اطلاعیه های مهم

گروه محاسبان مفتخر است بعنوان اموزشگاه حسابداری در اصفهان به اموزش مطالب فوق بصورت اختصاصی بپردازد

پیش از بستن حساب های دائمی (صدور سند اختتامیه) ابتدا باید ذخیره مالیات، اندوخته قانونی و سایر موارد نیز شناسایی و ثبت گردد. روش انجام هر یک از موارد به این شرح می باشد:  ) روش محاسبه میزان مالیات: ۱ سود خالص می باشد. قبل از محاسبه ذخیره مالیات عملکردباید ۲۵%بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، نرخ مالیات عملکرد معادل با در نظر گرفتن قانون مالیات های مستقیم مواردی از قبیل درآمدهای معاف از مالیات و همچنین هزینه های مربوط به درآمدهای معاف از مبلغ سود کنار گذاشته شود و همچنین سایر موارد نیز رعایت گردد.   و این شرکت زیان انباشته ندارد مالیات متعلقه ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰با فرض اینکه امیزان سود سال مربوطه می باشد معادل به شرح زیر محاسبه و ثبت حسابداری آن انجام می شود

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  × ۲۵% =  ٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۵

سود (زیان) انباشته ٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۵

ذخیره مالیات  عملکرد ٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۵

نکته: میزان ذخیره در نظر گرفته شده به صورت علی الحساب می باشد و مبلغ دقیق آن پس از رسیدگی به اسناد و مدارک توسط سازمان امور مالیاتی مشخص می شود. روش محاسبه اندوخته قانونی:

اصلاحیه قانون تجارت باید به عنوان ذخیره قانونی در ۱۴۰اندوخته قانونی بخشی از سود خالص هر سال می باشد که طبق ماده سود شرکت جهت اندوخته قانونی ذخیره شود تا میزان آن به ۵%نظر گرفته شود. طبق قانون تجارت باید هر ساله معادل  سرمایه شرکت برابر شد الزامی به ذخیره مقدار بیشتر وجود ندارد و ۱۰%سرمایه برسد. پس از اینکه مقدار اندوخته قانونی با ۱۰%  قانون تجارت سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال ۲۳۷اختیاری می باشد. بر اساس ماده مالی منهای کلیه هزینه ها واستهلاکات و ذخیره ها  اصلاحیه قانون تجارت، مبنای محاسبه اندوخته قانونی ، سود خالص پس از وضع زیان های وارده در سالهای ۲۳۸ نکته: طبق ماده قبل و مالیات می باشد. بنابراین ، در شرایطی که شرکت زیان انباشته (سنواتی ) دارد ، فقط رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای محاسبه اندوخته قانونی قرار گیرد بلکه لازم است ابتدا جمع زیان سنواتی از رقم سود خالص سال جاری کسر شده و پس از آن مالیات عملکرد محاسبه و در نهایت اندوخته قانونی حساب میشود. روش محاسبه سایر اندوخته ها از قبیل اندوخته احتیاطی: در نظر گرفتن سایر اندوخته ها مانند اندوخته عمومی و احتیاطی اختیاری و در صورت تصمیم هیات مدیره انجام می گیرد. این اندوخته ها نیز از سود خالص و مطابق مصوبه هیات مدیره در نظر گرفته می شوند. مثال برای محاسبه و ثبت ذخیره مالیات عملکرد، اندوخته قانونی و اندوخته احتیاطی: ۳۰۰ با در نظر گرفتن سود ۱۰۰ ریالی سال جاری و زیان انباشته ٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵% ریالی و میزان اندوخته قانونی معادل ٫۰۰۰٫۰۰۰ سود خالص برای محاسبه اندوخته باید محاسبات زیر انجام و پس از آن ثبت ۱۰%سود خالص و اندوخته احتیاطی معادل حسابداری مطابق نمونه ثبت شود:  : محاسبه مالیات عملکرد –مرحله اول   مالیات است:۲۵% در این حالت ابتدا زیان انباشته را از سود سال جاری کسر میکنیم. عدد حاصل مشمول ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  = ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۰ × ۲۵% = ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مرحله دوم محاسبه اندوخته ها

در این مرحله از سود سال جاری، زیان انباشته و مالیات کسر میشود  تا مبنای محاسبه اندوخته به دست آید:

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰  = ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پس از به دست آوردن رقم فوق اندوخته قانونی و احتیاطی محاسبه میشود:

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ × ۵% =٫۵۰۰٫۰۰۰ ۷

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ × ۱۰% =٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱۵

با توجه به موارد فوق ثبت زیر صادر میشود: ۳۰۰                                سود (زیان) سال جاری ٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰                                                                                                       سود (زیان) انباشته ٫۵۰۰٫۰۰۰ ۷۲

ذخیره مالیات ٫۰۰۰٫۰۰۰  ۵۰                                                                                                                                                        اندوخته قانونی ٫۵۰۰٫۰۰۰ ۷                                                                                                                                                        اندوخته احتیاطی ٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵ مانده این حسابها به همراه سایر حساب های دائمی به صورت مستقیم به دوره مالی بعد منتقل میشود. برای این کار از حساب   استفاده میکنیم. بدین صورت که تمام حسابهای دائم که دارای مانده بستانکار هستند را بدهکار کرده  و ”تراز اختتامیه“ حساب تراز اختتامیه را بستانکار میکنیم .سپس تراز اختتامیه را معادل مانده حسابهای با مانده بدهکار، بدهکار می کنیم و همه حسابهای دارای مانده بدهکار را بستانکار میکنیم.

۱۳۹۸-۰۸-۱۳
حسابداری مالی (ﭼﺮﺧﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري)

بستن حساب های دائمی در پایان سال(حسابداری در اصفهان)

گروه محاسبان مفتخر است بعنوان اموزشگاه حسابداری در اصفهان به اموزش مطالب فوق بصورت اختصاصی بپردازد پیش از بستن حساب های دائمی (صدور سند اختتامیه) ابتدا […]
۱۳۹۸-۰۶-۲۷
دوره عالی تربیت مشاور مالی

شروع دوره عالی تربیت مشاور مالیاتی

  برای اولین بار در کشور مؤسسه حسابداری محاسبان آفاق اسپادانا برگزار میکند: دوره عالی تربیت مشاور مالیاتی   اطلاعیه برگزاری جلسه اول معارفه: با حضور […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۵
هفته حسابدار

هفته حسابداری مبارک

حسابداری شغلی است که مستلزم حساسیت و دقت بیشتری می باشد و به نوعی زبان تجارت خوانده می شود. ۱۵ آذر هر سال روز حسابدار در […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۱

استخدام منشی و مشاور آموزشی

استخدام مشاور آموزشی و منشی خانم  در موسسه حسابداری محاسبان جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید ویا بر روی عبارت همکاری با […]