بستانکار و بدهکار در حسابداری(بهترین اموزشگاه حسابداری در اصفهان)

بستانکار و بدهکار در حسابداری(بهترین اموزشگاه حسابداری در اصفهان)

اموزش حسابداری حرفه ای 2

قصد ان را داریم تا در یکی از بهترین اموزشگاه های حسابداری در اصفهان به اموزش ماهیت بستانکار و بدهکار در مباحث حسابداری بپردازیم:
درحسابداری طرف راست حساب را بدهکار و طرف چپ آن را بستانکار مینامند..یعنی وقتی میگوییم حسابی بدهکار شد؛ باید در طرف راست ان رقمی را ثبت کنیم و وقتی میگوییم آن حساب بستانکار شده باید سمت چپ آن را ثبت کنیم پس هر حساب هم طرف بدهکار و هم طرف بستانکار دارد حسابداری موفق است که به طور دقیق بداند ماهیت چه حسابهایی بدهکار و چه حسابهایی بستانکار خواهد بود.
بطور مثال شما اگر سرپرست خانواده باشید در واقع داراییهای خانواده می باشید و شما همیشه افراد خانواده می باشد پس داراییها همیشه ماهیت بدهکار دارند و افراد خانواده بستانکار شما می باشند و حساب بدهی شماست. پس ماهیت حسابهای بدهی همیشه بستانکار است و افراد خانواده که به عنوان سرمایه زندگی شما می باشد همیشه بستانکار از شما هستند.

برخی حسابها اصولابدهکار هستند یعنی همیشه مانده نهایی آنها بدهکار میباشد و زمانی که ثبت بدهکار می شوند افزایش پیدا می کنند ویا ثبت بستانکار کاهش می یابند اما برخی حسابهای دیگر ماهیت بستانکار دارند یعنی همیشه مانده نهایی آنها بستانکار است و برعکس حسابهایی با ماهیت بدهکار با ثبت بستانکار افزایش پیدا کرده و با ثبت بدهکار کاهش پیدا می کنند .

اگر پول خود را نقدا دریافت کنیم حساب بانک بدهکار و در آمد را بستانکار می کنیم. و اگر انجام خدمات بصورت نسیه باشد حساب بدهکاران را بدهکار و حساب درامدرا بستانکار خواهیم کرد.

توجه داشته باشید حساب هزینه ماهیت بدهکار داشته و با ثبت بدهکار افزایش و با ثبت بستانکار کاهش می یابد.