در صورت معاملات فصلی فهرست پرداخت قراردادها به منظور ارسال چه اطلاعاتی می باشد؟
الف) فهرست پرداخت قرارداد فقط در خصوص مواردی که پرداخت بابت قراردادی انجام می شود که برای هر فصل برای پرداخت های صورت گرفته بابت قراردادها تکمیل و ارسال می گردد.
به عنوان مثال: قراردادهایی که دارای کارفرما و پیمانکار/ مشاور می باشند، می بایست فقط کارفرما فرم قرارداد را پر نموده و در قسمت (مبلغ کل قرارداد) مبلغ اصلی قرارداد را ذکر نماید و در قسمت (پرداخت) هر گونه پرداخت از مبلغ مذکور را درج نماید و نیازی به درج مجدد اطلاعات در قسمت خرید نمی باشد و پیمانکار/ مشاور می بایست در قسمت فروش مبلغ دریافتی را عنوان نمایند.
ب) اشخاصی که دریافت کننده مبلغ قرارداد هستند می بایست قسمت فروش را تکمیل نموده و در قسمت شرح کالا شرح خدمت یا قرارداد را عنوان نمایند.

۱۳۹۶-۰۲-۰۲

در صورت معاملات فصلی، فهرست پرداخت قراردادها به منظور ارسال چه اطلاعاتی می باشد؟

در صورت معاملات فصلی فهرست پرداخت قراردادها به منظور ارسال چه اطلاعاتی می باشد؟ الف) فهرست پرداخت قرارداد فقط در خصوص مواردی که پرداخت بابت قراردادی […]
۱۳۹۶-۰۱-۲۸
جرایم متعلقه ماده 169 مکرر ق.م.م شامل چه مواردی می باشد؟

جرایم متعلقه ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م شامل چه مواردی می باشد؟

برای استفاده از مطلب فوق کلیک نمایید. جرایم متعلقه ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م شامل چه مواردی می باشد؟
۱۳۹۶-۰۱-۲۸
مالیات بر ارزش افزوده

مواد قانونی که معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند

برای استفاده از مطلب فوق کلیک نمایید. مواد قانونی که معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند    
۱۳۹۶-۰۱-۲۳
تکلیف عدم ارائه شماره اقتصادی توسط فروشندگان

تکلیف خرید از فروشندگانی که شماره اقتصادی ارایه نمی دهند چیست؟

بر اساس دستورالعمل اجرایی در خصوص خرید به یکی از دو وضعیت ذیل می توان اقدام نمود: الف)در صورتیکه مبلغ هرصورتحساب (فاکتور)، کمتر از ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد […]