قرارداد خدمات

برای استفاده از مطلب فوق کلیک نمایید.

قرارداد خدمات

۱۳۹۵-۰۷-۰۷
قرارداد خدمات

نمونه قرارداد خدمات

برای استفاده از مطلب فوق کلیک نمایید. قرارداد خدمات
۱۳۹۵-۰۵-۱۸

پایه سنواتی در شرکت های پیمانکاری

برای استفاده از مطلب فوق کلیک نمایید. پایه سنواتی
۱۳۹۵-۰۲-۱۵
حسابداری پیمانکاری

نکته های کاربردی در قراردادهای پیمانکاری

حوادث قهری،فسخ،ختم،تعلیق،هزینه تسریع،خسارت تاًخیر،تسویه حساب،حل اختلاف ماده ۴۳ – بروزحوادث قهری جنگ،اعم ازاعلام شده یانشده انقلابهاواعتصابهای عمومی،شیوع بیماریهای واگیردار،زلزله،سیل وطغیانهای غیر عادی آتش سوزیهای دامنه دارومهارنشدنی،طوفان […]
۱۳۹۵-۰۲-۱۵
حسابداری در اصفهان

تضمین،پرداخت،تحویل کار در پیمان

تضمین،پرداخت،تحویل کار در پیمان ماده ۳۴ – تضمین انجام تعهدات موقع امضای پیمان،برای تضمین انجام تعهدات ناشی ازآن،پیمانکاربایدضمانتنامه ای معادل۵ درصدمبلغ اولیه پیمان،صادرشده ازطرف بانک موردقبول […]