TV حسابداری

TV حسابداری

بستن حساب‌ها در نرم افزار پارسیان
جمعه 4 فروردین ماه 1402 ساعت 11

بستن حساب‌ها در نرم افزار پارسیان
جمعه 4 فروردین ماه 1402 ساعت 11

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

جدول زمان بندی

جوانــه بزن و رُشــد کن

1. ثبت موجودی کالا به روش ادواری
  • زمان پخش: چهارشنبه 2 فروردین ماه ساعت 11 (برگزار شد)
2. ثبت موجودی کالا به روش دائمی
  • زمان پخش: پنج شنبه 3 فروردین ماه ساعت 11 (برگزار شد)
3. بستن حساب‌ها در نرم افزار پارسیان
  • زمان پخش: جمعه 4 فروردین ماه ساعت 11 (برگزار شد)