موارد خاص موجودی مواد و کالا(زائدات)

موارد خاص موجودی مواد و کالا

زائدات چیست؟ زائدات ریزش مواد است.یعنی زمانی که مواد اولیه وارد جریان تولید می‌شود به عنوان محصول بیرون نمی‌آید و دارای خرده های جانبی است. برای مثال شما زمانی که می خواهید خیاطی انجام دهید پارچه ای را طبق الگو برش می‌زنید، اضافه ی پارچه به عنوان زائدات حساب می‌شود که از جنس همان پارچه است اما دیگر استاندارد لازم را ندارد. بنابراین ارزش بازیافتنی کمی دارد و مشهود می‌باشد.تفاوت هدر رفته و زائدات در این است که هدر رفته قابل فروش نیست اما زائدات قابل فروش است اما دارای ارزش کمی است. نحوه محاسبه قیمت زائدات بدین صورت است که خالص ارزش فروش را محاسبه کرده و به عنوان قیمت فروش اعلام می‌شود.

ما به ۳ روش می‌توانیم زائدات را به فروش برسانیم(در این قسمت دو روش ذکر می‌شود

روش اول)

بانک **

سایر درآمدها **

این روش، روش استانداردی به حساب نمی‌آید

روش دوم)

حال اگر نتوانیم زائدات را به یک بازه‌ی زمانی مشخصی اختصاص دهیم، در سربار ساخت بین تمامی محصولات سرشکن ‌می‌کنیم ولی اگر بتوان تعیین کرد که برای بازه ی زمانی مشخصی زائدات داشته ایم می‌توان مبلغ زائدات را به حساب کالای در جریان ساخت ببریم.

نکته: زمانی که زائدات را به حساب بهای تمام شده می‌بریم، حساب کالای در جریان ساخت بستانکار ‌می‌شود زیرا به میزان مبلغ زائدات‌ از بهای تمام شده کسر می‌گردد.

زائدات از درآمد حاصل از فروش و هزینه های توزیع و فروش کسر می‌گردد.

ضایعات:

ضایعات و کالای‌های معیوب کالاهایی هستند که هر دو ویژگی ناسالم د ارند، یعنی یک کالای سالم نیستند.

تفاوت ضایعات و کالای معیوب چیست؟ کالای معیوب با انجام پردازش می‌تواند تبدیل به کالای سالم شود اما ضایعات را از لحاظ اقتصادی به هیچ عنوان نمی‌توان پردازشش نمود.