سود انباشته و تامین مالی (حسابداری در اصفهان)

آموزش در بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهان (بستن حساب های مالی(

موسسه محاسبان بعنوان موسسه حسابداری در اصفهان مفتخر است تا به اموزش رایگان برخی مطالب حسابداری بپردازد

سود انباشته به عنوان یکی از منابع تامین مالی

اولین عاملی که در سیاست گذاری تقسیم مورد توجه قرار می گیرد سود انباشته است زیرا اندوخته کردن سود یکی از منابع تامین مالی به حساب می آید اگر سود انباشته یک منبع تامین مالی انگاشته شود آن گاه شرکتها باید مقدار زیادی از سود را تحت عنوان سود انباشته کنار بگذارند و مقدار کمی از سود شرکت را بین سهامداران تقسیم کنند .

۱  – هزینه سرمایه ۲- جانشینی برای سهام عادی ۳ – عدم دسترسی به منابع مالی دیگر ۴  – مسئله زمان

 

  • هزینه سرمایه

هزینه خاص سرمایه (مربوط به سود انباشته )از هزینه خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز بیشتر است .  نباید از این بابت، بهره یا سود سهام ممتاز پرداخت ، ولی اگر شرکت از محل نگهداری سود تامین مالی گردد کند

  • جانشینی برای سهام عادی

ویژگی های سهام عادی و سود انباشته این است که هر دو از اجزای تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام عادی هستند بنابراین شرکت به جای اینکه سهام عادی منتشر کنند می توانند از محل سود انباشته تامین مالی کنداما اگر سهام شرکتی در دست افراد مشخصی باشن و وضع به گونهایست که اگر سهام جدید منتشر شود از نظر مالکیت و کنترل شرکت مسائلی به وجود خواهد آمد برای جلوگیری از این مسائل بهتر است شرکت از محل نگهداری سود تامین مالی کند و سهام عادی جدید منتشر نکند.

  • عدم دسترسی به منابع مالی دیگر

شرکت های نسبتا کوچکی که تازه تاسیس می شوند احتمالا می توانند به راحتی تامین مالی کنند یا اینکه باید  ، هزینه سرمایه بالایی را بپردازند. به ویژه زمانی که بازاری برای سهام عادی شرکت وجود ندارد.درچنین حالتی سود انباشته به صورت یکی از منابع مهم تامین مالی درخواهد آمد واین گونه شرکتها نباید سود سهام پرداخت کنند. شرکتهایی که به سرعت رشد می کنند معمولا نیازهای مالی خود را ازطریق اندوخته کردن تمام سود شرکت و انتشار اوراق قرضه وسهام عادی تامین می کنند. در چنین وضعیتی اگر نرخ بازده شرکت از نرخ مورد نظر سهامداران شرکت بیشتر باشد  (در صورت ثابت بودن ریسک  )به نفع شرکت است که مقداری از سود سالانه خود را به حساب سود انباشته منظور کند و سود کمتری به سهام داران پرداخت کند

  • مسئله زمان

گاهی عوامل خارجی چنان آثار ناگواری بر قیمت سهام عادی و میزان بازدهی سرمایه گذاری ها می گذارند که شرکت سعی می کند انتشار سهم جدید را به تاخیر اندازد. برای مثال تورم می تواند نرخ بهره بازار را بالا و قیمت اوراق قرضه را پایین آورد و وضع را به صورتی درآورد که هزینه بهره اوراق قرضه غیر قابل تحمل باشد – اگر مدیران مالی شرکت پیش بینی کنند که هزینه سرمایه در   می توانند انتشار سهام جدید را به تاخیر انداخته و از محل نگهداری سود شرکت ، آینده کاهش خواهد یافت تامین مالی کنند و سود سهم کمتری بپردازند .