شرایط شناسایی دارایی نامشهود(قسمت اول)

شرایط شناسایی دارایی نامشهود :

یک قلم هنگامی به عنوان دارایی نامشهود شناسایی می شود که :

  • با تعریف دارایی نامشهود مطابقت داشته باشد
  • معیارهای شناخت در بندهای ۱۲ تا ۱۴ احراز شده باشد.

بند ۱۲

  • به طور جداگانه قابل تشخیص باشد
  • جریان منافع اقتصادی به درون واحد تجاری محتمل است ومخارج عملیاتی ( هزینه ها )کاهش، درآمد عملیاتی(فروش یا خدمات ) افزایش
  • بهای تمام شده دارایی را بتوان به درون واحد تجاری به گونه ایی قابل اتکا اندازه گیری کرد

بند ۱۳

جریان منافع اقتصادی آتی زمانی محتمل است که واحد تجاری با دلایل کافی نشان دهد:

  • دستیابی به خالص جریان ورودی منافع اقتصادی آتی دارایی به درون واحد تجاری امکان پذیر است.
  • توانایی و قصد استفاده از دارایی نامشهود را دارد.
  • به منابع مالی و فنی کافی برای کسب منافع اقتصادی آتی دسترسی دارد.

برای پی بردن به اینکه آیا منابع کافی در دسترس داریم یا خیر می‌توانیم اینگونه ارزیابی کنیم که بر فرض مثال اسپانسر مورد نیاز برای انجام فعالیت را داریم یا خیر و در صورت وجود اسپانسر یعنی ما از نظر مالی آمادگی شروع فعالیت را داریم

توانایی استفاده از دارایی نامشهود

کنترل

  • قدرت کسب منافع
  • عدم دسترسی دیگران

چگونه می‌توانیم عدم دسترسی دیگران را امکان پذیر سازیم؟ یکی از راه های پیش رو راه قانونی می‌باشد یعنی دارایی خود را انحصاری کینم.مثلا فروشگاه های زنجیره ای کوروش، نام برند خود را کنترل کرده و به ثبت رسانده است و کاملا انحصاری می‌باشد. یکی دیگر از راه های عدم دسترسی دیگران کنترل پرسنل خود است بدین صورت که سیستمی پیاده کینم تا پرسنل حق نشر اطلاعات را نداشته باشند.

بند ۱۴

محتمل بودن منافع اقتصادی آتی باید با استفاده از مفروضات معقول و دارای پشتوانه که معرف بهترین برآورد مدیریت از وقوع یک سری شرایط اقتصادی محتمل در طول عمر مفید دارایی است ،توسط واحد تجاری ارزیابی شود.

تمام دارایی های نامشهود معین دارای اعتبار مشخص می‌باشند

نام تجاری : هر ۱۰ سال یکبار قابل تمدید

حق تالیف : میزان عمر ابداع کننده +۳۰ سال بعد از فوت

سرقفلی : عمر مفید نامعین