ثبت نام دوره تئوری آغاز شد!

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري

دوره مقدماتی

روز های زوج

ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰

*ظرفیت محدود است*