تعریف کارفرما

کارفرما

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی. در صورتی که کارگر درخواست مرخصی کند یا بنا به درخواست خودش نخواهد سرکار خود بیاید جایگرینی برایش وجود ندارد. حال اگر کارفرما فوت کند یا کارگاه خود را به شخص دیگری واگذار کند، با کارگران آن کارگاه باید طبق قرارداد رفتار شود.بر فرض مثال کارگاهی طبق قرارداد و آئین نامه به کارگران خود ناهار می دهد، حال اگر به هر دلیلی مالکیت بنگاه به شخص دیگری منتقل شود کارفرمای جدید حق ابطال آئین نامه کارگران را ندارد.

بنابراین کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند.