ثبت نام کارگاه کاربرد اکسل در حسابداری آغاز شد!

ثبت نام کارگاه کاربرد اکسل در حسابداری آغاز شد!

پرورش نیروی محبوب حسابداری

کارگاه کاربرد اکسل در حسابداری
روز های زوج
ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۶:۱۵
*ظرفیت محدود است*