شرایط شناسایی دارایی نامشهود(قسمت دوم)

شناخت اولیه

دقیقا همانند دارایی ثابت مشهود می‌باشد

ارزش منصفانه  =  بهای تمام شده

بهای تمام شده  =  معادل قیمت نقدی خرید

 

بهای تمام شده دارايی نامشهود باتوجه به شيوه تحصيل آن اندازه گيری می شود که انواع و اقسام متفاوتی دارد که حال به چند مورد از آن اشاره می‌کنیم

 

انواع تحصیل دارایی:

 • ایجاد شده در واحد تجاری
 • تحصیل به صورت جداگانه ( معامله خرید )
 • تحصیل از طریق ترکیب تجاری

 

نحوه حسابداری دارایی نامشهود

 

مشکلات ارزیابی دارایی نامشهود ایجاد شده در واحد تجاری

 • دشواری تعیین وجود و زمان ایجاد یک دارایی قابل تشخیص که منافع اقتصادی آتی مورد انتظار را ایجاد خواهد کرد
 • دشواری تعیین بهای تمام شده دارایی به گونه ایی اتکا پذیر

یکی از شرایط و راه کارهایی که می‌توان برای ارزیابی دارایی های نامشهود تعبیه کرد این است که سیستم حقوق دستمزد جداگانه ای وجود داشته باشد که حقوق دستمزد و هزینه های مربوط به ارزیابی دارایی نامشهود را به خوبی جداسازی نماید.

 

بهای تمام شده دارایی نامشهود ایجاد شده در واحد تجاری

بهای تمام شده :مجموع مخارج واقع شده از تاریخی می باشد که دارایی نامشهود برای اولین بار معیارهای شناخت را احراز می کند.

 • دارایی ایجاد شده در واحد تجاری غیر از سرقفلی

 

بهای تمام شده:

برای ارزيابی اينکه دارايی نامشهود ايجاد شده داخلی حائز معيارهای شناخت است، واحد تجاری ايجاد دارايی را در دو گروه زير طبقه‌بندی می‌کند:

مرحله تحقیق: هزینه دوره

مرحله توسعه: درصورت احراز شرایط استاندارد  ←  دارایی نامشهود

شرط مرحله توسعه چیست؟ طبق بند ۴۴ اگر شرایطی که در قانون ذکر شده است

مرحله تحقیق

پژوهشی نو، و برنامه ریزی شده که با هدف کسب دانش علمی یا  فنی جدید انجام می شود.در این مرحله، تمامی احتمالات وبرنامه ها ممکن نتیجه مثبت یا منفی داشته باشد.

مرحله تحقیق = هزینه دوره

 • نمی تواند وجود دارایی نامشهودی که منافع اقتصادی آتی ایجاد خواهد کرد را اثبات کند.
 • جریانات نقدی آتی نصیب شرکت نمی شود.

نمونه فعالیتهای تحقیقاتی

 • فعالیتهای با هدف دستیابی به دانش جدید
 • جستجو برای ارزیابی و انتخاب نهایی موارد کاربرد یافته های تحقیق یاسایر دانش ها
 • فرموله کردن ، طراحی ، ارزیابی ، انتخاب نهایی برای جایگزین های ممکن مواد، تجهیزات ، محصولات ، فرایندها، سیستمها یا خدمات جدید

عدم شناخت هزینه های گذشته به عنوان دارایی

مخارج مربوط به تحصیل یا ایجاد اقلام نامشهود که در صورتهای مالی قبل به عنوان هزینه شناسایی شده است ، نباید بعدا به عنوان بخشی از بهای تمام شده یک دارایی نامشهود شناسایی شود.

مرحله توسعه

بکارگیری دستاوردهای تحقیقاتی یا سایر دانش ها در قالب یک طرح برای تولید مواد ، تجهیزات ، محصولات ،فرآیندها ، سیستم ها یا بهسازی اساسی مواردی که قبلا تولید یا ارائه گردیده و یا استقرار یافته است ، پیش از آغاز تولید یا کاربرد تجاری