹۹۵۰
۳۶۶۲۲۱۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۵۰ ۹۷/۰۹/۱۱ حسابدار صنعتی خانم نیمه وقت جهت کار در شرکت تولید دستگاه
خ امام خمینی
۳۳۲۰۴۷۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۴۹ ۹۷/۰۹/۱۱ کمک حسابدار خانم مسلط به کامپیوتر
خ سعادت آباد
۳۶۶۳۸۴۸۴
۰۹۱۴۰۱۲۶۵۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۴۸ ۹۷/۰۹/۱۰ حسابدار آقا پاره وقت با سابقه کار محدوده شمس آبادی
تماس ۱۰الی ۱۳
۳۲۳۷۳۵۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۴۷ ۹۷/۰۹/۱۰ حسابدار خانم جهت کار در شرکت تولیدی تمام وقت یا نیمه وقت
با سرویس رفت و برگشت حقوق +بیمه
۴۵۸۳۸۸۵۰
۰۹۱۳۱۶۴۵۱۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۴۶ ۹۷/۰۹/۱۰ حسابدار آقا با تجربه مسلط به پارسیان منطقه صنعتی دولت آباد
۰۹۱۳۲۰۴۴۰۹۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۴۵ ۹۷/۰۹/۱۰ حسابدار خانم در یک شرکت معتبر
۳نفر خانم، حقوق توافقی و بیمه
سه راه ملک شهر
۰۹۱۳۲۲۷۳۱۷۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۴۴ ۹۷/۰۹/۱۰ حسابدار خانم رستوران
حقوق و مزایای اداره کار +سرویس
۰۹۰۵۸۹۷۸۵۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۴۳ ۹۷/۰۹/۱۰ حسابدار آشنا به امور دفتری
پارسینا پژوهش خانم جهت امور حسابداری و دفتر داری در فروشگاه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
ساعت کار ۸:۳۰_۱۳:۳۰
و۱۷_۲۰
حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۳۵۶۸۳۹۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۴۲ ۹۷/۰۹/۱۰ نیروی حسابدار
۳۵۴۹۲۰۴۹
۰۹۱۳۰۸۰۱۱۷۲۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۴۱ ۹۷/۰۹/۱۰ حسابدار آقا در شرکت معتبر
حداقل لیسانس با سابقه کار
آشنا به امور مالیاتی
۳۴۴۱۵۱۱۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۴۰ ۹۷/۰۹/۱۰ حسابدار خانم حداقل ۳سال سابقه کار تمام وقت ساکن شاهین شهر
۰۹۳۶۶۰۲۵۵۰۵
۴۵۲۰۶۱۱۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۳۹ ۹۷/۰۹/۱۰ حسابدار خانم آشنا به پارسیان
حقوق +بیمه ۰۹۱۳۸۰۳۹۹۵۰
۳۶۶۲۲۱۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۳۸ ۹۷/۰۹/۱۰ صندوقدار آقا با روابط عمومی بالا جهت فست‌فود تمام وقت یا نیمه وقت
۳۴۳۴۶۵۵۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۳۷ ۹۷/۰۹/۱۰ صندوقدار خانم یا ترجیحا بازنشسته آقا
۳۶۲۴۰۷۱۹
۰۹۰۱۳۳۸۶۹۴۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۳۶ ۹۷/۰۹/۱۰ حسابدار و کمک حسابدار
۳۵۴۹۲۰۴۹
۰۹۱۳۰۹۰۱۷۲۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۳۵ ۹۷/۰۹/۱۰ حسابدار با تجربه جهت همکاری در شرکت مواد غذایی
۰۹۱۲۰۷۶۹۰۹۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۳۴ ۹۷/۰۹/۱۰ حسابدار خانم مسلط به امور دفتری
۳۴۲۴۵۰۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۳۳ ۹۷/۰۹/۱۰ حسابدار خانم تمام وقت حداکثر سن ۳۵سال دارای مسئولیت پذیری و روحیه همکاری بالا
مسلط به نرم افزار پارسیان
آشنا به کامپیوتر و اینترنت
آشنا به امور اداری و دفتری
ساعت کاری ۸صبح الی ۶بعد از ظهر
حقوق اداره کار +بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۳۲ ۹۷/۰۹/۱۰ حسابدار خانم جهت همکاری تماس ۱۸به بعد
خ آتشگاه
۳۳۳۸۸۷۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۳۱ ۹۷/۰۹/۱۰ حسابدار خانم در شهرک صنعتی
۰۹۱۳۸۸۹۳۲۳۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۳۰ ۹۷/۰۹/۱۰ حسابدار جهت کار در شرکت تولیدی در شهرک صنعتی جی
۹۵۰۱۸۲۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۲۹ ۹۷/۰۹/۱۰ نیرو در رشته حسابداری
۰۹۱۳۶۰۳۰۴۳۵
۳۶۸۵۵۱۶۶
۳۶۸۵۵۱۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۲۸ ۹۷/۰۹/۰۷ حسابدار خانم و آقا با تحصیلات مرتبط و سابقه کار با سرویس و بیمه
شرکت تیوا
۳۵۷۲۲۵۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۲۷ ۹۷/۰۹/۰۷ حسابدار مجرب خانم جهت پوشاک عمده فروش
۰۹۱۳۴۰۲۱۴۰۰
۳۲۲۱۲۶۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۲۶ ۹۷/۰۹/۰۷ حسابدار خانم تمام وقت حداکثر سن ۳۵سال دارای مسئولیت پذیری و روحیه همکاری بالا
مسلط به نرم افزار پارسیان
آشنا به کامپیوتر و اینترنت
آشنا به امور اداری و دفتری
ساعت کاری ۸صبح الی ۶بعد از ظهر
حقوق اداره کار +بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۲۵ ۹۷/۰۹/۰۷ نیازمند حسابدار خانم مطابق با رشته تحصیلی حداقل لیسانس تمام وقت
۰۹۱۳۰۰۰۱۱۳۸
۳۶۲۴۶۸۵۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۲۴ ۹۷/۰۹/۰۷ حسابدار خانم مجرب ماهر در پوشاک عمده فروشی تمام وقت بازار عبدالرزاق
۰۹۱۳۴۰۲۱۴۰۰
۳۲۲۱۲۶۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۲۳ ۹۷/۰۹/۰۷ حسابدار با سابقه خانم مسلط به پارسیان
محدوده خ غرضی
۳۴۵۷۲۹۹۴
۰۹۱۳۳۰۱۵۲۸۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۲۲ ۹۷/۰۹/۰۷ صندوقدار خانم یا ترجیحا بازنشسته آقا
۳۶۲۴۰۷۱۹
۰۹۰۱۳۳۸۶۹۴۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۲۱ ۹۷/۰۹/۰۷ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار حسابداری آسان نیمه وقت حقوق ۷۰۰تومان با بیمه محدوده پروین
۰۹۱۲۶۳۳۶۳۶۶
۳۲۲۹۱۹۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۲۰ ۹۷/۰۹/۰۷ حسابدار آقا پاره وقت با سابقه کار محدوده شمس آبادی
تماس ۱۰الی ۱۳
۳۲۳۷۳۵۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۱۹ ۹۷/۰۹/۰۷ صندوقدار خانم ساعت کار ۱۲الی ۱۸
جهت رستوران در میدان امام
۰۹۱۳۱۱۸۴۷۰۳
۳۲۲۱۷۴۴۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۱۸ ۹۷/۰۹/۰۷ حسابدار خانم با ۲سال سابقه کار حداکثر سن ۳۰سال در یک شرکت حسابداری
۳۲۲۴۵۰۱۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۱۷ ۹۷/۰۹/۰۷ استخدام حسابدار خانم مسلط به امور دفتری
حقوق اداره کار و بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۱۶ ۹۷/۰۹/۰۷ حسابدار خانم تمام وقت حداکثر سن ۳۵سال دارای مسئولیت پذیری و روحیه همکاری بالا
مسلط به نرم افزار پارسیان
آشنا به کامپیوتر و اینترنت
آشنا به امور اداری و دفتری
ساعت کاری ۸صبح الی ۶بعد از ظهر
حقوق اداره کار +بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۱۵ ۹۷/۰۹/۰۷ حسابدار با ۳سال سابقه کار لیسانس حسابداری س تماس ۹-۱۱ و ۱۷-۱۸:۳۰
۳۳۳۶۴۸۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۱۴ ۹۷/۰۹/۰۷ حسابدار خانم حداقل ۳سال سابقه کار تمام وقت ساکن شاهین شهر
۰۹۳۶۶۰۲۵۵۰۵
۴۵۲۰۶۱۱۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۱۳ ۹۷/۰۹/۰۷ حسابدار آقا با تجربه مسلط به پارسیان منطقه صنعتی دولت آباد
۰۹۱۳۲۰۴۴۰۹۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۱۲ ۹۷/۰۹/۰۷ حسابدار خانم جهت کار در شرکت تولیدی تمام وقت یا نیمه وقت
با سرویس رفت و برگشت حقوق +بیمه
۴۵۸۳۸۸۵۰
۰۹۱۳۱۶۴۵۱۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۱۱ ۹۷/۰۹/۰۷ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار امین و فتوشاپ خ امام خمینی ساعت تماس ۸:۳۰الی ۱۴
۳۳۸۶۸۲۱۵
۰۹۰۲۱۱۵۲۲۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۱۰ ۹۷/۰۹/۰۷ صندوقدار آقا با روابط عمومی بالا جهت فست فود تمام وقت و نیمه
۳۴۳۴۶۵۵۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۰۹ ۹۷/۰۹/۰۷ حسابدار خانم حداقل ۳سال سابقه کار تمام وقت ساکن شاهین شهر
۰۹۳۶۶۰۲۵۵۰۵
۴۵۲۰۶۱۱۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۰۸ ۹۷/۰۹/۰۷ حسابدار خانم مسلط به نوآوران جهت کارگاه تولیدی خ بسیج
۳۳۶۸۷۷۶۸
۰۹۱۲۸۴۷۶۰۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۰۷ ۹۷/۰۹/۰۶ حسابدار خانم تمام وقت حداکثر سن ۳۵سال دارای مسئولیت پذیری و روحیه همکاری بالا
مسلط به نرم افزار پارسیان
آشنا به کامپیوتر و اینترنت
آشنا به امور اداری و دفتری
ساعت کاری ۸صبح الی ۶بعد از ظهر
حقوق اداره کار +بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۰۶ ۹۷/۰۹/۰۶ حسابدار با سابقه خانم مسلط به پارسیان
محدوده خ غرضی
۳۴۵۷۲۹۹۴
۰۹۱۳۳۰۱۵۲۸۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۰۵ ۹۷/۰۹/۰۶ صندوقدار خانم ساعت کار ۱۲الی ۱۸
جهت رستوران در میدان امام
۰۹۱۳۱۱۸۴۷۰۳
۳۲۲۱۷۴۴۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۰۴ ۹۷/۰۹/۰۶ حسابدار آقا پاره وقت با سابقه کار محدوده شمس آبادی
تماس ۱۰الی ۱۳
۳۲۳۷۳۵۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۰۳ ۹۷/۰۹/۰۶ حسابدار خانم و آقا با تحصیلات مرتبط و سابقه کار با سرویس و بیمه
شرکت تیوا
۳۵۷۲۲۵۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۰۲ ۹۷/۰۹/۰۶ حسابدار در رستوران معتبر خ آتشگاه
۰۹۰۵۸۹۷۸۵۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۰۱ ۹۷/۰۹/۰۶ حسابدار خانم مسلط به نوآوران جهت کارگاه تولیدی خ بسیج
۳۳۶۸۷۷۶۸
۰۹۱۲۸۴۷۶۰۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۲۰۰ ۹۷/۰۹/۰۶ حسابدار خانم جهت کار در شرکت تولیدی تمام وقت یا نیمه وقت
با سرویس رفت و برگشت حقوق +بیمه
۴۵۸۳۸۸۵۰
۰۹۱۳۱۶۴۵۱۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۹۹ ۹۷/۰۹/۰۶ حسابدار آقا با تجربه مسلط به پارسیان منطقه صنعتی دولت آباد
۰۹۱۳۲۰۴۴۰۹۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۹۸ ۹۷/۰۹/۰۶ حسابدار خانم با ۲سال سابقه کار حداکثر سن ۳۰سال در یک شرکت حسابداری
۳۲۲۴۵۰۱۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۹۷ ۹۷/۰۹/۰۶ استخدام حسابدار خانم مسلط به امور دفتری
حقوق اداره کار و بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۹۶ ۹۷/۰۹/۰۶ حسابدار با ۳سال سابقه کار لیسانس حسابداری س تماس ۹-۱۱ و ۱۷-۱۸:۳۰
۳۳۳۶۴۸۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۹۵ ۹۷/۰۹/۰۶ حسابدار خانم حداقل ۳سال سابقه کار تمام وقت ساکن شاهین شهر
۰۹۳۶۶۰۲۵۵۰۵
۴۵۲۰۶۱۱۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۹۴ ۹۷/۰۹/۰۶ حسابدار آقا با تجربه مسلط به پارسیان منطقه صنعتی دولت آباد
۰۹۱۳۲۰۴۴۰۹۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۹۳ ۹۷/۰۹/۰۶ حسابدار خانم جهت کار در شرکت تولیدی تمام وقت یا نیمه وقت
با سرویس رفت و برگشت حقوق +بیمه
۴۵۸۳۸۸۵۰
۰۹۱۳۱۶۴۵۱۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۹۲ ۹۷/۰۹/۰۶ حسابدار خانم مسلط به نوآوران جهت کارگاه تولیدی خ بسیج
۳۳۶۸۷۷۶۸
۰۹۱۲۸۴۷۶۰۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۹۱ ۹۷/۰۹/۰۶ حسابدار خانم مجرب ماهر در پوشاک عمده فروشی تمام وقت بازار عبدالرزاق
۰۹۱۳۴۰۲۱۴۰۰
۳۲۲۱۲۶۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۹۰ ۹۷/۰۹/۰۶ صندوقدار خانم دارای سابقه کار در رستوران ۸ساعت کاری
خ پروین خ عطار غذای ناتا
۳۵۶۵۵۲۱۱
۰۹۱۱۹۴۴۰۴۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۸۹ ۹۷/۰۹/۰۶ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار حسابداری آسان نیمه وقت حقوق ۷۰۰تومان با بیمه محدوده پروین
۰۹۱۲۶۳۳۶۳۶۶
۳۲۲۹۱۹۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۸۸ ۹۷/۰۹/۰۶ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار امین و فتوشاپ خ امام خمینی ساعت تماس ۸:۳۰الی ۱۴
۳۳۸۶۸۲۱۵
۰۹۰۲۱۱۵۲۲۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۸۷ ۹۷/۰۹/۰۶ صندوقدار خانم یا ترجیحا بازنشسته آقا
۳۶۲۴۰۷۱۹
۰۹۰۱۳۳۸۶۹۴۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۸۶ ۹۷/۰۹/۰۶ صندوقدار آقا با روابط عمومی بالا جهت فست فود تمام وقت و نیمه
۳۴۳۴۶۵۵۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۸۵ ۹۷/۰۹/۰۵ حسابدار با سابقه مسلط به پارسیان
۰۹۱۳۳۰۱۵۲۸۴
۳۴۵۷۲۹۹۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۸۴ ۹۷/۰۹/۰۵ حسابدار مسلط به نرم افزار امین
محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۴۷۵۹۱۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۸۳ ۹۷/۰۹/۰۵ استخدام حسابدار در یک شرکت معتبر ۳نفر خانم حقوق توافقی +بیمه
۰۹۱۳۲۲۷۳۱۷۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۸۲ ۹۷/۰۹/۰۵ حسابدار با تجربه و با سابقه مسلط به نرم افزار سپیدار
۳۳۳۹۰۳۵۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۸۱ ۹۷/۰۹/۰۵ استخدام حسابدار خانم مسلط به امور دفتری
حقوق اداره کار و بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۸۰ ۹۷/۰۹/۰۵ حسابدار خانم مسلط به نوآوران جهت کارگاه تولیدی خ بسیج
۳۳۶۸۷۷۶۸
۰۹۱۲۸۴۷۶۰۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۷۹ ۹۷/۰۹/۰۵ حسابدار خانم حداقل ۳سال سابقه کار تمام وقت ساکن شاهین شهر
۰۹۳۶۶۰۲۵۵۰۵
۴۵۲۰۶۱۱۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۷۸ ۹۷/۰۹/۰۵ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان به صورت پاره وقت منطقه صنعتی شاهپور جدید
۳۶۹۰۲۰۱۵
۰۹۳۶۶۸۴۳۸۶۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۷۷ ۹۷/۰۹/۰۵ نیروی کمک حسابدار به صورت پاره وقت ساعت کار ۹-۱۴
۳۶۶۲۸۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۷۶ ۹۷/۰۹/۰۵ حسابدار آقا س کار ۱۰صبح الی ۲۰
تماس فقط ۸-۲۲شب
۰۹۱۶۲۸۹۱۶۲۹
بدون بیمه@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۷۵ ۹۷/۰۹/۰۵ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار حسابداری آسان نیمه وقت حقوق ۷۰۰تومان با بیمه محدوده پروین
۰۹۱۲۶۳۳۶۳۶۶
۳۲۲۹۱۹۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۷۴ ۹۷/۰۹/۰۵ یک نفر صندوقدار خانم یا ترجیحا بازنشسته آقا
۳۶۲۴۰۷۱۹
۰۹۰۱۳۳۸۶۹۴۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۷۳ ۹۷/۰۹/۰۵ حسابدار آقا پاره وقت با سابقه کار محدوده شمس آبادی
تماس ۱۰الی ۱۳
۳۲۳۷۳۵۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۷۲ ۹۷/۰۹/۰۵ حسابدار خانم مسلط به امور دفتری
۳۴۲۴۵۰۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۷۱ ۹۷/۰۹/۰۵ حسابدار در رستوران معتبر خ آتشگاه
۰۹۰۵۸۹۷۸۵۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۷۰ ۹۷/۰۹/۰۵ حسابدار خانم مسلط به نوآوران جهت کارگاه تولیدی خ بسیج
۰۹۱۲۸۴۷۶۰۰۹
۳۳۶۸۷۷۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۶۹ ۹۷/۰۹/۰۵ حسابدار با ۳سال سابقه و لیسانس حسابداری ساعت تماس ۹الی ۱۱و ۱۷الی ۱۸:۳۰
۳۳۳۶۴۸۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۶۸ ۹۷/۰۹/۰۵ حسابدار آقا با تجربه مسلط به پارسیان منطقه صنعتی دولت آباد
۰۹۱۳۲۰۴۴۰۹۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۶۷ ۹۷/۰۹/۰۵ حسابدار خانم تمام وقت حداکثر سن ۳۵سال دارای مسئولیت پذیری و روحیه همکاری بالا
مسلط به نرم افزار پارسیان
آشنا به کامپیوتر و اینترنت
آشنا به امور اداری و دفتری
ساعت کاری ۸صبح الی ۶بعد از ظهر
حقوق اداره کار +بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۶۶ ۹۷/۰۹/۰۵ حسابدار خانم با ۲سال سابقه کار حداکثر سن ۳۰سال در یک شرکت حسابداری
۳۲۲۴۵۰۱۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۶۵ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار خانم تمام وقت حداکثر سن ۳۵سال دارای مسئولیت پذیری و روحیه همکاری بالا
مسلط به نرم افزار پارسیان
آشنا به کامپیوتر و اینترنت
آشنا به امور اداری و دفتری
ساعت کاری ۸صبح الی ۶بعد از ظهر
حقوق اداره کار +بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۶۴ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار خانم مجرب ماهر در پوشاک عمده فروشی تمام وقت بازار عبدالرزاق
۰۹۱۳۴۰۲۱۴۰۰
۳۲۲۱۲۶۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۶۳ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار خانم تمام وقت حداکثر سن ۳۵سال دارای مسئولیت پذیری و روحیه همکاری بالا
مسلط به نرم افزار پارسیان
آشنا به کامپیوتر و اینترنت
آشنا به امور اداری و دفتری
ساعت کاری ۸صبح الی ۶بعد از ظهر
حقوق اداره کار +بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۶۲ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار در یک شرکت معتبر حسابدار ۳نفر خانم
حقوق توافقی +بیمه
۰۹۱۳۲۲۷۳۱۷۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۶۱ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار با تجربه و با سابقه و مسلط به سپیدار
۳۳۳۹۰۳۵۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۶۰ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار خانم حداقل ۳سال سابقه کار
تمام وقت ساکن شاهین شهر
۰۹۳۶۶۰۲۵۵۰۵-۴۵۲۰۶۱۱۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۵۹ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار خانم مسلط به امور دفتری حقوق اداره کار +بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۵۸ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار خانم مسلط به نوآوران جهت کارگاه تولیدی محدوده خ بسیج
۳۳۶۸۷۷۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۵۷ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار مسلط به نرم افزار امین
محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۴۷۵۹۱۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۵۶ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار آقا س کار ۱۰صبح الی۲۰
تماس فقط ۸الی ۲۲شب
بدون بیمه
۰۹۱۶۲۸۹۱۶۲۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۵۵ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار باسابقه خانم ،مسلط به پارسیان
۰۹۱۳۳۰۱۵۲۸۴-۳۴۵۷۲۹۹۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۵۴ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار خانم مسلط به نوآوران جهت کارگاه تولیدی
۰۹۱۲۸۴۷۶۰۰۹
۳۳۶۸۷۷۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۵۳ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار با تجربه آقا مسلط به پارسیان
۰۹۱۳۲۰۴۴۰۹۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۵۲ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار در رستوران معتبر خ آتشگاه
۰۹۰۵۸۹۷۸۵۵۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۵۱ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار حرفه ای با حداقل ۵سال سابقه کار مسلط به نرم افزار آفیس
مزایا ،حقوق ثابت همراه با بیمه
۰۹۱۳۸۱۸۷۴۳۴ واتس آپ@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۵۰ ۹۷/۰۹/۰۳ شرکت معتبر در اصفهان مناسب با کارشناس حسابداری با ۵سال سابقه کار
۳۵۷۲۴۰۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۴۹ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار حسابداری نیمه وقت محدوده پروین
حقوق ۷۰۰با بیمه
۳۲۲۹۱۹۰۹-۰۹۱۲۶۳۳۶۳۶۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۴۸ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار پاره وقت خانم جهت کار
۰۹۱۳۳۱۴۰۰۵-۳۵۳۳۲۶۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۴۷ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار آقا پاره وقت با سابقه کار محدوده شمس آبادی
۳۲۳۷۳۵۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۴۶ ۹۷/۰۹/۰۳ حسابدار مجرب خانم جهت پوشاک عمده فروش
۰۹۱۳۴۰۲۱۴۰۰
۳۲۲۱۲۶۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۴۵ ۹۷/۰۸/۳۰ حسابدار خانم مجرب ماهر در پوشاک عمده فروشی تمام وقت بازار عبدالرزاق
۰۹۱۳۴۰۲۱۴۰۰
۳۲۲۱۲۶۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۴۴ ۹۷/۰۸/۳۰ حسابدار با سابقه خانم مسلط به پارسیان
محدوده خ غرضی
۳۴۵۷۲۹۹۴
۰۹۱۳۳۰۱۵۲۸۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۴۳ ۹۷/۰۸/۳۰ حسابدار خانم و آقا با تحصیلات مرتبط و سابقه کار با سرویس و بیمه
شرکت تیوا
۳۵۷۲۲۵۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۴۲ ۹۷/۰۸/۳۰ حسابدار مسلط به نرم افزار امین محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۴۷۵۹۱۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۴۱ ۹۷/۰۸/۳۰ صندوقدار خانم یا ترجیحا بازنشسته آقا
۳۶۲۴۰۷۱۹
۰۹۰۱۳۳۸۶۹۴۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۴۰ ۹۷/۰۸/۳۰ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار حسابداری آسان نیمه وقت حقوق
۷۰۰تومان بیمه محدوده پروین
۰۹۱۲۶۳۳۶۳۶۶
۳۲۲۹۱۹۰۹
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۳۹ ۹۷/۰۸/۳۰ حسابدار آقا پاره وقت با سابقه کار محدوده شمس آبادی
تماس ۱۰الی ۱۳
۳۲۳۷۳۵۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۳۸ ۹۷/۰۸/۳۰ صندوقدار خانم ساعت کار ۱۲الی ۱۸
جهت رستوران در میدان امام
۰۹۱۳۱۱۸۴۷۰۳
۳۲۲۱۷۴۴۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۳۷ ۹۷/۰۸/۳۰ حسابدار با ۳سال سابقه و لیسانس حسابداری
۹الی ۱۱
و ۱۷الی ۱۸:۳۰
۳۳۳۶۴۸۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۳۶ ۹۷/۰۸/۳۰ حسابدار آقا با تجربه مسلط به پارسیان منطقه صنعتی دولت آباد
۰۹۱۳۲۰۴۴۰۹۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۳۵ ۹۷/۰۸/۳۰ حسابدار خانم مسلط به امور دفتری حقوق اداره کار و بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۳۴ ۹۷/۰۸/۳۰ حسابدار خانم مسلط به نوآوران جهت کارگاه تولیدی خ بسیج
۳۳۶۸۷۷۶۸
۰۹۱۲۸۴۷۶۰۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۳۳ ۹۷/۰۸/۳۰ نیازمند حسابدار خانم مطابق با رشته تحصیلی حداقل لیسانس تمام وقت
۰۹۱۳۰۰۰۱۱۳۸
۳۶۲۴۶۸۵۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۳۲ ۹۷/۰۸/۳۰ حسابدار مجرب خانم جهت پوشاک عمده فروش
۰۹۱۳۴۰۲۱۴۰۰
۳۲۲۱۲۶۷۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۳۱ ۹۷/۰۸/۳۰ حسابدار خانم جهت کار در رستوران خ آتشگاه
۰۹۰۵۸۹۷۸۵۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۳۰ ۹۷/۰۸/۳۰ حسابدار خانم مسلط به نوآوران جهت کارگاه تولیدی
۰۹۱۲۸۴۷۶۰۰۹
۳۳۶۸۷۷۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۲۹ ۹۷/۰۸/۳۰ حسابدار آقا با سابقه مسلط به پارسیان
۰۹۱۳۲۰۴۴۰۹۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۲۸ ۹۷/۰۸/۳۰ استخدام حسابدار خانم با ۲سال سابقه کار حداکثر سن ۳۰سال در یک شرکت حسابداری
۳۲۲۴۵۰۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۲۷ ۹۷/۰۸/۳۰ حسابدار خانم مسلط به نوآوران جهت کارگاه تولیدی خ بسیج
۰۹۱۲۸۴۷۶۰۰۹
۳۳۶۸۷۷۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۲۶ ۹۷/۰۸/۲۹

تعدادی حسابدار خانم مسلط به صندوق داری جهت کار در رستوران محدوده فلکه شهدا

۳۶۹۲۱۴۸۲
۰۹۳۰۵۳۲۵۷۹۷

@BazarHesabdari
Mohaseban.org

۲۱۲۵ ۹۷/۰۸/۲۹ حسابدار خانم مسلط به نوآوران جهت
کارگاه تولیدی خ بسیج
۳۳۶۸۷۷۶۸
۰۹۱۲۸۴۷۶۰۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۲۴ ۹۷/۰۸/۲۹ حسابدار مسلط به نرم افزار امین
محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۴۷۵۹۱۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۲۳ ۹۷/۰۸/۲۹ حسابدار خانم مجرب ماهر در پوشاک عمده فروشی تمام وقت بازار عبدالرزاق
۰۹۱۳۴۰۲۱۴۰۰
۳۲۲۱۲۶۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۲۲ ۹۷/۰۸/۲۹ حسابدار خانم مسلط به پارسیان با حداقل ۲سال سابقه
۳۲۶۶۵۵۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۲۱ ۹۷/۰۸/۲۹ حسابدار با ۳سال سابقه کار و لیسانس حسابداری
۹الی ۱۱و ۱۷الی ۱۸:۳۰۳۳۳۶۴۸۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۲۰ ۹۷/۰۸/۲۹ حسابدار خانم با ۳سال سابقه کار حداکثر سن ۳۰سال در یک شرکت حسابداری
۳۲۲۴۵۰۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۱۹ ۹۷/۰۸/۲۹ حسابدار آقا با تجربه مسلط به پارسیان منطقه صنعتی دولت آباد
۰۹۱۳۲۰۴۴۰۹۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۱۸ ۹۷/۰۸/۲۹ حسابدار با سابقه خانم مسلط به پارسیان
محدوده خ غرضی
۳۴۵۷۲۹۹۴
۰۹۱۳۳۰۱۵۲۸۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۱۷ ۹۷/۰۸/۲۹ بیسکوییت ۷۷۷
دومنشی خانم با مدرک حسابداری
جهت دفتر مدیر عامل
۰۹۱۳۱۱۳۶۹۳۹
۳۵۷۲۱۴۹۰
حقوق مزایا ، اضافه کاری ، عیدی وسنوات طبق اداره کار
@BazarHesabdari
۲۱۱۶ ۹۷/۰۸/۲۹ حسابدار با تجربه جهت بازار آهن محدوده فلکه دانشگاه
۳۳۸۰۸۸۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۱۵ ۹۷/۰۸/۲۹ حسابدار خانم با ۱تا ۳سال سابقه جهت کار در تولیدی شیرینی خ امام خمینی
۳۳۳۱۴۷۴۸
۰۹۱۳۲۸۹۱۲۳۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۱۴ ۹۷/۰۸/۲۹ حسابدار خانم پاره وقت محدوده پروین
۰۹۱۳۳۱۴۴۰۰۵
۳۵۳۳۲۶۳۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۱۳ ۹۷/۰۸/۲۹ صندوقدار خانم دارای سابقه کار در رستوران
خ پروین خ عطار
۳۵۶۵۵۲۱۱
۰۹۱۱۹۴۴۰۴۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۱۲ ۹۷/۰۸/۲۹ حسابدار حرفه ای با حداقل ۵سال سابقه کار
مسلط به نرم افزار آفیس
مزایا حقوق ثابت همراه با بیمه
۰۹۱۳۸۱۸۷۴۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۱۱ ۹۷/۰۸/۲۹ حسابدار با ۳سال سابقه و لیسانس حسابداری
۳۳۳۶۴۸۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۱۰ ۹۷/۰۸/۲۹ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان به صورت پاره وقت منطقه صنعتی شاهپور جدید
۳۶۹۰۲۰۱۵
۰۹۳۶۶۸۴۳۸۶۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۰۹ ۹۷/۰۸/۲۹ حسابدار خانم رشته حسابداری
با روحیه کارتیمی
۳۲۶۶۱۸۶۰-۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۰۸ ۹۷/۰۸/۲۹ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
با حداقل ۲سال سابقه کار
۳۲۶۶۵۵۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۰۷ ۹۷/۰۸/۲۹ صندوقدار خانم دارای سابقه کار در رستوران
خ پروین خ عطار
۳۵۶۵۵۲۱۱
۰۹۱۱۹۴۴۰۴۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۰۶ ۹۷/۰۸/۲۹

حسابدار آقا پاره وقت با سابقه کار محدوده شمس آبادی

تماس ۱۰-۱۳
۳۲۳۷۳۵۸۵

@BazarHesabdari
Mohaseban.org

۲۱۰۵ ۹۷/۰۸/۲۹ صندوقدار خانم ترجیحا بازنشسته آقا
۳۶۲۴۰۷۱۹
۰۹۰۱۳۳۸۶۹۴۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۰۴ ۹۷/۰۸/۲۸ حسابدار خانم با ۱تا ۳سال سابقه جهت کار در تولیدی شیرینی خ امام خمینی
۳۳۳۱۴۷۴۸
۰۹۱۳۲۸۹۱۲۳۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۰۳ ۹۷/۰۸/۲۸ حسابدار با تجربه جهت بازار آهن محدوده فلکه دانشگاه
۳۳۸۰۸۸۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۰۲ ۹۷/۰۸/۲۸ حسابدار خانم و آقا با تحصیلات مرتبط و سابقه کار با سرویس و بیمه
شرکت تیوا
۳۵۷۲۲۵۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۱۰۱ ۹۷/۰۸/۲۸ بیسکوییت ۷۷۷
دومنشی خانم با مدرک حسابداری
جهت دفتر مدیر عامل
۰۹۱۳۱۱۳۶۹۳۹
۳۵۷۲۱۴۹۰
حقوق مزایا ، اضافه کاری ، عیدی وسنوات طبق اداره کار
@BazarHesabdari
۲۱۰۰ ۹۷/۰۸/۲۸ حسابدار خانم پاره وقت خانم جهت کار
۰۹۱۳۳۱۴۴۰۰۵
۳۵۳۳۲۶۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۹۹ ۹۷/۰۸/۲۸ حسابدار حرفه ای با حداقل ۵سال سابقه کار
مسلط به نرم افزار آفیس
مزایا حقوق ثابت همراه با بیمه
۰۹۱۳۸۱۸۷۴۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۹۸ ۹۷/۰۸/۲۸ حسابدار خانم
۰۹۰۵۸۹۷۸۵۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۹۷ ۹۷/۰۸/۲۸ حسابدار با تجربه و با سابقه کار مسلط به سپیدار
۳۳۳۹۰۳۵۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۹۶ ۹۷/۰۸/۲۸ حسابدار با ۳سال سابقه و لیسانس حسابداری س تماس ۹-۱۱ و ۱۷-۱۸:۳۰
۳۳۳۶۴۸۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۹۵ ۹۷/۰۸/۲۸ حسابدار خانم با ۲سال سابقه کار حداکثر سن ۳۰سال در یک شرکت حسابداری
۳۲۲۴۵۰۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۹۴ ۹۷/۰۸/۲۸ تعدادی حسابدار خانم مسلط به صندوقدار جهت کار در رستوران محدوده فلکه شهدا
۳۶۹۲۱۴۸۲
۰۹۳۰۵۳۲۵۷۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۹۳ ۹۷/۰۸/۲۸ حسابدار مسلط به نرم افزار امین
محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۴۷۵۹۱۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۹۲ ۹۷/۰۸/۲۸ حسابدار با سابقه خانم مسلط به پارسیان
محدوده خ غرضی
۳۴۵۷۲۹۹۴
۰۹۱۳۳۰۱۵۲۸۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۹۱ ۹۷/۰۸/۲۸ حسابدار آقا س کار ۱۰-۲۰
تماس فقط ۸-۲۲شب
بدون بیمه
۰۹۱۶۲۸۹۱۶۲۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۹۰ ۹۷/۰۸/۲۸ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان
با حداقل ۲سال تجربه
۳۲۶۶۵۵۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۸۹ ۹۷/۰۸/۲۸ حسابدار خانم مطابق با رشته تحصیلی حداقل لیسانس
تمام وقت
۰۹۱۳۰۰۰۱۱۳۸
۳۶۲۴۶۸۵۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۸۸ ۹۷/۰۸/۲۸ حسابدار خانم پاره وقت محدوده پروین
۰۹۱۳۳۱۴۴۰۰۵
۳۵۳۳۲۶۳۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۸۷ ۹۷/۰۸/۲۸ حسابدار خانم رشته حسابداری
با روحیه کارتیمی
۳۲۶۶۱۸۶۰-۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۸۶ ۹۷/۰۸/۲۸ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار حسابداری آسان نیمه وقت ،حقوق ۷۰۰تومان بابیمه محدوده پروین
۰۹۱۲۶۳۳۶۳۶۶
۳۲۲۹۱۹۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۸۵ ۹۷/۰۸/۲۸ نیروی کمک حسابدار به صورت پاره وقت
ساعت کار ۹-۱۴
۳۳۶۲۸۵۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۸۴ ۹۷/۰۸/۲۷ حسابدار خانم و آقا با تحصیلات مرتبط و سابقه کار با سرویس و بیمه
شرکت تیوا
۳۵۷۲۲۵۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۸۳ ۹۷/۰۸/۲۷ خانم حسابدار جهت کار در فروشگاه آجر ۹-۱۳ و۱۶-۲۰
حقوق ۸۰۰تا۱میلیون
محدوده فلکه احمدآباد
۳۲۲۶۴۸۱۴
۰۹۱۲۰۴۳۲۱۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۸۲ ۹۷/۰۸/۲۷ حسابدار خانم و آقا با سابقه کار
محدوده بلوار شفق
۰۹۱۳۱۱۱۷۹۷۷
۳۶۲۲۸۵۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۸۱ ۹۷/۰۸/۲۷ حسابدار با تجربه جهت بازار آهن محدوده فلکه دانشگاه
۳۳۸۰۸۸۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۸۰ ۹۷/۰۸/۲۷ حسابدار با سابقه با مدرک لیسانس
۳۳۳۶۴۸۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۷۹ ۹۷/۰۸/۲۷ حسابدار با تجربه و با سابقه مسلط به نرم افزار سپیدار
۳۳۳۹۰۳۵۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۷۸ ۹۷/۰۸/۲۷ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان پاره وقت محدوده امام خمینی
ارسال مشخصات به تلگرام
۳۶۹۲۱۵۴۲
۰۹۹۰۱۹۰۴۶۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۷۷ ۹۷/۰۸/۲۷ حسابدار بازنشسته آشنا به پارسیان جهت کار در نمایشگاه مبلمان رهنان
۰۹۱۴۰۱۱۶۰۲۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۷۶ ۹۷/۰۸/۲۷ حسابدار خانم به صورت پاره وقت
۳۳۶۸۶۳۹۱
۰۹۱۳۴۳۵۳۷۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۷۵ ۹۷/۰۸/۲۷ حسابدار خانم مطابق با رشته تحصیلی
حداقل لیسانس تمام وقت
۰۹۱۳۰۰۰۱۱۳۸
۳۶۲۴۶۸۵۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۷۴ ۹۷/۰۸/۲۷ نیروی حسابدار خانم و عکاسی
محدوده ڃهارباغ پایین
۰۹۳۰۲۲۲۲۸۸۳
۳۶۲۲۸۵۷۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۷۳ ۹۷/۰۸/۲۷ بیسکوییت ۷۷۷
دومنشی خانم با مدرک حسابداری
جهت دفتر مدیر عامل
۰۹۱۳۱۱۳۶۹۳۹
۳۵۷۲۱۴۹۰
حقوق مزایا ، اضافه کاری ، عیدی وسنوات طبق اداره کار
@BazarHesabdari
۲۰۷۲ ۹۷/۰۸/۲۷ حسابدار خانم جهت شیفت صبح با روابط عمومی بالا
۳۴۴۱۴۹۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۷۱ ۹۷/۰۸/۲۷ شرکت معتبر صنعتی به کارشناس حسابدار با ۵سال سابقه کار
۳۵۷۲۴۰۸۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۷۰ ۹۷/۰۸/۲۷ تعدادی حسابدار خانم مسلط به صندوقدار جهت کار در رستوران محدوده فلکه شهدا
۳۶۹۲۱۴۸۲
۰۹۳۰۵۳۲۵۷۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۶۹ ۹۷/۰۸/۲۷ حسابدار خانم رشته حسابداری
با روحیه کارتیمی
۳۲۶۶۱۸۶۰-۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۶۸ ۹۷/۰۸/۲۷ حسابدار خانم آشنا به پارسیان
محدوده شاهپور جدید
۳۳۸۷۱۱۷۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۶۷ ۹۷/۰۸/۲۷ حسابدار آقا آشنا به پارسیان
۰۹۱۳۲۱۹۹۲۶۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۶۶ ۹۷/۰۸/۲۷ حسابدار مسلط به نرم افزار امین
محدوده امام خمینی
۰۹۱۳۴۷۵۹۱۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۶۵ ۹۷/۰۸/۲۷ حسابدار خانم مسلط پارسیان
با حداقل ۲سال سابقه کار
۳۲۶۶۵۵۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۶۴ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
ورد و اکسل ،محدوده کاوه
۳۳۴۵۱۵۵۷
۰۹۱۳۰۷۸۱۹۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۶۳ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار با سابقه کار در فروشگاه موبایل
ساعت تماس ۱۰-۱۳ و ۱۸-۲۱
۰۹۰۲۳۱۰۵۰۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۶۲ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار ساعتی مسلط به امور مالیاتی و حقوق و دستمزد
۰۹۰۳۳۷۰۸۸۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۶۱ ۹۷/۰۸/۱۳ ۲نفر نیروی حسابدار خانم مسلط به پارسیان جهت شرکت نکوپخش سپاهان
ساعت تماس ۸-۱۴
سه راه ملک شهر
۳۴۵۲۷۸۹۳
۰۹۳۳۸۴۶۶۶۴۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۶۰ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار خانم با پوشش مناسب
ترجیحا آشنا به نرم افزار حسابداری
تمام وقت
۳۲۳۱۹۰۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۵۹ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار با حداقل ۱سال سابقه کار مرتبط مسلط به نرم افزار روز حسابداری ساعت کاری ۸الی ۱۶
با حقوق مکفی +بیمه
۰۹۹۱۰۰۱۸۶۷۸
۳۷۷۳۱۸۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۵۸ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار خانم و آقا با تحصیلات مرتبط و سابقه کار با سرویس و بیمه
شرکت تیوا
۳۵۷۲۲۵۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۵۷ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار با تجربه آشنا به امور آڗانس هواپیمایی
امور اداری
امور بیمه تامین اجتماعی
با ضامن معتبر و نامه حسن انجام کار از محل کار قبلی
۰۹۱۳۲۶۵۹۴۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۵۶ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار با تجربه جهت بازار آهن محدوده فلکه دانشگاه
۳۳۸۰۸۸۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۵۵ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار خانم پاره وقت
۳۳۶۸۶۳۹۱
۰۹۱۳۴۳۵۳۷۰۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۵۴ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار خانم تمام وقت دارای حداقل یکسال سابقه کار مفید
۳۲۲۳۹۸۵۰
۰۹۱۳۳۱۱۰۱۶۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۵۳ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار خانم وآقا مسلط به اکسل دیپلم و فوق دیپلم و لیسانس حسابداری
تایم کاری ۸تا ۱۵:۳۰
۰۹۰۳۷۹۹۴۵۹۳
۳۲۱۲۱۳۴۷ داخلی ۱۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۵۲ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار خانم جهت کار MDF
۰۹۱۳۳۳۶۶۰۲۲
۳۳۷۵۶۱۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۵۱ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار خانم حقوق و مزایای اداره کار +بیمه
۳۶۶۳۴۱۸۳
داخلی ۱۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۵۰ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار خانم آشنا به امین فن بیان بالا ساعت کار ۸-۱۷
خ رودکی -اداره کار +بیمه
۳۶۲۵۹۱۵۵
۰۹۱۳۵۴۹۲۴۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۴۹ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار خانم آشنا به امور مالیاتی جهت شرکت بازرگانی ،محمود آباد
شاهین شهر
۳۳۸۰۱۴۸۳
۰۹۱۳۱۱۱۱۸۰۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۴۸ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار آقا و خانم جهت کار در کارگاه محدوده شهرک صنعتی دولت آباد
۰۹۱۲۹۶۴۳۱۰۸
۴۵۸۳۷۴۰۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۴۷ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار خانم مسلط به امور اداری
محدوده شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۰۷۶۲۱
۰۹۰۱۴۳۵۹۲۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۴۶ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان نیمه وقت بعداز ظهر ها
محدوده فردوسی
۳۲۲۱۴۰۳۷
۳۲۲۲۱۳۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۴۵ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان نیمه وقت بعداز ظهر ها
محدوده فردوسی
۳۲۲۱۴۰۳۷
۳۲۲۲۱۳۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۴۴ ۹۷/۰۸/۱۳ کارآموز حسابداری فقط خانم با مدرک دیپلم و فوق دیپلم حسابداری جهت معرفی به کار
۳۲۱۲۱۳۱۹ داخلی ۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۴۳ ۹۷/۰۸/۱۳ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۴۲ ۹۷/۰۸/۱۲ حسابدار ساعتی مسلط به امور مالیاتی و حقوق و دستمزد
۰۹۰۳۳۷۰۸۸۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۴۱ ۹۷/۰۸/۱۲ حسابدار خانم با پوشش مناسب
ترجیحا آشنا به نرم افزار حسابداری
تمام وقت
۳۲۳۱۹۰۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۴۰ ۹۷/۰۸/۱۲ حسابدار خانم تمام وقت
دارای یکسال سابقه مفید
۳۲۲۳۹۸۵۰
۰۹۱۳۳۱۱۰۱۶۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۳۹ ۹۷/۰۸/۱۲ حسابدار خانم و آقا با تحصیلات مرتبط و سابقه کار با سرویس و بیمه
۳۵۷۲۲۵۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۳۸ ۹۷/۰۸/۱۲ حسابدار مسلط به پارسیان
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۳۷ ۹۷/۰۸/۱۲ حسابدار با تجربه آشنا به امور آڗانس هواپیمایی
امور اداری
امور بیمه تامین اجتماعی
با ضامن معتبر و نامه حسن انجام کار از محل کار قبلی
۰۹۱۳۲۶۵۹۴۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۳۶ ۹۷/۰۸/۱۲ حسابدار با سابقه کار در فروشگاه موبایل
ساعت تماس ۱۰-۱۳ و ۱۸-۲۱
۰۹۰۲۳۱۰۵۰۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۳۵ ۹۷/۰۸/۱۲ حسابدار خانم مسلط به امور اداری
محدوده شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۰۷۶۲۱
۰۹۰۱۴۳۵۹۲۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۳۴ ۹۷/۰۸/۱۲ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
ورد و اکسل ،محدوده کاوه
۳۳۴۵۱۵۵۷
۰۹۱۳۰۷۸۱۹۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۳۳ ۹۷/۰۸/۱۲ حسابدار خانم به صورت پاره وقت
۳۳۶۸۶۳۹۱
۰۹۱۳۴۳۵۳۷۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۳۲ ۹۷/۰۸/۱۲ استخدام حسابدار آقا مسلط به پارسیان
حقوق اداره کار +بیمه
۴۵۸۴۷۰۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۳۱ ۹۷/۰۸/۱۲ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار آشنا به کلیه امور مالیاتی شرکتها جهت کار در موسسه حسابداری جاوید
۳۲۲۰۰۲۶۹
۰۹۱۳۲۱۹۷۱۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۳۰ ۹۷/۰۸/۱۲ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان با حداقل ۲سال سابقه
۳۲۶۶۵۵۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۲۹ ۹۷/۰۸/۱۲ کارآموز حسابداری فقط خانم با مدرک دیپلم و فوق دیپلم حسابداری جهت معرفی به کار
۳۲۱۲۱۳۱۹ داخلی ۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۲۸ ۹۷/۰۸/۱۲ حسابدار خانم آشنا به امور مالیاتی جهت شرکت بازرگانی ،محمود آباد
شاهین شهر
۳۳۸۰۱۴۸۳
۰۹۱۳۱۱۱۱۸۰۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۲۷ ۹۷/۰۸/۱۲ حسابدار با تجربه جهت کار در بازار آهن محدوده فلکه دانشگاه صنعتی
۳۳۸۰۸۸۸۰-۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۲۶ ۹۷/۰۸/۱۲ حسابدار خانم و آقا پاره وقت یا تمام وقت ،کار با نرم افزار فرااندیش
حقوق توافقی سن ۳۰-۴۰
شهرک صنعتی دولت آباد
الویت با ارسال رزومه به تلگرام
۰۹۱۶۲۳۰۴۷۰۸
۴۵۸۳۸۸۵۰-۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۲۵ ۹۷/۰۸/۱۲ شرکت ارمغان سلامت
حسابدار فوق دیپلم به بالا
۰۹۱۳۳۰۳۳۳۱۰
۳۳۸۰۶۹۲۶-۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۲۴ ۹۷/۰۸/۱۲ حسابدار خانم حقوق و مزایای اداره کار +بیمه
۳۶۶۳۴۱۸۳
داخلی ۱۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۲۳ ۹۷/۰۸/۱۲ حسابدار خانم آشنا به امین فن بیان بالا ساعت کار ۸-۱۷
خ رودکی -اداره کار +بیمه
۳۶۲۵۹۱۵۵
۰۹۱۳۵۴۹۲۴۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۲۲ ۹۷/۰۸/۱۲ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۲۱ ۹۷/۰۸/۰۹ حسابدار مسلط به پارسیان
۳۶۲۴۲۹۷۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۲۰ ۹۷/۰۸/۰۹ شرکت تولیدی خ جی
حسابدار خانم حرفه ای و مسلط به امور مالی و مالیاتی
حسابدار خانم مسلط به امور حسابداری ازجمله حقوق و دستمزد
۰۹۱۳۴۰۰۰۸۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۱۹ ۹۷/۰۸/۰۹ حسابدار خانم با پوشش مناسب
ترجیحا آشنا به نرم افزار حسابداری
تمام وقت
۳۲۳۱۹۰۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۱۸ ۹۷/۰۸/۰۹ حسابدار با حداقل ۱سال سابقه کاری مرتبط مسلط به نرم افزار روز حسابداری
ساعت کاری ۸الی ۱۶
با حقوق مکفی و بیمه
۰۹۹۱۰۰۱۸۶۷۸
۳۷۷۳۱۸۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۱۷ ۹۷/۰۸/۰۹ حسابدار خانم و آقا با تحصیلات مرتبط
با سابقه کار ،با سرویس بیمه
۳۵۷۲۲۵۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۱۶ ۹۷/۰۸/۰۹ حسابدار با تجربه آشنا به امور آڗانس هواپیمایی
امور اداری
امور بیمه تامین اجتماعی
با ضامن معتبر و نامه حسن انجام کار از محل کار قبلی
۰۹۱۳۲۶۵۹۴۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۱۵ ۹۷/۰۸/۰۹ حسابدار مسلط به امور مالیاتی و حقوق و دستمزد
۰۹۰۳۳۷۰۸۸۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۱۴ ۹۷/۰۸/۰۹ حسابدار خانم تمام وقت حداقل دارای یکسال سابقه مفید
۳۲۲۳۹۸۵۰
۰۹۱۳۳۱۱۰۱۶۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۱۳ ۹۷/۰۸/۰۹ حسابدار مسلط به امور اداری محدوده شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۰۷۶۲۱
۰۹۰۱۴۳۵۹۲۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۱۲ ۹۷/۰۸/۰۹ حسابدار با سابقه کار در فروشگاه موبایل
ساعت تماس ۱۰-۱۳ و ۱۸-۲۱
۰۹۰۲۳۱۰۵۰۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۱۱ ۹۷/۰۸/۰۹ حسابدار ساعتی مسلط به امور مالیاتی و حقوق و دستمزد
۰۹۰۳۳۷۰۸۸۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۱۰ ۹۷/۰۸/۰۹ حسابدار خانم حقوق و مزایای اداره کار +بیمه
۳۶۶۳۴۱۸۳
داخلی ۱۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۰۹ ۹۷/۰۸/۰۹ حسابدار خانم آشنا به امین فن بیان بالا ساعت کار ۸-۱۷
خ رودکی -اداره کار +بیمه
۳۶۲۵۹۱۵۵
۰۹۱۳۵۴۹۲۴۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۰۸ ۹۷/۰۸/۰۹ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
ورد و اکسل ،محدوده کاوه
۳۳۴۵۱۵۵۷
۰۹۱۳۰۷۸۱۹۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۰۷ ۹۷/۰۸/۰۹ حسابدار خانم آشنا به امور مالیاتی جهت شرکت بازرگانی
محمود آباد
۳۳۸۰۱۴۸۳
۰۹۱۳۱۱۱۱۸۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۰۶ ۹۷/۰۸/۰۹ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار آشنا به کلیه امور مالیاتی شرکتها جهت کار در موسسه حسابداری جاوید
۳۲۲۰۰۲۶۹
۰۹۱۳۲۱۹۷۱۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۰۵ ۹۷/۰۸/۰۹ حسابدار خانم مسلط به پارسیان با حداقل ۲سال سابقه کار
۳۲۶۶۵۵۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۰۴ ۹۷/۰۸/۰۹ حسابدار آقا مسلط به نرم افزار پارسیان
حقوق اداره کار +بیمه
۴۵۸۴۷۰۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۰۳ ۹۷/۰۸/۰۹ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۰۲ ۹۷/۰۸/۰۹ حسابدار خانم و آقا ،پاره وقت یا تمام وقت
کار با نرم افزار فراندیش حقوق توافقی
سن ۴۰،شهرک صنعتی دولت آباد
الویت با ارسال رزومه به تلگرام
۴۵۸۳۸۸۵۰-۲
۰۹۱۶۲۳۰۴۷۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۰۱ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار خانم با ۳سال سابقه کار جهت گروه صنعتی کشاورز
۳۴۶۱۹۰۰۲
۳۴۶۱۹۰۰۶
۰۹۹۰۵۸۵۸۰۱۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۲۰۰۰ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
ورد و اکسل ،محدوده کاوه
۳۳۴۵۱۵۵۷
۰۹۱۳۰۷۸۱۹۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۹۹ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار خانم آشنا به امور مالیاتی جهت شرکت بازرگانی
محمود آباد
۳۳۸۰۱۴۸۳
۰۹۱۳۱۱۱۱۸۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۹۸ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار با سابقه کار در فروشگاه موبایل
ساعت تماس ۱۰-۱۳ و ۱۸-۲۱
۰۹۰۲۳۱۰۵۰۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۹۷ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار مسلط به امور حسابداری
۳۶۷۰۱۴۰۱
۳۶۶۸۷۲۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۹۶ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار خانم با پوشش مناسب
ترجیحا آشنا به نرم افزار حسابداری
تمام وقت
۳۲۳۱۹۰۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۹۵ ۹۷/۰۸/۰۷ شرکت تولیدی خ جی
حسابدار خانم حرفه ای و مسلط به امور مالی و مالیاتی
حسابدار خانم مسلط به امور حسابداری ازجمله حقوق و دستمزد
۰۹۱۳۴۰۰۰۸۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۹۴ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار خانم مجرب با حداقل ۵سال سابقه کار
امنیت شغلی بالا
حقوق توافقی
۳۵۳۱۸۳۲۰ الی ۲۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۹۳ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار خانم حداقل فوق دیپلم
واتس آپ و تلگرام۰۹۱۳۲۱۴۸۳۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۹۲ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار خانم و آقا با تحصیلات مرتبط و سابقه کار با سرویس و بیمه
۳۵۷۲۲۵۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۹۱ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار با تجربه آشنا به امور آڗانس هواپیمایی
امور اداری
امور بیمه تامین اجتماعی
با ضامن معتبر و نامه حسن انجام کار از محل کار قبلی
۰۹۱۳۲۶۵۹۴۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۹۰ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار خانم تمام وقت
دارای حداقل یکسال سابقه مفید
۳۲۲۳۹۸۵۰
۰۹۱۳۳۱۱۰۱۶۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۸۹ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار خانم جهت همکاری
۰۹۱۳۴۳۳۲۸۳۳
۳۴۴۶۶۷۴۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۸۸ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار نیمه وقت صبح مسلط به پارسیان
۳۶۲۴۲۹۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۸۷ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار خانم با مدرک لیسانس
پاره وقت
۰۹۰۳۵۳۰۰۷۳۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۸۶ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار خانم و آشنا به امور مالیاتی
۳۳۸۰۱۴۸۳
۰۹۱۳۱۱۱۱۸۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۸۵ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار خانم آشنا به امور مالیاتی جهت شرکت بازرگانی
محمود آباد
۳۳۸۰۱۴۸۳
۰۹۱۳۱۱۱۱۸۰۳@BazarHesabdari
۱۹۸۴ ۹۷/۰۸/۰۷ ار خانم و آشنا به امور مالیاتی
۳۳۸۰۱۴۸۳
۰۹۱۳۱۱۱۱۸۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۸۳ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار خانم آشنا به امین فن بیان بالا ساعت کار ۸-۱۷
خ رودکی -اداره کار +بیمه
۳۶۲۵۹۱۵۵
۰۹۱۳۵۴۹۲۴۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۸۲ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار خانم حقوق و مزایای اداره کار +بیمه
۳۶۶۳۴۱۸۳
داخلی ۱۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۸۱ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان
ساعت کار ۸-۱۵
محدوده خ امام خمینی
۳۳۳۴۱۹۳۵
۰۹۱۱۹۴۰۷۵۴۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۸۰ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار خانم پاره وقت با مدرک لیسانس حسابداری با سابقه
محدوده خ آتشگاه
۰۹۰۳۵۳۰۰۷۳۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۷۹ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار خانم مجرب آشنا به نرم افزار پارسیان ،محدوده خ آتشگاه
۰۹۱۶۶۷۱۴۲۴۹
۳۴۶۱۰۷۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۷۸ ۹۷/۰۸/۰۷ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان نیمه وقت بعداز ظهر ها
محدوده فردوسی
۳۲۲۱۴۰۳۷
۳۲۲۲۱۳۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۷۷ ۹۷/۰۸/۰۷ کارآموز حسابداری فقط خانم با مدرک دیپلم و فوق دیپلم حسابداری جهت معرفی به کار
۳۲۱۲۱۳۱۹ داخلی ۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۷۶ ۹۷/۰۸/۰۷ کارآموز حسابداری فقط خانم با مدرک دیپلم و فوق دیپلم حسابداری جهت معرفی به کار
۳۲۱۲۱۳۱۹ داخلی ۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۷۵ ۹۷/۰۸/۰ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۷۴ ۹۷/۰۸/۰۵ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار آشنا به کلیه امور مالیاتی شرکتها جهت کار در موسسه حسابداری جاوید
۳۲۲۰۰۲۶۹
۰۹۱۳۲۱۹۷۱۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۷۳ ۹۷/۰۸/۰۵ حسابدار آقا مسلط به پارسیان
حقوق اداره کار +بیمه
۴۵۸۴۷۰۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۷۲ ۹۷/۰۸/۰۵ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۷۱ ۹۷/۰۸/۰۵ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
ورد و اکسل ،محدوده کاوه
۳۳۴۵۱۵۵۷
۰۹۱۳۰۷۸۱۹۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۷۰ ۹۷/۰۸/۰۵ حسابدار خانم با ۳سال سابقه کار
مسلط به نرم افزار نوآوران
خ امام خمینی
س ت :۸الی ۱۷
۳۳۶۸۹۰۷۰-۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۶۹ ۹۷/۰۸/۰۵ خانم حسابدار مسلط به پارسیان شهرک صنعتی کمشڃه ابتدای جاده اردستان ،با سرویس رفت و برگشت و حقوق اداره کار
فقط در محدوده پروین،پل سرهنگ ،لاله، زینبیه
۰۹۱۳۳۰۰۸۸۱۰
۹۵۰۲۱۴۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۶۸ ۹۷/۰۸/۰۵ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان
ساعت کار ۸-۱۵
محدوده خ امام خمینی
۳۳۳۴۱۹۳۵
۰۹۱۱۹۴۰۷۵۴۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۶۷ ۹۷/۰۸/۰۵ حسابدار خانم حقوق و مزایای اداره کار
+بیمه
۳۶۶۳۴۱۸۳
داخلی ۱۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۶۶ ۹۷/۰۸/۰۵ نیازمند منشی مسلط به آفیس و حسابداری
ساعت ۸الی ۱۶
۰۹۱۳۰۰۰۷۴۵۴
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۶۵ ۹۷/۰۸/۰۵ حسابدار خانم آشنا به امین فن بیان بالا ساعت کار ۸-۱۷
خ رودکی -اداره کار +بیمه
۳۶۲۵۹۱۵۵
۰۹۱۳۵۴۹۲۴۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۶۴ ۹۷/۰۸/۰۵ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
۳۲۲۱۴۰۳۷
۳۲۲۲۱۳۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۶۳ ۹۷/۰۸/۰۵ حسابدار خانم با پوشش مناسب
ترجیحا آشنا به نرم افزار حسابداری
تمام وقت
۳۲۳۱۹۰۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۶۲ ۹۷/۰۸/۰۵ شرکت تولیدی خ جی
حسابدار خانم حرفه ای و مسلط به امور مالی و مالیاتی
حسابدار خانم مسلط به امور حسابداری ازجمله حقوق و دستمزد
۰۹۱۳۴۰۰۰۸۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۶۱ ۹۷/۰۸/۰۵ حسابدار خانم مجرب با حداقل ۵سال سابقه کار
امنیت شغلی بالا
حقوق توافقی
۳۵۳۱۸۳۲۰ الی ۲۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۶۰ ۹۷/۰۸/۰۵ حسابدار خانم دارای مدرک حداقل فوق دیپلم
دارای سابقه مرتبط و آشنا به نرم افزارهای حسابداری
۰۹۱۳۲۱۴۸۳۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۵۹ ۹۷/۰۸/۰۵ حسابدار خانم تمام وقت دارای حداقل یکسال سابقه مفید
۳۲۲۳۹۸۵۰
۰۹۱۳۳۱۱۰۱۶۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۵۸ ۹۷/۰۸/۰۵ نیروی حسابدار آشنا به کلیه امور مالیاتی
۰۹۱۳۲۱۹۷۱۷۷
۳۲۲۰۰۲۶۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۵۷ ۹۷/۰۸/۰۵ حسابدار خانم مسلط به امور حسابداری
۳۶۷۰۱۴۰۱-۲
۳۶۶۸۷۲۷۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۵۶ ۹۷/۰۸/۰۵ حسابدار با سابقه کار در فروشگاه موبایل
ساعت تماس ۱۰-۱۳ و ۱۸-۲۱
۰۹۰۲۳۱۰۵۰۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۵۵ ۹۷/۰۸/۰۵ حسابدار خانم مسلط به امور اداری
محدوده شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۰۷۶۲۱
۰۹۰۱۴۳۵۹۲۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۵۴ ۹۷/۰۸/۰۲ حسابدار با سابقه جهت شرکت تولیدی
ساعت تماس ۸-۱۵
۰۹۱۳۳۸۹۶۰۰۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۵۳ ۹۷/۰۸/۰۲ حسابدار خانم مجرب با حداقل ۵سال سابقه کار
امنیت شغلی بالا
حقوق توافقی
۳۵۳۱۸۳۲۰ الی ۲۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۵۲ ۹۷/۰۸/۰۲ حسابدار خانم با ۳سال سابقه کار جهت گروه صنعتی کشاورز
۳۴۶۱۹۰۰۲
۳۴۶۱۹۰۰۶
۰۹۹۰۵۸۵۸۰۱۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۵۱ ۹۷/۰۸/۰۲ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار آشنا به کلیه امور مالیاتی شرکتها جهت کار در موسسه حسابداری جاوید
۳۲۲۰۰۲۶۹
۰۹۱۳۲۱۹۷۱۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۵۰ ۹۷/۰۸/۰۲ حسابدار خانم با ۳سال سابقه کار مسلط به نرم افزار نوآوران خ امام خمینی
۳۳۶۸۹۰۷۰-۴
ساعت تماس ۸الی ۱۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۴۹ ۹۷/۰۸/۰۲ حسابدار آقا نرم افزار پارسیان
حقوق اداره کار +بیمه
۴۵۸۴۷۰۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۴۸ ۹۷/۰۸/۰۲ کارآموز حسابداری فقط خانم با مدرک دیپلم و فوق دیپلم حسابداری جهت معرفی به کار
۳۲۱۲۱۳۱۹ داخلی ۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۴۷ ۹۷/۰۸/۰۲ کارمند خانم آشنا به حسابداری
۰۹۳۹۱۱۸۶۴۵۷
۳۳۲۰۴۲۱۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۴۶ ۹۷/۰۸/۰۲ حسابدار ابتدای جاده حبیب آباد
با سرویس رفت و برگشت
۰۹۳۰۶۱۳۸۶۱۱
۳۵۴۹۲۲۷۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۴۵ ۹۷/۰۸/۰۲ خانم حسابدار مسلط به ورد و اکسل و آشنا به امور حسابداری جهت شرکت پیمان کاری ساعت ۹-۱۵
محدوده سپهسالار
۰۹۱۳۴۷۵۰۶۴۴
۳۶۳۰۲۶۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۴۴ ۹۷/۰۸/۰۲ استخدام حسابدار خانم حقوق و مزایای اداره کار +بیمه
۳۶۶۳۴۱۸۳
داخلی ۱۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۴۳ ۹۷/۰۸/۰۲ حسابدار خانم آشنا به امین فن بیان بالا ساعت کار ۸-۱۷
خ رودکی -اداره کار +بیمه
۳۶۲۵۹۱۵۵
۰۹۱۳۵۴۹۲۴۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۴۲ ۹۷/۰۸/۰۲ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان
ساعت کار ۸-۱۵
محدوده خ امام خمینی
۳۳۳۴۱۹۳۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۴۱ ۹۷/۰۸/۰۲ حسابدار خانم تمام وقت ۹-۱۳:۳۰ و ۱۶-۲۱
حقوق ۱/۵میلیون
۰۹۱۳۱۱۸۱۵۰۰
۳۲۶۴۲۵۹۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۴۰ ۹۷/۰۸/۰۲ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۳۹ ۹۷/۰۸/۰۲ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
۳۳۳۴۱۹۳۵
۰۹۱۱۹۴۰۷۵۴۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۳۸ ۹۷/۰۸/۰۲ حسابدار خانم نیمه وقت
۰۹۳۳۳۱۵۰۳۰۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۳۷ ۹۷/۰۸/۰۲ حسابدار خانم دارای مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم
ترجیحا دارای سابقه مرتبط
آشنایی با نرم افزار های حسابداری
۰۹۱۳۲۱۴۸۳۷۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۳۶ ۹۷/۰۸/۰۲ حسابدار خانم با حقوق و مزایا داخلی ۱۷
۳۶۶۳۴۱۸۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۳۵ ۹۷/۰۸/۰۲ شرکت تولیدی خ جی
حسابدار خانم حرفه ای و مسلط به امور مالی و مالیاتی
حسابدار خانم مسلط به امور حسابداری ازجمله حقوق و دستمزد
۰۹۱۳۴۰۰۰۸۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۳۴ ۹۷/۰۸/۰۲ حسابدار آقا آشنا به پارسیان با حقوق اداره کار +بیمه
۴۵۸۴۷۰۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۳۳ ۹۷/۰۸/۰۲ حسابدار خانم با پوشش مناسب
ترجیحا آشنا به نرم افزار حسابداری
تمام وقت
۳۲۳۱۹۰۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۳۲ ۹۷/۰۷/۲۹ حسابدار خانم مجرب با حداقل ۵سال سابقه کار
امنیت شغلی بالا
حقوق توافقی
۳۵۳۱۸۳۲۰ الی ۲۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۳۱ ۹۷/۰۷/۲۹ حسابدار خانم مسلط به امور دفاتر منطقه صنعتی دولت آباد
۴۵۸۳۸۷۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۳۰ ۹۷/۰۷/۲۹ حسابدار خانم مجرب ،آشنا به پارسیان
۰۹۱۶۶۷۱۴۲۴۹
۳۴۶۱۰۷۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۲۹ ۹۷/۰۷/۲۹ حسابدار خانم مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم ترجیحا دارای سابقه مرتبط
آشنایی با نرم افزار های حسابداری
۰۹۱۳۲۱۴۸۳۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۲۸ ۹۷/۰۷/۲۹ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان
ساعت کار ۸-۱۵
محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۱۹۴۰۷۵۴۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۲۷ ۹۷/۰۷/۲۹ حسابدار خانم مجرب آشنا به نرم افزار پارسیان ،محدوده خ آتشگاه
۰۹۱۶۶۷۱۴۲۴۹
۳۴۶۱۰۷۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۲۶ ۹۷/۰۷/۲۹ حسابدار خانم مسلط به امور دفاتر منطقه صنعتی دولت آباد
۴۵۸۳۸۷۹۲
داخلی ۱۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۲۵ ۹۷/۰۷/۲۹ کارآموز حسابداری فقط خانم
۳۲۱۲۱۳۱۹
داخلی ۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۲۴ ۹۷/۰۷/۲۹ نیازمند حسابدار با حداقل ۳سال سابقه کار ،حقوق مکفی
۰۹۱۳۹۷۱۷۰۱۴
۰۹۳۰۱۸۱۶۱۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۲۳ ۹۷/۰۷/۲۹ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان شرکت تولیدی محدوده شهرک آزمایش
۳۶۵۴۱۸۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۲۲ ۹۷/۰۷/۲۹ کارمند حسابدار آقا
۰۹۱۳۹۸۵۵۴۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۲۱ ۹۷/۰۷/۲۹ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان شرکت تولیدی محدوده شهرک آزمایش
۳۶۵۴۱۸۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۲۰ ۹۷/۰۷/۲۹ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۱۹ ۹۷/۰۷/۲۹ حسابدار با سابقه جهت انبار پوشاک
۳۶۲۶۳۲۳۷
داخلی ۵
۳۶۲۶۳۲۳۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۱۸ ۹۷/۰۷/۲۹ حسابدار خانم با تجربه کافی
روابط عمومی خوب ،مسلط به امور حسابداری و بایگانی ،پیگیری مطالبات
به صورت تمام وقت ۹صب الی ۶عصر
۲ماه اول به صورت آزمایشی
حقوق توافقی و بعد از ۲ماه اداره کار
خ امام خمینی
۰۹۱۰۳۸۷۶۰۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۱۷ ۹۷/۰۷/۲۹ حسابدار جهت همکاری
۳۷۳۸۳۶۷۶
۰۹۳۰۰۳۶۷۵۵۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۱۶ ۹۷/۰۷/۲۹ حسابدار خانم به صورت نیمه وقت
۰۹۳۳۳۱۵۳۰۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۱۵ ۹۷/۰۷/۲۹ حسابدار پاره وقت خانم مسلط به نرم افزار هلو
۳۳۳۹۰۷۸۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۱۴ ۹۷/۰۷/۲۹ حسابدار خانم با پوشش مناسب ترجیحا آشنا به نرم افزار حسابداری
تمام وقت
۳۲۳۱۹۰۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۱۳ ۹۷/۰۷/۲۹ شرکت تولیدی خ جی
حسابدار خانم حرفه ای و مسلط به امور مالی و مالیاتی
حسابدار خانم مسلط به امور حسابداری ازجمله حقوق و دستمزد
۰۹۱۳۴۰۰۰۸۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۱۲ ۹۷/۰۷/۲۸ حسابدار جهت همکاری
۳۷۳۸۳۶۷۶
۰۹۳۰۰۳۶۷۵۵۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۱۱ ۹۷/۰۷/۲۸ حسابدار خانم به صورت نیمه وقت
۰۹۳۳۳۱۵۳۰۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۱۰ ۹۷/۰۷/۲۸ کارمند حسابدار آقا
۰۹۱۳۹۸۵۵۴۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۰۹ ۹۷/۰۷/۲۸ شرکت تولیدی خ جی
حسابدار خانم حرفه ای و مسلط به امور مالی و مالیاتی
حسابدار خانم مسلط به امور حسابداری ازجمله حقوق و دستمزد
۰۹۱۳۴۰۰۰۸۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۰۸ ۹۷/۰۷/۲۸ حسابدار خانم مجرب با حداقل ۵سال سابقه کار
امنیت شغلی بالا
حقوق توافقی
۳۵۳۱۸۳۲۰ الی ۲۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۰۷ ۹۷/۰۷/۲۸ حسابدار خانم دارای مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم
ترجیحا با سابقه مرتبط
آشنا به نرم افزارهای حسابداری
۰۹۱۳۲۱۴۸۳۷۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۰۶ ۹۷/۰۷/۲۸ حسابدار با سابقه جهت انبار پوشاک
۳۶۲۶۳۲۳۷
داخلی ۵
۳۶۲۶۳۲۳۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۰۵ ۹۷/۰۷/۲۸ حسابدار مجرب آقا جهت امور حسابداری در کارخانه سنگبری
در مجتمع معادن الماس گرانیت واقع در شهرک صنعتی محمود آباد
بیرجند خ ۱۵خرداد نبش بعثت
۰۵۶۳۲۴۴۵۰۵۰
۰۵۶۳۲۴۴۳۸۵۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۰۴ ۹۷/۰۷/۲۸ حسابدار خانم محدوده رباط
۰۹۱۳۱۱۸۷۴۳۰
۳۳۶۸۶۸۶۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۰۳ ۹۷/۰۷/۲۸ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان و مسئول فروش خانم با روابط عمومی بالا
۳۳۸۶۷۳۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۰۲ ۹۷/۰۷/۲۸ حسابدار خانم با پوشش مناسب ترجیحا آشنا به نرم افزار حسابداری
تمام وقت
۳۲۳۱۹۰۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۰۱ ۹۷/۰۷/۲۸ حسابدار پاره وقت خانم مسلط به نرم افزار هلو
۳۳۳۹۰۷۸۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۹۰۰ ۹۷/۰۷/۲۸ حسابدار خانم جهت کار در شرکت شهرک صنعتی امیرکبیر
۰۹۱۳۵۷۳۴۹۰۴
۳۳۸۷۶۳۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۹۹ ۹۷/۰۷/۲۸ نیروی حسابدار خانم با سابقه ،جهت باربری محدوده امیرکبیر
ساعت کاری ۸-۱۷
نرم افزار پارسیان
حقوق ۱/۵۰۰/۰۰۰ +بیمه
۰۹۱۳۲۷۰۵۹۹۷
۳۳۸۶۰۵۵۶
۳۳۸۶۰۵۵۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۹۸ ۹۷/۰۷/۲۸ حسابدار خانم پاره وقت مسلط به نرم افزار هلو رباط دوم
۳۴۳۹۰۷۸۱-۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۹۷ ۹۷/۰۷/۲۸ حسابدار ابتدای جاده حبیب آباد
با سرویس رفت و برگشت
۰۹۳۰۶۱۳۸۶۱۱
۳۵۴۹۲۲۷۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۹۶ ۹۷/۰۷/۲۸ حسابدار خانم به صورت نیمه وقت
خ لاله بعد از ترمینال باقوڃخانه
۰۹۳۳۳۱۵۳۰۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۹۵ ۹۷/۰۷/۲۸ کارآموز حسابداری فقط خانم
۳۲۱۲۱۳۱۹
داخلی ۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۹۴ ۹۷/۰۷/۲۸ حسابدار خانم آشنا به پارسیان
محدوده عبدالرزاق
۳۲۲۱۷۷۲۸
۰۹۱۳۱۳۹۱۷۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۹۳ ۹۷/۰۷/۲۸ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۹۲ ۹۷/۰۷/۲۸ حسابدار خانم رشته تحصیلی حسابداری حداقل لیسانس پاره وقت ،تمام وقت
۰۹۱۳۰۰۰۱۱۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۹۱ ۹۷/۰۷/۲۸ خانم با مدرک لیسانس حسابداری مسلط به حقوق و دستمزد حداقل ۷تا ۱۰سال سابقه کار رزومه به شماره
۰۹۳۷۶۲۰۲۲۲۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۹۰ ۹۷/۰۷/۲۸ حسابدار خانم با ۳سال سابقه کار مسلط به نرم افزار نوآوران خ امام خمینی
۳۳۶۸۹۰۷۰-۴
ساعت تماس ۸الی ۱۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۸۹ ۹۷/۰۷/۲۵ استخدام حسابدار خانم شهرک صنعتی امیر کبیر
۰۹۱۳۵۷۳۴۹۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۸۸ ۹۷/۰۷/۲۵ حسابدار ابتدای جاده حبیب آباد
با سرویس رفت و برگشت
۰۹۳۰۶۱۳۸۶۱۱
۳۵۴۹۲۲۷۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۸۷ ۹۷/۰۷/۲۵ نیروی حسابدار خانم با سابقه ،جهت باربری محدوده امیرکبیر
ساعت کاری ۸-۱۷
نرم افزار پارسیان
حقوق ۱/۵۰۰/۰۰۰ +بیمه
۰۹۱۳۲۷۰۵۹۹۷
۳۳۸۶۰۵۵۶
۳۳۸۶۰۵۵۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۸۶ ۹۷/۰۷/۲۵ حسابدار خانم به صورت نیمه وقت
خ لاله بعد از ترمینال باقوڃخانه
۰۹۳۳۳۱۵۳۰۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۸۵ ۹۷/۰۷/۲۵ حسابدار خانم محدوده رباط
۰۹۱۳۱۱۸۷۴۳۰
۳۳۶۸۶۸۶۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۸۴ ۹۷/۰۷/۲۵ حسابدار جهت همکاری در فروشگاه در محدوده بزرگمهر ساعت کار۹:۳۰الی ۱۳:۳۰
۰۹۱۳۱۱۸۱۵۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۸۳ ۹۷/۰۷/۲۵ حسابدار مجرب آقا جهت امور حسابداری در کارخانه سنگبری
در مجتمع معادن الماس گرانیت واقع در شهرک صنعتی محمود آباد
بیرجند خ ۱۵خرداد نبش بعثت
۰۵۶۳۲۴۴۵۰۵۰
۰۵۶۳۲۴۴۳۸۵۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۸۲ ۹۷/۰۷/۲۵ کارآموز آقا حسابدار
محدوده احمدآباد
۰۹۱۳۹۸۵۵۲۰۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۸۱ ۹۷/۰۷/۲۵ استخدام حسابدار با مدرک کارشناسی و حداقل ۲سال سابقه کار
محدوده قلعشور اصفهان
۰۹۱۳۳۰۹۳۸۱۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۸۰ ۹۷/۰۷/۲۵ شرکت معتبر واقع در شهرک صنعتی جی
نیروی حسابدار خانم
۳۵۷۲۲۶۶۰
داخلی ۱۲۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۷۹ ۹۷/۰۷/۲۵ حسابدار جهت همکاری
۰۹۳۰۰۳۶۷۵۵۸
۳۷۳۸۳۶۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۷۸ ۹۷/۰۷/۲۵ حسابدار خانم با تجربه کافی
روابط عمومی خوب ،مسلط به امور حسابداری و بایگانی ،پیگیری مطالبات
به صورت تمام وقت ۹صب الی ۶عصر
۲ماه اول به صورت آزمایشی
حقوق توافقی و بعد از ۲ماه اداره کار
خ امام خمینی
۰۹۱۰۳۸۷۶۰۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۷۷ ۹۷/۰۷/۲۵ حسابدار خانم
۳۳۵۱۲۵۳۹
۰۹۳۹۲۲۲۰۸۸۰
۰۹۱۳۳۱۲۹۸۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۷۶ ۹۷/۰۷/۲۵ حسابدار فقط خانم ،جهت حسابداری مالیاتی ،پاره وقت
حداقل ۱سال سابقه حسابداری مالی
پر انرژی
محدوده سنی ۲۴-۳۰
۰۹۹۰۷۱۲۳۴۶۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۷۵ ۹۷/۰۷/۲۵ حسابدار با حداقل ۳سال سابقه کار با حقوق مکفی
۰۹۱۳۹۷۱۷۷۰۱۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۷۴ ۹۷/۰۷/۲۵ حسابدار با سابقه جهت انبار پوشاک
۳۶۲۶۳۲۳۷
داخلی ۵
۳۶۲۶۳۲۳۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۷۳ ۹۷/۰۷/۲۵ حسابدار خانم با ۳سال سابقه مسلط به نرم افزار نوآوران خ امام خمینی
۳۳۶۸۹۰۷۰-۴
ساعت تماس ۸-۱۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۷۲ ۹۷/۰۷/۲۵ کارآموز حسابداری فقط خانم
۳۲۱۲۱۳۱۹
داخلی ۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۷۱ ۹۷/۰۷/۲۵ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان محدوده خ کهندژ و آتشگاه
۳۳۵۲۰۲۶۰
۰۹۱۳۲۱۱۶۵۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۷۰ ۹۷/۰۷/۲۵ خانم با مدرک لیسانس حسابداری
مسلط به حقوق و دستمزد حداقل ۷تا ۱۰سال سابقه کار
روزمه به شماره تلگرام
۰۹۳۷۶۲۰۲۲۲۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۶۹ ۹۷/۰۷/۲۵ حسابدار خانم رشته تحصیلی حسابداری حداقل لیسانس پاره وقت،یا تمام وقت
۰۹۱۳۰۰۰۱۱۳۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۶۸ ۹۷/۰۷/۲۵ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۶۷ ۹۷/۰۷/۲۴ حسابدار جهت همکاری در فروشگاه در محدوده بزرگمهر ساعت کار۹:۳۰الی ۱۳:۳۰
۰۹۱۳۱۱۸۱۵۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۶۶ ۹۷/۰۷/۲۴ حسابدار خانم محدوده رباط
۰۹۱۳۱۱۸۷۴۳۰
۳۳۶۸۶۸۶۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۶۵ ۹۷/۰۷/۲۴ حسابدار مجرب آقا جهت امور حسابداری در کارخانه سنگبری
در مجتمع معادن الماس گرانیت واقع در شهرک صنعتی محمود آباد
بیرجند خ ۱۵خرداد نبش بعثت
۰۵۶۳۲۴۴۵۰۵۰
۰۵۶۳۲۴۴۳۸۵۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۶۴ ۹۷/۰۷/۲۴ حسابدار خانم با ۳سال سابقه مسلط به نرم افزار نوآوران خ امام خمینی
۳۳۶۸۹۰۷۰-۴
ساعت تماس ۸-۱۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۶۳ ۹۷/۰۷/۲۴ کارآموز حسابداری فقط خانم
۳۲۱۲۱۳۱۹
داخلی ۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۶۲ ۹۷/۰۷/۲۴ حسابدار با حداقل ۳سال سابقه کار
حقوق مکفی
۰۹۱۳۹۷۱۷۰۱۴
۰۹۳۰۱۸۱۶۱۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۶۱ ۹۷/۰۷/۲۴ شرکت معتبر واقع در شهرک صنعتی جی
نیروی حسابدار خانم
۳۵۷۲۲۶۶۰
داخلی ۱۲۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۶۰ ۹۷/۰۷/۲۴ شرکت پخش کیلا ،نیروی حسابدار با سابقه کار در صنعت پخش و تحصیلات مرتبط
شهرک صنعتی دولت آباد
ارسال رزومه در واتس آپ
۰۹۱۷۷۰۰۶۳۷۹
تماس ۸-۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۵۹ ۹۷/۰۷/۲۴ خانم با مدرک لیسانس حسابداری مسلط به حقوق و دستمزد
حداقل ۷تا ۱۰سال سابقه کار
ارسال رزومه به شماره
۰۹۳۷۶۲۰۲۲۲۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۵۸ ۹۷/۰۷/۲۴ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۵۷ ۹۷/۰۷/۲۴ کارآموز آقا حسابدار
محدوده احمدآباد
۰۹۱۳۹۸۵۵۲۰۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۵۶ ۹۷/۰۷/۲۴ حسابدار خانم با تجربه کافی
روابط عمومی خوب ،مسلط به امور حسابداری و بایگانی ،پیگیری مطالبات
به صورت تمام وقت ۹صب الی ۶عصر
۲ماه اول به صورت آزمایشی
حقوق توافقی و بعد از ۲ماه اداره کار
خ امام خمینی
۰۹۱۰۳۸۷۶۰۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۵۵ ۹۷/۰۷/۲۴ حسابدار خانم شهرک صنعتی جی
۳۵۷۲۲۶۶۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۵۴ ۹۷/۰۷/۲۴ حسابدار خانم
۳۳۵۱۲۵۳۹
۰۹۳۹۲۲۲۰۸۸۰
۰۹۱۳۳۱۲۹۸۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۵۳ ۹۷/۰۷/۲۴ حسابدار با سابقه جهت انبار پوشاک
۳۶۲۶۳۲۳۷
داخلی ۵
۳۶۲۶۳۲۳۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۵۲ ۹۷/۰۷/۲۴ حسابدار خانم پاره وقت مسلط به نرم افزار هلو رباط دوم
۳۴۳۹۰۷۸۱-۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۵۱ ۹۷/۰۷/۲۴ خانم لیسانس حسابداری فقط تمام وقت
محل کار بعد از سه راه خمینی شهر
بیمه و حقوق و تمام مزایای اداره کار
تماس ۱۸به بعد
۳۵۲۳۰۷۵۷
۰۹۱۳۱۱۱۳۵۱۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۵۰ ۹۷/۰۷/۲۴ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان و مسئول فروش خانم با روابط عمومی بالا
۳۳۸۶۷۳۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۴۹ ۹۷/۰۷/۲۴ حسابدار ابتدای جاده حبیب آباد
با سرویس رفت و برگشت
۰۹۳۰۶۱۳۸۶۱۱
۳۵۴۹۲۲۷۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۴۸ ۹۷/۰۷/۲۴ حسابدار خانم به صورت نیمه وقت
خ لاله بعد از ترمینال باقوڃخانه
۰۹۳۳۳۱۵۳۰۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۴۷ ۹۷/۰۷/۲۴ حسابدار خانم محدوده بهارستان
قلعه شور -مسلط به امور اداری
۳۲۶۵۹۳۶۲
۰۹۱۳۱۶۴۶۴۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۴۶ ۹۷/۰۷/۲۳ حسابدار حرفه ای و دارای سابقه کار جهت کار در شهرک صنعتی قهدریجان
۰۹۱۳۲۲۱۷۳۹۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۴۵ ۹۷/۰۷/۲۳ حسابدار جهت همکاری در فروشگاه در محدوده بزرگمهر ساعت کار۹:۳۰الی ۱۳:۳۰
۰۹۱۳۱۱۸۱۵۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۴۴ ۹۷/۰۷/۲۳ حسابدار مجرب آقا جهت امور حسابداری در کارخانه سنگبری
در مجتمع معادن الماس گرانیت واقع در شهرک صنعتی محمود آباد
بیرجند خ ۱۵خرداد نبش بعثت
۰۵۶۳۲۴۴۵۰۵۰
۰۵۶۳۲۴۴۳۸۵۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۴۳ ۹۷/۰۷/۲۳ نیاز به حسابدار جهت کار در فروشگاه ساعت کار ۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰
محدوده بزرگمهر
۰۹۱۳۱۱۸۱۵۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۴۲ ۹۷/۰۷/۲۳ حسابدار خانم جهت امور دفتری و حسابداری آشنا به نرم افزار نوآوران و امور مالیاتی با حقوق اداره کار +بیمه
محدوده شاهپور جدید
ساعت تماس ۱۴الی ۱۸
۳۳۸۷۶۰۶۶
۰۹۱۳۷۵۳۵۵۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۴۱ ۹۷/۰۷/۲۳ کارشناس حسابداری یا بالاتر ،با سابقه تدریس حداقل ۵سال سابقه کار اجرایی و فن بیان قوی به عنوان مدرس در زمینه حسابداری پیمان کاری
۰۹۱۳۰۹۲۴۲۸۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۴۰ ۹۷/۰۷/۲۳ حسابدار آقا جوان حداکثر ۲۶سال
مسلط و پرتوان و باهوش تمام وقت با حقوق حداقل ۱میلیون
محدوده امام خمینی
۰۹۱۳۹۷۴۸۰۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۳۹ ۹۷/۰۷/۲۳ استخدام حسابدار با مدرک کارشناسی و حداقل ۲سال سابقه کار
محدوده قلعشور اصفهان
۰۹۱۳۳۰۹۳۸۱۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۳۸ ۹۷/۰۷/۲۳ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان و مسئول فروش خانم با روابط عمومی بالا
۳۳۸۶۷۳۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۳۷ ۹۷/۰۷/۲۳ استخدام حسابدار خانم شهرک صنعتی امیر کبیر
۰۹۱۳۵۷۳۴۹۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۳۶ ۹۷/۰۷/۲۳ کارشناس حسابدار خانم با حداقل ۳سال سابقه کار در شرکت پیمان کاری
۰۹۱۳۱۱۶۲۷۹۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۳۵ ۹۷/۰۷/۲۳ حسابدار فقط خانم ،جهت حسابداری مالیاتی ،پاره وقت
حداقل ۱سال سابقه حسابداری مالی
پر انرژی
محدوده سنی ۲۴-۳۰
۰۹۹۰۷۱۲۳۴۶۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۳۴ ۹۷/۰۷/۲۳ حسابدار خانم محدوده رباط
۰۹۱۳۱۱۸۷۴۳۰
۳۳۶۸۶۸۶۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۳۳ ۹۷/۰۷/۲۳ حسابدار خانم مسلط نرم افزار پارسیان
۳۳۵۲۰۲۶۰
۰۹۱۳۲۱۱۶۵۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۳۲ ۹۷/۰۷/۲۳ حسابدار متعهد دارای سابقه حداقل ۲سال ،مسلط به نرم افزار گیتی حساب و آسا
آشنا به حقوق و دستمزد و بیمه و مالیات
ساعت کار۸الی ۱۷:۳۰
۰۹۱۳۶۴۰۴۷۹۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۳۱ ۹۷/۰۷/۲۳ حسابدار خانم با تجربه کافی
روابط عمومی خوب ،مسلط به امور حسابداری و بایگانی ،پیگیری مطالبات
به صورت تمام وقت ۹صب الی ۶عصر
۲ماه اول به صورت آزمایشی
حقوق توافقی و بعد از ۲ماه اداره کار
خ امام خمینی
۰۹۱۰۳۸۷۶۰۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۳۰ ۹۷/۰۷/۲۳ حسابدار خانم با ۳سال سابقه مسلط به نرم افزار سپیدار ،نوآوران،آشنا به کامپیوتر
۴۵۸۳۸۶۴۰
۰۹۱۷۳۹۱۰۸۳۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۲۹ ۹۷/۰۷/۲۳ استخدام حسابدار دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۲سال سابقه کار مرتبط مسلط به نرم افزار نوآوران با سیستم خزانه و مالیات
۹۵۰۲۴۰۷۰-۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۲۸ ۹۷/۰۷/۲۳ حسابدار خانم نیمه وقت جهت شرکت بازرگانی ،آشنا به اظهار نامه
ارزش افزوده و معاملات فصلی
۳۲۳۶۷۲۱۹
۰۹۱۶۳۱۱۹۷۸۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۲۷ ۹۷/۰۷/۲۳ حسابدار خانم جهت امور دفتری و حسابداری آشنا به نرم افزار نوآوران و امور مالیاتی با حقوق اداره کار و بیمه محدوده شاهپور جدید
۰۹۳۷۵۳۵۵۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۲۶ ۹۷/۰۷/۲۳ استخدام حسابدار خانم
۳۳۳۷۸۵۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۲۵ ۹۷/۰۷/۲۲ حسابدار فقط خانم ،جهت حسابداری مالیاتی ،پاره وقت
حداقل ۱سال سابقه حسابداری مالی
پر انرژی
محدوده سنی ۲۴-۳۰
۰۹۹۰۷۱۲۳۴۶۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۲۴ ۹۷/۰۷/۲۲ حسابدار خانم نیمه وقت جهت شرکت بازرگانی ،آشنا به اظهار نامه
ارزش افزوده و معاملات فصلی
۳۲۳۶۷۲۱۹
۰۹۱۶۳۱۱۹۷۸۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۲۳ ۹۷/۰۷/۲۲ حسابدار آقا آشنا به امور مالی و مالیاتی با حداقل ۵سال سابقه کار مرتبط
۰۹۱۳۴۶۱۶۴۲۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۲۲ ۹۷/۰۷/۲۲ استخدام حسابدار دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۲سال سابقه کار مرتبط مسلط به نرم افزار نوآوران با سیستم خزانه و مالیات
۹۵۰۲۴۰۷۰-۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۲۱ ۹۷/۰۷/۲۲ کار آموز حسابداری خانم محدوده ڃمران
۳۴۳۹۷۶۷۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۲۰ ۹۷/۰۷/۲۲ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۱۹ ۹۷/۰۷/۲۲ حسابدار خانم مسلط به برنامه پارسیان
محدوده کهندژ و آتشگاه
۳۳۵۲۰۲۶۰
۰۹۱۳۲۱۱۶۵۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۱۸ ۹۷/۰۷/۲۲ حسابدار با حداقل ۳سال سابقه کار ،حقوق مکفی
۰۹۱۳۹۷۱۷۰۱۴
۰۹۳۰۱۸۱۶۱۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۱۷ ۹۷/۰۷/۲۲ شرکت معتبر واقع در شهرک صنعتی جی
نیروی حسابدار خانم استخدام مینماید
۳۵۷۲۲۶۶۰ داخلی ۱۲۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۱۶ ۹۷/۰۷/۲۲ حسابدار خانم با تجربه کافی
روابط عمومی خوب ،مسلط به امور حسابداری و بایگانی ،پیگیری مطالبات
به صورت تمام وقت ۹صب الی ۶عصر
۲ماه اول به صورت آزمایشی
حقوق توافقی و بعد از ۲ماه اداره کار
خ امام خمینی
۰۹۱۰۳۸۷۶۰۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۱۵ ۹۷/۰۷/۲۲ حسابدار خانم مسلط به پارسیان
۳۳۵۲۰۲۶۰
۰۹۱۳۲۱۱۶۵۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۱۴ ۹۷/۰۷/۲۲ استخدام حسابدار خانم شهرک صنعتی امیر کبیر
۰۹۱۳۵۷۳۴۹۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۱۳ ۹۷/۰۷/۲۲ حسابدار خانم با ۳سال سابقه مسلط به نرم افزار سپیدار ،نوآوران،آشنا به کامپیوتر
۴۵۸۳۸۶۴۰
۰۹۱۷۳۹۱۰۸۳۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۱۲ ۹۷/۰۷/۲۲ کارشناس حسابدار خانم با حداقل ۳سال سابقه کار در شرکت پیمان کاری
۰۹۱۳۱۱۶۲۷۹۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۱۱ ۹۷/۰۷/۲۲ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان و مسئول فروش خانم با روابط عمومی بالا
۳۳۸۶۷۳۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۱۰ ۹۷/۰۷/۲۲ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار فروشگاهی مسلط به برنامه پارسیان
۳۲۶۸۶۵۶۸
۰۹۱۳۱۰۳۲۷۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۰۹ ۹۷/۰۷/۲۲ کارشناس حسابداری خانم با سابقه کار شهرک صنعتی محمود آباد
۰۹۳۶۳۴۹۲۸۹۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۰۸ ۹۷/۰۷/۲۲ حسابدار خانم محدوده رباط
۰۹۱۳۱۱۸۷۴۳۰
۳۳۶۸۶۸۶۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۰۷ ۹۷/۰۷/۲۲ حسابدار خانم جهت کار در رستوران ساعت کار ۱۱صبح تا۱۵
حقوق ۵۰۰هزار تومان
محدوده رباط
۳۴۳۶۰۵۷۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۰۶ ۹۷/۰۷/۲۱ حسابدار خانم جهت کار در تولیدی مبلمان خ امام خمینی خ بسیج
۳۳۶۸۷۵۸۳
۰۹۱۲۴۴۹۷۲۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۰۵ ۹۷/۰۷/۲۱ استخدام حسابدار خانم شهرک صنعتی امیر کبیر
۰۹۱۳۵۷۳۴۹۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۰۴ ۹۷/۰۷/۲۱ حسابدار حرفه ای و دارای سابقه کار جهت کار در شهرک صنعتی قهدریجان
۰۹۱۳۲۲۱۷۳۹۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۰۳ ۹۷/۰۷/۲۱ حسابدار آقا جوان حداکثر ۲۶سال
مسلط و پرتوان و باهوش تمام وقت با حقوق حداقل ۱میلیون
محدوده امام خمینی
۰۹۱۳۹۷۴۸۰۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۰۲ ۹۷/۰۷/۲۱ حسابدار فروش جهت همکاری با شرکت معتبر پخش مواد غذایی
۰۹۱۳۲۲۴۶۷۰۰
۳۳۷۷۰۷۰۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۰۱ ۹۷/۰۷/۲۱ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار فروشگاهی مسلط به برنامه پارسیان
۳۲۶۸۶۵۶۸
۰۹۱۳۱۰۳۲۷۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۸۰۰ ۹۷/۰۷/۲۱ کارشناس حسابدار خانم با حداقل ۳سال سابقه کار در شرکت پیمان کاری
۰۹۱۳۱۱۶۲۷۹۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۹۹ ۹۷/۰۷/۲۱ حسابدار خانم به صورت نیمه وقت
۳۳۳۷۸۵۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۹۸ ۹۷/۰۷/۲۱ حسابدار خانم رشته تحصیلی حسابداری حداقل لیسانس پاره وقت،یا تمام وقت
۰۹۱۳۰۰۰۱۱۳۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۹۷ ۹۷/۰۷/۲۱ کار آموز حسابداری خانم محدوده ڃمران
۳۴۳۹۷۶۷۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۹۶ ۹۷/۰۷/۲۱ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۹۵ ۹۷/۰۷/۲۱ استخدام حسابدار خانم شهرک صنعتی امیر کبیر
۰۹۱۳۵۷۳۴۹۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۹۴ ۹۷/۰۷/۲۱ استخدام حسابدار دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۲سال سابقه کار مرتبط مسلط به نرم افزار نوآوران با سیستم خزانه و مالیات
۹۵۰۲۴۰۷۰-۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۹۳ ۹۷/۰۷/۲۱ حسابدار خانم جهت کار در رستوران ساعت کار ۱۱صبح تا۱۵
حقوق ۵۰۰هزار تومان
محدوده رباط
۳۴۳۶۰۵۷۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۹۲ ۹۷/۰۷/۲۱ حسابدار خانم نیمه وقت جهت شرکت بازرگانی ،آشنا به اظهار نامه
ارزش افزوده و معاملات فصلی
۳۲۳۶۷۲۱۹
۰۹۱۶۳۱۱۹۷۸۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۹۱ ۹۷/۰۷/۲۱ حسابدار متعهد دارای سابقه حداقل ۲سال ،مسلط به نرم افزار گیتی حساب و آسا
آشنا به حقوق و دستمزد و بیمه و مالیات
ساعت کار۸الی ۱۷:۳۰
۰۹۱۳۶۴۰۴۷۹۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۹۰ ۹۷/۰۷/۲۱ حسابدار خانم با ۳سال سابقه مسلط به نرم افزار سپیدار ،نوآوران،آشنا به کامپیوتر
۴۵۸۳۸۶۴۰
۰۹۱۷۳۹۱۰۸۳۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۸۹ ۹۷/۰۷/۲۱ حسابدار خانم نیمه وقت جهت شرکت بازرگانی ،آشنا به اظهار نامه
ارزش افزوده و معاملات فصلی
۳۲۳۶۷۲۱۹
۰۹۱۶۳۱۱۹۷۸۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۸۸ ۹۷/۰۷/۲۱ حسابدار خانم جهت امور حسابداری و دفتری آشنا به نرم افزار نوآوران و امور مالیاتی با حقوق اداره کار و بیمه محدوده شاهپور جدید
ساعت تماس ۱۴ الی ۱۸
۳۳۸۷۶۰۶۶
۰۹۳۷۵۳۵۵۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۸۷ ۹۷/۰۷/۲۱ حسابدار به صورت پاره وقت
۳۳۳۷۸۵۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۸۶ ۹۷/۰۷/۱۸ حسابدار خانم با ۳سال سابقه مسلط به نرم افزار سپیدار ،نوآوران،آشنا به کامپیوتر
۴۵۸۳۸۶۴۰
۰۹۱۷۳۹۱۰۸۳۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۸۵ ۹۷/۰۷/۱۸ حسابدار خانم رشته تحصیلی حسابداری حداقل لیسانس
پاره وقت یا تمام وقت
۰۹۱۳۰۰۰۱۱۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۸۴ ۹۷/۰۷/۱۸ حسابدار آقا آشنا به امور مالی و مالیاتی با حداقل ۵سال سابقه کار مرتبط
۰۹۱۳۴۶۱۶۴۲۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۸۳ ۹۷/۰۷/۱۸ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۸۲ ۹۷/۰۷/۱۸ استخدام حسابدار خانم شهرک صنعتی امیر کبیر
۰۹۱۳۵۷۳۴۹۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۸۱ ۹۷/۰۷/۱۸ حسابدار خانم نیمه وقت جهت شرکت بازرگانی ،آشنا به اظهار نامه
ارزش افزوده و معاملات فصلی
۳۲۳۶۷۲۱۹
۰۹۱۶۳۱۱۹۷۸۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۸۰ ۹۷/۰۷/۱۸ حسابدار خانم با تجربه کافی
روابط عمومی خوب ،مسلط به امور حسابداری و بایگانی ،پیگیری مطالبات
به صورت تمام وقت ۹صب الی ۶عصر
۲ماه اول به صورت آزمایشی
حقوق توافقی و بعد از ۲ماه اداره کار
خ امام خمینی
۰۹۱۰۳۸۷۶۰۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۷۹ ۹۷/۰۷/۱۸ خانم لیسانس حسابداری فقط تمام وقت
محل کار بعد از سه راه خمینی شهر
بیمه و حقوق و تمام مزایای اداره کار
تماس ۱۸به بعد
۳۵۲۳۰۷۵۷
۰۹۱۳۱۱۱۳۵۱۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۷۸ ۹۷/۰۷/۱۸ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان و مسئول فروش خانم با روابط عمومی بالا
۳۳۸۶۷۳۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۷۷ ۹۷/۰۷/۱۸ نیازمند حسابدار ،حداقل ۳سال سابقه کار با حقوق مکفی
۰۹۱۳۹۷۱۷۰۱۴
۰۹۳۰۱۸۱۶۱۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۷۶ ۹۷/۰۷/۱۸ کار آموز حسابداری خانم محدوده ڃمران
۳۴۳۹۷۶۷۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۷۵ ۹۷/۰۷/۱۸ استخدام حسابدار دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۲سال سابقه کار مرتبط مسلط به نرم افزار نوآوران با سیستم خزانه و مالیات
۹۵۰۲۴۰۷۰-۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۷۴ ۹۷/۰۷/۱۸ حسابدار ۱۰الی ۱۴بعدازظهر
و ۵تا۸شب
حقوق اداره کار +بیمه ،محدوده ڃهارباغ عباسی
۰۹۱۳۱۰۵۶۵۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۷۳ ۹۷/۰۷/۱۸ حسابدار آقا جوان حداکثر ۲۶سال
مسلط و پرتوان و باهوش تمام وقت با حقوق حداقل ۱میلیون
محدوده امام خمینی
۰۹۱۳۹۷۴۸۰۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۷۲ ۹۷/۰۷/۱۸ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان
۳۳۸۶۷۳۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۷۱ ۹۷/۰۷/۱۸ حسابدار فروش جهت همکاری با شرکت معتبر پخش مواد غذایی
۰۹۱۳۲۲۴۶۷۰۰
۳۳۷۷۰۷۰۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۷۰ ۹۷/۰۷/۱۸ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار فروشگاهی مسلط به برنامه پارسیان
۳۲۶۸۶۵۶۸
۰۹۱۳۱۰۳۲۷۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۶۹ ۹۷/۰۷/۱۸ کارشناس حسابدار خانم با حداقل ۳سال سابقه کار در شرکت پیمان کاری
۰۹۱۳۱۱۶۲۷۹۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۶۸ ۹۷/۰۷/۱۸ حسابدار خانم پاره وقت
۳۳۳۷۸۵۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۶۷ ۹۷/۰۷/۱۸ حسابدار متعهد دارای سابقه حداقل ۲سال ،مسلط به نرم افزار گیتی حساب و آسا
آشنا به حقوق و دستمزد و بیمه و مالیات
ساعت کار۸الی ۱۷:۳۰
۰۹۱۳۶۴۰۴۷۹۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۶۶ ۹۷/۰۷/۱۷ حسابدار خانم با تجربه کافی
روابط عمومی خوب ،مسلط به امور حسابداری و بایگانی ،پیگیری مطالبات
به صورت تمام وقت ۹صب الی ۶عصر
۲ماه اول به صورت آزمایشی
حقوق توافقی و بعد از ۲ماه اداره کار
خ امام خمینی
۰۹۱۰۳۸۷۶۰۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۶۵ ۹۷/۰۷/۱۷ کارشناس حسابدار خانم با حداقل ۳سال سابقه کار در شرکت پیمان کاری
۰۹۱۳۱۱۶۲۷۹۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۶۴ ۹۷/۰۷/۱۷ حسابدار خانم پاره وقت
۳۳۳۷۸۵۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۶۳ ۹۷/۰۷/۱۷ خانم لیسانس حسابداری فقط تمام وقت
محل کار بعد از سه راه خمینی شهر
بیمه و حقوق و تمام مزایای اداره کار
تماس ۱۸به بعد
۳۵۲۳۰۷۵۷
۰۹۱۳۱۱۱۳۵۱۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۶۲ ۹۷/۰۷/۱۷ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان و مسئول فروش خانم با روابط عمومی بالا
۳۳۸۶۷۳۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۶۱ ۹۷/۰۷/۱۷ حسابدار آقا آشنا به امور مالی و مالیاتی با حداقل ۵سال سابقه کار مرتبط
۰۹۱۳۴۶۱۶۴۲۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۶۰ ۹۷/۰۷/۱۷ حسابدار خانم با ۳سال سابقه مسلط به سپیدار و نوآوران و آشنا به کامپیوتر
۴۵۸۳۸۶۴۰
۰۹۱۷۳۹۱۰۸۳۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۵۹ ۹۷/۰۷/۱۷ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار فروشگاهی مسلط به برنامه پارسیان
۳۲۶۸۶۵۶۸
۰۹۱۳۱۰۳۲۷۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۵۸ ۹۷/۰۷/۱۷ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۵۷ ۹۷/۰۷/۱۷ حسابدار خانم پاره وقت
۳۳۳۷۸۵۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۵۶ ۹۷/۰۷/۱۷ حسابدار حرفه ای و دارای سابقه کار جهت کار در شهرک صنعتی قهدریجان
۰۹۱۳۲۲۱۷۳۹۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۵۵ ۹۷/۰۷/۱۷ حسابدار خانم محدوده شاهین شهر
۳۶۹۹۲۰۷۵
۰۹۱۳۶۹۰۶۲۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۵۴ ۹۷/۰۷/۱۷ استخدام حسابدار خانم
با پوشش اسلامی
مسلط به قوانین مالیاتی نرم افزار پارسیان لیست بیمه و حقوق و دستمزد با سابقه حداقل ۲ سال
ارسال رزومه به ای دی مدیریت
متعهد،دلسوز،با پشتکار فراوان
۰۳۱۳۶۶۳۰۷۸۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۵۳ ۹۷/۰۷/۱۷ حسابدار خانم آشنا به پارسیان ،اظهار نامه و ارزش افزوده
۰۹۱۳۴۷۵۱۹۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۵۲ ۹۷/۰۷/۱۷ حسابدار ۱۰الی ۱۴بعدازظهر
و ۵تا۸شب
حقوق اداره کار +بیمه ،محدوده ڃهارباغ عباسی
۰۹۱۳۱۰۵۶۵۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۵۱ ۹۷/۰۷/۱۷ حسابدار آقا جوان حداکثر ۲۶سال
مسلط و پرتوان و باهوش تمام وقت با حقوق حداقل ۱میلیون
محدوده امام خمینی
۰۹۱۳۹۷۴۸۰۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۵۰ ۹۷/۰۷/۱۷ حسابدار با سابقه خانم مسلط به بیمه و مالیات
۰۹۱۳۴۳۶۳۹۳۴
۳۲۷۳۶۷۳۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۴۹ ۹۷/۰۷/۱۷ حسابدار متعهد دارای سابقه حداقل ۲سال ،مسلط به نرم افزار گیتی حساب و آسا
آشنا به حقوق و دستمزد و بیمه و مالیات
ساعت کار۸الی ۱۷:۳۰
۰۹۱۳۶۴۰۴۷۹۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۴۸ ۹۷/۰۷/۱۷ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان
۳۳۸۶۷۳۱۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۴۷ ۹۷/۰۷/۱۷ حسابدار خانم با سابقه کار مسلط به پارسیان
۰۹۱۳۱۰۳۳۲۷۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۴۶ ۹۷/۰۷/۱ حسابدار فروش جهت همکاری با شرکت معتبر پخش مواد غذایی
۰۹۱۳۲۲۴۶۷۰۰
۳۳۷۷۰۷۰۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۴۵ ۹۷/۰۷/۱۶ حسابدار خانم جهت کار در تولیدی مبلمان خ امام خمینی خ بسیج
۳۳۶۸۷۵۸۳
۰۹۱۲۴۴۹۷۲۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۴۴ ۹۷/۰۷/۱۶ حسابدار حرفه ای و دارای سابقه کار جهت کار در شهرک صنعتی قهدریجان
۰۹۱۳۲۲۱۷۳۹۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۴۳ ۹۷/۰۷/۱۶ حسابدار آقا جوان حداکثر ۲۶سال
مسلط و پرتوان و باهوش تمام وقت با حقوق حداقل ۱میلیون
محدوده امام خمینی
۰۹۱۳۹۷۴۸۰۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۴۲ ۹۷/۰۷/۱۶ حسابدار خانم با سابقه کار مسلط به پارسیان
۰۹۱۳۱۰۳۳۲۷۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۴۱ ۹۷/۰۷/۱۶ حسابدار فروش جهت همکاری با شرکت معتبر پخش موادغذایی
۰۹۱۳۲۲۴۶۷۰۰
۳۳۷۷۰۷۰۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۴۰ ۹۷/۰۷/۱۶ حسابدار متعهد دارای سابقه حداقل ۲سال ،مسلط به نرم افزار گیتی حساب و آسا
آشنا به حقوق و دستمزد و بیمه و مالیات
ساعت کار۸الی ۱۷:۳۰
۰۹۱۳۶۴۰۴۷۹۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۳۹ ۹۷/۰۷/۱۶ حسابدار خانم تمام وقت
محدوده آتشگاه
۳۷۷۲۸۸۲۲
۰۹۱۳۲۱۴۵۴۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۳۸ ۹۷/۰۷/۱۶ نیازمند حسابدار ،حداقل ۳سال سابقه کار با حقوق مکفی
۰۹۱۳۹۷۱۷۰۱۴
۰۹۳۰۱۸۱۶۱۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۳۷ ۹۷/۰۷/۱۶ حسابدار ۱۰الی ۱۴بعدازظهر
و ۵تا۸شب
حقوق اداره کار +بیمه ،محدوده ڃهارباغ عباسی
۰۹۱۳۱۰۵۶۵۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۳۶ ۹۷/۰۷/۱۶ حسابدار خانم محدوده شاهین شهر
۳۶۹۹۲۰۷۵
۰۹۱۳۶۹۰۶۲۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۳۵ ۹۷/۰۷/۱۶ حسابدار آشنا به نوآوران و سپیدار
۳۲۶۶۵۵۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۳۴ ۹۷/۰۷/۱۶ استخدام حسابدار مسلط به پارسیان
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۳۳ ۹۷/۰۷/۱۶ حسابدار آقا آشنا به امور مالی و مالیاتی با حداقل ۵سال سابقه کار مرتبط
۰۹۱۳۴۶۱۶۴۲۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۳۲ ۹۷/۰۷/۱۶ حسابدار خانم رشته تحصیلی حسابداری حداقل لیسانس پاره وقت -تمام وقت
۰۹۱۳۰۰۰۱۱۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۳۱ ۹۷/۰۷/۱۶ استخدام حسابدار خانم شهرک صنعتی امیر کبیر
۰۹۱۳۵۷۳۴۹۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۳۰ ۹۷/۰۷/۱۶ حسابدار خانم نیمه وقت جهت شرکت بازرگانی ،آشنا به اظهار نامه
ارزش افزوده و معاملات فصلی
۳۲۳۶۷۲۱۹
۰۹۱۶۳۱۱۹۷۸۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۲۹ ۹۷/۰۷/۱۶ حسابدار خانم آشنا به پارسیان ،اظهارنامه و ارزش افزوده ،معاملات فصلی،۴روز در هفته ،شهرک رازی
۰۹۱۳۴۷۵۱۹۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۲۸ ۹۷/۰۷/۱۶ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۲۷ ۹۷/۰۷/۱۶ استخدام حسابدار دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۲سال سابقه کار مرتبط مسلط به نرم افزار نوآوران با سیستم خزانه و مالیات
۹۵۰۲۴۰۷۰-۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۲۶ ۹۷/۰۷/۱۶ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار فروشگاهی مسلط به برنامه پارسیان
۳۲۶۸۶۵۶۸
۰۹۱۳۱۰۳۲۷۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۲۵ ۹۷/۰۷/۱۶ نیازمند حسابدار ،حداقل ۳سال سابقه کار با حقوق مکفی
۰۹۱۳۹۷۱۷۰۱۴
۰۹۳۰۱۸۱۶۱۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۲۴ ۹۷/۰۷/۱۵ حسابدار مسلط به پارسیان نیمه وقت
۳۶۲۴۲۹۷۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۲۳ ۹۷/۰۷/۱۵ حسابدار با ۳سال سابقه کار
۰۹۱۳۹۷۱۷۰۱۴
۰۹۳۰۱۸۱۶۱۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۲۲ ۹۷/۰۷/۱۵ حسابدار خانم آشنا به پارسیان ،اظهارنامه و ارزش افزوده ،معاملات فصلی،۴روز در هفته ،شهرک رازی
۰۹۱۳۴۷۵۱۹۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۲۱ ۹۷/۰۷/۱۵ حسابدار ۱۰الی ۱۴بعدازظهر
و ۵تا۸شب
حقوق اداره کار +بیمه ،محدوده ڃهارباغ عباسی
۰۹۱۳۱۰۵۶۵۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۲۰ ۹۷/۰۷/۱۵ حسابدار آقا جوان حداکثر سن ۲۶سال مسلط و پر توان و باهوش به صورت تمام وقت با حقوق حداقل ۱میلیون تومان محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۹۷۴۸۰۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۱۹ ۹۷/۰۷/۱۵ حسابدار فروش جهت همکاری با شرکت معتبر پخش مواد غذایی
۰۹۱۳۲۲۴۶۷۰۰
۳۳۷۷۰۷۰۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۱۸ ۹۷/۰۷/۱۵ خانم لیسانس حسابداری فقط تمام وقت
محل کار بعد از سه راه خمینی شهر
بیمه و حقوق و تمام مزایای اداره کار
تماس ۱۸به بعد
۳۵۲۳۰۷۵۷
۰۹۱۳۱۱۱۳۵۱۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۱۷ ۹۷/۰۷/۱۵ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان و مسئول فروش خانم با روابط عمومی بالا
۳۳۸۶۷۳۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۱۶ ۹۷/۰۷/۱۵ حسابدار خانم آشنا به پارسیان
نیمه وقت یا تمام وقت
۳۲۲۴۵۴۷۰
۰۹۱۳۷۹۰۰۵۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۱۵ ۹۷/۰۷/۱۵ حسابدار آقا آشنا به امور مالی و مالیاتی با حداقل ۵سال سابقه کار مرتبط
۰۹۱۳۴۶۱۶۴۲۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۱۴ ۹۷/۰۷/۱۵ حسابدار خانم آشنا به پارسیان ،اظهارنامه و ارزش افزوده ،معاملات فصلی،۴روز در هفته ،شهرک رازی
۰۹۱۳۴۷۵۱۹۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۱۳ ۹۷/۰۷/۱۵ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۱۲ ۹۷/۰۷/۱۵ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار فروشگاهی مسلط به برنامه پارسیان
۳۲۶۸۶۵۶۸
۰۹۱۳۱۰۳۲۷۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۱۱ ۹۷/۰۷/۱۵ حسابدار خانم جهت کار فروشگاهی
به صورت نیمه وقت
محدوده طالقانی
۳۲۳۴۵۱۶۹
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۱۰ ۹۷/۰۷/۱۵ استخدام حسابدار خانم با سابقه کار و مسلط به امور بیمه و مالیات
۰۹۱۳۴۳۶۳۹۳۴
۳۲۷۳۶۷۳۶-۳۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۰۹ ۹۷/۰۷/۱۵ حسابدار آشنا به نوآوران و سپیدار
۳۲۶۶۵۵۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۰۸ ۹۷/۰۷/۱۵ استخدام حسابدار دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۲سال سابقه کار مرتبط مسلط به نرم افزار نوآوران با سیستم خزانه و مالیات
۹۵۰۲۴۰۷۰-۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۰۷ ۹۷/۰۷/۱۵ استخدام حسابدار خانم
با پوشش اسلامی
مسلط به قوانین مالیاتی نرم افزار پارسیان لیست بیمه و حقوق و دستمزد با سابقه حداقل ۲ سال
ارسال رزومه به ای دی مدیریت
متعهد،دلسوز،با پشتکار فراوان
۰۳۱۳۶۶۳۰۷۸۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۰۶ ۹۷/۰۷/۱۴ حسابدار آقا جوان حداکثر سن ۲۶سال مسلط و پر توان و باهوش به صورت تمام وقت با حقوق حداقل ۱میلیون تومان محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۹۷۴۸۰۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۰۵ ۹۷/۰۷/۱۴ حسابدار حرفه ای و دارای سابقه کار جهت کار در شهرک صنعتی قهدریجان
۰۹۱۳۲۲۱۷۳۹۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۰۴ ۹۷/۰۷/۱۴ حسابدار خانم جهت کار در تولیدی مبلمان خ امام خمینی خ بسیج
۳۳۶۸۷۵۸۳
۰۹۱۲۴۴۹۷۲۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۰۳ ۹۷/۰۷/۱۴ حسابدار خانم آشنا به پارسیان
۳۳۸۶۷۳۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۰۲ ۹۷/۰۷/۱۴ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان و مسئول فروش خانم با روابط عمومی بالا
۳۳۸۶۷۳۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۰۱ ۹۷/۰۷/۱۴ استخدام حسابدار دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۲سال سابقه کار مرتبط مسلط به نرم افزار نوآوران با سیستم خزانه و مالیات
۹۵۰۲۴۰۷۰-۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۷۰۰ ۹۷/۰۷/۱۴ استخدام حسابدار خانم با سابقه کار و مسلط به امور بیمه و مالیات
۰۹۱۳۴۳۶۳۹۳۴
۳۲۷۳۶۷۳۶-۳۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۹۹ ۹۷/۰۷/۱۴ حسابدار خانم نیمه وقت جهت شرکت بازرگانی آشنا به اظهارنامه ،ارزش افزوده و معاملات فصلی
۳۲۳۶۷۲۱۹
۰۹۱۶۳۱۱۹۷۸۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۹۸ ۹۷/۰۷/۱۴ استخدام حسابدار خانم شهرک صنعتی امیر کبیر
۰۹۱۳۵۷۳۴۹۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۹۷ ۹۷/۰۷/۱۴ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۹۶ ۹۷/۰۷/۱۴ حسابدار خانم محدوده شاهین شهر
۳۶۹۹۲۰۷۵
۰۹۱۳۶۹۰۶۲۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۹۵ ۹۷/۰۷/۱۴ حسابدار ۱۰الی ۱۴بعدازظهر
و ۵تا۸شب
حقوق اداره کار +بیمه ،محدوده ڃهارباغ عباسی
۰۹۱۳۱۰۵۶۵۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۹۴ ۹۷/۰۷/۱۴ حسابدار آقا آشنا به امور مالی و مالیاتی با حداقل ۵سال سابقه کار مرتبط
۰۹۱۳۴۶۱۶۴۲۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۹۳ ۹۷/۰۷/۱۴ استخدام در شرکت تولیدی لیسانس حسابداری با تجربه ،مدیریت مالی با ۵سال سابقه
خ امام خمینی
۹۵۰۱۷۰۵۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۹۲ ۹۷/۰۷/۱۴ استخدام حسابدار خانم با سابقه کار و مسلط به امور بیمه و مالیات
۰۹۱۳۴۳۶۳۹۳۴
۳۲۷۳۶۷۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۹۱ ۹۷/۰۷/۱۴ حسابدار خانم آشنا به پارسیان ،اظهارنامه و ارزش افزوده ،معاملات فصلی،۴روز در هفته ،شهرک رازی
۰۹۱۳۴۷۵۱۹۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۹۰ ۹۷/۰۷/۱۴ نیازمند حسابدار ،حداقل ۳سال سابقه کار با حقوق مکفی
۰۹۱۳۹۷۱۷۰۱۴
۰۹۳۰۱۸۱۶۱۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۸۹ ۹۷/۰۷/۱۴ حسابدار خانم تمام وقت
محدوده آتشگاه
۳۷۷۲۸۸۲۲
۰۹۱۳۲۱۴۵۴۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۸۸ ۹۷/۰۷/۱۴ حسابدار آشنا به نوآوران و سپیدار
۳۲۶۶۵۵۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۸۷ ۹۷/۰۷/۱۴ حسابدار خانم نیمه وقت جهت شرکت بازرگانی آشنا به ارزش افزوده و معاملات فصلی
۰۹۱۶۳۱۱۹۷۸۳
۳۲۳۶۷۲۱۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۸۶ ۹۷/۰۷/۱۱ حسابدار فروش خانم لیسانس حسابداری با حقوق اداره کار
شاهپور جدید
۰۹۱۳۶۸۵۸۱۵۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۸۵ ۹۷/۰۷/۱۱ خانم حسابدار تحت طرح کارورزی
ساعت تماس ۸ الی ۱۴
۳۳۳۴۳۹۴۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۸۴ ۹۷/۰۷/۱۱ حسابدار با حقوق و مزایا
۰۹۱۳۰۲۲۵۴۹۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۸۳ ۹۷/۰۷/۱۱ حسابدار خانم نیمه وقت
۰۹۱۳۱۱۳۶۲۲۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۸۲ ۹۷/۰۷/۱۱ حسابدار خانم و آقا با سابقه
۰۹۹۰۷۱۲۹۹۵۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۸۱ ۹۷/۰۷/۱۱ مدیر مالی با ۱۰سال سابقه کار
آشنا به نوآوران و تحریر دفاتر
۴۵۸۸۲۸۵۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۸۰ ۹۷/۰۷/۱۱ حسابدار حرفه ای و دارای سابقه کار جهت کار در شهرک صنعتی قهدریجان
۰۹۱۳۲۲۱۷۳۹۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۷۹ ۹۷/۰۷/۱۱ حسابدار آقا با سابقه مدرک حداقل کارشناسی
حقوق توافقی +بیمه +ایاب و ذهاب +بیمه تکمیلی
۳۳۸۶۳۶۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۷۸ ۹۷/۰۷/۱۱ استخدام حسابدار مسلط به پارسیان نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۷۷ ۹۷/۰۷/۱۱ استخدام حسابدار خانم شهرک صنعتی امیر کبیر
۰۹۱۳۵۷۳۴۹۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۷۶ ۹۷/۰۷/۱۱ حسابدار آقا جوان حداکثر ۲۶سال
مسلط و پرتوان و باهوش تمام وقت با حقوق حداقل ۱میلیون
محدوده امام خمینی
۰۹۱۳۹۷۴۸۰۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۷۵ ۹۷/۰۷/۱۱ استخدام حسابدار دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۲سال سابقه کار مرتبط مسلط به نرم افزار نوآوران با سیستم خزانه و مالیات
۹۵۰۲۴۰۷۰-۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۷۴ ۹۷/۰۷/۱۱ حسابدار خانم جهت کار در تولیدی مبلمان خ امام خمینی خ بسیج
۳۳۶۸۷۵۸۳
۰۹۱۲۴۴۹۷۲۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۷۳ ۹۷/۰۷/۱۱ نیازمند نیروی حسابدار با حداقل ۳سال سابقه کار با حقوق مکفی
۰۹۱۳۹۷۱۷۰۱۴
۰۹۳۰۱۸۱۶۱۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۷۲ ۹۷/۰۷/۱۱ حسابدار آشنا به برنامه حسابداری
آسان با سابقه کار
۳۲۲۶۶۸۴۲-۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۷۱ ۹۷/۰۷/۱۱ حسابدار ۱۰الی ۱۴بعدازظهر
و ۵تا۸شب
حقوق اداره کار +بیمه ،محدوده ڃهارباغ عباسی
۰۹۱۳۱۰۵۶۵۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۷۰ ۹۷/۰۷/۱۱ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۶۹ ۹۷/۰۷/۱۱ حسابدار خانم مسلط به نوآوران جهت شرکت تولیدی
۳۳۶۸۹۰۷۰
۰۹۱۳۷۹۱۶۰۲۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۶۸ ۹۷/۰۷/۱۱ حسابدار آشنا به نرم افزار نوآوران و سپیدار
۳۲۶۶۵۵۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۶۷ ۹۷/۰۷/۱۱ حسابدار خانم تمام وقت
محدوده آتشگاه
۳۷۷۲۸۸۲۲
۰۹۱۳۲۱۴۵۴۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۶۶ ۹۷/۰۷/۱۱ کمک حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان محدوده خ آتشگاه
۳۷۷۳۴۸۲۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۶۵ ۹۷/۰۷/۱۱ حسابدار خانم آشنا به پارسیان ،اظهارنامه و ارزش افزوده ،معاملات فصلی،۴روز در هفته ،شهرک رازی
۰۹۱۳۴۷۵۱۹۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۶۴ ۹۷/۰۷/۱۰ استخدام حسابدار دارای لیسانس حسابداری با حداقل ۲سال سابقه کار مرتبط مسلط به نرم افزار نوآوران با سیستم خزانه و مالیات
۹۵۰۲۴۰۷۰-۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۶۳ ۹۷/۰۷/۱۰ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۶۲ ۹۷/۰۷/۱۰ حسابدار خانم آشنا به پارسیان ،اظهارنامه و ارزش افزوده ،معاملات فصلی،۴روز در هفته ،شهرک رازی
۰۹۱۳۴۷۵۱۹۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۶۱ ۹۷/۰۷/۱۰ حسابدار ۱۰الی ۱۴بعدازظهر
و ۵تا۸شب
حقوق اداره کار +بیمه ،محدوده ڃهارباغ عباسی
۰۹۱۳۱۰۵۶۵۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۶۰ ۹۷/۰۷/۱۰ حسابدار خانم محدوده شاهین شهر
۳۶۹۹۲۰۷۵
۰۹۱۳۶۹۰۶۲۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۵۹ ۹۷/۰۷/۱۰ حسابدار خانم مسلط به نوآوران جهت شرکت تولیدی
۳۳۶۸۹۰۷۰
۰۹۱۳۷۹۱۶۰۲۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۵۸ ۹۷/۰۷/۱۰ نیروی حسابدار آقا آشنا به امور مالیاتی
با ۵سال سابقه کار
۳۶۲۰۵۶۱۶
۰۹۱۳۴۶۱۶۴۲۴
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۵۷ ۹۷/۰۷/۱۰ حسابدار آشنا به نرم افزار نوآوران و سپیدار
۳۲۶۶۵۵۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۵۶ ۹۷/۰۷/۱۰ حسابدار حرفه ای و دارای سابقه کار جهت کار در شهرک صنعتی قهدریجان
۰۹۱۳۲۲۱۷۳۹۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۵۵ ۹۷/۰۷/۱۰ نیازمند حسابدار حداقل ۳سال سابقه کار ،حقوق مکفی
۰۹۱۳۹۷۱۷۰۱۴
۰۹۳۰۱۸۱۶۱۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۵۴ ۹۷/۰۷/۰۹ حسابدار ۱۰الی ۱۴بعدازظهر
و ۵تا۸شب
حقوق اداره کار +بیمه ،محدوده ڃهارباغ عباسی
۰۹۱۳۱۰۵۶۵۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۵۳ ۹۷/۰۷/۰۹ حسابدار آشنا به برنامه حسابداری آسان با سابقه کار
۳۲۲۶۶۸۴۲-۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۵۲ ۹۷/۰۷/۰۹ حسابدار خانم جهت کار در شهرک صنعتی امیر کبیر
۰۹۱۳۵۷۳۴۹۰۴
۳۳۸۷۶۳۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۵۱ ۹۷/۰۷/۰۹ کمک حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان محدوده خ آتشگاه
۳۷۷۳۴۸۲۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۵۰ ۹۷/۰۷/۰۹ حسابدار با حداقل ۳سال سابقه کار با حقوق مکفی
۰۹۱۳۹۷۱۷۰۱۴
۰۹۳۰۱۸۱۶۱۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۴۹ ۹۷/۰۷/۰۹ حسابدار خانم جهت کار در تولیدی مبلمان خ امام خمینی خ بسیج
۳۳۶۸۷۵۸۳
۰۹۱۲۴۴۹۷۲۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۴۸ ۹۷/۰۷/۰۹ حسابدار آقا با سابقه مدرک حداقل کارشناسی
حقوق توافقی +بیمه +ایاب و ذهاب +بیمه تکمیلی
۳۳۸۶۳۶۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۴۷ ۹۷/۰۷/۰۹ حسابدار خانم تمام وقت محدوده آتشگاه
۳۷۷۲۸۸۲۲
۰۹۱۳۲۱۴۵۴۰۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۴۶ ۹۷/۰۷/۰۹ حسابدار حرفه ای و دارای سابقه کار جهت کار در شهرک صنعتی قهدریجان
۰۹۱۳۲۲۱۷۳۹۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۴۵ ۹۷/۰۷/۰۹ نیروی حسابدار آقا آشنا به امور مالیاتی
با ۵سال سابقه کار
۳۶۲۰۵۶۱۶
۰۹۱۳۴۶۱۶۴۲۴
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۴۴ ۹۷/۰۷/۰۹ حسابدار خانم با سابقه و آشنایی کامل با پارسیان ،مالیات،معاملات فصلی ،لیست حقوق و دستمزد،بیمه
سه راه صمدیه
۰۹۱۳۴۳۲۴۲۲۶
۳۲۳۷۳۵۴۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۴۳ ۹۷/۰۷/۰۸ حسابدار آقا با سابقه مدرک حداقل کارشناسی
حقوق توافقی +بیمه +ایاب و ذهاب +بیمه تکمیلی
۳۳۸۶۳۶۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۴۲ ۹۷/۰۷/۰۸ تعدادی خانم آشنا به حسابداری
و امور اداری جهت یک مجموعه پزشکی
۰۹۲۱۲۰۰۱۵۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۴۱ ۹۷/۰۷/۰۸ حسابدار آقا مسلط به اکسل و نرم افزار پارسیان
۰۹۱۳۹۱۳۰۸۵۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۴۰ ۹۷/۰۷/۰۸ حسابدار خانم مسلط به نوآوران جهت شرکت تولیدی
۳۳۶۸۹۰۷۰
۰۹۱۳۷۹۱۶۰۲۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۳۹ ۹۷/۰۷/۰۸ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۳۸ ۹۷/۰۷/۰۸ حسابدار خانم آشنا به پارسیان،نیمه وقت یا تمام وقت
۳۲۲۴۵۴۷۰
۰۹۱۰۳۵۹۰۰۲۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۳۷ ۹۷/۰۷/۰۸ حسابدار آقا مسلط به اکسل و نرم افزار پارسیان م فلکه تاکسیرانی
۰۹۱۳۹۱۳۰۸۵۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۳۶ ۹۷/۰۷/۰۸ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۳۵ ۹۷/۰۷/۰۸ شرکت تولیدی ،نیازمند حسابدار خانم با سابقه ،مسلط به نوآوران خ امام خمینی ،خ بسیج
۳۳۶۸۹۰۷۰
۰۹۱۳۷۹۱۶۰۲۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۳۴ ۹۷/۰۷/۰۸ نیروی حسابدار آقا آشنا به امور مالیاتی
با ۵سال سابقه کار
۳۶۲۰۵۶۱۶
۰۹۱۳۴۶۱۶۴۲۴
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۳۳ ۹۷/۰۷/۰۸ حسابدار خانم جهت کار فروشگاهی
به صورت نیمه وقت
محدوده طالقانی
۳۲۳۴۵۱۶۹
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۳۲ ۹۷/۰۷/۰۸ کمک حسابدار خانم به صورت پاره وقت
محدوده خ میر
۳۶۶۲۸۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۳۱ ۹۷/۰۷/۰۷ حسابدار خانم با روابط عمومی بالا شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۰۹۳۳۵
۰۹۱۲۰۲۲۰۴۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۳۰ ۹۷/۰۷/۰۷ حسابدار آقا مسلط به اکسل و نرم افزار پارسیان م فلکه تاکسیرانی
۰۹۱۳۹۱۳۰۸۵۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۲۹ ۹۷/۰۷/۰۷ حسابدار خانم وآقا حداقل ۵سال سابقه کار مفید
رزومه به شماره
۰۹۳۷۶۲۰۲۲۲۱
۳۶۶۳۴۴۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۲۸ ۹۷/۰۷/۰۷ حسابدار مسلط به پارسیان ،ثابت در محل
نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۲۷ ۹۷/۰۷/۰۷ حسابدار آشنا به برنامه حسابداری آسان با سابقه کار
۳۲۲۶۶۸۴۲-۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۲۶ ۹۷/۰۷/۰۷ استخدام حسابدار خانم با سابقه جهت کار در کارخانه تولیدی با بیمه انتهای آتشگاه بعداز سه راه درڃه سرویس از ابتدای آتشگاه
تماس ۹الی ۲۱
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵
۳۳۸۸۸۴۴۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۲۵ ۹۷/۰۷/۰۷ استخدام در شرکت تولیدی لیسانس حسابداری با تجربه مدیریت مالی با ۵سال سابقه خ امام خمینی
۹۵۰۱۷۰۵۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۲۴ ۹۷/۰۷/۰۷ حسابدار فروش خانم لیسانس حسابداری با حقوق اداره کار +بیمه نیازمند است
شاهپور جدید خ مشیرالدوله
۳۳۸۶۸۷۵۶
۰۹۱۳۶۸۵۸۱۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۲۳ ۹۷/۰۷/۰۷ کمک حسابدار خانم به صورت پاره وقت
محدوده خ میر
۳۶۶۲۸۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۲۲ ۹۷/۰۷/۰۷ حسابدار خانم جهت کار فروشگاهی
به صورت نیمه وقت
محدوده طالقانی
۳۲۳۴۵۱۶۹
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۲۱ ۹۷/۰۷/۰۷ حسابدار خانم تمام وقت محدوده آتشگاه
۳۷۷۲۸۸۲۲
۰۹۱۳۲۱۴۵۴۰۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۲۰ ۹۷/۰۷/۰۷ آقا جوان حداکثر ۲۵سال جهت حسابداری و انبار داری باهوش با تجربه محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۹۷۴۸۰۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۱۹ ۹۷/۰۷/۰۷ استخدام در شرکت تولیدی لیسانس حسابداری با تجربه مدیریت مالی با ۵سال سابقه خ امام خمینی
۹۵۰۱۷۰۵۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۱۸ ۹۷/۰۷/۰۷ حسابدار آقا با سابقه مدرک حداقل کارشناسی
حقوق توافقی +بیمه +ایاب و ذهاب +بیمه تکمیلی
۳۳۸۶۳۶۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۱۷ ۹۷/۰۷/۰۷ استخدام حسابدار صنعتی خانم و آقا مسلط به نرم افزار سپیدار شرکت فرا موج سازان
۹۵۰۱۸۱۰۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۱۶ ۹۷/۰۷/۰۷ حسابدار خانم جهت کار در تولیدی مبلمان خ امام خمینی ،خ بسیج
۳۳۶۸۷۵۸۳
۰۹۱۲۴۴۹۷۲۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۱۵ ۹۷/۰۷/۰۷ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان
محدوده خ پروین
۳۵۶۵۱۱۲۰
۰۹۱۳۰۹۱۳۱۶۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۱۴ ۹۷/۰۷/۰۷ شرکت پخش یک و یک با حقوق و مزایای اداره کار +بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی استخدام مینماید
کمک حسابدار آقا حداکثر ۳۰ساله
پل تمدن
ساعت تماس ۸الی ۱۷
۳۵۵۸۵۴۰۰
۳۵۵۸۵۴۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۱۳ ۹۷/۰۷/۰۷ نیروی حسابدار خانم با سابقه ،جهت باربری محدوده امیرکبیر
ساعت کاری ۸-۱۷
نرم افزار پارسیان
حقوق ۱/۵۰۰/۰۰۰ +بیمه
۰۹۱۳۲۷۰۵۹۹۷
۳۳۸۶۰۵۵۶
۳۳۸۶۰۵۵۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۱۲ ۹۷/۰۷/۰۴ حسابدار خانم پاره وقت
۳۶۲۸۵۰۶۷
۰۹۱۳۰۸۳۷۰۶۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۱۱ ۹۷/۰۷/۰۴ حسابدار خانم با روابط عمومی بالا شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۰۹۳۳۵
۰۹۱۲۰۲۲۰۴۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۱۰ ۹۷/۰۷/۰۴ حسابدار خانم و آقا حداقل ۵سال سابقه کار مفید
ارسال رزومه به شماره
۰۹۳۷۶۲۰۲۲۲۱
۳۶۶۳۴۴۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۰۹ ۹۷/۰۷/۰۴ حسابدار خانم با سابقه جهت کار در شرکت تولیدی حقوق اداره کار +بیمه
انتهای آتشگاه
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۰۸ ۹۷/۰۷/۰۴ حسابدار خانم تمام وقت محدوده آتشگاه
۳۷۷۲۸۸۲۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۰۷ ۹۷/۰۷/۰۴ حسابدار آشنا به برنامه حسابداری آسان با سابقه کار
۳۲۲۶۶۸۴۲-۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۰۶ ۹۷/۰۷/۰۴ یک شرکت معتبر به حسابدار فروش با حقوق اداره کار +بیمه نیازمند است
شاهپور جدید خ مشیر الدوله
۰۹۱۳۶۸۵۸۱۵۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۰۵ ۹۷/۰۷/۰۴ حسابدار با روابط عمومی بالا مسلط به نرم افزار حسابداری
۰۹۱۳۰۹۱۳۸۰۰
۳۲۳۳۱۴۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۰۴ ۹۷/۰۷/۰۴ شرکت پخش یک و یک با حقوق و مزایای اداره کار +بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی استخدام مینماید
کمک حسابدار آقا حداکثر ۳۰ساله
پل تمدن
ساعت تماس ۸الی ۱۷
۳۵۵۸۵۴۰۰
۳۵۵۸۵۴۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۰۳ ۹۷/۰۷/۰۴ نیروی حسابدار با سابقه جهت کار در شرکت نمایندگی خودرو آشنا به نرم افزار نوآوران و مسلط به حسابداری مالی
۳۳۸۶۳۶۰۱-۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۰۲ ۹۷/۰۷/۰۴ ۲نیروی حسابدار،خانم
۳۶۱۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۰۱ ۹۷/۰۷/۰۴ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان
محدوده خ پروین
۳۵۶۵۱۱۲۰
۰۹۱۳۰۹۱۳۱۶۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۶۰۰ ۹۷/۰۷/۰۴ حسابدار مسلط به پارسیان ثابت در محل
نیمه وقت،صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۹۹ ۹۷/۰۷/۰۴ حسابدار خانم و آقا حداقل ۵سال سابقه کار مفید
ارسال رزومه به شماره
۰۹۳۷۶۲۰۲۲۲۱
۳۶۶۳۴۴۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۹۸ ۹۷/۰۷/۰۴ حسابدار آقا مسلط به اکسل و نرم افزار پارسیان م فلکه تاکسیرانی
۰۹۱۳۹۱۳۰۸۵۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۹۷ ۹۷/۰۷/۰۴ حسابدار آقا با سابقه مدرک حداقل کارشناسی
حقوق توافقی +بیمه +ایاب و ذهاب +بیمه تکمیلی
۳۳۸۶۳۶۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۹۶ ۹۷/۰۷/۰۴ استخدام حسابدار صنعتی خانم و آقا مسلط به نرم افزار سپیدار شرکت فرا موج سازان
۹۵۰۱۸۱۰۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۹۵ ۹۷/۰۷/۰۳ حسابدار خانم به صورت نیمه وقت
۰۹۱۳۰۸۳۷۰۶۳
۳۶۲۸۵۰۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۹۴ ۹۷/۰۷/۰۳ حسابدار مسلط به نرم افزار پارسیان
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۹۳ ۹۷/۰۷/۰۳ حسابدار خانم با سابقه جهت کار در شرکت تولیدی حقوق اداره کار +بیمه
انتهای آتشگاه
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۹۲ ۹۷/۰۷/۰۳ نیروی حسابدار با سابقه جهت کار در شرکت نمایندگی خودرو آشنا به نرم افزار نوآوران و مسلط به حسابداری مالی
۳۳۸۶۳۶۰۱-۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۹۱ ۹۷/۰۷/۰۳ استخدام حسابدار صنعتی خانم و آقا مسلط به نرم افزار سپیدار شرکت فرا موج سازان
۹۵۰۱۸۱۰۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۹۰ ۹۷/۰۷/۰۳ نیروی خانم با روابط عمومی بالا مسلط به نرم افزار حسابداری
۰۹۱۳۰۹۱۳۸۰۰۱
۳۲۳۳۱۴۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۸۹ ۹۷/۰۷/۰۳ نیازمند حسابدار خانم جهت کار در پروڗه ساختمانی
واقع در فلکه مطهری جنب ایستگاه متروی علیخانی
ساعت ۸-۱۷
حداقل ۳سال سابقه کار
آشنا به نرم افزار پارسیان و پروژه های ساختمانی
۳۴۴۲۰۲۸۶
۳۴۴۲۰۶۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۸۸ ۹۷/۰۷/۰۳ ۲نیروی خانم لیسانس حسابداری
۳۶۱۰۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۸۷ ۹۷/۰۷/۰۳ شرکت پخش یک و یک با حقوق و مزایای اداره کار +بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی استخدام مینماید
کمک حسابدار آقا حداکثر ۳۰ساله
پل تمدن
ساعت تماس ۸الی ۱۷
۳۵۵۸۵۴۰۰
۳۵۵۸۵۴۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۸۶ ۹۷/۰۷/۰۳ استخدام حسابدار خانم پاره وقت
۰۹۱۳۰۸۳۷۰۶۳
۳۶۲۸۵۰۶۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۸۵ ۹۷/۰۷/۰۳ حسابدار مسلط به پارسیان ثابت در محل نیمه وقت صبح
۳۶۲۴۲۹۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۸۴ ۹۷/۰۷/۰۳ حسابدار فروش خانم لیسانس حسابداری با حقوق اداره کار +بیمه نیازمند است
شاهپور جدید خ مشیرالدوله
۳۳۸۶۸۷۵۶
۰۹۱۳۶۸۵۸۱۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۸۳ ۹۷/۰۷/۰۲ استخدام حسابدار صنعتی خانم و آقا مسلط به نرم افزار سپیدار شرکت فرا موج سازان
۹۵۰۱۸۱۰۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۸۲ ۹۷/۰۷/۰۲ نیروی حسابدار با سابقه جهت کار در شرکت نمایندگی خودرو آشنا به نرم افزار نوآوران و مسلط به حسابداری مالی
۳۳۸۶۳۶۰۱-۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۸۱ ۹۷/۰۷/۰۲ حسابدار خانم با روابط عمومی بالا شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۰۹۳۳۵
۰۹۱۲۰۲۲۰۴۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۸۰ ۹۷/۰۷/۰۲ حسابدار خانم تمام وقت محدوده آتشگاه
۳۷۷۲۸۸۲۲
۰۹۱۳۲۱۴۵۴۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۷۹ ۹۷/۰۷/۰۲ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان
محدوده خ پروین
۳۵۶۵۱۱۲۰
۰۹۱۳۰۹۱۳۱۶۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۷۸ ۹۷/۰۷/۰۲ ۲نیروی حسابدار خانم
۳۶۱۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۷۷ ۹۷/۰۷/۰۲ شرکت پخش یک و یک با حقوق و مزایای اداره کار +بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی استخدام مینماید
کمک حسابدار آقا حداکثر ۳۰ساله
پل تمدن
ساعت تماس ۸الی ۱۷
۳۵۵۸۵۴۰۰
۳۵۵۸۵۴۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۷۶ ۹۷/۰۷/۰۲ نیازمند حسابدار خانم جهت کار در پروڗه ساختمانی
واقع در فلکه مطهری جنب ایستگاه متروی علیخانی
ساعت ۸-۱۷
حداقل ۳سال سابقه کار
آشنا به نرم افزار پارسیان و پروژه های ساختمانی
۳۴۴۲۰۲۸۶
۳۴۴۲۰۶۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۷۵ ۹۷/۰۷/۰۲ حسابدار خانم تمام وقت محدوده آتشگاه
۳۷۷۲۸۸۲۲
۰۹۱۳۲۱۴۵۴۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۷۴ ۹۷/۰۷/۰۲ استخدام حسابدار خانم پاره وقت
۳۶۲۸۵۰۶۷
۰۹۱۳۰۸۳۷۰۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۷۳ ۹۷/۰۷/۰۲ استخدام در شرکت تولیدی ،لیسانس حسابداری با تجربه مدیریت مالی با ۵ سال سابقه کار خ امام خمینی
۹۵۰۱۷۰۵۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۷۲ ۹۷/۰۷/۰۲ استخدام حسابدار نیمه وقت
۰۹۱۳۱۱۳۶۲۲۱
۳۴۴۵۲۹۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۷۱ ۹۷/۰۷/۰۲ حسابدار فروش خانم لیسانس حسابداری با حقوق اداره کار +بیمه نیازمند است
شاهپور جدید خ مشیرالدوله
۳۳۸۶۸۷۵۶
۰۹۱۳۶۸۵۸۱۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۷۰ ۹۷/۰۷/۰۱ حسابدار خانم و آقا با مدرک کارشناس در شرکت پرشین گستر اسپادانا
۳۷۷۷۱۳۰۶
۳۷۷۷۷۱۳۰۸
۰۹۳۷۲۰۵۷۸۸۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۶۹ ۹۷/۰۷/۰۱ حسابدار خانم با روابط عمومی بالا
۳۳۸۰۹۳۳۵
۰۹۱۲۰۲۲۰۴۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۶۸ ۹۷/۰۷/۰۱ نیروی حسابدار با سابقه جهت کار در شرکت نمایندگی خودرو آشنا به نرم افزار نوآوران و مسلط به حسابداری
۳۳۸۶۳۶۰۱-۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۶۷ ۹۷/۰۷/۰۱ استخدام حسابدار خانم با ۲سال سابقه کار جهت شرکت پیمان کاری
۰۹۱۳۲۳۳۰۳۴۶
۳۷۷۷۷۲۱۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۶۶ ۹۷/۰۷/۰۱ نیازمند حسابدار خانم جهت کار در پروڗه ساختمانی
واقع در فلکه مطهری جنب ایستگاه متروی علیخانی
ساعت ۸-۱۷
حداقل ۳سال سابقه کار
آشنا به نرم افزار پارسیان و پروژه های ساختمانی
۳۴۴۲۰۲۸۶
۳۴۴۲۰۶۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۶۵ ۹۷/۰۷/۰۱ شرکت پخش یک و یک با حقوق و مزایای اداره کار +بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی استخدام مینماید
کمک حسابدار آقا حداکثر ۳۰ساله
پل تمدن
ساعت تماس ۸الی ۱۷
۳۵۵۸۵۴۰۰
۳۵۵۸۵۴۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۶۴ ۹۷/۰۷/۰۱ حسابدار خانم با سابقه جهت کار در شرکت تولیدی حقوق اداره کار +بیمه
انتهای آتشگاه
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۶۳ ۹۷/۰۷/۰۱ حسابدار خانم با روابط عمومی بالا شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۰۹۳۳۵
۰۹۱۲۰۲۲۰۴۷۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۶۲ ۹۷/۰۷/۰۱ کارشناس حسابداری خانم با سابقه کار شهرک صنعتی محمود آباد
۰۹۳۶۳۴۹۲۸۹۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۶۱ ۹۷/۰۷/۰۱ حسابدار فروش خانم لیسانس حسابداری با حقوق اداره کار +بیمه نیازمند است
شاهپور جدید خ مشیرالدوله
۳۳۸۶۸۷۵۶
۰۹۱۳۶۸۵۸۱۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۶۰ ۹۷/۰۶/۳۱ استخدام حسابدار خانم نیمه وقت
۰۹۱۳۱۱۳۶۲۲۱
۳۴۴۵۲۹۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۵۹ ۹۷/۰۶/۳۱ حسابدار فروش خانم لیسانس حسابداری با حقوق اداره کار +بیمه نیازمند است
شاهپور جدید خ مشیرالدوله
۳۳۸۶۸۷۵۶
۰۹۱۳۶۸۵۸۱۵۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۵۸ ۹۷/۰۶/۳۱ حسابدار خانم وآقا با سابقه کار
۰۹۹۰۷۱۲۹۹۵۲
۳۲۷۲۴۸۶۲
۱۵۵۷ ۹۷/۰۶/۳۱ نیازمند خانم حسابدار جهت کار در پروژه ساختمانی واقع در فلکه مطهری جنب ایستگاه متروی علیخانی ساعت کار ۸الی ۱۷
حداقل ۳سال آشنا به نرم افزار پارسیان
و پروژه های ساختمانی
۳۴۴۲۰۲۸۶
۳۴۴۲۰۶۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۵۶ ۹۷/۰۶/۳۱ حسابدار خانم و آقا با ۵سال سابقه کار و مسلط به نرم افزار نوآوران
۳۵۷۲۰۴۰۰
۰۹۱۲۰۷۲۱۸۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۵۴ ۹۷/۰۶/۳۱ حسابدار خانم با سابقه جهت کار در شرکت تولیدی حقوق اداره کار +بیمه
انتهای آتشگاه
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۵۳ ۹۷/۰۶/۳۱ حسابدار خانم آشنا به همکاران سیستم ،قیمت تمام شده ،امور مالیاتی ،بیمه حداقل ۳سال سابقه کار
۳۴۰۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۵۲ ۹۷/۰۶/۳۱ شرکت پخش یک و یک با حقوق و مزایای اداره کار +بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی استخدام مینماید
کمک حسابدار آقا حداکثر ۳۰ساله
پل تمدن
ساعت تماس ۸الی ۱۷
۳۵۵۸۵۴۰۰
۳۵۵۸۵۴۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۵۱ ۹۷/۰۶/۳۱ استخدام حسابدار خانم با ۲سال سابقه کار جهت شرکت پیمان کاری
۰۹۱۳۲۳۳۰۳۴۶
۳۷۷۷۷۲۱۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۵۰ ۹۷/۰۶/۳۱ خانم جهت حسابداری با روابط عمومی بالا مسلط به نرم افزار پارسیان محدوده خ امام خمینی
۳۳۲۲۳۵۰۷
۰۹۱۳۱۶۹۹۶۵۴
۰۹۱۳۸۶۶۶۱۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۴۹ ۹۷/۰۶/۳۱ استخدام حسابدار خانم در دفتر پخش اصفهان
سابقه کاری مهم نیست
سه راه آتشگاه مقابل رستوران شب نشین
۰۹۲۱۷۷۰۶۹۷۶
۳۳۷۷۰۰۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۴۸ ۹۷/۰۶/۲۷ حسابدار خانم و آقا با ۵سال سابقه کار و مسلط به نوآوران
۳۵۷۲۰۴۰۰
۰۹۱۲۰۷۲۱۸۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۴۷ ۹۷/۰۶/۲۷ حسابدار جهت همکاری
۰۹۱۳۶۴۵۶۶۵۶
۳۳۳۱۵۷۸۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۴۶ ۹۷/۰۶/۲۷ کارشناس حسابداری آقا با حداقل ۳سال سابقه کار جهت مهندسین مشاور
۳۲۷۴۳۱۹۰
۳۲۷۴۳۱۹۴
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۴۵ ۹۷/۰۶/۲۷ حسابدار با تجربه خانم با روابط عمومی بالا در اصفهان جهت امور حسابداری و اداری
۰۹۱۳۱۰۲۰۴۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۴۴ ۹۷/۰۶/۲۷ نیروی حسابدار مجرب با ۲سال سابقه کار
۳۱۳۱۸۱۷۹
۳۱۳۱۸۱۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۴۳ ۹۷/۰۶/۲۷ حسابدار پاره وقت جهت کارگاه MDF
۰۹۱۳۱۷۰۰۶۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۴۲ ۹۷/۰۶/۲۷ حسابدار خانم جهت همکاری در شرکت عمرانی در اصفهان واقع در دروازه تهران
روزهای فرد ۸الی ۱۶
روزهای زوج ۸الی ۱۳و ۱۶الی ۱۹
۰۹۱۳۸۷۶۱۱۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۴۱ ۹۷/۰۶/۲۷ سرپرست حسابداری با سابقه آشنا به صنعتی و مالیاتی جهت شرکت تولیدی
۰۹۱۳۰۸۹۶۰۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۴۰ ۹۷/۰۶/۲۷ نیروی حسابدار جهت همکاری در آهن فروشی محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۳۱۷۶۳۵۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۳۹ ۹۷/۰۶/۲۷ کمک حسابدار مالیاتی در شرکت لوازم ،ساختمانی حداقل ۱سال سابقه
باهوش -پرتوان و جوان
مراجعه روزهای فرد از ساعت ۱۶تا ۱۹
محدوده پروین
۳۵۸۱۸۷۴۳
۰۹۱۳۰۰۴۶۴۶۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۳۸ ۹۷/۰۶/۲۷ استخدام حسابدار خانم با ۲سال سابقه کار و مجرب
جهت شرکت پیمان کاری
۰۹۱۳۲۳۳۰۳۴۶
۳۷۷۷۷۲۱۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۳۷ ۹۷/۰۶/۲۷ حسابدار خانم جهت فروشگاه مواد غذایی
ساعت کار ۸الی ۱۶
حقوق ۷۰۰هزار تومان
مسلط به نرم افزار پارسیان همه روزها به غیر از روزهای تعطیل
محدوده خ امام خمینی
۳۳۲۴۸۳۲۲
۰۹۱۹۸۰۵۲۰۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۳۶ ۹۷/۰۶/۲۷ حسابدار آقا با سابقه کار بانکی به صورت تمام وقت و نیمه وقت
۳۴۴۶۴۱۴۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۳۵ ۹۷/۰۶/۲۷ نیروی حسابدار آشنا به نرم افزار حسابداری
۰۹۹۱۴۶۶۵۹۱۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۳۴ ۹۷/۰۶/۲۶ نیازمند حسابدار خانم جهت کار در پروڗه ساختمانی
واقع در فلکه مطهری جنب ایستگاه متروی علیخانی
ساعت ۸-۱۷
حداقل ۳سال سابقه کار
آشنا به نرم افزار پارسیان و پروژه های ساختمانی
۳۴۴۲۰۲۸۶
۳۴۴۲۰۶۲۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۳۳ ۹۷/۰۶/۲۶ کمک حسابدار مالیاتی در شرکت لوازم آرایشی،ساختمانی حداقل ۱سال سابقه
باهوش -پرتوان و جوان
مراجعه روزهای فرد از ساعت ۱۶تا ۱۹
محدوده پروین
۳۵۸۱۸۷۴۳
۰۹۱۳۰۰۴۶۴۶۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۳۲ ۹۷/۰۶/۲۶ کمک حسابدار مالیاتی در شرکت لوازم آرایشی،ساختمانی حداقل ۱سال سابقه
باهوش -پرتوان و جوان
مراجعه روزهای فرد از ساعت ۱۶تا ۱۹
محدوده پروین
۳۵۸۱۸۷۴۳
۰۹۱۳۰۰۴۶۴۶۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۳۱ ۹۷/۰۶/۲۶ استخدام حسابدار خانم با ۲سال سابقه کار و مجرب
جهت شرکت پیمان کاری
۰۹۱۳۲۳۳۰۳۴۶
۳۷۷۷۷۲۱۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۳۰ ۹۷/۰۶/۲۶ استخدام نیروی حسابدار با ۲سال سابقه کار و مجرب محدوده خ حکیم نظامی
۳۱۳۱۸۱۷۹
۳۱۳۱۸۱۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۲۹ ۹۷/۰۶/۲۶ حسابدار خانم جهت همکاری در شرکت عمرانی در اصفهان واقع در دروازه تهران
روزهای فرد ۸الی ۱۶
روزهای زوج ۸الی ۱۳و ۱۶الی ۱۹
۰۹۱۳۸۷۶۱۱۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۲۸ ۹۷/۰۶/۲۶ استخدام حسابدار خانم در دفتر پخش اصفهان
سابقه کاری مهم نیست
سه راه آتشگاه مقابل رستوران شب نشین
۰۹۲۱۷۷۰۶۹۷۶
۳۳۷۷۰۰۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۲۷ ۹۷/۰۶/۲۶ حسابدار خانم با سابقه جهت کار در شرکت تولیدی حقوق اداره کار +بیمه انتهای آتشگاه
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۲۶ ۹۷/۰۶/۲۶ سرپرست حسابداری با سابقه آشنا به صنعتی و مالیاتی جهت شرکت تولیدی
۰۹۱۳۰۸۹۶۰۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۲۵ ۹۷/۰۶/۲۶ حسابدار آشنا به برنامه حسابداری آسان
۳۲۴۶۶۸۴۲
۳۲۲۶۶۸۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۲۴ ۹۷/۰۶/۲۶ نیروی حسابدار جهت همکاری در آهن فروشی محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۳۱۷۶۳۵۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۲۳ ۹۷/۰۶/۲۶ حسابدار آشنا به برنامه حسابداری آسان
۳۲۴۶۶۸۴۲
۳۲۲۶۶۸۴۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۲۲ ۹۷/۰۶/۲۶ حسابدار خانم و آقا با سابقه کار
۰۹۹۰۷۱۲۹۹۵۲
۳۲۷۲۴۸۶۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۲۱ ۹۷/۰۶/۲۶ استخدام حسابدار خانم نیمه وقت
۰۹۱۳۱۱۳۶۲۲۱
۳۴۴۵۲۹۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۲۰ ۹۷/۰۶/۲۶ حسابدار خانم با تجربه با خودروی شخصی جهت امور حسابداری و اداری محدوده سه راه سیمین
۰۹۱۳۱۰۲۰۴۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۱۹ ۹۷/۰۶/۲۶ حسابدار جهت همکاری در اصفهان
۳۳۳۱۵۷۸۳
۰۹۱۳۶۴۵۶۶۵۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۱۸ ۹۷/۰۶/۲۶ کارشناس حسابداری آقا با حداقل ۳سال سابقه کار جهت مهندسین مشاور
۳۲۷۴۳۱۹۰
۳۲۷۴۳۱۹۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۱۷ ۹۷/۰۶/۲۶ حسابدار با تجربه خانم با روابط عمومی بالا جهت امور حسابداری و اداری
۰۹۱۳۱۰۲۰۴۷۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۱۶ ۹۷/۰۶/۲۶ نیروی حسابدار مجرب با ۲سال سابقه کار جهت همکاری
۳۱۳۱۸۱۷۹-۳۱۳۱۸۱۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۱۵ ۹۷/۰۶/ حسابدار پاره وقت جهت کارگاه MDF
۰۹۱۳۱۷۰۰۶۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۱۴ ۹۷/۰۶/۲۱ نیروی حسابدار تمام وقت جهت کار در آهن فروشی محدوده امام خمینی
خانم
۰۹۱۳۳۱۷۶۳۵۳
۳۲۴۸۰۵۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۱۳ ۹۷/۰۶/۲۱ استخدام حسابدار نیمه وقت مسلط به نرم افزار پارسیان حقوق ۸۰۰هزار تومان +بیمه محدوده خ شهدای خواجو
۰۹۰۳۹۶۳۴۱۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۱۲ ۹۷/۰۶/۲۱ شرکت تولیدی نیازمند سرپرست حسابداری با سابقه کار در شرکت تولیدی آشنا به حسابداری صنعتی و مالیاتی
۰۹۱۳۰۸۹۶۰۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۱۱ ۹۷/۰۶/۲۱ استخدام نیروی حسابدار با ۲سال سابقه کار و مجرب محدوده خ حکیم نظامی
۳۱۳۱۸۱۷۹
۳۱۳۱۸۱۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۱۰ ۹۷/۰۶/۲۱ حسابدار خانم آشنا به همکاران سیستم و امور مالیاتی ،بیمه ،حداقل ۳سال سابقه کار
۳۴۰۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۰۹ ۹۷/۰۶/۲۱ کمک حسابدار مالیاتی در شرکت لوازم آرایشی،ساختمانی حداقل ۱سال سابقه
باهوش -پرتوان و جوان
مراجعه روزهای فرد از ساعت ۱۶تا ۱۹
محدوده پروین
۳۵۸۱۸۷۴۳
۰۹۱۳۰۰۴۶۴۶۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۰۸ ۹۷/۰۶/۲۱ خانم حسابدار تحت طرح کارورزی
ساعت تماس ۸ الی ۱۴
۳۳۳۴۳۹۴۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۰۷ ۹۷/۰۶/۲۱ حسابدار خانم با سابقه مکفی حداقل ۳سال آشنا به حسابداری پیمان کاری حقوق و دستمزد
۳۲۲۰۳۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۰۶ ۹۷/۰۶/۲۱ تعدادی حسابدار جهت مراجعه به شرکت ها
محدوده خ امام خمینی
۰۳۱۳۱۵۷۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۰۵ ۹۷/۰۶/۲۱ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار با حقوق توافقی محدوده دستگرد
۳۷۴۷۵۷۹۸
۰۹۱۳۱۲۹۷۲۶۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۰۴ ۹۷/۰۶/۲۱ شرکت مهر آفتاب نیروی حسابدار با حقوق و مزایای عالی استخدام مینماید
۰۹۱۳۰۲۲۵۴۹۲
۳۷۶۰۱۳۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۰۳ ۹۷/۰۶/۲۱ حسابدار خانم در شهرک صنعتی جی با سرویس رفت و برگشت و حقوق اداره کار و بیمه
۰۹۱۲۳۲۵۷۲۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۰۲ ۹۷/۰۶/۲۱ حسابدار حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار پارسیان ساکن شاهین شهر
۰۹۱۳۳۶۹۹۱۰۱
۴۵۲۲۶۳۴۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۰۱ ۹۷/۰۶/۲۱ حسابدار خانم با سابقه جهت کار در شرکت تولیدی
اداره کار +بیمه
انتهای خ آتشگاه
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۵۰۰ ۹۷/۰۶/۲۱ حسابدار آقا با سابقه کار بانکی به صورت تمام وقت و نیمه وقت
۳۴۴۶۴۱۴۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۹۹ ۹۷/۰۶/۲۱ حسابدار خانم جهت فروشگاه مواد غذایی
ساعت کار ۸الی ۱۶
حقوق ۷۰۰هزار تومان
مسلط به نرم افزار پارسیان همه روزها به غیر از روزهای تعطیل
محدوده خ امام خمینی
۳۳۲۴۸۳۲۲
۰۹۱۹۸۰۵۲۰۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۹۸ ۹۷/۰۶/۲۱ نیروی حسابدار آشنا به نرم افزار حسابداری طبق
۰۹۹۱۴۶۶۵۹۱۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۹۷ ۹۷/۰۶/۲۱ استخدام حسابدار خانم در دفتر پخش اصفهان
سابقه کاری مهم نیست
سه راه آتشگاه مقابل رستوران شب نشین
۰۹۲۱۷۷۰۶۹۷۶
۳۳۷۷۰۰۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۹۶ ۹۷/۰۶/۲۱ منشی و حسابدار خانم
۳۵۷۰۲۳۷۴
۰۹۱۳۱۱۳۶۵۴۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۹۵ ۹۷/۰۶/۲۱ کارشناس حسابداری خانم با سابقه
۰۹۳۶۳۴۹۲۸۹۷
۳۳۸۰۰۴۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۹۴ ۹۷/۰۶/۲۱ حسابدار پاره وقت خانم آشنا به پارسیان جهت کارگاه تراشکاری در اصفهان محدوده شهرک صنعتی امیر کبیر
۳۳۸۷۸۷۳۸
۰۹۱۳۴۲۶۴۰۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۹۳ ۹۷/۰۶/۲ حسابدار خانم جهت همکاری در اصفهان در شهرک صنعتی جی
حقوق اداره کار +بیمه و سرویس رفت و برگشت
۰۹۱۲۳۲۵۷۲۰۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۹۲ ۹۷/۰۶/۲۰ خانم جهت حسابداری با روابط عمومی بالا مسلط به نرم افزار پارسیان محدوده خ امام خمینی
۳۳۲۲۳۵۰۷
۰۹۱۳۱۶۹۹۶۵۴
۰۹۱۳۸۶۶۶۱۷۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۹۱ ۹۷/۰۶/۲۰ استخدام حسابدار با سابقه کار ترجیحا خانم مسلط به کامپیوتر
۳۶۲۵۴۵۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۹۰ ۹۷/۰۶/۲۰ یک شرکت تولیدی نیازمند سرپرست حسابداری با سابقه
کار در شرکت تولیدی آشنا به حسابداری صنعتی و مالیاتی میباشد
۰۹۱۳۰۸۹۶۰۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۸۹ ۹۷/۰۶/۲۰ حسابدار خانم جهت فروشگاه مواد غذایی
ساعت کار ۸الی ۱۶
حقوق ۷۰۰هزار تومان
مسلط به نرم افزار پارسیان همه روزها به غیر از روزهای تعطیل
محدوده خ امام خمینی
۳۳۲۴۸۳۲۲
۰۹۱۹۸۰۵۲۰۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۸۸ ۹۷/۰۶/۲۰ نیازمند حسابدار خانم جهت کار در شهرک صنعتی جی با حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۲۳۲۵۷۲۰۸
۳۵۷۲۴۱۱۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۸۷ ۹۷/۰۶/۲۰ کمک حسابدار مالیاتی در شرکت لوازم آرایشی،ساختمانی حداقل ۱سال سابقه
باهوش -پرتوان و جوان
مراجعه روزهای فرد از ساعت ۱۶تا ۱۹
محدوده پروین
۳۵۸۱۸۷۴۳
۰۹۱۳۰۰۴۶۴۶۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۸۶ ۹۷/۰۶/۲۰ استخدام نیروی حسابدار با ۲سال سابقه کار و مجرب محدوده خ حکیم نظامی
۳۱۳۱۸۱۷۹
۳۱۳۱۸۱۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۸۵ ۹۷/۰۶/۲۰ استخدام حسابدار خانم در دفتر پخش اصفهان
سابقه کاری مهم نیست
سه راه آتشگاه مقابل رستوران شب نشین
۰۹۲۱۷۷۰۶۹۷۶
۳۳۷۷۰۰۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۸۴ ۹۷/۰۶/۲۰ استخدام حسابدار نیمه وقت مسلط به نرم افزار پارسیان حقوق ۸۰۰هزار تومان +بیمه محدوده خ شهدای خواجو
۰۹۰۳۹۶۳۴۱۳۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۸۳ ۹۷/۰۶/۲۰ حسابدار خانم با سابقه جهت کار در شرکت تولیدی اداره کار +بیمه
انتهای خ آتشگاه
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۸۲ ۹۷/۰۶/۲۰ حسابدار حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار پارسیان ساکن شاهین شهر
۰۹۱۳۳۶۹۹۱۰۱
۴۵۲۲۶۳۴۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۸۱ ۹۷/۰۶/۲۰ کارشناس حسابداری خانم با سابقه کار شهرک صنعتی محمود آباد
۰۹۳۶۳۴۹۲۸۹۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۸۰ ۹۷/۰۶/۲۰ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار با حقوق توافقی محدوده دستگرد
۳۷۴۷۵۷۹۸
۰۹۱۳۱۲۹۷۲۶۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۷۹ ۹۷/۰۶/۲۰ حسابدار خانم در شهرک صنعتی جی با سرویس رفت و برگشت حقوق اداره کار +بیمه
۰۹۱۲۳۲۵۷۲۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۷۸ ۹۷/۰۶/۲۰ شرکت مهر آفتاب نیروی حسابدار با حقوق و مزایای عالی استخدام مینماید
۰۹۱۳۰۲۲۵۴۹۲
۳۷۶۰۱۳۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۷۷ ۹۷/۰۶/۱۹ حسابدار خانم جهت کار در شرکت تولیدی با سابقه کار
حقوق اداره کار +بیمه ،انتهای خ آتشگاه
۳۳۷۷۰۱۹۶
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۷۶ ۹۷/۰۶/۱۹ حسابدار با سابقه کار خانم مسلط به کامپیوتر
۳۶۲۵۴۵۲۳
@BazarHesabdari
۱۴۷۵ ۹۷/۰۶/۱۹ حسابدار حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار پارسیان ساکن شاهین شهر
۴۵۲۲۶۳۴۰
۰۹۱۳۳۶۹۹۱۰۱@BazarHesabdari
۱۴۷۴ ۹۷/۰۶/۱۹ شرکت مهرآفتاب
کمک حسابدار با حقوق ومزایای عالی
۳۷۶۰۱۳۲۵
۰۹۱۳۰۲۲۵۴۹۲
@BazarHesabdari
۱۴۷۳ ۹۷/۰۶/۱۹ حسابدار آقا با سابقه کار بانکی به صورت تمام وقت و نیمه وقت
۳۴۴۶۴۱۴۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۷۲ ۹۷/۰۶/۱۹ حسابدار خانم جهت فروشگاه مواد غذایی
ساعت کار ۸الی ۱۶
حقوق ۷۰۰هزار تومان
مسلط به نرم افزار پارسیان همه روزها به غیر از روزهای تعطیل
محدوده خ امام خمینی
۳۳۲۴۸۳۲۲
۰۹۱۹۸۰۵۲۰۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۷۱ ۹۷/۰۶/۱۹ نیروی حسابدار آشنا به نرم افزار حسابداری
۰۹۹۱۴۶۶۵۹۱۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۷۰ ۹۷/۰۶/۱۹ حسابدار خانم مسلط به پارسیان و امور دفتری محدوده امام خمینی ارسال رزومه به شماره
۳۳۶۸۶۸۱۹
۰۹۱۳۱۱۱۸۸۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۶۹ ۹۷/۰۶/۱۹ کارشناس حسابداری خانم با سابقه کار
شهرک صنعتی محمود آباد
۰۹۳۶۳۴۹۲۸۹۷
۳۳۸۰۰۴۷۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۶۸ ۹۷/۰۶/۱۹ حسابدار حرفه ای جهت نمایشگاه مبلمان محدوده آتشگاه تماس بر ساعت اداری
۰۹۱۳۱۰۷۳۱۶۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۶۷ ۹۷/۰۶/۱۹ خانم آشنا به امور حسابداری و دفتری
۰۹۱۳۱۱۷۳۲۰۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۶۶ ۹۷/۰۶/۱۸ استخدام حسابدار با سابقه کار ترجیحا خانم مسلط به کامپیوتر
۳۶۲۵۴۵۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۶۵ ۹۷/۰۶/۱۸ حسابدار خانم کار در شرکت صنعتی معتبر با سرویس رفت و برگشت
۰۹۹۰۱۱۴۱۱۳۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۶۴ ۹۷/۰۶/۱۸ نیروی حسابدار آشنا به نرم افزار های حسابداری طبق شرایط اداره کار و بیمه در یک شرکت پخش مواد غذایی
ارسال رزومه
۰۹۹۱۴۶۶۵۹۱۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۶۳ ۹۷/۰۶/۱۸ استخدام حسابدار با سابقه کار ترجیحا خانم مسلط به کامپیوتر
۳۶۲۵۴۵۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۶۲ ۹۷/۰۶/۱۸ شرکت مهر آفتاب نیروی حسابدار با حقوق و مزایای عالی استخدام مینماید
۰۹۱۳۰۲۲۵۴۹۲
۳۷۶۰۱۳۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۶۱ ۹۷/۰۶/۱۸ خانم حسابدار جوان مسلط به نرم افزار امین محدوده شاهین شهر
۳۳۸۰۰۵۶۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۶۰ ۹۷/۰۶/۱۸ گروه حسابداری جهت بازاریابی در یک شرکت معتبر
محدوده خ امام خمینی
۰۳۱۳۱۵۷۰۳-۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۵۹ ۹۷/۰۶/۱۸ نیروی حسابدار آقا با سابقه کار بانکی تمام وقت یا نیمه وقت
۳۴۴۶۴۱۴۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۵۸ ۹۷/۰۶/۱۸ حسابدار حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار پارسیان ساکن شاهین شهر
۰۹۱۳۳۶۹۹۱۰۱
۴۵۲۲۶۳۴۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۵۷ ۹۷/۰۶/۱۸ حسابدار خانم با سابقه مکفی حداقل ۳سال
آشنا به حسابداری پیمان کاری
حقوق و دستمزد
۳۲۲۰۳۹۷۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۵۶ ۹۷/۰۶/۱۸ حسابدار خانم جهت فروشگاه مواد غذایی
ساعت کار ۸الی ۱۶
حقوق ۷۰۰هزار تومان
مسلط به نرم افزار پارسیان همه روزها به غیر از روزهای تعطیل
محدوده خ امام خمینی
۳۳۲۴۸۳۲۲
۰۹۱۹۸۰۵۲۰۸۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۵۵ ۹۷/۰۶/۱۸ استخدام حسابدار آقا سن ۲۵الی ۳۵سال حداقل لیسانس ،۵سال سابقه کار
مسلط به آمار و گزارش گیری
۰۹۱۳۲۳۸۵۴۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۵۴ ۹۷/۰۶/۱۸ شرکت مهر آفتاب یک نفر حسابدار
با حقوق و مزایا
۰۹۱۳۰۲۲۵۴۹۲
۳۷۶۰۱۳۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۵۳ ۹۷/۶/۱۴ مدیر مالی-مرغ داری- حوالی گلپایگان
۰۹۱۳۳۲۵۴۶۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۵۲ ۹۷/۶/۱۴ استخدام حسابدار آقا سن ۲۵ الی ۳۵ سال حداقل لیسانس ۵ سال سابقه کار مسلط به آمار و گزارش گیری
۰۹۱۳۲۳۸۵۴۱۱
۱۴۵۱ ۹۷/۶/۱۴ حسابدار خانم مسلط به پارسیان و امور دفتری محدوده امام خمینی ارسال رزومه
۰۹۱۳۱۱۱۸۸۰۸-۳۳۶۸۶۸۱۹
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۵۰ ۹۷/۶/۱۴ حسابدار خانم مسلط به exel.word نیمه وقت حقوق طبق اداره کار
۳۶۶۴۲۸۶۵ ساعت تماس ۱۳-۹
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۴۹ ۹۷/۶/۱۴ استخدام حسابدار خانم جهت کار در رستوران واقع در محدوده درچه
۰۹۱۳۳۰۰۷۰۲۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۴۸ ۹۷/۶/۱۴ حسابدار خانم در شهرک صنعتی جی با سرویس رفت و برگشت حقوق اداره کار+بیمه
۰۹۱۳۳۲۵۷۲۰۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۴۷ ۹۷/۶/۱۴ حسابدار خانم کار در شهرک صنعتی معتبر با سرویس رفت و برگشت ارسال رزومه
۳۶۲۹۱۶۱۰-۰۹۹۰۱۱۴۱۱۳۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۴۶ ۹۷/۶/۱۴ استخدام حسابدار با سابقه کار ترجیحا خانم مسلط به کامپیوتر ۳۶۲۵۴۵۲۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۴۵ ۹۷/۶/۱۴ به یک نفر حسابدار خانم در دفتر پخش نیازمندیم سه راه آتشگاه روبه روی رستوران شب نشین
۳۳۷۷۰۰۳۶-۰۹۲۱۷۷۰۶۹۷۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۴۴ ۹۷/۶/۱۴ مدیر حسابدار خانم مسلط به امور مالیاتی و بیمه ای تمام وقت سپاهان شهر
۹۵۰۱۷۵۱۴-۰۹۰۲۳۱۰۳۸۲۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۴۳ ۹۷/۶/۱۴ خانم حسابدار جوان مسلط به نرم افزار امین محدوده شاهین شهر
۳۳۸۰۰۵۶۹
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۴۲ ۹۷/۶/۱۴ به سه نفر نیروی حسابدار مجرب خانم در یک شرکت معتبر نیازمندیم.۳۲۲۴۵۰۱۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۴۱ ۹۷/۶/۱۴ حسابدار خانم تمام وقت حقوق طبق قوانین اداره کار شهرک صنعتی سروش بادران همراه با سرویس ارسال مشخصات و رزومه به تلگرام یا واتس آپ ۳۴۵۸۱۸۴۹-۰۹۱۳۷۴۳۴۹۲۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۴۰ ۹۷/۰۶/۱۴ مدیر مالی-مرغ داری- حوالی گلپایگان
۰۹۱۳۳۲۵۴۶۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۳۹ ۹۷/۰۶/۱۲ حسابدار حرفه ای جهت نمایشگاه مبلمان محدوده آتشگاه تماس بر ساعت اداری
۰۹۱۳۱۰۷۳۱۶۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۳۸ ۹۷/۰۶/۱۲ استخدام حسابدار خانم جهت کار در رستوران واقع در محدوده درڃه
۰۹۱۳۳۰۰۷۰۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۳۷ ۹۷/۰۶/۱۲ حسابدار خانم مسلط به پارسیان و امور دفتری محدوده خ امام خمینی
ارسال رزومه به شماره
۳۳۶۸۶۸۱۹
۰۹۱۳۱۱۱۸۸۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۳۶ ۹۷/۰۶/۱۲ حسابدار آقا سن ۲۵الی ۳۵سال
حداقل لیسانس
۵سال سابقه کار
مسلط به آمار و گزارش گیری
۰۹۱۳۳۳۸۵۴۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۳۵ ۹۷/۰۶/۱۲ حسابدار خانم با ۵سال سابقه کار مسئول فروش خانم محدوده خ باهنر
۳۳۴۶۰۴۸۶
۰۹۳۷۵۴۴۲۱۲۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۳۴ ۹۷/۰۶/۱۲ حسابدار جهت کار در شرکت خصوصی
۳۵۷۲۱۷۶۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۳۳ ۹۷/۰۶/۱۲ حسابدار جهت همکاری
۳۶۵۵۰۵۵۵
۰۹۹۱۴۷۳۶۴۱۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۳۲ ۹۷/۰۶/۱۲ حسابدار نیمه وقت خانم جهت همکاری
۳۲۲۴۴۷۴۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۳۱ ۹۷/۰۶/۱۲ خانم لیسانسه جهت حسابداری
۰۳۱۳۶۱۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۳۰ ۹۷/۰۶/۱۲ حسابدار خانم تمام وقت حقوق طبق اداره کار شهرک صنعتی سروش بادران همراه با سرویس ارسال مشخصات و رزومه به تلگرام یا واتس آپ
۰۹۱۳۷۴۳۴۹۲۳
۳۴۵۸۱۸۴۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۲۹ ۹۷/۰۶/۱۲ حسابدار با تجربه محدوده سروش
۰۹۱۳۳۲۵۸۱۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۲۸ ۹۷/۰۶/۱۲ حسابدار با سابقه آشنا به حسابداری پیمان کاری حقوق و دستمزد
۳۲۲۰۳۹۷۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۲۷ ۹۷/۰۶/۱۲ حسابدار جوان مسلط به نرم افزار امین
۳۳۸۰۰۵۶۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۲۶ ۹۷/۰۶/۱۲ حسابدار خانم مسلط به exel و word نیمه وقت حقوق طبق اداره کار
۳۶۶۴۲۸۶۵
۰۹۱۳۳۰۶۰۸۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۲۵ ۹۷/۰۶/۱۲ تعدادی حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان
۳۲۲۱۷۷۲۸
۰۹۱۳۱۳۹۱۷۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۲۴ ۹۷/۰۶/۱۱ حسابدار خانم جهت همکاری با رستوران
۰۹۱۳۳۰۰۷۰۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۲۳ ۹۷/۰۶/۱۱ حسابدار با تجربه محدوده سروش
۰۹۱۳۳۲۵۸۱۰۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۲۲ ۹۷/۰۶/۱۱ حسابدار خانم تمام وقت حقوق طبق اداره کار شهرک صنعتی سروش بادران همراه با سرویس ارسال مشخصات و رزومه به تلگرام یا واتس آپ
۰۹۱۳۷۴۳۴۹۲۳
۳۴۵۸۱۸۴۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۲۱ ۹۷/۰۶/۱۱ حسابدار جوان مسلط به نرم افزار امین
۳۳۸۰۰۵۶۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۲۰ ۹۷/۰۶/۱۱ حسابدار آقا سن ۲۵الی ۳۵سال
حداقل لیسانس
۵سال سابقه کار
مسلط به آمار و گزارش گیری
۰۹۱۳۳۳۸۵۴۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۱۹ ۹۷/۰۶/۱۱ به یک گروه حسابداری جهت بازاریابی در یک شرکت معتبر نیازمندیم
محدوده امام خمینی
۰۳۱۳۱۵۷۰۳-۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۱۸ ۹۷/۰۶/۱۱ خانم لیسانسه جهت حسابداری
۰۳۱۳۶۱۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۱۷ ۹۷/۰۶/۱۱ سه نفر نیروی حسابدار خانم مجرب در یک شرکت معتبر
۳۲۲۴۵۰۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۱۶ ۹۷/۰۶/۱۱ نیروی حسابدار خانم نیمه وقت محدوده فردوسی
۳۲۲۴۴۷۴۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۱۵ ۹۷/۰۶/۱۱ حسابدار خانم جهت کار در شرکت معتبر با سرویس رفت و برگشت
ارسال رزومه
۳۶۲۹۱۶۱۰
۰۹۹۰۱۱۴۱۱۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۱۴ ۹۷/۰۶/۱۱ یک شرکت پخش مواد غذایی جهت تکمیل کادر خود نیازمند یک نفر حسابدار خانم یا آقا با حداقل ۲سال سابقه کار
۳۵۳۱۷۹۸۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۱۳ ۹۷/۰۶/۱۱ حسابدار خانم تمام وقت حقوق طبق اداره کار شهرک صنعتی سروش بادران همراه با سرویس ارسال مشخصات و رزومه به تلگرام یا واتس آپ
۰۹۱۳۷۴۳۴۹۲۳
۳۴۵۸۱۸۴۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۱۲ ۹۷/۰۶/۱۱ حسابدار خانم مسلط به exel و word نیمه وقت حقوق طبق اداره کار
۳۶۶۴۲۸۶۵
۰۹۱۳۳۰۶۰۸۸۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۱۱ ۹۷/۰۶/ حسابدار خانم با سابقه مکفی حداقل ۳سال آشنا به حسابداری پیمان کاری ،حقوق و دستمزد
۳۲۲۰۳۹۷۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۱۰ ۹۷/۰۶/۰۳ حسابدار خانم مسلط به امور دفتری
۴۵۸۳۸۷۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۰۹ ۹۷/۰۶/۰۳ حسابدار پاره وقت خانم در شهر اصفهان محدوده شاهین شهر
۰۹۱۳۶۹۰۶۲۲۲
۳۶۹۹۲۰۵۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۰۸ ۹۷/۰۶/۰۳ حسابدار خانم آشنا به دفتر نویسی و امور مالیاتی
ارسال رزومه به تلگرام
محدوده شاهین شهر
۰۹۳۳۶۰۳۰۰۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۰۷ ۹۷/۰۶/۰۳ منشی و حسابدار خانم جهت کار در شرکت تجهیزات پزشکی در مرکز شهر اصفهان
۰۹۱۳۰۱۰۰۰۴۶
۳۲۳۵۸۴۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۰۶ ۹۷/۰۶/۰۳ حسابدار خانم با ضامن معتبر کار در رستوران صفه م حکیم نظامی حد فاصل شریعتی و مهرداد
۳۶۲۴۹۵۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۰۵ ۹۷/۰۶/۰۳ نیروی حسابدار خانم در محدوده حکیم نظامی
با حداقل ۲سال سابقه کار در رشته مرتبط
۳۶۲۹۳۳۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۰۴ ۹۷/۰۶/۰۳ فروشگاه لوازم جانبی موبایل استخدام حسابدار خانم ساعت کار ۱۷ الی ۲۱
احمداباد
۳۲۳۱۸۰۷۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۰۳ ۹۷/۰۶/۰۳ استخدام حسابدار جهت کار در دفتر فروش
محدوده ارغوانیه
۰۹۱۳۸۱۲۷۲۸۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۰۲ ۹۷/۰۶/۰۳ کارخانه تولید آجر ،کمک حسابدار خانم جهت کارخانه با سابقه
۰۹۱۳۲۱۹۵۷۹۰
۳۲۲۸۹۸۷۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۰۱ ۹۷/۰۶/۰۳ کمک حسابدار آشنا به نرم افزار هلو
۰۹۳۸۲۰۷۱۹۵۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۴۰۰ ۹۷/۰۶/۰۳ نیروی حسابدار خانم آشنا به امور حسابداری
۴۵۸۳۷۸۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۹۹ ۹۷/۰۵/۳۰ نیروی دفتری خانم آشنا به امور حسابداری
۴۵۸۳۷۸۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۹۸ ۹۷/۰۵/۳۰ حسابدار خانم پاره وقت شاهین شهر
۰۹۱۳۶۹۰۶۲۲۲
۳۶۹۹۲۰۵۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۹۷ ۹۷/۰۵/۳۰ حسابدار خانم مسلط به امور دفتری
۴۵۸۳۸۷۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۹۶ ۹۷/۰۵/۳۰ حسابدار خانم با ضامن معتبر کار در رستوران صفه م حکیم نظامی حد فاصل شریعتی و مهرداد
۳۶۲۴۹۵۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۹۵ ۹۷/۰۵/۳۰ نیازمند حسابدار خانم پاره وقت شاهین شهر
۰۹۱۳۶۹۰۶۲۲۲
۳۶۹۹۲۰۵۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۹۴ ۹۷/۰۵/۳۰ منشی و حسابدار خانم جهت کار در شرکت تجهیزات پزشکی در مرکز شهر اصفهان
۰۹۱۳۰۱۰۰۰۴۶
۳۲۳۵۸۴۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۹۳ ۹۷/۰۵/۳۰ نیروی حسابدار خانم
۳۶۲۹۳۳۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۹۲ ۹۷/۰۵/۳۰ خانم جهت امور دفتری و حسابداری جهت گروه صنایع غذایی حق شناس ساعت تماس
۸-۱۶
۳۶۶۱۶۵۶۳
۰۹۰۱۳۳۷۶۰۵۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۹۱ ۹۷/۰۵/۳۰ حسابدار خانم آشنا به کامپیوترجهت نمایندگی سایپا
۰۹۱۳۳۶۵۵۸۹۸
۳۳۸۷۷۹۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۹۰ ۹۷/۰۵/۳۰ حسابدار خانم جهت کارگاه تولید لوازم برقی
۰۹۱۳۳۶۷۴۵۳۰
۳۵۲۹۳۱۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۸۹ ۹۷/۰۵/۳۰ حسابدار خانم جهت کار در کارگاه تولید لوازم برقی محدوده خ فردوسی با حداقل ۲سال سابقه کار در شرکت های تولیدی
۰۹۱۳۳۶۷۴۵۳۰
۳۵۲۹۳۱۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۸۸ ۹۷/۰۵/۳۰ حسابدار خانم با روابط عمومی بالا محدوده استانداری
۰۹۱۳۳۲۰۰۵۷۳
۳۲۲۰۸۹۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۸۷ ۹۷/۰۵/۳۰ نیروی حسابدار خانم در محدوده حکیم نظامی
با حداقل ۲سال سابقه کار در رشته مرتبط
۳۶۲۹۳۳۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۸۶ ۹۷/۰۵/۳۰ کمک حسابدار ترجیحا آشنا به نرم افزار هلو جهت کار در مدت محدود
۰۹۳۸۲۰۷۱۹۵۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۸۵ ۹۷/۰۵/۲۹ نیروی حسابدار خانم
۳۶۲۹۳۳۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۸۴ ۹۷/۰۵/۲۹ خانم جهت امور دفتری و حسابداری جهت گروه صنایع غذایی حق شناسی
ساعت تماس ۸الی ۱۶
۳۶۶۱۶۵۶۳
۰۹۰۱۸۳۷۶۰۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۸۳ ۹۷/۰۵/۲۹ حسابدار خانم آشنا به کامپیوترجهت نمایندگی سایپا
۰۹۱۳۳۶۵۵۸۹۸
۳۳۸۷۷۹۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۸۲ ۹۷/۰۵/۲۹ حسابدار خانم با ضامن معتبر کار در رستوران صفه م حکیم نظامی حد فاصل شریعتی و مهرداد
۳۶۲۴۹۵۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۸۱ ۹۷/۰۵/۲۹ استخدام حسابدار جهت کار در دفتر فروش
محدوده ارغوانیه
۰۹۱۳۸۱۲۷۲۸۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۸۰ ۹۷/۰۵/۲۹ حسابدار خانم آشنا به کامپیوتر نمایندگی سایپا دیزل
ساعت کار
۸:۳۰ الی ۱۶
۰۹۱۳۳۶۵۵۸۹۸
۳۳۸۷۷۹۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۷۹ ۹۷/۰۵/۲۹ حسابدار خانم آشنا به امین
فن بیان بالا ،س کار ۸-۱۷
خ رودکی -حقوق اداره کار و بیمه
۳۶۲۵۹۱۵۵
۰۹۱۳۵۴۹۲۳۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۷۸ ۹۷/۰۵/۲۹ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار آشنا به کلیه امور مالیاتی شرکتها جهت کار در موسسه حسابداری جاوید
۳۲۲۱۸۷۹۵
۰۹۱۳۲۱۹۷۱۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۷۷ ۹۷/۰۵/۲۹ حسابدار خانم دارای مدرک حسابداری ترجیحا با سابقه کار محدوده شاهپور جدید
۳۶۹۰۲۰۱۵
۰۹۱۳۲۰۰۶۰۰۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۷۶ ۹۷/۰۵/۲۹ حسابدار خانم مسلط به امور دفتری منطقه صنعتی دولت آباد
۴۵۸۳۸۷۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۷۵ ۹۷/۰۵/۲۹ حسابدار خانم مسلط به امور دفتری منطقه دولت آباد
۴۵۸۳۸۷۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۷۴ ۹۷/۰۵/۲۹ حسابدار خانم با ۳سال سابقه کار جهت شرکت پخش م امام خمینی ساعت تماس ۹-۱۳
۳۳۳۳۹۳۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۷۳ ۹۷/۰۵/۲۹ نیروی حسابدار خانم در محدوده حکیم نظامی با حداقل ۲سال سابقه کار در رشته مرتبط
۳۶۲۹۳۳۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۷۲ ۹۷/۰۵/۲۹ حسابدار خانم جهت کارگاه تولید لوازم برقی
۰۹۱۳۳۶۷۴۵۳۰
۳۵۲۹۳۱۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۷۱ ۹۷/۰۵/۲۹ حسابدار خانم با روابط عمومی بالا
۳۲۲۰۸۹۰۲
۰۹۱۳۳۲۰۰۵۷۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۷۰ ۹۷/۰۵/۲۹ کارمند خانم آشنا به حسابداری
۰۹۳۹۱۱۸۶۴۵۷
۳۳۲۰۴۲۱۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۶۹ ۹۷/۰۵/۲۹ نیروی دفتری خانم آشنا به امور حسابداری
۴۵۸۳۷۸۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۶۸ ۹۷/۰۵/۲۹ حسابدار خانم مسلط به امور دفتری
۴۵۸۳۸۷۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۶۷  ۹۷/۰۵/۲۷ حسابدار حرفه ای جهت تولید کالای خواب
۰۹۱۳۰۰۰۴۸۶۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۶۶  ۹۷/۰۵/۲۷ حسابدار با لیسانس مرتبط خانم یا آقا
جهت باشگاه آرامان
۰۳۱۳۴۱۴۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۶۵  ۹۷/۰۵/۲۷ منشی و حسابدار خانم جهت کار در شرکت تجهیزات پزشکی در مرکز شهر اصفهان
۰۹۱۳۰۱۰۰۰۴۶
۳۲۳۵۸۴۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۶۴  ۹۷/۰۵/۲۷ نیروی حسابدار خانم
۳۶۲۹۳۳۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۶۳  ۹۷/۰۵/۲۷  خانم جهت امور دفتری و حسابداری جهت گروه صنایع غذایی حق شناس ساعت تماس
۸-۱۶
۳۶۶۱۶۵۶۳
۰۹۰۱۳۳۷۶۰۵۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۶۲  ۹۷/۰۵/۲۷ حسابدار خانم آشنا به کامپیوتر نمایندگی سایپا دیزل
ساعت کار
۸:۳۰ الی ۱۶
۰۹۱۳۳۶۵۵۸۹۸
۳۳۸۷۷۹۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۶۱  ۹۷/۰۵/۲۷ استخدام حسابدار جهت کار در دفتر فروش
محدوده ارغوانیه
۰۹۱۳۸۱۲۷۲۸۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۶۰  ۹۷/۰۵/۲۷ حسابدار خانم با ضامن معتبر کار در رستوران صفه م حکیم نظامی حد فاصل شریعتی و مهرداد
۳۶۲۴۹۵۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۵۹  ۹۷/۰۵/۲۷ حسابدار خانم آشنا به کامپیوتر نمایندگی سایپا دیزل
ساعت کار
۸:۳۰ الی ۱۶
۰۹۱۳۳۶۵۵۸۹۸
۳۳۸۷۷۹۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۵۸  ۹۷/۰۵/۲۷ حسابدار خانم آشنا به امین
فن بیان بالا ،س کار ۸-۱۷
خ رودکی -حقوق اداره کار و بیمه
۳۶۲۵۹۱۵۵
۰۹۱۳۵۴۹۲۳۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۵۷  ۹۷/۰۵/۲۷ استخدام حسابدار خانم پاره وقت محدوده خ امام خمینی درخشان،حقوق توافقی
۰۹۳۷۴۹۵۴۹۷۰
۳۳۳۴۰۸۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۵۶  ۹۷/۰۵/۲۷ حسابدار خانم مسلط به امور دفتری منطقه صنعتی دولت آباد
۴۵۸۳۸۷۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۵۵  ۹۷/۰۵/۲۷ حسابدار خانم با ۳سال سابقه کار جهت شرکت پخش م امام خمینی
ساعت تماس ۹-۱۳
۳۳۳۳۹۳۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۵۴  ۹۷/۰۵/۲۷ نیازمند حسابدار خانم پاره وقت شاهین شهر
۰۹۱۳۶۹۰۶۲۲۲
۳۶۹۹۲۰۵۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۵۳  ۹۷/۰۵/۲۷ حسابدار خانم دارای مدرک حسابداری ترجیحا با سابقه کار محدوده شاهپور جدید
۳۶۹۰۲۰۱۵
۰۹۱۳۲۰۰۶۰۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۵۲  ۹۷/۰۵/۲۷ نیروی حسابدار و دفتری محل روبه روی شهرک آزمایش
۳۶۵۵۰۵۵۵
۰۹۹۱۴۷۳۶۴۱۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۳۵۱  ۹۷/۰۵/۲۷ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار آشنا به کلیه امور مالیاتی شرکتها جهت کار در موسسه حسابداری جاوید
۳۲۲۱۸۷۹۵
۰۹۱۳۲۱۹۷۱۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۵۰ ۹۷/۰۵/۲۴ شرکت پیمان کاری معتبر واقع در ڃابهار نیروی حسابدار استخدام مینماید
نرم افزار آرپا،حقوق توافقی +بیمه +هزینه ایاب و ذهاب
شرایط مرخصی،سه هفته حضور در محل و یک هفته مرخصی با امکانات اسکان
ساعت کاری ۸-۱۷
۰۹۱۳۱۱۷۲۳۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۴۹ ۹۷/۰۵/۲۴ فروشگاه مواد غذایی مهر واقع در خ زینبیه به صندوق دار خانم نیازمند است
۰۹۱۳۸۰۰۶۲۳۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۴۸ ۹۷/۰۵/۲۴ حسابدار مسلط به سپیدار حداقل ۱سال سابقه کار س کار ۸-۱۶ + نهار م محدود آباد
سرویس رفت و برگشت از شاهین شهر
۰۹۱۲۴۴۰۴۰۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۴۷ ۹۷/۰۵/۲۴ حسابدار خانم جهت کار در شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۰۱۴۸۳
۰۹۱۳۸۰۹۸۱۴۱
۰۹۱۳۱۱۱۱۸۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۴۶ ۹۷/۰۵/۲۴ حسابدار خانم دارای مدرک حسابداری ترجیحا با سابقه کار محدوده شاهپور جدید
۳۶۹۰۲۰۱۵
۰۹۱۳۲۰۰۶۰۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۴۵ ۹۷/۰۵/۲۴ استخدام حسابدار خانم پاره وقت محدوده خ امام خمینی درخشان،حقوق توافقی
۰۹۳۷۴۹۵۴۹۷۰
۳۳۳۴۰۸۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۴۴ ۹۷/۰۵/۲۴ حسابدار با لیسانس مرتبط خانم یا آقا
جهت باشگاه آرامان
۰۳۱۳۴۱۴۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۴۳ ۹۷/۰۵/۲۴ منشی و حسابدار خانم جهت کار در شرکت تجهیزات پزشکی در مرکز شهر اصفهان
۰۹۱۳۰۱۰۰۰۴۶
۳۲۳۵۸۴۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۴۲ ۹۷/۰۵/۲۴ حسابدار خانم مسلط به پارسیان و آفیس ترجیحا با وسیله نقلیه
۰۹۳۰۶۱۳۷۱۷۱
۰۹۱۳۲۶۵۶۶۸۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۴۱ ۹۷/۰۵/۲۴ حسابدار مسلط به سپیدار حداقل ۱سال سابقه کار س کار ۸-۱۶ + نهار م محدود آباد
سرویس رفت و برگشت از شاهین شهر
۰۹۱۲۴۴۰۴۰۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۴۰  ۹۷/۰۵/۲۴ نیازمند حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان جهت کار در مجموعه غذای ایرانی
۰۹۱۲۷۱۷۷۸۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۳۹  ۹۷/۰۵/۲۴ استخدام حسابدار جهت کار در دفتر فروش
محدوده ارغوانیه
۰۹۱۳۸۱۲۷۲۸۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۳۸  ۹۷/۰۵/۲۴ حسابدار حرفه ای جهت تولید کالای خواب
۰۹۱۳۰۰۰۴۸۶۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۳۷  ۹۷/۰۵/۲۴ حسابدار خانم آشنا به امین
فن بیان بالا ،س کار ۸-۱۷
خ رودکی -حقوق اداره کار و بیمه
۳۶۲۵۹۱۵۵
۰۹۱۳۵۴۹۲۳۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۳۶  ۹۷/۰۵/۲۴ حسابدار خانم آشنا به کامپیوتر نمایندگی سایپا دیزل
ساعت کار
۸:۳۰ الی ۱۶
۰۹۱۳۳۶۵۵۸۹۸
۳۳۸۷۷۹۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۳۵  ۹۷/۰۵/۲۴ نیروی حسابدار و دفتری محل روبه روی شهرک آزمایش
۳۶۵۵۰۵۵۵
۰۹۹۱۴۷۳۶۴۱۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۳۳۴  ۹۷/۰۵/۲ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار آشنا به کلیه امور مالیاتی شرکتها جهت کار در موسسه حسابداری جاوید
۳۲۲۱۸۷۹۵
۰۹۱۳۲۱۹۷۱۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۳۳  ۹۷/۰۵/۲۳ حسابدار خانم دارای مدرک حسابداری ترجیحا با سابقه کار محدوده شاهپور
۳۶۹۰۲۰۱۵
۰۹۱۳۲۰۰۶۰۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۳۲  ۹۷/۰۵/۲۳ حسابدار مسلط به سپیدار حداقل ۱سال سابقه کار س کار ۸-۱۶ + نهار م محدود آباد
سرویس رفت و برگشت از شاهین شهر
۰۹۱۲۴۴۰۴۰۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۳۳۱  ۹۷/۰۵/۲۳ نیازمند حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان جهت کار در مجموعه غذای ایرانی
۰۹۱۲۷۱۷۷۸۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۳۰  ۹۷/۰۵/۲۳ استخدام حسابدار آقا ،خانم تمام وقت مسلط به نرم افزار نوآوران
۴۵۸۳۹۰۵۷-۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۲۹  ۹۷/۰۵/۲۳ حسابدار خانم جهت کار در شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۰۱۴۸۳
۰۹۱۳۸۰۹۸۱۴۱
۰۹۱۳۱۱۱۱۸۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۲۸ ۹۷/۰۵/۲۳ حسابدار خانم پاره وقت آشنا به نرم افزار امین
سه راه سیمین
۰۹۱۲۰۸۳۲۳۲۶
۳۷۷۹۰۰۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۲۷ ۹۷/۰۵/۲۳ استخدام حسابدار خانم پاره وقت محدوده خ امام خمینی درخشان،حقوق توافقی
۰۹۳۷۴۹۵۴۹۷۰
۳۳۳۴۰۸۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۲۶ ۹۷/۰۵/۲۳ حسابدار خانم مسلط به پارسیان و آفیس ترجیحا با وسیله نقلیه
۳۲۲۵۴۷۷۱
۰۹۱۳۲۶۵۶۶۸۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۲۵ ۹۷/۰۵/۲۳ حسابدار خانم با سابقه کار مسلط به نرم افزار حسابداری و امور مالی ڃهارراه رودکی
۳۶۲۸۸۳۵۷
۳۶۲۴۳۷۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۲۴ ۹۷/۰۵/۲۳ منشی و حسابدار خانم جهت کار در شرکت تجهیزات پزشکی در مرکز شهر اصفهان
۰۹۱۳۰۱۰۰۰۴۶
۳۲۳۵۸۴۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۲۳ ۹۷/۰۵/۲۳ استخدام حسابدار جهت کار در دفتر فروش
محدوده ارغوانیه
۰۹۱۳۸۱۲۷۲۸۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۲۲ ۹۷/۰۵/۲۳ شرکت معتبر صنعتی به حسابدار خانم با مدرک کارشناسی نیازمند با سرویس رفت و برگشت نیازمند است
۳۳۸۷۰۵۷۵
۰۹۹۰۱۱۴۱۱۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۲۱ ۹۷/۰۵/۲۳ شرکت معتبر صنعتی به حسابدار خانم با مدرک کارشناسی نیازمند با سرویس رفت و برگشت نیازمند است
۳۳۸۷۰۵۷۵
۰۹۹۰۱۱۴۱۱۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۲۰ ۹۷/۰۵/۲۳ حسابدار مسلط به سپیدار حداقل ۱سال سابقه کار س کار ۸-۱۶ + نهار م محدود آباد
سرویس رفت و برگشت از شاهین شهر
۰۹۱۲۴۴۰۴۰۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۱۹ ۹۷/۰۵/۲۳ استخدام حسابدار جهت کار در دفتر فروش
محدوده ارغوانیه
۰۹۱۳۸۱۲۷۲۸۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۳۱۸  ۹۷/۰۵/۲۳ حسابدار خانم با مدرک کارشناسی حداقل ۲سال سابقه کار در واحد تولیدی شهرک صنعتی مورڃه خورت
۴۵۶۴۴۱۰۰
۴۵۶۴۳۹۶۵-۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۱۷ ۹۷/۰۵/۲۲ حسابدار خانم آشنا به کامپیوتر نمایندگی سایپا دیزل
ساعت کار
۸:۳۰ الی ۱۶
۰۹۱۳۳۶۵۵۸۹۸
۳۳۸۷۷۹۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۱۶ ۹۷/۰۵/۲۲ حسابدار مسلط به سپیدار حداقل ۱سال سابقه کار س کار ۸-۱۶ + نهار م محدود آباد
سرویس رفت و برگشت از شاهین شهر
۰۹۱۲۴۴۰۴۰۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۱۵ ۹۷/۰۵/۲۲ استخدام حسابدار آقا ،خانم تمام وقت مسلط به نرم افزار نوآوران
۴۵۸۳۹۰۵۷-۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۱۴ ۹۷/۰۵/۲۲ خانم مجرد ،فوق دیپلم حسابداری به صورت نیمه وقت خ امام خمینی
۰۹۱۳۴۷۵۹۱۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۱۳ ۹۷/۰۵/۲۲ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار آشنا به کلیه امور مالیاتی شرکتها جهت کار در موسسه حسابداری جاوید
۳۲۲۱۸۷۹۵
۰۹۱۳۲۱۹۷۱۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۱۲ ۹۷/۰۵/۲۲ حسابدار خانم مجرب با تحصیلات مربوطه جهت کار در سنگبری
۳۳۸۰۲۳۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۱۱ ۹۷/۰۵/۲۲ حسابدار خانم جهت کار در شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۰۱۴۸۳
۰۹۱۳۸۰۹۸۱۴۱
۰۹۱۳۱۱۱۱۸۰۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۱۰ ۹۷/۰۵/۲۲ حسابدار خانم دارای مدرک حسابداری ترجیحا با سابقه کار
محدوده شاهپور جدید
۳۶۹۰۲۰۱۵
۰۹۱۳۲۰۰۶۰۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۰۹ ۹۷/۰۵/۲۲ نیازمند حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان جهت کار در مجموعه غذای ایرانی
۰۹۱۲۷۱۷۷۸۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۰۸ ۹۷/۰۵/۲۲ نیروی حسابدار و دفتری محل روبه روی شهرک آزمایش
۳۶۵۵۰۵۵۵
۰۹۹۱۴۷۳۶۴۱۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۰۷ ۹۷/۰۵/۲۲ حسابدار حرفه ای جهت تولید کالای خواب
۰۹۱۳۰۰۰۴۸۶۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۰۶ ۹۷/۰۵/۲۲ حسابدار با لیسانس مرتبط خانم یا آقا
جهت باشگاه آرامان
۰۳۱۳۴۱۴۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۰۵ ۹۷/۰۵/۲۲ شرکت معتبر صنعتی به حسابدار خانم با مدرک کارشناسی نیازمند با سرویس رفت و برگشت نیازمند است
۳۳۸۷۰۵۷۵
۰۹۹۰۱۱۴۱۱۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۰۴  ۹۷/۰۵/۲۲ کارخانه تولید آجر ،کمک حسابدار خانم جهت کارخانه با سابقه
۰۹۱۳۲۱۹۵۷۹۰
۳۲۲۸۹۸۷۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۳۰۳  ۹۷/۰۵/۲۲ خانم آشنا به حسابداری منطقه صنعتی دولت آباد خ ژوین گاز
۹۵۰۲۳۵۲۵
۰۹۳۷۸۰۳۶۵۶۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۰۲ ۹۷/۰۵/۲۱ حسابدار به صورت تمام وقت مسلط به نوآوران
۴۵۸۳۹۰۵۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۰۱ ۹۷/۰۵/۲۱ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار آشنا به کلیه امور مالیاتی شرکتها جهت کار در موسسه حسابداری جاوید
۳۲۲۱۸۷۹۵
۰۹۱۳۲۱۹۷۱۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۳۰۰ ۹۷/۰۵/۲۱ حسابدار حرفه ای جهت تولید کالای خواب
۰۹۱۳۰۰۰۴۸۶۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۹۹ ۹۷/۰۵/۲۱ حسابدار خانم محدوده بهارستان
قلعه شور -مسلط به امور اداری
۳۲۶۵۹۳۶۲
۰۹۱۳۱۶۴۶۴۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۹۸ ۹۷/۰۵/۲۱ حسابدار صنایع و حسابرسی در کارخانه با حداقل ۴سال سابقه کار
ساعت تماس ۹-۱۵
۰۹۹۰۷۷۶۲۷۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۹۷  ۹۷/۰۵/۲۱ حسابدار خانم با سابقه کار محدوده ولیعصر
۳۳۴۵۴۱۰۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۹۶  ۹۷/۰۵/۲۱ حسابدار با سابقه مسلط به نرم افزار نوآوران خمینی شهر
۰۹۱۳۱۱۹۰۲۵۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۹۵  ۹۷/۰۵/۲۱ نیروی حسابدار با حقوق و مزایای عالی همراه با حق ایاب و ذهاب ارسال رزومه
۰۹۹۱۳۱۸۸۷۰۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۹۴  ۹۷/۰۵/۲۱ شرکت معتبر صنعتی به حسابدار خانم با مدرک کارشناسی نیازمند با سرویس رفت و برگشت نیازمند است
۳۳۸۷۰۵۷۵
۰۹۹۰۱۱۴۱۱۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۹۳  ۹۷/۰۵/۲۱ حسابدار مسلط به سپیدار حداقل ۱سال سابقه کار س کار ۸-۱۶ + نهار م محدود آباد
سرویس رفت و برگشت از شاهین شهر
۰۹۱۲۴۴۰۴۰۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۹۲  ۹۷/۰۵/۲۱ نیروی حسابدار خانم با مدرک کارشناسی حداقل ۲سال سابقه کار در واحد تولیدی شهرک صنعتی مورڃه خورت
۴۵۶۴۴۱۰۰
۴۵۶۴۳۹۶۵-۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۹۱  ۹۷/۰۵/۲۱ استخدام حسابدار مسلط به امور اداری و دارای حداکثر سن ۳۵سال حقوق اداره کار +بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۹۰ ۹۷/۰۵/۲۱ حسابدار خانم پاره وقت آشنا به نرم افزار امین
سه راه سیمین
۰۹۱۲۰۸۳۲۳۲۶
۳۷۷۹۰۰۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۸۹ ۹۷/۰۵/۲۱ استخدام حسابدار خانم پاره وقت محدوده خ امام خمینی درخشان،حقوق توافقی
۰۹۳۷۴۹۵۴۹۷۰
۳۳۳۴۰۸۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۸۸ ۹۷/۰۵/۲۱ استخدام حسابدار با سابقه مسلط به نرم افزار نوآوران محدوده خمینی شهر
۰۹۱۳۱۱۹۰۲۵۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۸۷ ۹۷/۰۵/۲۱ استخدام حسابدار آقا ،خانم تمام وقت مسلط به نرم افزار نوآوران
۴۵۸۳۹۰۵۷-۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۸۶ ۹۷/۰۵/۲۱ حسابدار خانم با سابقه جهت استخدام در شرکت محدوده خمینی شهر
۰۹۱۳۲۰۶۰۶۵۴
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۸۵ ۹۷/۰۵/۲۱ نیازمند حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان جهت کار در مجموعه غذای ایرانی
۰۹۱۲۷۱۷۷۸۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۲۸۴  ۹۷/۰۵/۲۱ حسابدار مسلط به سپیدار حداقل ۱سال سابقه کار س کار ۸-۱۶ + نهار م محدود آباد
سرویس رفت و برگشت از شاهین شهر
۰۹۱۲۴۴۰۴۰۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۸۳  ۹۷/۰۵/۲۰ حسابدار صنایع و حسابرسی در کارخانه با حداقل ۴سال سابقه کار
ساعت تماس ۹-۱۵
۰۹۹۰۷۷۶۲۷۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۸۲  ۹۷/۰۵/۲۰ حسابدار خانم پاره وقت آشنا به نرم افزار امین
سه راه سیمین
۰۹۱۲۰۸۳۲۳۲۶
۳۷۷۹۰۰۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۸۱  ۹۷/۰۵/۲۰ استخدام حسابدار مسلط به امور اداری و دارای حداکثر سن ۳۵سال حقوق اداره کار +بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۸۰  ۹۷/۰۵/۲۰ حسابدار خانم محدوده بهارستان
قلعه شور -مسلط به امور اداری
۳۲۶۵۹۳۶۲
۰۹۱۳۱۶۴۶۴۳۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۷۹  ۹۷/۰۵/۲۰ حسابدار مسلط به سپیدار حداقل ۱سال سابقه کار س کار ۸-۱۶ + نهار م محدود آباد
سرویس رفت و برگشت از شاهین شهر
۰۹۱۲۴۴۰۴۰۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۷۸  ۹۷/۰۵/۲۰ استخدام نیروی خانم حسابدار صبح تا ظهر
حقوق ۶۰۰تومان
۰۹۱۳۱۰۰۷۷۳۰
۳۷۷۲۲۶۸۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۷۷  ۹۷/۰۵/۲۰ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار آشنا به کلیه امور مالیاتی شرکتها جهت کار در موسسه حسابداری جاوید
۳۲۲۱۸۷۹۵
۰۹۱۳۲۱۹۷۱۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۷۶  ۹۷/۰۵/۲۰ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پیرامید به صورت پاره وقت
۳۴۴۵۷۳۴۲
۰۹۳۳۵۰۷۳۳۴۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۷۵  ۹۷/۰۵/۲۰ حسابدار خانم مجرب با تحصیلات مربوطه جهت کار در سنگبری
۳۳۸۰۲۳۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۷۴ ۹۷/۰۵/۲۰ کارخانه تولید آجر ،کمک حسابدار خانم جهت کارخانه با سابقه
۰۹۱۳۲۱۹۵۷۹۰
۳۲۲۸۹۸۷۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۷۳ ۹۷/۰۵/۲۰ تعدادی حسابدار مسلط به برنامه حسابداری امین با سابقه کار محدوده امام خمینی
۰۹۱۳۴۷۵۹۱۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۷۲ ۹۷/۰۵/۲۰ استخدام حسابدار آقا ،خانم تمام وقت مسلط به نرم افزار نوآوران
۴۵۸۳۹۰۵۷-۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۷۱ ۹۷/۰۵/۲۰ خانم مجرد ،فوق دیپلم حسابداری به صورت نیمه وقت خ امام خمینی
۰۹۱۳۴۷۵۹۱۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۷۰ ۹۷/۰۵/۲۰ نیازمند حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان جهت کار در مجموعه غذای ایرانی
۰۹۱۲۷۱۷۷۸۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۶۹ ۹۷/۰۵/۲۰ نیروی حسابدار و دفتری محل روبه روی شهرک آزمایش
۳۶۵۵۰۵۵۵
۰۹۹۱۴۷۳۶۴۱۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۶۸  ۹۷/۰۵/۲۰ حسابدار حرفه ای جهت تولیدی کالای خواب خمینی شهر
میدان صنعت
۰۹۱۳۰۰۰۴۸۶۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۶۷  ۹۷/۰۵/۲۰ شرکت معتبر صنعتی ،حسابدار با مدرک کارشناسی با سرویس رفت و برگشت
۰۹۹۰۱۱۴۱۱۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۲۶۶  ۹۷/۰۵/۲۰ حسابدار خانم با سابقه کار مسلط به نرم افزار حسابداری و امور مالی ڃهارراه رودکی
۳۶۲۸۸۳۵۷
۳۶۲۴۳۷۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۶۵ ۹۷/۰۵/۱۷ شرکت معتبر صنعتی ،حسابدار با مدرک کارشناسی با سرویس رفت و برگشت
۰۹۹۰۱۱۴۱۱۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۶۴ ۹۷/۰۵/۱۷ حسابدار خانم پاره وقت آشنا به نرم افزار امین
سه راه سیمین
۰۹۱۲۰۸۳۲۳۲۶
۳۷۷۹۰۰۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۶۳ ۹۷/۰۵/۱۷ استخدام حسابدار مسلط به امور اداری و دارای حداکثر سن ۳۵سال حقوق اداره کار +بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۶۲ ۹۷/۰۵/۱۷ کارخانه تولید آجر ،کمک حسابدار خانم جهت کارخانه با سابقه
۰۹۱۳۲۱۹۵۷۹۰
۳۲۲۸۹۸۷۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۶۱ ۹۷/۰۵/۱۷ حسابدار خانم ترجیحا آشنا به نرم افزار سپیدار در یک شرکت معتبر
۳۳۳۲۹۱۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۶۰ ۹۷/۰۵/۱۷ شرکت معتبر صنعتی ،حسابدار با مدرک کارشناسی با سرویس رفت و برگشت
۰۹۹۰۱۱۴۱۱۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۵۹ ۹۷/۰۵/۱۷ حسابدار حرفه ای جهت تولیدی کالای خواب خمینی شهر
میدان صنعت
۰۹۱۳۰۰۰۴۸۶۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۵۸ ۹۷/۰۵/۱۷ خانم مجرد ،فوق دیپلم حسابداری به صورت نیمه وقت خ امام خمینی
۰۹۱۳۴۷۵۹۱۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۵۷ ۹۷/۰۵/۱۷ تعدادی حسابدار مسلط به نرم افزار امین با سابقه کار
محدوده امام خمینی
۰۹۱۳۴۷۵۹۱۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۵۶ ۹۷/۰۵/۱۷ نیروی حسابدار و دفتری محل روبه روی شهرک آزمایش
۳۶۵۵۰۵۵۵
۰۹۹۱۴۷۳۶۴۱۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۵۵  ۹۷/۰۵/۱۷ حسابدار شرکتی با سابقه کار ترجیحا خانم جهت کار شرکت بازرگانی
۰۹۳۰۷۳۶۸۰۳۹
۳۳۳۸۴۳۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۲۵۴  ۹۷/۰۵/۱۷ دو نفر حسابدار آقا،با سابقه وآشنا با نرم افزار نوآوران
۰۹۱۳۷۸۶۹۵۱۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۵۳ ۹۷/۰۵/۱۶ حسابدار به صورت تمام وقت مسلط به نرم افزار نوآوران
۴۵۸۳۹۰۵۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۵۲ ۹۷/۰۵/۱۶ منشی و حسابدار با سابقه
۰۹۱۳۲۱۱۴۴۲۴
۳۵۵۵۷۹۹۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۵۱ ۹۷/۰۵/۱۶ حسابدار خانم پاره وقت آشنا به نرم افزار امین
سه راه سیمین
۰۹۱۲۰۸۳۲۳۲۶
۳۷۷۹۰۰۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۵۰ ۹۷/۰۵/۱۶ شرکت معتبر صنعتی ،حسابدار با مدرک کارشناسی با سرویس رفت و برگشت
۰۹۹۰۱۱۴۱۱۳۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۴۹ ۹۷/۰۵/۱۶ حسابدار جهت کار در مغازه مرغ و ماهی فروشی
محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۱۲۹۸۰۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۴۸ ۹۷/۰۵/۱۶ حسابدار خانم مجرب با تحصیلات مرتبط جهت کار در سنگبری
۳۳۸۰۲۳۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۴۷ ۹۷/۰۵/۱۶ حسابدار حرفه ای جهت تولید کالای خواب
۰۹۱۳۰۰۰۴۸۶۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۴۶ ۹۷/۰۵/۱۶ حسابدار خانم مسلط به پارسیان و نوآوران
۳۲۳۲۶۳۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۴۵ ۹۷/۰۵/۱۶ حسابدار جهت کار در اصفهان
۳۷۳۸۳۶۷۶
۰۹۱۰۰۳۶۷۵۵۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۴۴ ۹۷/۰۵/۱۶ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پیرامید
۳۴۴۵۷۳۴۲
۰۹۳۳۵۰۷۳۳۴۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۴۳ ۹۷/۰۵/۱۶ فروشگاه لوازم جانبی موبایل استخدام حسابدار خانم ساعت کار ۱۷ الی ۲۱
احمداباد
۳۲۳۱۸۰۷۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۴۲ ۹۷/۰۵/۱۶ استخدام حسابدار مسلط به امور اداری و دفتری حداکثر سن ۳۵سال حقوق اداره کار+بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۴۱ ۹۷/۰۵/۱۶ حسابدار خانم و آقا تا ۳۵سال سن جهت آموزشگاه زبان مهر خ میر مقابل بیمارستان سپاهان موسسه زبان مهر
۳۶۶۴۰۰۰۵
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۴۰ ۹۷/۰۵/۱۶ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پیرامید به صورت پاره وقت
۳۴۴۵۷۳۴۲
۰۹۳۳۵۰۷۳۳۴۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۳۹ ۹۷/۰۵/۱۶ ۲نفر حسابدار آقا با سابقه آشنا با نرم افزار نوآوران
۰۹۱۳۷۸۶۹۵۱۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۳۸ ۹۷/۰۵/۱۶ استخدام حسابدار آقا و خانم تمام وقت مسلط به نرم افزار نوآوران
۴۵۸۳۹۰۵۷-۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۳۷  ۹۷/۰۵/۱۵

گروه تاسیسات صدرا خانم یا آقا

۰۹۱۳۹۱۹۳۵۳۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org

۱۲۳۶  ۹۷/۰۵/۱۵ حسابدار خانم پاره وقت آشنا به نرم افزار امین
سه راه سیمین
۰۹۱۲۰۸۳۲۳۲۶
۳۷۷۹۰۰۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۳۵  ۹۷/۰۵/۱۵ حسابدار خانم
۳۳۳۶۴۸۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۳۴  ۹۷/۰۵/۱۵ حسابدار خانم ترجیحا آشنا به نرم افزار سپیدار در یک شرکت معتبر
۳۳۳۲۹۱۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۳۳  ۹۷/۰۵/۱۵ حسابدار مسلط به امور اداری و دفتری حداکثر سن ۳۵ سال
حقوق اداره کار +بیمه
۳۴۳۹۳۲۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۳۲  ۹۷/۰۵/۱۵ نیروی حسابدار خانم با مدرک لیسانس
س کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰
۳۳۲۴۶۶۲۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۳۱  ۹۷/۰۵/۱۵ حسابدار خانم مسلط به پارسیان و نوآوران محدوده پروین
۳۵۶۵۱۱۲۰
۰۹۱۳۰۹۱۳۱۶۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۳۰  ۹۷/۰۵/۱۵ کارخانه تولید آجر کمک حسابدار خانم جهت کارخانه با سابقه
۰۹۱۳۲۱۹۵۷۹۰
۳۲۲۸۹۸۷۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۲۹  ۹۷/۰۵/۱۵ حسابدار خانم آشنا به سپیدار
۳۳۳۲۹۱۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۲۸  ۹۷/۰۵/۱۵ حسابدار شرکتی با سابقه کار ترجیحا خانم جهت کار در شرکت بازرگانی
۰۹۳۰۷۳۶۸۰۳۹
۳۳۳۸۴۳۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۲۷  ۹۷/۰۵/۱۵ حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پیرامید به صورت پاره وقت
۳۴۴۵۷۳۴۲
۰۹۳۳۵۰۷۳۳۴۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۲۶  ۹۷/۰۵/۱۵ خانم مجرد فوق دیپلم حسابداری به صورت نیمه وقت خ امام خمینی
۳۳۳۲۷۸۰۱
ساعت تماس ۹-۱۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۲۵  ۹۷/۰۵/۱۵ حسابدار حرفه ای جهت تولیدی کالای خواب خمینی شهر
میدان صنعت
۰۹۱۳۰۰۰۴۸۶۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۲۴  ۹۷/۰۵/۱۵ حسابدار خانم با سابقه کار مسلط به نرم افزار حسابداری و امور مالی ڃهارراه رودکی
۳۶۲۸۸۳۵۷
۳۶۲۴۳۷۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۲۳  ۹۷/۰۵/۱۵ نیروی حسابدار خانم با سابقه کار آشنا به کلیه امور مالیاتی شرکتها جهت کار در موسسه حسابداری جاوید
۳۲۲۱۸۷۹۵
۰۹۱۳۲۱۹۷۱۷۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۲۲  ۹۷/۰۵/۱۵ تعدادی حسابدار مسلط به نرم افزار امین با سابقه کار
محدوده امام خمینی
۰۹۱۳۴۷۵۹۱۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۲۱ ۹۷/۰۵/۱۵ استخدام نیروی خانم حسابدار صبح تا ظهر
حقوق ۶۰۰تومان
۰۹۱۳۱۰۰۷۷۳۰
۳۷۷۲۲۶۸۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۲۰ ۹۷/۰۵/۱۵ حسابدار خانم مجرب با تحصیلات مرتبط جهت کار در سنگبری
۳۳۸۰۲۳۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۱۹  ۹۷/۰۵/۱۵ نیروی حسابدار و دفتری محل روبه روی شهرک آزمایش
۳۶۵۵۰۵۵۵
۰۹۹۱۴۷۳۶۴۱۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۲۱۸  ۹۷/۰۵/۱۵ حسابدار خانم جهت فروشگاه لوازم برقی و روشنایی به صورت پاره وقت
۳۲۲۰۷۹۵۲
۰۹۱۳۳۱۳۵۹۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۱۷ ۹۷/۰۵/۱۴ کارشناس حسابداری با ۵سال سابقه مفید به صورت نیمه وقت جهت موسسه قرض الحسنه
سخاوت شعبه اصفهان
۳۶۶۰۵۳۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۱۶ ۹۷/۰۵/۱۴ حسابدار خانم جهت کار در دفتر تجهیزات ورزشی
۳۴۴۲۲۴۵۰
۰۹۱۴۰۰۷۴۴۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۱۵ ۹۷/۰۵/۱۴ حسابدار خانم جهت فروشگاه لوازم برقی و روشنایی به صورت پاره وقت
۳۲۲۰۷۹۵۲
۰۹۱۳۳۱۳۵۹۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۱۴ ۹۷/۰۵/۱۴ حسابدار جهت کار در مغازه مرغ و ماهی فروشی
محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۱۲۹۸۰۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۱۳ ۹۷/۰۵/۱۴ گروه تاسیسات صدرا خانم یا آقا
۳۲۷۲۴۸۶۳
۰۹۱۳۹۱۹۳۵۳۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۱۲ ۹۷/۰۵/۱۴ حسابدار شرکتی با سابقه جهت همکاری
۰۹۳۰۷۳۶۸۰۳۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۱۱ ۹۷/۰۵/۱۴ حسابدار خانم مجرب با تحصیلات مرتبط جهت کار در سنگبری
۳۳۸۰۲۳۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۱۰ ۹۷/۰۵/۱۴ نیروی فوق دیپلم یا لیسانس حسابداری مسلط به نوآوران
۳۶۲۶۳۲۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۰۹ ۹۷/۰۵/۱۴ حسابدار خانم پاره وقت آشنا به نرم افزار امین
سه راه سیمین
۰۹۱۲۰۸۳۲۳۲۶
۳۷۷۹۰۰۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۰۸ ۹۷/۰۵/۱۴ حسابدار خانم جهت همکاری در شیفت بعداز ظهر ساعت ۱۶الی ۲۱
محدوده میدان امام خ ولیعصر
۳۲۲۸۳۳۵۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۰۷ ۹۷/۰۵/۱۴ فروشگاه لوازم جانبی موبایل استخدام حسابدار خانم ساعت کار ۱۷ الی ۲۱
احمداباد
۳۲۳۱۸۰۷۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۰۶ ۹۷/۰۵/۱۴ استخدام حسابدار حرفه ای جهت تولیدی کالای خواب خمینی شهر میدان صنعتی
۰۹۱۳۰۰۰۴۸۶۴
@BazarHesabdari
۱۲۰۵ ۹۷/۰۵/۱۴ حسابدار خانم آشنا به اصول حسابداری
سابقه کار ۳سال
۸الی۱۳
شاهپور جدید خ مشیرالدوله
فروشگاه سپاهان پلیمر
۰۹۱۳۰۱۰۰۱۱۷
@BazarHesabdari
۱۲۰۴  ۹۷/۰۵/۱۴ استخدام شرکت صبا حسابدار خانم تمام وقت مسلط به امور حسابداری و مالیات
۳۳۸۷۶۰۷۲
با سرویس رایگان@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۲۰۳  ۹۷/۰۵/۱۴ نیروی حسابدار با مدرک لیسانس
ساعت کار ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰
۳۳۲۴۶۶۲۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۰۲  ۹۷/۰۵/۱۳ نیروی فوق دیپلم یا لیسانس حسابداری مسلط به نوآوران
۳۶۲۶۳۲۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۰۱  ۹۷/۰۵/۱۳ نیروی حسابدار خانم با مدرک حسابداری
ساعت کاری ۷:۳۰الی ۱۶:۳۰
۳۳۲۴۶۶۲۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۰۰  ۹۷/۰۵/۱۳ نیروی حسابدار ترجیحا مجرد حقوق توافقی به صورت پاره وقت
محدوده فیض
۳۶۶۲۵۲۶۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۹  ۹۷/۰۵/۱۳ حسابدار خانم
ساعت تماس ۱۷الی ۱۹
۳۳۳۶۴۸۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۸  ۹۷/۰۵/۱۳ کارخانه تولید آجر کمک حسابدار خانم جهت کارخانه با سابقه
۰۹۱۳۲۱۹۵۷۹۰
۳۲۲۸۹۸۷۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۷ ۹۷/۰۵/۱۳ کارشناس حسابداری با ۵سال سابقه مفید به صورت نیمه وقت جهت موسسه قرض الحسنه
سخاوت شعبه اصفهان
۳۶۶۰۵۳۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۶  ۹۷/۰۵/۱۳ حسابدار جهت شرکت معتبر تولیدی و بازرگانی تجهیزات پزشکی
۳۴۳۸۹۰۰۶
۰۹۱۰۳۰۴۵۳۸۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۵  ۹۷/۰۵/۱۳ حسابدار جهت کار در مغازه مرغ و ماهی فروشی
محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۱۲۹۸۰۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۴  ۹۷/۰۵/۱۳ گروه تاسیسات صدرا خانم یا آقا
۳۲۷۲۴۸۶۳
۰۹۱۳۹۱۹۳۵۳۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۳  ۹۷/۰۵/۱۳ حسابدار شرکتی با سابقه جهت همکاری
۰۹۳۰۷۳۶۸۰۳۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۲  ۹۷/۰۵/۱۳ حسابدار خانم مجرب با تحصیلات مرتبط جهت کار در سنگبری
۳۳۸۰۲۳۲۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۱  ۹۷/۰۵/۱۳ حسابدار خانم شیفت بعد ازظهر از ساعت ۱۶الی۲۱
میدان امام علی خ ولیعصر
تماس ۹الی،۱۷
۳۲۲۸۳۳۵۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۰  ۹۷/۰۵/۱۳ استخدام نیروی خانم حسابدار صبح تا ظهر
حقوق ۶۰۰تومان
۰۹۱۳۱۰۰۷۷۳۰
۳۷۷۲۲۶۸۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۹  ۹۷/۰۵/۱۳ حسابدار خانم ترجیحا آشنا به نرم افزار سپیدار در یک شرکت معتبر
۳۳۳۲۹۱۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۸  ۹۷/۰۵/۱۳ حسابدار شرکتی با سابقه کار ترجیحا خانم جهت کار در شرکت بازرگانی
۰۹۳۰۷۳۶۸۰۳۹
۳۳۳۸۴۳۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۷  ۹۷/۰۵/۱۳ حسابدار خانم جهت فروشگاه لوازم برقی و روشنایی به صورت پاره وقت
۳۲۲۰۷۹۵۲
۰۹۱۳۳۱۳۵۹۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۶  ۹۷/۰۵/۱۳ حسابدار خانم مجرب آشنا به نرم افزار پارسیان
محدوده خ پروین
۰۹۱۳۰۹۱۳۱۶۸
۳۵۶۵۱۱۲۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۵  ۹۷/۰۵/۱۳ نیروی حسابدار خانم با مدرک لیسانس
ساعت کار ۷:۳۰الی ۱۶:۳۰
۳۳۲۴۶۶۲۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۴  ۹۷/۰۵/۱۳ فروشگاه لوازم جانبی موبایل استخدام حسابدار خانم ساعت کار ۱۷ الی ۲۱
احمداباد
۳۲۳۱۸۰۷۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۳   ۹۷/۰۵/۱۳ نیروی حسابدار مسلط به برنامه امین با سابقه کار محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۴۷۵۹۱۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۱۸۲  ۹۷/۰۵/۱۳ حسابدار خانم با سابقه کار مسلط به نرم افزار حسابداری و امور مالی ڃهارراه رودکی
۳۶۲۸۸۳۵۷
۳۶۲۴۳۷۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۱ ۹۷/۰۵/۱۰ حسابدار خانم جهت همکاری در شیفت بعداز ظهر ساعت ۱۶الی ۲۱
محدوده میدان امام خ ولیعصر
۳۲۲۸۳۳۵۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۰ ۹۷/۰۵/۱۰ حسابدار شرکتی با سابقه جهت همکاری
۰۹۳۰۷۳۶۸۰۳۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۹ ۹۷/۰۵/۱۰ حسابدار خانم آشنا به سپیدار در یک شرکت معتبر
۳۳۳۲۹۱۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۸ ۹۷/۰۵/۱۰ نیروی حسابدار ترجیحا مجرد حقوق توافقی به صورت پاره وقت
محدوده فیض
۳۶۶۲۵۲۶۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۷ ۹۷/۰۵/۱۰ حسابدار خانم جهت فروشگاه لوازم برقی و روشنایی به صورت پاره وقت
۳۲۲۰۷۹۵۲
۰۹۱۳۳۱۳۵۹۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۶ ۹۷/۰۵/۱۰ حسابدار خانم شیفت بعد از ظهر از ساعت ۱۶-۲۱
میدان امام خ ولی عصر تماس
۹-۱۷
احمدآباد
۳۲۳۱۸۰۷۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۵ ۹۷/۰۵/۱۰ استخدام نیروی خانم حسابدار صبح تا ظهر
حقوق ۶۰۰تومان
۰۹۱۳۱۰۰۷۷۳۰
۳۷۷۲۲۶۸۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۴ ۹۷/۰۵/۱۰ تعدادی حسابدار مسلط به نرم افزار امین با سابقه کار
محدوده امام خمینی
۰۹۱۳۴۷۵۹۱۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۳ ۹۷/۰۵/۱۰ حسابدار خانم جهت کار در دفتر تجهیزات ورزشی
۳۴۴۲۲۴۵۰
۰۹۱۴۰۰۷۴۴۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۲ ۹۷/۰۵/۱۰ حسابدار جهت کار در مغازه مرغ و ماهی فروشی
محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۱۲۹۸۰۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۱ ۹۷/۰۵/۱۰ حسابدار خانم با سابقه کار مسلط به نرم افزار حسابداری و امور مالی ڃهارراه رودکی
۳۶۲۸۸۳۵۷
۳۶۲۴۳۷۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۰ ۹۷/۰۵/۱۰ گروه تاسیسات صدرا خانم یا آقا
۳۲۷۲۴۸۶۳
۰۹۱۳۹۱۹۳۵۳۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۹ ۹۷/۰۵/۱۰ حسابدار خانم نیمه وقت
صبح،دولت آباد
حقوق توافقی
۳۶۹۰۱۲۶۰
۰۹۱۳۲۷۰۳۸۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۸ ۹۷/۰۵/۱۰ حسابدار خانم با روابط عمومی بالا
۳۸۸۳۲۱۱۴
۰۹۱۳۱۱۹۴۷۱۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۷ ۹۷/۰۵/۱۰ حسابدار خانم جهت کار در شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۰۱۴۸۳
۰۹۱۳۸۰۹۸۱۲۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۶  ۹۷/۰۵/۱۰ کارشناس حسابداری با ۵سال سابقه مفید به صورت نیمه وقت جهت موسسه قرض الحسنه
سخاوت شعبه اصفهان
۳۶۶۰۵۳۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۱۶۵  ۹۷/۰۵/۱۰ حسابدار خانم
۳۳۸۰۴۸۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۴  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار نیمه وقت جهت شیفت صبح
۰۹۱۳۲۷۰۳۸۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۳  ۹۷/۰۵/۰۹ کارشناس حسابداری با ۵سال سابقه مفید به صورت نیمه وقت جهت موسسه قرض الحسنه
سخاوت شعبه اصفهان
۳۶۶۰۵۳۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۲  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم جهت کار در دفتر تجهیزات ورزشی
۳۴۴۲۲۴۵۰
۰۹۱۴۰۰۷۴۴۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۱  ۹۷/۰۵/۰۹ استخدام نیروی خانم حسابدار صبح تا ظهر
حقوق ۶۰۰تومان
۰۹۱۳۱۰۰۷۷۳۰
۳۷۷۲۲۶۸۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۰  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم با سابقه کار مسلط به نرم افزار حسابداری و امور مالی ڃهارراه رودکی
۳۶۲۸۸۳۵۷
۳۶۲۴۳۷۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۵۹  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم جهت فروشگاه لوازم برقی و روشنایی به صورت پاره وقت
۳۲۲۰۷۹۵۲
۰۹۱۳۳۱۳۵۹۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۵۸  ۹۷/۰۵/۰۹ فروشگاه برق بهنام نیازمند حسابدار خانم با سابقه تمام وقت
محدوده سه راه سیمین
۳۷۷۶۵۶۷۶
۰۹۱۳۱۰۲۲۰۱۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۵۷  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار مجرب خانم آشنا به پارسیان
۰۹۱۳۰۹۱۳۱۶۸
۳۵۶۵۱۱۲۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۵۶  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم آشنا به سپیدار در یک شرکت معتبر
۳۳۳۲۹۱۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۵۵  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم ساعت تماس
۱۷الی ۱۹
۳۳۸۰۴۸۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۵۴  ۹۷/۰۵/۰۹ فروشگاه لوازم جانبی موبایل استخدام حسابدار خانم ساعت کار ۱۷ الی ۲۱
احمداباد
۳۲۳۱۸۰۷۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۵۳  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم آشنا به اصول حسابداری
سابقه کار ۳سال
۸الی۱۳
شاهپور جدید خ مشیرالدوله
فروشگاه سپاهان پلیمر
۰۹۱۳۰۱۰۰۱۱۷
@BazarHesabdari
۱۱۵۲  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم با سابقه مسلط به نوآوران شرکت تولیدی
خ امام خمینی
۳۳۶۸۹۰۷۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۵۱   ۹۷/۰۵/۰۹ گروه تاسیسات صدرا خانم یا آقا
۳۲۷۲۴۸۶۳
۰۹۱۳۹۱۹۳۵۳۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۵۰   ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار مسلط به پارسیان
۰۹۱۰۳۷۷۱۳۰۲
۹۵۰۲۰۹۴۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۹   ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار مسلط به پارسیان
۰۹۱۰۳۷۷۱۳۰۲
۹۵۰۲۰۹۴۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۸   ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار جهت کار در مغازه مرغ و ماهی فروشی
محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۱۲۹۸۰۱۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۷  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم با سابقه کار مسلط به نرم افزار حسابداری و امور مالی ڃهارراه رودکی
۳۶۲۸۸۳۵۷
۳۶۲۴۳۷۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۶  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم جهت کار در شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۰۱۴۸۳
۰۹۱۳۸۰۹۸۱۲۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۵  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم جهت فروشگاه لوازم برقی و روشنایی به صورت پاره وقت
۳۲۲۰۷۹۵۲
۰۹۱۳۳۱۳۵۹۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۴  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم آشنا به امین
فن بیان بالا ،س کار ۸-۱۷
خ رودکی -حقوق اداره کار و بیمه
۳۶۲۵۹۱۵۵
۰۹۱۳۵۴۹۲۳۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۳  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم جهت کار در دفتر تجهیزات ورزشی
۳۴۴۲۲۴۵۰
۰۹۱۴۰۰۷۴۴۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۲  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار مسلط به نرم افزار پارسیان
۰۹۱۰۳۷۷۱۳۰۲
۹۵۰۲۰۹۴۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۱  ۹۷/۰۵/۰۹ نیروی حسابدار ترجیحا مجرد حقوق توافقی به صورت پاره وقت
محدوده فیض
۳۶۶۲۵۲۶۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۰  ۹۷/۰۵/۰۹ استخدام نیروی خانم حسابدار صبح تا ظهر
حقوق ۶۰۰تومان
۰۹۱۳۱۰۰۷۷۳۰
۳۷۷۲۲۶۸۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۹  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم با روابط عمومی بالا
۳۸۸۳۲۱۱۴
۰۹۱۳۱۱۹۴۷۱۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۸  ۹۷/۰۵/۰۹ گروه تاسیسات صدرا خانم یا آقا
۳۲۷۲۴۸۶۳
۰۹۱۳۹۱۹۳۵۳۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۷  ۹۷/۰۵/۰۹ فروشگاه لوازم جانبی موبایل استخدام حسابدار خانم ساعت کار ۱۷ الی ۲۱
احمداباد
۳۲۳۱۸۰۷۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۶  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم با ۳سال سابقه کار مالی و اداری شهرک صنعتی امیر کبیر
۰۹۱۳۲۲۹۶۱۲۱
۳۳۸۷۸۱۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۵  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار محجبه با سابقه کار ماهیانه
حقوق ۱۵۰۰هزار تومان
جهت کار در کارخانه
۳۳۶۹۰۷۰۱
۰۹۱۳۷۸۶۹۵۱۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۴  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم مجرب آشنا به پارسیان محدوده خ پروین
۰۹۱۳۰۹۱۳۱۶۸
۳۵۶۵۱۱۲۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۳  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم
ساعت تماس ۱۷الی ۱۹
۳۳۸۰۴۸۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۲  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم آشنا به سپیدار در یک شرکت معتبر
۳۳۳۲۹۱۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۱  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم با سابقه نیمه وقت
جهت فروشگاه و پخش گز و آجیل محدوده صارمیه۳۲۳۵۸۰۸۸
۰۹۱۳۵۹۱۸۸۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۰   ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار نیمه وقت جهت شیفت صبح
۰۹۱۳۲۷۰۳۸۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۲۹   ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم جهت فروشگاه لوازم برقی و روشنایی به صورت پاره وقت
۳۲۲۰۷۹۵۲
۰۹۱۳۳۱۳۵۹۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۲۸   ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار خانم
۳۳۸۰۴۸۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۱۲۷  ۹۷/۰۵/۰۹ حسابدار مجرب خانم آشنا به پارسیان
۰۹۱۳۰۹۱۳۱۶۸
۳۵۶۵۱۱۲۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۲۲۶  ۹۷/۰۵/۰۸ حسابدار خانم با سابقه کار مسلط به نرم افزار حسابداری و امور مالی ڃهارراه رودکی
۳۶۲۸۸۳۵۷
۳۶۲۴۳۷۰۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۲۲۵  ۹۷/۰۵/۰۸  حسابدار خانم جهت کار در شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۰۱۴۸۳
۰۹۱۳۸۰۹۸۱۲۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۲۲۴  ۹۷/۰۵/۰۸ حسابدار خانم جهت فروشگاه لوازم برقی و روشنایی به صورت پاره وقت
۳۲۲۰۷۹۵۲
۰۹۱۳۳۱۳۵۹۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۲۲۳  ۹۷/۰۵/۰۸ حسابدار خانم آشنا به امین
فن بیان بالا ،س کار ۸-۱۷
خ رودکی -حقوق اداره کار و بیمه
۳۶۲۵۹۱۵۵
۰۹۱۳۵۴۹۲۳۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۲۲۲  ۹۷/۰۵/۰۸ حسابدار خانم جهت کار در دفتر تجهیزات ورزشی
۳۴۴۲۲۴۵۰
۰۹۱۴۰۰۷۴۴۹۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۲۲۱  ۹۷/۰۵/۰۸  حسابدار مسلط به نرم افزار پارسیان
۰۹۱۰۳۷۷۱۳۰۲
۹۵۰۲۰۹۴۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۲۲۰  ۹۷/۰۵/۰۸ نیروی حسابدار ترجیحا مجرد حقوق توافقی به صورت پاره وقت
محدوده فیض
۳۶۶۲۵۲۶۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۲۱۹  ۹۷/۰۵/۰۸ استخدام نیروی خانم حسابدار صبح تا ظهر
حقوق ۶۰۰تومان
۰۹۱۳۱۰۰۷۷۳۰
۳۷۷۲۲۶۸۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۱۸ ۹۷/۰۵/۰۸ حسابدار خانم با روابط عمومی بالا
۳۸۸۳۲۱۱۴
۰۹۱۳۱۱۹۴۷۱۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۱۷ ۹۷/۰۵/۰۸ گروه تاسیسات صدرا خانم یا آقا
۳۲۷۲۴۸۶۳
۰۹۱۳۹۱۹۳۵۳۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۱۶ ۹۷/۰۵/۰۸ فروشگاه لوازم جانبی موبایل استخدام حسابدار خانم ساعت کار ۱۷ الی ۲۱
احمداباد
۳۲۳۱۸۰۷۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۱۵ ۹۷/۰۵/۰۸ حسابدار خانم با ۳سال سابقه کار مالی و اداری شهرک صنعتی امیر کبیر
۰۹۱۳۲۲۹۶۱۲۱
۳۳۸۷۸۱۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۱۴ ۹۷/۰۵/۰۸ حسابدار محجبه با سابقه کار ماهیانه
حقوق ۱۵۰۰هزار تومان
جهت کار در کارخانه
۳۳۶۹۰۷۰۱
۰۹۱۳۷۸۶۹۵۱۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۱۳ ۹۷/۰۵/۰۸ حسابدار خانم مجرب آشنا به پارسیان محدوده خ پروین
۰۹۱۳۰۹۱۳۱۶۸
۳۵۶۵۱۱۲۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۱۲ ۹۷/۰۵/۰۸ حسابدار خانم
ساعت تماس ۱۷الی ۱۹
۳۳۸۰۴۸۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۱۱ ۹۷/۰۵/۰۸ حسابدار خانم آشنا به سپیدار در یک شرکت معتبر
۳۳۳۲۹۱۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۱۰ ۹۷/۰۵/۰۸ حسابدار خانم با سابقه نیمه وقت
جهت فروشگاه و پخش گز و آجیل محدوده صارمیه۳۲۳۵۸۰۸۸
۰۹۱۳۵۹۱۸۸۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۰۹ ۹۷/۰۵/۰۸ حسابدار نیمه وقت جهت شیفت صبح
۰۹۱۳۲۷۰۳۸۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۰۸ ۹۷/۰۵/۰۸ حسابدار خانم جهت فروشگاه لوازم برقی و روشنایی به صورت پاره وقت
۳۲۲۰۷۹۵۲
۰۹۱۳۳۱۳۵۹۹۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۲۰۷  ۹۷/۰۵/۰۸ حسابدار خانم
۳۳۸۰۴۸۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۲۰۶  ۹۷/۰۵/۰۸ حسابدار مجرب خانم آشنا به پارسیان
۰۹۱۳۰۹۱۳۱۶۸
۳۵۶۵۱۱۲۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۰۵ ۹۷/۰۵/۰۷ فروشگاه لوازم جانبی موبایل استخدام حسابدار خانم ساعت کار ۱۷ الی ۲۱
احمداباد
۳۲۳۱۸۰۷۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۰۴ ۹۷/۰۵/۰۷ حسابدار خانم با سابقه نیمه وقت
جهت فروشگاه و پخش گز و آجیل محدوده صارمیه۳۲۳۵۸۰۸۸
۰۹۱۳۵۹۱۸۸۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۰۳ ۹۷/۰۵/۰۷ حسابدار خانم دارای مدرک لیسانس حسابداری ترجیحا با سابقه کار در فروشگاه لوازم یدکی محدوده شاهپور جدید
۳۶۹۰۲۰۱۵
۰۹۱۳۲۰۰۶۰۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۰۲ ۹۷/۰۵/۰۷ حسابدار به صورت نیمه وقت جهت شیفت صبح
۰۹۱۳۲۷۰۳۸۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۰۱ ۹۷/۰۵/۰۷ کارشناس حسابداری با ۵سال سابقه مفید به صورت نیمه وقت جهت موسسه قرض الحسنه
سخاوت شعبه اصفهان
۳۶۶۰۵۳۰۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۲۰۰ ۹۷/۰۵/۰۷ یک شرکت معتبر به حسابدار فروش با حقوق اداره کار +بیمه نیازمند است
شاهپور جدید خ مشیر الدوله
۰۹۱۳۶۸۵۸۱۵۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۹ ۹۷/۰۵/۰۷ استخدام حسابدار به صورت نیمه وقت در محدوده دولت آباد
۰۹۱۳۲۷۰۳۸۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۸ ۹۷/۰۵/۰۷ حسابدار خانم جهت کار در شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۰۱۴۸۳
۰۹۱۳۸۰۹۸۱۲۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۷ ۹۷/۰۵/۰۷ حسابدار مسلط به نرم افزار پارسیان
۰۹۱۰۳۷۷۱۳۰۲
۹۵۰۲۰۹۴۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۶ ۹۷/۰۵/۰۷ گروه تاسیسات صدرا خانم یا آقا
۳۲۷۲۴۸۶۳
۰۹۱۳۹۱۹۳۵۳۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۵ ۹۷/۰۵/۰۷ نیروی حسابدار ترجیحا مجرد حقوق توافقی به صورت پاره وقت
محدوده فیض
۳۶۶۲۵۲۶۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۴ ۹۷/۰۵/۰۷ نیروی حسابدار تمام وقت جهت کار در آهن فروشی محدوده امام خمینی
خانم
۰۹۱۳۳۱۷۶۳۵۳
۳۲۴۸۰۵۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۳ ۹۷/۰۵/۰۷ حسابدار خانم ترجیحا آشنا به نرم افزار سپیدار در یک شرکت معتبر
۳۳۳۲۹۱۹۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۲  ۹۷/۰۵/۰۷ نیروی حسابدار آشنا به نرم افزار پارسیان با حقوق و مزایای اداره کار
۰۹۹۱۳۱۸۸۷۰۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۱۹۱  ۹۷/۰۵/۰۷ حسابدار خانم جهت کار نیمه وقت در یک واحد سنگبری واقع در اول شهرک صنعتی محمود آباد تماس بین ۹-۱۶
۳۳۸۰۱۴۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۹۰ ۹۷/۰۵/۰۶ حسابدار خانم جهت کار در شهرک صنعتی محمود آباد
۰۹۱۳۸۰۹۸۱۲۱
۳۳۸۰۱۴۸۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۹ ۹۷/۰۵/۰۶ حسابدار به صورت نیمه وقت جهت شیفت صبح
۰۹۱۳۲۷۰۳۸۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۸ ۹۷/۰۵/۰۶ حسابدار خانم دارای مدرک لیسانس حسابداری ترجیحا با سابقه کار در فروشگاه لوازم یدکی محدوده شاهپور جدید
۰۹۱۳۲۰۰۶۰۰۸
۳۶۹۰۲۰۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۷ ۹۷/۰۵/۰۶ نیروی حسابدار آشنا به پارسیان با حقوق و مزایای اداره کار ارسال رزومه به شماره
۰۹۹۱۳۱۸۸۷۰۷
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۶ ۹۷/۰۵/۰۶ حسابدار خانم ترجیحا آشنا به نرم افزار سپیدار در یک شرکت معتبر
۳۳۳۲۹۱۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۵ ۹۷/۰۵/۰۶ خانم حسابدار ترجیحا مجرد حقوق توافقی به صورت پاره وقت
محدوده فیض
۳۶۶۲۵۲۶۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۴ ۹۷/۰۵/۰۶ حسابدار فروش جهت همکاری با شرکت معتبر
۰۹۳۶۶۲۴۰۲۴۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۳ ۹۷/۰۵/۰۶ حسابدار خانم با سابقه نیمه وقت
جهت فروشگاه و پخش گز و آجیل محدوده صارمیه۳۲۳۵۸۰۸۸
۰۹۱۳۵۹۱۸۸۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۲ ۹۷/۰۵/۰۶ حسابدار خانم جهت کار در شهرک صنعتی محمود آباد
۳۳۸۰۱۴۸۳
۰۹۱۳۸۰۹۸۱۲۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۱ ۹۷/۰۵/۰۶ حسابدار مسلط به نرم افزار پارسیان
۰۹۱۰۳۷۷۱۳۰۲
۹۵۰۲۰۹۴۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۸۰ ۹۷/۰۵/۰۶ حسابدار خانم آشنا به امین
فن بیان بالا ،س کار ۸-۱۷
خ رودکی -حقوق اداره کار و بیمه
۳۶۲۵۹۱۵۵
۰۹۱۳۵۴۹۲۳۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۹ ۹۷/۰۵/۰۶ حسابدار خانم ترجیحا آشنا به نرم افزار سپیدار دریک شرکت معتبر
۳۳۳۲۹۱۹۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۸ ۹۷/۰۵/۰۶ فروشگاه لوازم جانبی موبایل استخدام حسابدار خانم ساعت کار ۱۷ الی ۲۱
احمداباد
۳۲۳۱۸۰۷۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۷ ۹۷/۰۵/۰۶ استخدام حسابدار خانم به صورت تمام وقت مسلط به پارسیان
۳۴۳۸۹۱۳۵
۰۹۳۳۷۲۰۰۵۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۶ ۹۷/۰۵/۰۶ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار آسا ۳سال سابقه کار
محدوده میدان جمهوری
س کار ۸الی ۱۶بعداز ظهر
۰۹۱۳۳۰۹۲۷۱۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۵ ۹۷/۰۵/۰۶ خانم حسابدار ترجیحا مجرد حقوق توافقی به صورت پاره وقت
محدوده فیض
۳۶۶۲۵۲۶۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۴ ۹۷/۰۵/۰۶ حسابدار خانم جهت کار نیمه وقت در یک واحد سنگبری واقع در اول شهرک صنعتی محمود آباد تماس بین ۹-۱۶
۰۹۱۳۱۲۹۲۷۱۷
۰۳۱۳۲۸۰۱۴۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۳ ۹۷/۰۵/۰۶ حسابدار خانم با ۳سال سابقه کار مالی و اداری شهرک صنعتی امیر کبیر
۰۹۱۳۲۲۹۶۱۲۱
۳۳۸۷۸۱۴۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۲ ۹۷/۰۵/۰۶ حسابدار خانم آشنا به امین
فن بیان بالا ،س کار ۸-۱۷
خ رودکی -حقوق اداره کار و بیمه
۳۶۲۵۹۱۵۵
۰۹۱۳۵۴۹۲۳۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۱  ۹۷/۰۵/۰۶ استخدام فوری حسابدار خانم مسلط به پارسیان با ۳سال سابقه بیمه جهت کار در منطقه صنعتی دولت آباد
بدون سرویس و ناهار
تماس ۱۵-۱۹
۰۹۱۳۱۱۵۳۷۶۹
۳۶۶۰۵۶۷۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۷۰ ۹۷/۰۵/۰۶ استخدام حسابدار به صورت نیمه وقت صبح در محدوده دولت آباد
۰۹۱۳۲۷۰۳۸۶۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۹  ۹۷/۰۵/۰۳ حسابدار خانم با سابقه نیمه وقت
جهت فروشگاه و پخش گز و آجیل محدوده صارمیه۳۲۳۵۸۰۸۸
۰۹۱۳۵۹۱۸۸۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۸  ۹۷/۰۵/۰۳ فروشگاه لوازم جانبی موبایل استخدام حسابدار خانم ساعت کار ۱۷ الی ۲۱
احمداباد
۳۲۳۱۸۰۷۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۷  ۹۷/۰۵/۰۳ حسابدار خانم دارای مدرک لیسانس حسابداری ترجیحا با سابقه کار در فروشگاه لوازم یدکی محدوده شاهپور جدید
۰۹۱۳۲۰۰۶۰۰۸
۳۶۹۰۲۰۱۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۶  ۹۷/۰۵/۰۳ استخدام حسابدار خانم به صورت تمام وقت مسلط به پارسیان
۳۴۳۸۹۱۳۵
۰۹۳۳۷۲۰۰۵۹۹@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۵   ۹۷/۰۵/۰۳  حسابدار خانم مسلط به نرم افزار آسا ۳سال سابقه کار
محدوده میدان جمهوری
س کار ۸الی ۱۶بعداز ظهر
۰۹۱۳۳۰۹۲۷۱۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۴   ۹۷/۰۵/۰۳ حسابدار خانم با ۳سال سابقه کار مالی و اداری شهرک صنعتی امیر کبیر
۳۳۸۷۸۱۲۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۳   ۹۷/۰۵/۰۳ حسابدار خانم آشنا به امین
فن بیان بالا ،س کار ۸-۱۷
خ رودکی -حقوق اداره کار و بیمه
۳۶۲۵۹۱۵۵
۰۹۱۳۵۴۹۲۳۳۴@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۲   ۹۷/۰۵/۰۳ تعدادی حسابدار جهت شرکت ساختمانی
۳۴۴۱۸۳۲۰
۰۹۳۰۸۳۴۰۸۶۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۱  ۹۷/۰۵/۰۳ حسابدار خانم ترجیحا مجرد با حقوق توافقی به صورت پاره وقت
محدوده فیض
۳۶۶۲۵۲۶۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۶۰  ۹۷/۰۵/۰۳ حسابدار خانم دارای مدرک لیسانس حسابداری ترجیحا با سابقه کار در فروشگاه لوازم یدکی
محدوده شاهپور جدید
۳۶۹۰۲۰۱۵
۰۹۱۳۲۰۰۶۰۰۸
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۵۹  ۹۷/۰۵/۰۳ حسابدار خانم جهت کار نیمه وقت و در یک واحد سنگبری واقع در اول شهرک صنعتی محمود آباد
تماس ۹-۱۶
۰۹۱۳۱۲۹۲۷۱۷
۳۳۸۰۱۴۵۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۵۸  ۹۷/۰۵/۰۳ حسابدار خانم ترجیحا مجرد حقوق توافقی به صورت پاره وقت
محدوده خمینی
۳۶۶۲۵۲۶۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۵۷  ۹۷/۰۵/۰۳ حسابدار خانم جهت کار در محدوده امام خمینی
۳۳۲۴۷۴۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۵۶  ۹۷/۰۵/۰۳ حسابدار مسلط به نرم افزار پارسیان
۰۹۱۰۳۷۷۱۳۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۵۵  ۹۷/۰۵/۰۳ نیروی حسابدار ترجیحا خانم مدرک کارشناسی به بالا
۳۵۲۳۰۷۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۱۵۴  ۹۷/۰۵/۰۳ حسابدار با سابقه خانم
۰۹۱۳۶۲۹۴۰۲۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۵۳ ۹۷/۰۵/۰۲ استخدام حسابدار با سابقه کار محمودآباد خ ۴۴صنایع سنگ پارس ماربل
۳۳۸۰۹۰۱۷
داخلی ۱۰۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۵۲ ۹۷/۰۵/۰۲ حسابدار جهت همکاری در رستوران شاندیز صفه ساعت تماس
۹الی ۱۲
۹۵۰۱۸۸۳۱
۰۹۱۳۸۲۴۶۳۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۵۱ ۹۷/۰۵/۰۲ استخدام فوری حسابدار خانم مسلط به پارسیان با ۳سال سابقه بیمه جهت کار در منطقه صنعتی دولت آباد
بدون سرویس و ناهار
تماس ۱۵-۱۹
۰۹۱۳۱۱۵۳۷۶۹
۳۶۶۰۵۶۷۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۵۰ ۹۷/۰۵/۰۲ خانم مسلط به حسابداری و امور مالیاتی
۳۳۲۹۰۴۹۸
۰۹۱۳۳۳۷۱۳۵۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۹ ۹۷/۰۵/۰۲ استخدام حسابدار دارای حداقل ۲سال سابقه کار و تسلط کامل به امور حسابداری
۳۶۶۱۹۹۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۸ ۹۷/۰۵/۰۲ حسابدار خانم با سابقه نیمه وقت جهت فروشگاه و پخش گز و آجیل محدوده صارمیه
۳۲۳۵۸۰۸۸
۰۹۱۳۵۹۱۸۸۱۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۷ ۹۷/۰۵/۰۲ حسابدار مسلط به پارسیان
۰۹۱۰۳۷۷۱۳۰۲
۹۵۰۲۰۹۴۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۶ ۹۷/۰۵/۰۲ فروشگاه لوازم جانبی موبایل استخدام حسابدار خانم ساعت کار ۱۷ الی ۲۱
احمداباد
۳۲۳۱۸۰۷۰
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۵ ۹۷/۰۵/۰۲ حسابدار با سابقه مسلط به امور حسابداری
۳۶۶۱۹۹۷۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۴ ۹۷/۰۵/۰۲ حسابدار مسلط به نرم افزار پارسیان
۰۹۱۰۳۷۷۱۳۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۳ ۹۷/۰۵/۰۲ نیروی حسابدار ترجیحا خانم با مدرک کارشناسی به بالا
ساعت تماس ۱۵-۱۸
۳۵۲۳۰۷۰۰@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۲ ۹۷/۰۵/۰۲ حسابدار جوان و آشنا به حقوق و دستمزد
۰۹۰۱۸۱۱۵۱۳۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۱ ۹۷/۰۵/۰۲ حسابدار خانم با ۵ سال سابقه کار
با مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد
نرم افزار نوآوران
۴۶۴۱۲۶۸۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۴۰ ۹۷/۰۵/۰۲ لیسانس حسابداری آقا
۰۹۱۳۱۱۷۵۰۵۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۹ ۹۷/۰۵/۰۲ تعدادی حسابدار مسلط به برنامه حسابداری امین با سابقه کار محدوده خ امام خمینی
۰۹۱۳۴۷۵۹۱۰۱@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۸ ۹۷/۰۵/۰۲ حسابدار خانم جهت کار در اصفهان محدوده امام خمینی
۳۳۲۴۷۴۰۲@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۷ ۹۷/۰۵/۰۲ حسابدار تمام وقت خانم مسلط به پارسیان
۰۹۳۳۷۲۰۰۵۹۹
۳۴۳۸۹۱۳۵@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۶  ۹۷/۰۵/۰۲ حسابدار مسلط به امور مالی ،اداری و دارایی خانم
۳۷۷۵۷۸۲۹
۰۹۱۳۴۰۹۹۰۴۶@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۵  ۹۷/۰۵/۰۲ خانم مسلط به حسابداری و امور مالیاتی
۳۳۲۹۰۴۹۸@BazarHesabdari
Mohaseban.org
 ۱۱۳۴  ۹۷/۰۵/۰۲ حسابدار خانم با روابط عمومی بالا
۰۹۱۳۱۱۹۴۷۱۲
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۳ ۹۷/۰۵/۰۱ فروشگاه برق بهنام نیازمند حسابدار خانم با سابقه تمام وقت
محدوده سه راه سیمین
۳۷۷۶۵۶۷۶
۰۹۱۳۱۰۲۲۰۱۶
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۲ ۹۷/۰۵/۰۱ حسابدار با مدرک لیسانس جهت شرکت میعاد
۳۸۵۵۲۱۲۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۱ ۹۷/۰۵/۰۱ نیروی خانم و آقا تمام وقت مسلط به حسابداری جهت کلینیک خودرو هیوندای خ حکیم نظامی
۳۶۲۶۹۸۶۱
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۳۰ ۹۷/۰۵/۰۱ حسابدار خانم مسلط به نرم افزار آسا ۳سال سابقه کار
محدوده میدان جمهوری
س کار ۸الی ۱۶بعداز ظهر
۰۹۱۳۳۰۹۲۷۱۳
@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۲۹ ۹۷/۰۵/۰۱ استخدام حسابدار با سابقه کار محمودآباد خ ۴۴صنایع سنگ پارس ماربل
۳۳۸۰۹۰۱۷
داخلی ۱۰۷@BazarHesabdari
Mohaseban.org
۱۱۲۸ ۹۷/۰۵/۰۱ حسابدار جهت همکاری در رستوران شاندیز صفه ساعت تماس
۹الی ۱۲
۹۵۰۱۸۸۳۱
۰۹۱۳۸۲۴۶۳۲۳@BazarHesabdari
Mohaseban.org