کارگاه عملی

شروع دوره۳۲۶

حسابداری کارگاه عملی

از هفته ی آخر تیرماه

ظرفیت محدود

روزهای فرد

ساعت برگزاری:

۱۹-۲۱

۱۳۹۵-۰۴-۱۴
کارگاه عملی

شروع دوره ۳۲۶ کارگاه حسابداری عملی

شروع دوره۳۲۶ حسابداری کارگاه عملی از هفته ی آخر تیرماه ظرفیت محدود روزهای فرد ساعت برگزاری: ۱۹-۲۱
۱۳۹۵-۰۴-۱۴
کارگاه عملی

شروع دوره ۳۲۵ کارگاه حسابداری عملی

شروع دوره۳۲۵ حسابداری کارگاه عملی از هفته ی اول مرداد ماه ظرفیت محدود روزهای زوج ساعت برگزاری: ۱۷-۱۹
۱۳۹۵-۰۳-۲۹
کارگاه عملی

شروع دوره ۳۲۲کارگاه حسابداری عملی

شروع دوره۳۲۲ حسابداری کارگاه عملی از هفته ی آخر خردادماه ظرفیت محدود روزهای فردساعت برگزاری: ۱۹-۱۷
۱۳۹۵-۰۳-۲۹
تئوری حسابداری

شروع دوره۲۱۷ حسابداری مقدماتی وتکمیلی

شروع دوره ۲۱۷ حسابداری مقدماتی و تکمیلی از هفته سوم تیر ماه روزهای فرد ساعت برگزاری: ۱۲-۱۰