جاری شرکا

۱- حساب جاری شرکاء چیست؟

حساب جاری شرکاء حسابی است که صرفا جهت دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکاء و سهامداران با شرکت استفاده می گردد.

۲- موارد استفاده از حساب جاری شرکاء

حساب جاری شرکاء یک حساب با ماهیت بستانکار و بدهکار می باشد. بدین معنی که یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای دریافتنی و یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای پرداختنی تعریف می گردد.در واقع در بستانکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری شرکت به سهامداران است و بدهکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری سهامداران به شرکت است.

این حساب یک حساب کمکی برای حسابداران بشمار می رود که تبادل مالی میان شرکت وشرکاء را نشان می دهد.

چند نمونه از اسناد حسابداری:

هنگام دریافت پول از سهامدار (مثال: واریزی توسط آقای مرادی به حساب بانک ملی شرکت)

                              بانک ریالی / بانک ملی ۰۰۰/۰۰۰

                                                            جاری شرکاء / آقای مرادی ۰۰۰/۰۰۰

هنگام پرداخت پول به سهامدار (مثال: پرداخت به آقای مرادی از حساب بانک ملی شرکت)

                              جاری شرکاء / آقای مرادی ۰۰۰/۰۰۰

                                                            بانک ریالی / بانک ملی ۰۰۰/۰۰۰

۳- ثبت های غیر مجاز با حساب جاری شرکاء

از حساب جاری شرکاء نباید در راستای فعالیتهایی مانند وصول مطالبات، پرداخت بدهی ها وهمچنین انجام هزینه ها استفاده کرد به عبارت دیگر ثبت های ذیل از طریق جاری شرکاء غیر مجاز می باشد.

                               هزینه ها ۰۰۰/۰۰۰

                                                      جاری شرکاء ۰۰۰/۰۰۰

                              خرید ۰۰۰/۰۰۰

                                                      جاری شرکاء ۰۰۰/۰۰۰

                              جاری شرکاء ۰۰۰/۰۰۰

                                                      حسابهای دریافتی ۰۰۰/۰۰۰

                              حساب پرداختی ۰۰۰/۰۰۰

                                                      جاری شرکاء ۰۰۰/۰۰۰

گردآورنده: سرکار خانم سمیه قندهاری

 

 

۱۳۹۵-۰۴-۲۱
جاری شرکا

حساب جاری شرکاء

۱- حساب جاری شرکاء چیست؟ حساب جاری شرکاء حسابی است که صرفا جهت دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکاء و سهامداران با شرکت استفاده می […]
۱۳۹۵-۰۳-۱۹
راس گیری چک

راس گیری چک

  راس گیری چک کاربرد راس گیری چک: ۱-برای زمانی که می خواهیم وجه فاکتوری را به صورت نقدی  بگیریم اما به دلیل اینکه مشتری با […]