اخبار و تازه ها

کارگاه کاربرد اکسل در حسابداری
روز های زوج
ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۶:۱۵
*ظرفیت محدود است*

۱۳۹۸-۱۲-۱۳
پرورش نیروی محبوب حسابداری

ثبت نام کارگاه کاربرد اکسل در حسابداری آغاز شد!

کارگاه کاربرد اکسل در حسابداری روز های زوج ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۶:۱۵ *ظرفیت محدود است*
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
دوره عالی تربیت مشاور مالی

ثبت نام کارگاه عملی آغاز شد!

کارگاه عملی روز های زوج ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۰:۴۵ *ظرفیت محدود است*
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري

ثبت نام دوره تئوری آغاز شد!

دوره مقدماتی روز های زوج ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰ *ظرفیت محدود است*
۱۳۹۸-۰۸-۱۳
حسابداری مالی (ﭼﺮﺧﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري)

بستن حساب های دائمی در پایان سال(حسابداری در اصفهان)

گروه محاسبان مفتخر است بعنوان اموزشگاه حسابداری در اصفهان به اموزش مطالب فوق بصورت اختصاصی بپردازد پیش از بستن حساب های دائمی (صدور سند اختتامیه) ابتدا […]