کارگاه عملی

شروع دوره۳۲۱

حسابداری کارگاه عملی

از هفته ی آخره خردادماه

ظرفیت محدود

روزهای زوج

ساعت برگزاری: ۱۷-۱۵

۱۳۹۵-۰۳-۰۳
کارگاه عملی

شروع دوره۳۲۱ کارگاه حسابداری عملی

  شروع دوره۳۲۱ حسابداری کارگاه عملی از هفته ی آخره خردادماه ظرفیت محدود روزهای زوج ساعت برگزاری: ۱۷-۱۵
۱۳۹۵-۰۳-۰۳
تئوری حسابداری

شروع دوره۲۱۶ کارگاه حسابداری مقدماتی و تکمیلی

شروع دوره ۲۱۶ حسابداری مقدماتی و تکمیلی از هفته اول تیر ماه روزهای فرد ساعت برگزاری: ۱۰-۸