تکلیف کارگران در شرایط فعلی جامعه چیست؟

همایش بررسی مشکلات کارگر و کارفرما

بیمه بیکاری در کرونا

با توجه به اوضاع کنونی و شیوع ویروس کرونا، قانون چه برخوردی با این شرایط دارد؟دولت چه حمایت هایی باید از کارگران انجام دهد؟