شرایط شناسایی دارایی نامشهود(قسمت سوم)

شرایط مخارج توسعه قابل انتساب به دارایی بند ۴۴

 • قصد تکمیل دارایی و امکان تکمیل فنی دارایی برای استفاده یا فروش
 • توانایی واحد تجاری برای استفاده و فروش دارایی نامشهود و اندازه گیری مخارج قابل انتساب به دارایی نامشهود
 • اثبات کسب منافع اقتصادی آتی توسط دارایی نامشهود(وجود بازار ).
 • دسترسی به منابع کافی ،مالی و سایر منابع برای تکمیل ،توسعه و استفاده یا فروش دارایی( طرح تجاری )

نمونه فعالیت های مرحله توسعه

 • طراحی، ساخت، آزمایش نمونه ها و مدل های های قبل از مرحله تولید و یا استفاده
 • طراحی تجهیزات ، الگوها و قالبها بر اساس فناوری جدید
 • طراحی و ساخت و بهره برداری از تجهیزات نمونه سازی در حدی که از نظر اقتصادی ،تولید تجاری تلقی نشود
 • طراحی ساخت و آزمایش جایگزین انتخابی مواد خام ، تجهیزات ، محصولات ، فرایندها، سیستمها یا خدمات جدید یا بهسازی شده

نکته استاندارد

چنانچه نتوان مرحله تحقیق را از مرحله توسعه یک پروژه داخلی ایجاد دارایی نامشهود تمیز داد، در این صورت فرض می شود مخارج پروژه در مرحله تحقیق واقع می شود.

 

 

نکات کلیدی

استاندارد به طور خاص اجازه نمی دهد دارایی های ایجاد شده در داخل واحد تجاری نظیر نامها وعلائم تجاری، روزنامه ها  به حساب دارایی منظور شود.(هزینه دوره)

استاندارد شناسایی دارایی نامشهود ایجاد شده در داخل واحد تجاری را تا حدی که بتوان مخارج آن را به مرحله توسعه یک پروژه تحقیق و توسعه نسبت داد مجاز می داند.

بهای تمام شده = مخارج توسعه (بر اساس معیار شناخت )

مخارج مستقیم و غیر مستقیم

 • حقوق و دستمزد مستقیم کارکنان که درآماده سازی دارایی مشغول اند.
 • حق الزحمه خدمات حقوقی
 • مواد و خدمات استفاده شده برای ایجاد دارایی نامشهود
 • استهلاک حق اختراع یا امتیاز برای ساخت دارایی
 • استهلاک داراییهای ثابت مشهود مورد استفاده برای ساخت دارایی

فرض کنید شما برای کارخانه ی عظیم خود اقدام به خرید نرم افزارحسابداری آرپا کرده اید. حال شما هزینه ی مستهلک  نمودن نرم افزار خود را به هرینه های اداری و فروش ثبت میزنید؟خیر، این مبلغ تحت عنوان سربار ساخت به ثبت می‌رسد.

مخارجی که می‌توانید به بهای تمام شده ثبت بزنید

 • مخارج فعالیت مهندسی برای پیشبرد طراحی محصول تا مرحله تولید
 • بهای تمام شده ایجاد یک حق اختراع
 • مخارج قانونی تحمل شده در ارتباط با حفظ و مراقبت از حق اختراع
 • حقوق انحصاری استفاده از تولید محصول

چه مخارجی تبدیل به هزینه دوره خواهد شد؟

 • پرداختهای سالانه انجام شده طبق فرانشیز
 • مخارج مربوط به ایجاد محصول فرآیند یا ایده هایی که بعدها منجر به حق اختراع می شود
 • آموزش کارکنان ،تبلیغات،زیانهای عملیاتی اولیه،مخارج متحمل شده دارایی آماده بهره برداری که هنوز استفاده نشده

آیا تبلیغات همیشه هزینه محسوب می‌شود؟

در ۲ حالت می‎‌توانیم این موضوع را بررسی کنیم. در صورتی که تبلیغات کم اهمیت باشد و منافع اقتصادی آتی برای شما به همراه نداشته باشد جز هزینه ها محسوب می‌شود و اما برای حالت دوم بهترین مثال پدیده شاندیز می‌باشد. در زمان قبل از بهره برداری برای شناخته شدن تبلیغات گسترده ای انجام داد که همین امر باعث شناخته شدن او در میان عموم شد