کارگاه کاربرد اکسل در حسابداری
روز های زوج
ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۶:۱۵
*ظرفیت محدود است*

۱۳۹۸-۱۲-۱۳
پرورش نیروی محبوب حسابداری

ثبت نام کارگاه کاربرد اکسل در حسابداری آغاز شد!

کارگاه کاربرد اکسل در حسابداری روز های زوج ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۶:۱۵ *ظرفیت محدود است*
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
دوره عالی تربیت مشاور مالی

ثبت نام کارگاه عملی آغاز شد!

کارگاه عملی روز های زوج ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۰:۴۵ *ظرفیت محدود است*
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري

ثبت نام دوره تئوری آغاز شد!

دوره مقدماتی روز های زوج ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰ *ظرفیت محدود است*
۱۳۹۷-۰۸-۲۶
ثبت نام کارگاه کوتاه مدت پیمانکاری تخصصی

ثبت نام کارگاه کوتاه مدت پیمانکاری تخصصی اغاز شد!

?محاسبان برگزار می کند: ?کارگاه کوتاه مدت پیمانکاری تخصصی ???⛏ این دوره آموزشی شامل: ?مباحث قرارداد های پیمانکار ?جزوه اختصاصی پیمانکار ?کار با نرم افزار حسابداری […]